• Všeobecné informácie - Maturita 2024

    • Organizáciu MS v školskom roku 2023/ 2024 upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška  č. 224/2022 Z. z. o strednej škole.

     Povinné predmety MS

     Žiak strednej odbornej školy a konzervatória s vyučovacím jazykom slovenským koná MS   zo štyroch predmetov:
     1. slovenský jazyk a literatúra,
     2. povinný predmet zo skupiny cudzích jazykov (anglický, nemecký jazyk),
     3. teoretická časť odbornej zložky,
     4. praktická časť odbornej zložky.
     Teoretická a praktická časť odbornej zložky je súbor odborných vyučovacích predmetov podľa vzdelávacieho programu študijného odboru školy.

     Žiak strednej odbornej školy si môže do 30. septembra vybrať, na ktorej úrovni podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky chce vykonať maturitnú skúšku (B1 alebo B2).

     Žiak s vývinovými poruchami učenia alebo so sluchovým postihnutím môže z predmetu zo skupiny cudzích jazykov konať len ústnu formu maturitnej skúšky.

     Dobrovoľný predmet

     Žiak môže dobrovoľne konať MS aj z ďalších predmetov, v ktorých sa vzdelával a ktoré sú súčasťou vzdelávacieho programu školy. Vykonaním dobrovoľnej MS sa rozumie aj absolvovanie len externej časti MS, internej časti MS, jednej z foriem internej časti MS alebo ich kombinácie. V riadnom skúšobnom období môže žiak vykonať dobrovoľnú skúšku najviac z dvoch predmetov.

     Externá časť maturitnej skúšky (EČ MS) zo SJL a AJ - centrálne zadaný písomný test

     Písomná forma internej časti maturitnej skúšky (PFIČ MS) zo SJL a AJ - téma/témy s určenými žánrovými formami

     Slovenský jazyk a literatúra (SJL)

        EČ MS: 100 minút - celkovo 40 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

        PFIČ MS: 150 minút / 1 úloha s dlhou odpoveďou (štyri témy s určenou žánrovou formou, z ktorých si žiak vyberie a vypracuje iba jednu)

     Anglický jazyk (AJ)

     ​​Úroveň B1

        EČ MS: 100 minút / 36 úloh s výberom odpovede, 24 úloh s krátkou odpoveďou

        PFIČ MS: 60 minút / 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

     Úroveň B2 

        EČ MS:  120 minút /  46 úloh s výberom odpovede, 34 úloh s krátkou odpoveďou

        PFIČ MS:  60 minút / 1 úloha s dlhou odpoveďou (jedno zadanie s určenou žánrovou formou)

      

     Ústna forma internej časti MS

     Na ÚFIČ MS zo slovenského jazyka a literatúry a z anglického jazyka si žiak z každého predmetu žrebuje jedno zo schválených maturitných zadaní. Maturitné zadania pripravuje príslušná predmetová komisia školy.

     Na ÚFIČ MS z teoretickej časti odbornej zložky si žiak žrebuje jednu z 25 schválených tém.  Žiak má 30 minút na prípravu svojej odpovede a následne 30 minút na odpoveď.

     Na praktickú časť odbornej zložky sa určí podľa náročnosti a špecifík odboru 1 až 15 tém, ktoré zahŕňajú charakteristické činnosti, na ktorých výkon sa žiaci pripravujú.

     PRIHLÁSENIE NA MS

     • Do 30. septembra  musia maturanti nahlásiť predmety, z ktorých chcú vykonať maturitnú skúšku.(zo skupiny cudzích jazykov oznámi aj zvolenú úroveň B1/B2). Žiak so zdravotným znevýhodnením oznámi aj spôsob konania MS.
     • Do 15. októbra môže ešte žiak  písomne oznámiť triednemu učiteľovi zmenu predmetov maturitnej skúšky, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.
     • Do 31. januára môže ešte riaditeľ školy v osobitných prípadoch, najmä ak ide o žiaka, ktorý má dlhodobý pobyt v zahraničí alebo mu to nedovoľuje jeho zdravotný stav, povoliť zmenu predmetov, ich úrovne alebo špeciálnych potrieb.

      

      TERMÍNY KONANIA MS

     MS sa koná v riadnom skúšobnom období (marec až jún príslušného školského roka) alebo v mimoriadnom skúšobnom období (apríl až máj príslušného školského roka, alebo september, alebo február nasledujúceho školského roka).

     Maturita 2024 - Riadny termín externej časti maturitnej skúšky a písomnej formy internej časti maturitnej skúšky bude v predmetoch:

     • 12. marec 2024 (utorok) – slovenský jazyk a literatúra
     • 13. marec 2024 (streda) – anglický jazyk

      

     Termín IČ MS (okrem PFIČ MS) určí na návrh riaditeľa školy odbor školstva okresného úradu v sídle kraja (OŠ OÚ). Riadnym termínom je jeden týždeň v druhej polovici mája až začiatkom júna príslušného školského roka. Pred začiatkom konania IČ MS sa žiak päť po sebe nasledujúcich pracovných dní nezúčastňuje vyučovania (akademický týždeň). Tieto dni sú určené na prípravu žiaka na skúšku.

     NÁHRADNÝ TERMÍN MATURITNEJ SKÚŠKY

     Náhradný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 9. až 12. apríla 2024. Podrobné informácie o organizácii náhradného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

     OPRAVNÉ TERMÍNY MATURITNEJ SKÚŠKY

     Opravný termín EČ a PFIČ MS sa uskutoční 5. až 6. septembra 2024. Podrobné informácie o organizácii opravného termínu EČ a PFIČ MS budú zúčastneným školám poskytnuté v dostatočnom časovom predstihu.

     Zber dát o výsledkoch žiakov z PFIČ MS 2024 cez informačný systém pre EČ a PFIČ MS bude prebiehať v termíne od 13. mája 2024 do 14. júna 2024.

     Klasifikácia a hodnotenie

     Z predmetu slovenský jazyk a literatúra a anglický jazyk, žiak úspešne vykoná MS, ak
     a) jeho hodnotenie ÚFIČ MS nie je horšie ako 3 (dobrý) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % alebo v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %,   
     b) jeho hodnotenie ÚFIČ MS je 4 (dostatočný) a v PFIČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 25 % a súčasne v EČ MS získa úspešnosť vyššiu ako 33 %.

     Z teoretickej a praktickej časti odbornej zložky, žiak úspešne vykoná MS, ak jeho hodnotenie z ÚFIČ MS nie je horšie ako 4 (dostatočný).
     Žiak úspešne vykoná MS, ak úspešne vykoná MS zo všetkých štyroch predmetov, na ktoré bol prihlásený.

     viac na: https://www2.nucem.sk/dl/5641/Z%C3%A1kladn%C3%A9%20inform%C3%A1cie%20MS%202024_final.pdf