• Študijné odbory pre denné pomaturitné štúdium pre školský rok 2024/2025

  Vyššie odborné štúdium pre absolventov stredných škôl s maturitou

  • 5325 Q diplomovaná všeobecná sestra

  Forma štúdia:       3-ročné denné pomaturitné štúdium

  Spôsob ukončenia: absolventská skúška

   • 5325 Q Diplomovaná všeobecná sestra

   • Diplomovaná všeobecná sestra je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník s vyšším odborným vzdelaním, ktorý je kompetentný vykonávať ošetrovateľské činnosti, vyžadujúce vysokoodbornú erudíciu, samostatnosť v práci i rozhodovaní. Musí byť schopný vykonávať riadiace, výskumné a výchovné činnosti.

    ŠTÚDIUM JE BEZPLATNÉ

    Možnosti pracovného uplatnenia:

    • zvládnuť vysokoodborné ošetrovateľské činnosti v rámci primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti,
    • monitorovať ošetrovateľské problémy chorých a zabezpečiť komplexnú, individualizovanú ošetrovateľskú starostlivosť metódou ošetrovateľského procesu,
    • tvorivo pracovať v tíme a riadiť ošetrovateľský tím,
    • tvorivo usmerňovať formovanie vlastnej osobnosti, hlavne v smere sebauvedomenia a správania sa, komunikovania, rozvoja odborných schopností a morálnych vlastností,
    • zvládnuť metódy výchovy so zameraním na výchovu k zdraviu,
    • zvládnuť sociálno-právne poradenstvo v starostlivosti o chorých vo všetkých vekových obdobiach,
    • pracovať vo výskume v oblasti ošetrovateľstva ako odboru a v oblasti výchovy k zdraviu.

    DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA  5325 Q       

            učebný plán DVS           profil_absolventa_DVS

     

    Kritéria prijímania a prihlášky budú zverejnené až po schválení.