• Odbory pomaturitnej dennej formy štúdia budú schválené a následne zverejnené začiatkom  mája. Súčasne budú zverejnené prihlášky a kritéria prijímacích skúšok schválených odborov. Termín podania prihlášky je najneskôr do konca mája.