• Nové skúsenosti v zdravotníctve v Českej republike


  • Projekt č.: 2022-1-SK01-KA122-VET-000076982

   Názov: Nové skúsenosti v zdravotníctve v Českej republike

   Typ aktivity:  Krátkodobá vzdelávacia mobilita žiakov v OVP

   Trvanie projektu: 15 mesiacov. Realizácia projektu začína 01. 11. 2022 a končí 31.01. 2024

   Hlavným cieľom projektu je začatie medzinárodnej spolupráce a získanie zahraničných partnerov pre rozvoj spolupráce - zvýšenie prestíže školy a jej konkurencieschopnosti medzi poskytovateľmi stredoškolského odborného vzdelania. Zároveň týmto projektom chceme umožniť žiakom získať praktických zručností, vedomostí a skúseností odbornej praxe v ČR a implementovať ich do výukových materiálov odborných predmetov odboru Praktická sestra - inovácia odboru. V neposlednej miere chceme zlepšiť osobný a profesijný rozvoj žiakov, rozšíriť možnosti a perspektívu uplatnenia sa na európskom trhu prostredníctvo medzinárodnej spolupráce - motivovať žiakov k lepším študijným výsledkom.

   Počas dvojtýždennej odbornej praxe u partnerov v zahraničí sa žiaci zoznámia so systémom zdravotnej a ošetrovateľskej starostlivosti v ČR (vykonajú komparatívnu analýzu čes. a slov. starostlivosti), rozšíria a prehĺbia svoje znalosti odbornej terminológie lekárskej povahy a naučia sa praxovať v zdravotníckom zariadení v inom regióne Európy. Žiaci budú plniť pracovné výkony stanovené princípmi kvality mobility výsledkov a ich plnenie vyhodnotí mentor podľa hodnotiaceho formulára. Žiaci budú mať najlepšiu príležitosť na zvýšenie svojho profesijného rastu realizáciou praktických výkonov v prostredí českej nemocnice.

   Projekt zahŕňa 14 - dennú mobilitu 20 žiakov a 4 sprevádzajúcich vyučujúcich v dvoch turnusoch v Karvinskej hornickej nemocnici a.s.

   Predpokladaný termín odborných stáži:

   1. turnus – marec 2023

   2. turnus – november 2023


       

   Naša škola sa zapojila do projektu Erazmus+. Pilotného projektu sa zúčastnia vybraní žiaci tretích ročníkov v odbore Praktická sestra - 3.C, 3.D, 3.E. Výmenný pobyt bude prebiehať v meste Karviná v baníckej nemocnici. Je rozdelený na 2 mobility. Prvá mobilita je od 12.3.2023 - 25.3. 2023.

   V súčasnom období zodpovedné učiteľky pripravujú a kompletizujú administratívnu časť projektu a zároveň pripravujú žiakov v odborných učebniach na predmete Ošetrovateľské techniky a na Odbornej klinickej praxi na výkony, ktoré budú realizovať v hosťovskej nemocnici Karviná.

   Zodpovedné učiteľky: Mgr. J. Paurová, Mgr. J. Martišová