• Informácie o majetku zverenom do správy

  •  

   1. Opis majetku: budovy pre školstvo, ubytovanie a stravovanie
   2. Druh majetku: zverený do správy
   3. Druh majetku: hnuteľný, nehnuteľný
   4. Umiestnenie majetku: Hlboká cesta 23, Žilina; katastrálne územie: Žilina
   5. Stručný opis využitia majetku: výchovno-vzdelávací proces, súčasťou školy je školská jedáleň a školský internát
   6. Zostatková hodnota majetku k 31.12. predchádzajúceho roku:
   1. budovy, stavby, zastavaná plocha:  1 272 259,62€
   2. pozemok: 42 716,88  €
   3. stroje, prístroje zariadenia: 188 478,08 €

   ŽSK – odbor správy majetku a investícii: hospodárenie s majetkom