• CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

   • Stredná zdravotnícka škola v Žiline vzdeláva zdravotníckych pracovníkov už od roku 1959. V sedemdesiatych  rokoch sa škola presťahovala do nových priestorov, kde sídli dodnes. Nachádza sa v blízkosti centra mesta, 20 minút chôdze od železničnej a 15 minút od autobusovej stanice. V areáli školy sa nachádza  školský internát a školská jedáleň.

    V školskom roku  2022/2023 školu navštevuje  600 žiakov v 26 triedach. Štúdium sa realizuje v rôznych formách a to ako denné štvorročné štúdium s maturitou, jednoročné večerné štúdium a externé pomaturitné štúdium.

     

    Výchovný poradca a školský psychológ pomáha riešiť problémy žiakom, rodičom, či učiteľom. Na škole aktívne pracuje žiacka školská rada. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú na rôznorodej mimoškolskej činnosti - olympiády, SOČ, súťaže, prezentácia školy na verejnosti a i.

    V škole je moderná Wifi sieť. Pomocou WiFi pripojenia majú žiaci možnosť využívať internet  nielen v učebniach, ale aj na vlastných zariadeniach (získavajú personalizovaný prístup k digitálnemu edukačnému obsahu). Žiaci počas štúdia využívajú Microsoft 365 a môžu si nainštalovať a využívať MS Office 365 (Word, Excel, PowerPoint) vo vlastných zariadeniach (notebookoch).

   • Študijné odbory

   • Žiaci po skončení základnej školy môžu u nás  študovať v dennom štvorročnom štúdiu v odboroch:

    • asistent výživy,
    • masér,
    • zdravotnícky laborant,
    • praktická sestra.  

     

    Absolventi strednej školy ukončenej  maturitnou skúškou majú možnosť u nás  študovať:

    - v dennej forme vyššieho odborného štúdia diplomovaná všeobecná sestra (trojročné denné štúdium),

    - v externej forme v pomaturitnom kvalifikačnom  štúdiu odbor praktická setra (večerné dvojročné štúdium),

    - v externej forme v pomaturitnom kvalifikačnom  štúdiu odbor masér (večerné dvojročné štúdium).

      

    Pre absolventov strednej školy ukončenej záverečnou alebo maturitnou skúškou ponúkame  učebný odbor sanitár (večerné jednoročné štúdium).  

     

   • Priestory

   • Spoločné priestory sú vzdušné s možnosťou oddychu, vzájomnej komunikácie a vzdelávania.

    Učebne sú tematicky zamerané na výuku všeobecno-vzdelávacích a prírodovedných predmetov ako anglický jazyk, slovenský jazyk a literatúra, dejepis, občianska náuka, chémia, učebne informatiky a i.; na výuku teoretických odborných predmetov ako anatómia a fyziológia, administratíva a zdravotnícka dokumentácia, prvá pomoc, psychológia a i..
    Praktické  cvičenia v laboratórnych podmienkach sa realizujú v špecializovaných učebniach zameraných na výuku v jednotlivých odboroch: žiaci majú pre praktické cvičenia v odbore asistent výživy cvičnú kuchynku a degustačnú miestnosť, v odbore zdravotnícky laborant tri odborné laboratória, odbor praktická sestra/ zdravotnícky asistent  má tri učebne so zameraním na ošetrovanie pacienta, odbor masér má dve učebne so zameraním na masáže, rekondično-relaxačné centrum a odbornú učebňu na výučbu predmetu rekondično-relaxačné cvičenia.

    V každej učebni sa nachádza vstavaný dataprojektor, alebo veľký televízor s notebookom a pripojením na internet.

    Telesná a športová výchova sa vyučuje v telocvični alebo v exteriéri – ihrisko  alebo plážové ihrisko.

    Praktické  cvičenia v prirodzených  podmienkach sa vo všetkých odboroch realizujú na zmluvne dohodnutých pracoviskách v zdravotníckych zariadeniach - nemocniciach, poliklinikách, ambulanciách; v zariadeniach sociálnej starostlivosti, v detských jasliach, v zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov, v zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek - klinickej biochémie, hematológie, transfuziológie, mikrobiológie, patologickej  anatómie, histológie a pod.

   • Stravovanie

   • Škola má  vlastnú jedáleň. Žiaci si môžu vyberať z dvoch jedál. Odber stravy ako aj odhlasovanie a  prihlasovanie sa vykonáva elektronickým systémom prostredníctvom identifikačnej karty. Prihlasovať/odhlasovať je možné aj pomocou mobilnej aplikácie Strava.cz, prípadne webovej stránky:  
    https://www.strava.cz/Strava/Stravnik/Prihlaseni.

    V priestoroch školy majú žiaci k dispozícii bufet.

   • Ubytovanie

   • Ubytovanie pre žiakov bude v školskom roku 2023/24 poskytované v plne zrekonštruovanom školskom internáte, ktorý sa nachádza v areáli školy. 

    Budova školského internátu má 7 poschodí a kapacitou 224 lôžok, systém ubytovania – bunkový. Školský internát má vlastnú WiFi sieť. Celodenné stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá je súčasťou komplexu. 

    Výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje v čase mimo vyučovania a zabezpečujú ho vychovávatelia vo výchovných skupinách, podľa schváleného výchovného programu.

    viac na: https://szshlbokaza.edupage.org/a/skolsky-internat-zakladne-informacie-a-kriteria-prijatia

    • Vitajte na stránkach našej školy

    • Naša škola používa EduPage - školský informačný systém. Žiak/rodič sa prihlási svojim kontom a môže skontrolovať dochádzku, známky, rozvrh, suplovanie prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Učebňa - asistent výživy 5304 M

    • Asistent výživy je spôsobilý vykonávať základné činnosti v oblasti fyziologickej výživy pre všetky skupiny obyvateľstva v stravovacích zariadeniach rôzneho typu a v oblasti liečebnej výživy v stravovacích zariadeniach, zdravotníckych
     zariadeniach, kúpeľoch, zariadeniach sociálnej starostlivosti, úradoch verejného zdravotníctva a v ďalších zariadeniach.
    • Učebňa - praktická sestra 5361 M

    • Praktická sestra je spôsobilá vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach.
    • Učebňa - zdravotnícky laborant 5308 M

    • Zdravotnícky laborant je spôsobilý vykonávať základné laborantské činnosti v zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v oblasti klinickej biochémie, hematológie, transfuziológie, mikrobiológie, patologickej anatómie, histológie, imunológie, toxikológie, genetiky a na pracoviskách verejného zdravotníctva.
    • Učebňa - masér 5370 M

    • Masér je spôsobilý samostatne vykonávať odborné masérske činnosti a odborné činnosti vo foto-, hydro-, termo-, balneoterapii v zdravotníckych, kúpeľných, sociálnych a iných zariadeniach.
    • Učebne teoretických predmetov

    • Každá učebňa je vybavená notebookom s pripojením na internet a dataprojektorom, prípadne veľkou obrazovkou.
    • Aktivity žiakov na škole

    • Aktivity na škole, súťaže, kvízy, zábavné podujatia...
    • Prezentovanie školy

    • Žiaci sa zúčastňujú verejných akcií, kde prezentujú svoje vedomosti, ako meranie krvného tlaku, oboznamujú občanov o rizikových faktoroch hypertenzie, predvádzajú ukážky kardiopulmonálnej resuscitácie na figuríne dieťaťa a dospelého človeka, poučia o správnom postupe privolania rýchlej zdravotnej služby pri náhlych stavoch, ohrozujúcich človeka na živote. Zapájajú sa do verejných zbierok...