• Všeobecné informácie - Maturita 2023

    • Organizáciu MS upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

     PREDMETY MS
     Žiak strednej odbornej školy a konzervatória s vyučovacím jazykom slovenským koná MS zo štyroch predmetov:
     1. slovenský jazyk a literatúra,
     2. povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov (anglický, nemecký jazyk),
     3. teoretická časť odbornej zložky,
     4. praktická časť odbornej zložky.
     Teoretická a praktická časť odbornej zložky je súbor odborných vyučovacích predmetov podľa vzdelávacieho programu študijného odboru školy.

     Dobrovoľný predmet
     Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov, v ktorých sa vzdelával a ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu školy. Vykonaním dobrovoľnej MS sa rozumie aj absolvovanie len externej časti MS, internej časti MS, jednej z foriem internej časti MS alebo ich kombinácie. V riadnom skúšobnom období môže žiak vykonať dobrovoľnú skúšku najviac z dvoch predmetov.

     Externá časť matur. skúšky (EČ MS) - centrálne zadaný písomný test

     Písomná forma internej časti matur. skúšky (PFIČ MS) - téma/témy s určenými žánrovými formami

     Slovenský jazyk a literatúra (SJL)

        EČ MS: 100 minút/  8 ukážok - celkovo 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

        PFIČ MS: 150 minút / 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

     Cudzí jazyk - anglický jazyk,nemecký jazyk,ruský jazyk, španielsky jazyk

     ​​Úroveň B1

        EČ MS: 100 minút / 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

        PFIČ MS: 60 minút / 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

     Úroveň B2 

        EČ MS:  120 minút /  46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

        PFIČ MS:  60 minút / 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

     Matematika (MAT)

        EČ MS: 150 minút / 20 úloh s krátkou odpoveďou, 10 úloh s výberom odpovede

       

     Ústna forma internej časti MS
     Na ÚFIČ MS si žiak z každého predmetu (okrem teoretickej a praktickej časti odbornej zložky) žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Maturitné zadania pripravuje príslušná predmetová komisia školy.

     Na ÚFIČ MS z teoretickej časti odbornej zložky si žiak žrebuje jednu z 25 schválených tém. Maturitné témy sa nezverejňujú! Žiak má 30 minút na prípravu svojej odpovede a následne 30 minút na odpoveď.

     Na praktickú časť odbornej zložky sa určí podľa náročnosti a špecifík odboru 1 až 15 tém, ktoré zahŕňajú charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci pripravujú.

     PRIHLÁSENIE NA MS

     • Do 30. septembra  musia maturanti nahlásiť predmety, z ktorých chcú vykonať maturitnú skúšku.(zo skupiny cudzích jazykov oznámi aj zvolenú úroveň B1/B2). Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob konania MS.

     • Do 15. októbra môže ešte žiak  písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov maturitnej skúšky, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

     • Do 31. januára môže ešte riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

      

      TERMÍNY KONANIA MS

     MS sa koná v riadnom skúšobnom období (marec až jún príslušného školského roka) alebo v mimoriadnom skúšobnom období (apríl až máj príslušného školského roka, alebo september, alebo február nasledujúceho školského roka).

     Maturita 2023 - Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

     • 14. marec 2023 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
     • 15. marec 2023 (streda) – anglický jazyk, nemecký jazyk
     • 16. marec 2023 (štvrtok) – matematika

     Termín IČ MS (okrem PFIČ MS) určí na návrh riaditeľa školy odbor školstva okresného úradu v sídle kraja (OŠ OÚ). Riadnym termínom je jeden týždeň v druhej polovici mája až začiatkom júna príslušného školského roka. Pred začiatkom konania IČ MS sa žiak päť po sebe nasledujúcich pracovných dní nezúčastňuje vyučovania (akademický týždeň). Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku.

     Náhradný termín maturitnej skúšky

     Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 3. až 5. apríla 2023 a 12.apríla 2023. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

     Opravné termíny maturitnej skúšky

     Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 8. septembra 2023. Podrobné informácie o organizácii opravného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

     Zber dát o výsledkoch žiakov z PFIČ MS 2023 cez informačný systém pre EČ a PFIČ MS bude prebiehať v termíne od 15. mája 2023 do 16. júna 2023.

     Klasifikácia a hodnotenie

     Z predmetu slovenský jazyk a literatúra a povinný cudzí jazyk, žiak úspešne vykoná MS, ak
     a) jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %,   
     b) jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

     Z predmetu matematika, žiak úspešne vykoná MS, ak
     a) jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 %,
     b) jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

     Z teoretickej a praktickej časti odbornej zložky, žiak úspešne vykoná MS, ak jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 4 (dostatočný).
     Žiak úspešne vykoná MS, ak úspešne vykoná MS zo všetkých štyroch predmetov, na ktoré bol prihlásený.

     viac na: https://www2.nucem.sk/dl/5353/Z%C3%A1kladn%C3%A9%20inform%C3%A1cie%20MS%202023.pdf