• Nové skúsenosti v zdravotníctve v Českej republike

  •  

    

    

   ​​​​​​​

    

    


   Projekt č.: 2022-1-SK01-KA122-VET-000076982

   Názov: Nové skúsenosti v zdravotníctve v Českej republike

   Typ aktivity:  Krátkodobá vzdelávacia mobilita žiakov v OVP

   Trvanie projektu: 15 mesiacov. Realizácia projektu začína 01. 11. 2022 a končí 31.01. 2024

   Hlavným cieľom projektu je začatie medzinárodnej spolupráce a získanie zahraničných partnerov pre rozvoj spolupráce - zvýšenie prestíže školy a jej konkurencieschopnosti medzi poskytovateľmi stredoškolského odborného vzdelania. Zároveň týmto projektom chceme umožniť žiakom získať praktických zručností, vedomostí a skúseností odbornej praxe v ČR a implementovať ich do výukových materiálov odborných predmetov odboru Praktická sestra - inovácia odboru. V neposlednej miere chceme zlepšiť osobný a profesijný rozvoj žiakov, rozšíriť možnosti a perspektívu uplatnenia sa na európskom trhu prostredníctvo medzinárodnej spolupráce - motivovať žiakov k lepším študijným výsledkom.

   Počas dvojtýždennej odbornej praxe u partnerov v zahraničí sa žiaci zoznámia so systémom zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti v ČR (vykonajú komparatívnu analýzu čes. a slov. starostlivosti), rozšíria a prehĺbia svoje znalosti odbornej terminológie lekárskej povahy a naučia sa praxovať v zdravotníckom zariadení v inom regióne Európy. Žiaci budú plniť pracovné výkony stanovené princípmi kvality mobility výsledkov a ich plnenie vyhodnotí mentor podľa hodnotiaceho formulára. Žiaci budú mať najlepšiu príležitosť na zvýšenie svojho profesijného rastu realizáciou praktických výkonov v prostredí českej nemocnice.

   Projekt zahŕňa 14 - dennú mobilitu 20 žiakov a 4 sprevádzajúcich vyučujúcich v dvoch turnusoch v Karvinskej hornickej nemocnici a.s.

   Predpokladaný termín odborných stáži:

   1. turnus – marec 2023

   2. turnus – november 2023


       

   Naša škola sa zapojila do projektu Erazmus+. Pilotného projektu sa zúčastnia vybraní žiaci tretích ročníkov v odbore Praktická sestra - 3.C, 3.D, 3.E. Výmenný pobyt bude prebiehať v meste Karviná v baníckej nemocnici. Je rozdelený na 2 mobility. Prvá mobilita je od 12.3.2023 - 25.3. 2023.

   V súčasnom období zodpovedné učiteľky pripravujú a kompletizujú administratívnu časť projektu a zároveň pripravujú žiakov v odborných učebniach na predmete Ošetrovateľské techniky a na Odbornej klinickej praxi na výkony, ktoré budú realizovať v hosťovskej nemocnici Karviná.

   Zodpovedné učiteľky: Mgr. J. Paurová, Mgr. J. Martišová


   Výberové konanie žiakov do projektu Erasmus + (Karviná ČR)

   Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 20.9.2022:

   - u svojich triednych učiteľov - Mgr. Klučková, PhDr. Tisoňová, PhDr. Vanková

   - osobne u učiteľky Mgr. Martišová, Mgr. Paurová

   Výberové konanie sa bude konať dňa 22. 9. 2022 o 12:30 hod v spoločenskej miestnosti v priestoroch SZŠ Žilina.

    

   Kritéria pre výber žiakov do projektu Erasmus +

   1)  Študijný prospech do 2,00 z profilujúcich odborných predmetov Ošetrovateľstvo, Ošetrovateľské techniky a Ošetrovateľská starostlivosť

   2)  Správanie žiaka –  všetci žiaci veľmi dobré

   3) Dochádzka žiaka - musí absolvovať 90 % výučby predmetov Ošetrovateľská starostlivosť a Ošetrovateľské techniky

   4) Osobnosť žiaka:

   • aktívny prístup k práci v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach
   • zodpovedný prístup k štúdiu, povinnostiam, samostatnosť, rozhodnosť, čestné konanie a sociálna vyspelosť,
   • komunikačné schopnosti

   5) Účasť v športových, vedomostných súťažiach, alebo SOČ

   Na výberové konanie sa prihlásilo 19 žiakov. Všetci sa zúčastnili výberového konania. Vybraných bolo 10 žiakov z tretích ročníkov, odbor praktická sestra (6 žiačok z 3. C, 4 žiačky z 3. E) + 2 náhradníčky.

    

   Zoznam vybratých žiakov

   Por.č.

   Meno a priezvisko žiaka

   Trieda

   Stav

   1.

   Sára Martiníková

   III.C

   účastník

   2.

   Timea Badurová

   III.C

   účastník

   3.

   Terézia Mešterová

   III.C

   účastník

   4.

   Natália Krajčiová

   III.C

   účastník

   5.

   Lucia Radolcová

   III.C

   účastník

   6.

   Nikoleta Pecková

   III.C

   účastník

   7.

   Anna Sibilová

   III.E

   účastník

   8.

   Lucia Pastorková

   III.E

   účastník

   9.

   Barbora Hrabovská

   III.E

   účastník

   10.

   Natália Dolníková

   III.E

   účastník

   11.

   Daniela Burgerová

   III.C

   náhradník

   12.

   Klára Petrovská

   III.E

   náhradník

    

   DOD - Prezentácia zahraničnej stáže žiakom základných škôl

   Dňa 7. 12. 2022 sa na pôde Strednej zdravotníckej školy konal deň otvorených dverí, kde žiačky tretieho ročníka prezentovali žiakom základných škôl projekt s názvom Nové skúsenosti v zdravotníctve v Českej republike. Žiakom základných škôl sa snažili predstaviť možnosti a výhody, ktoré účasť v programe Erasmus+ ponúka.

   Mgr. Janka Martišová

     

   Nové skúsenosti v Českej republike

      V dňoch 12. 3. – 25. 3. 2023 sa realizovala prvá mobilita vybraných žiakov v rámci projektu Erazmus+, s názvom - Nové skúsenosti v Českej republike. Mobility sa zúčastnilo spolu 10 žiačok z tretích ročníkov, odbor praktická sestra.

     Žiačky 3. C PRS - Martiníková Sára, Badurová Timea, Mešterová Terézia, Krajčiová Natália, Radolcová Lucia, Pecková Nikoleta, žiačky 3. E PRS – Sibilová Anna, Pastorková Lucia, Hrabovská Barbora, Dolníková Natália.

     Žiačky vykonávali prax v súkromnej horníckej nemocnici v Karvinej. Boli rozdelené podľa harmonogramu na rôzne oddelenia – oddelenie dlhodobo chorých, interné oddelenie, chirurgia chrbtice, JIS, rehabilitácia, rehabilitácia ambulancia, Rtg pracovisko, medziodborová jednotka intenzívnej starostlivosti, operačné sály, ortopedické  oddelenie, neurologické oddelenie, oddelenie klinickej biochémie.

       Žiaci videli inovatívne ošetrovateľské postupy v nemocnici v Českej republike.  Získali nové moderné poznatky v ošetrovateľskej  starostlivosti, zoznámili sa s novými technológiami, postupmi, pomôckami v ošetrovateľstve a starostlivosti o pacientov.Žiaci mali lepšiu príležitosť na zvýšenie svojho profesionálneho rastu realizáciou praktických aktivít v prostredí českej nemocnice.

   Mgr. Jana Paurová, Mgr. Janka Martišová, Mgr. Jarmila Psotová. Mgr. Valéria Jarinkovičová

   Výberové konanie žiakov do projektu Erasmus + (Karviná ČR)

   druhý turnus

    

   Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 08.09.2023:

   - u svojich triednych učiteľov - Mgr. Kantorová, PhDr. Vanková

   - osobne u učiteľky Mgr. Paurová

    

   Výberové konanie sa bude konať dňa 11. 09. 2023 o 12:30 hod v spoločenskej miestnosti v priestoroch SZŠ Žilina.

    

   Kritéria pre výber žiakov do projektu Erasmus +

   1)  Študijný prospech do 2,00 z profilujúcich odborných predmetov Ošetrovateľstvo, a Ošetrovateľská starostlivosť

   2)  Správanie žiaka –  všetci žiaci veľmi dobré

   3) Dochádzka žiaka - musí absolvovať 90 % výučby predmetov Ošetrovateľská starostlivosť

   4) Osobnosť žiaka:

   • aktívny prístup k práci v zdravotníckych a sociálnych zariadeniach
   • zodpovedný prístup k štúdiu, povinnostiam, samostatnosť, rozhodnosť, čestné konanie a sociálna vyspelosť,
   • komunikačné schopnosti

   5) Účasť v športových, vedomostných súťažiach, alebo SOČ

   6) Odovzdaná prihláška na zahraničnú odbornú stáž, vrátane popisu svojej motivácie pre účasť v Erasmus+

    

   Na výberové konanie sa prihlásilo 20 žiakov. Všetci sa zúčastnili výberového konania. Vybraných bolo 10 žiakov z štvrtých ročníkov, odbor praktická sestra (5 žiačok z 4. D, 5 žiačok z 4. E) + 2 náhradníčky.

    

   Zoznam vybratých žiakov

   Por.č.

   Meno a priezvisko žiaka

   Trieda

   Stav

   1.

   Rebeka Šimková

   IV.D

   účastník

   2.

   Laura Tomčányová

   IV.D

   účastník

   3.

   Daniela Košťálová

   IV.D

   účastník

   4.

   Bibiana Kmeťová

   IV.D

   účastník

   5.

   Petra Lilgová

   IV.D

   účastník

   6.

   Rebeka Sudorová

   IV.E

   účastník

   7.

   Sára Višňáková

   IV.E

   účastník

   8.

   Lea Liptáková

   IV.E

   účastník

   9.

   Nina Mrázová

   IV.E

   účastník

   10.

   Klaudia Súkeníková

   IV.E

   účastník

   11.

   Tamara Taranová

   IV.E

   náhradník

   12.

   Dominika Privarová

   IV.E

   náhradník

    Mgr. Jana Paurová

   Príprava žiačok pred druhý turnusom Erasmus +

   Žiačky štvrtého ročníka sa v uplynulých dňoch zodpovedne pripravovali pred druhým turnus zahraničnej stáže v Českej republike, ktorý má prebehnúť v mesiaci október v Karvinskej hornickej nemocnici v meste Karviná. Vybrané žiačky si v odbornej učebni precvičovali rôzne ošetrovateľské výkony na novej figuríne, ktorá bola zakúpená z finančných prostriedkov prideleného grantu projektu Erasmus +.

   Mgr. Jana Paurová