• Študijné odbory pre školský rok 2023/2024

    • 5370 M Masér

    • Forma štúdia:       4-ročné denné štúdium ukončené maturitnou skúškou

     Podmienky prijatia: Kritériá prijímania pre odbor masér pre šk. rok 2023/24(stiahnite tu...)

     Učebný plán:  učebný plán MAS (stiahnuť tu...)

     Profil absolventa

     Študijný odbor masér a masér pre zrakovo hendikepovaných pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať odborné masérske činnosti a odborné činnosti vo foto-, hydro-, termo-, balneoterapii v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadenia, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľoch, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, wellnes a iných zariadeniach. Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj.
     Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov. Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, z fyzikálna terapie, zdravie a klinika chorôb, masáže, rekondičnorelaxačné cvičenia, pedagogika, psychológia a profesijná komunikácia a klinická prax. V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, je komunikatívny, zručný v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie a prejavy. Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností a je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii.
     Absolvent má mať pre kvalifikovaný výkon týchto činností potrebné všeobecné vzdelanie, znalosť cudzích jazykov a široký odborný profil. Má byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, schopný pracovať v tíme, aktívne komunikovať a podieľať sa na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, ovládať dôležité výkonové zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami etiky a demokracie. Zároveň je schopný uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu.
     Absolvent je pripravovaný v súlade s medzinárodnými štandardami (jazykové, počítačové).  Má  predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce  i  prehlbovanie vedomostí  a  zručností. Je  naklonený  a otvorený  novým trendom a metódam v danej profesii. Absolvent má  predpoklady konať  cieľavedome,  rozvážne  a  rozhodne v  súlade s  právnymi  predpismi  spoločnosti, zásadami vlastenectva,  humanizmu  a  demokracie. Predpokladá  sa  jeho  schopnosť  samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo  všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Príprava je zameraná aj na pomaturitné, vyššie odborné vzdelávanie a vysokoškolské štúdium.


     Absolvent študijného odboru je pripravený:

     samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára klasickú masáž,
     samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára reflexnú masáž,
     samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára manuálnu lymfodrenáž,
     samostatne pripravovať a vykonávať podľa ordinácie lekára procedúry foto-, hydro-, termo-   a balneoterapie,
     samostatne vykonávať športovú masáž,
     samostatne vykonávať reflexnú masáž chodidiel a akupresúru,
     podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
     poskytovať odbornú prvú pomoc.


     Možnosti pracovného uplatnenia

     Absolventi štúdia sa uplatnia pri výkone povolania: masér v oblasti liečebnej rehabilitácie, rekondície  a  relaxácie s praktickým výkonom odborných  masérskych  činností  a  odborných činností  vo   foto-, hydro-, termo-,  balneoterapii  v  zdravotníckych, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov, zariadeniach sociálnych služieb a iných zariadeniach.

      

    • 5308 M Zdravotnícky laborant

    • Forma štúdia:       4-ročné denné štúdium ukončené   maturitnou skúškou

     Podmienky prijatia: Kritériá prijímania pre odbor zdravotnícky laborant pre šk. rok 2023/24 (stiahnite tu...)

     Učebný plán:  učebný plán ZDL (stiahnuť tu...)  

     Profil absolventa

     Študijný odbor zdravotnícky laborant pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať základné laborantské činnosti v zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v oblasti klinickej biochémie, hematológie, transfuziológie, mikrobiológie, patologickej anatómie, histológie, imunológie, toxikológie, genetiky a na pracoviskách verejného zdravotníctva. Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov.
     Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, z oblasti klinickej biochémie, hematológie, transfuziológie, mikrobiológie, patologickej anatómie, histológie, imunológie, toxikológie, genetiky a z oblasti bezpečnosti práce. V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, je komunikatívny, zručný v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie a prejavy. Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností a je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii. Absolvent má mať pre kvalifikovaný výkon týchto činností potrebné všeobecné vzdelanie, znalosť cudzích jazykov a široký odborný profil. Má byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, schopný pracovať v tíme, aktívne komunikovať a podieľať sa na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, ovládať dôležité výkonové zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami etiky a demokracie. Zároveň je schopný uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu. Absolvent je pripravovaný v súlade s medzinárodnými štandardami (jazykové, počítačové). Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii. Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Príprava je zameraná aj na pomaturitné, vyššie odborné vzdelávanie a vysokoškolské štúdium.


     Absolvent študijného odboru je pripravený:

     - vykonávať laboratórne vyšetrenia podľa štandardných analytických metód, ktorých účelom je zistiť zmeny za fyziologických a patologických podmienok,
     - aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov,
     - poskytovať odbornú prvú pomoc,
     - uplatňovať moderné metódy a štýl práce,
     - podieľať sa na tímovej práci, na organizácii a riadení pracoviska.


     Možnosť pracovného uplatnenia:

     Zdravotnícky laborant je zdravotnícky pracovník, ktorý sa uplatní najmä v zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (klinickej biochémie, hematológie, transfuziológie, mikrobiológie, patologickej anatómie, histológie, imunológie, toxikológie, genetiky) a na pracoviskách verejného zdravotníctva.

    • 5361 M Praktická sestra

    • Forma štúdia:       4-ročné denné štúdium ukončené   maturitnou skúškou

     Podmienky prijatia: Kritériá prijímania pre odbor praktická sestra pre šk. rok 2023/24 (stiahnite tu...)

     Učebný plán: učebný plán PRS (stiahnuť tu...)  

     Profil absolventa

     Študijný odbor praktická sestra pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach poskytujúcich sociálnu službu. Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle a trvalé odborné a praktické zručnosti, osobnú zodpovednosť, čo kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať a zrealizovať pracovné aktivity a vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov. Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, z ošetrovateľskej starostlivosti, z oblasti administratívy a zdravotníckej dokumentácie a z oblasti bezpečnosti práce. V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, je komunikatívny, zručný v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie a prejav. Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie, sebakontroly a schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností a je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii. Absolvent má mať pre kvalifikovaný výkon týchto činností potrebné všeobecné vzdelanie, znalosť cudzích jazykov a široký odborný profil. Má byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, schopný pracovať v tíme, aktívne komunikovať a podieľať sa na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, ovládať dôležité výkonové zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami etiky a demokracie. Zároveň je schopný uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu. Absolvent je pripravovaný v súlade s medzinárodnými štandardami (jazykové, počítačové). Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii. Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Príprava je zameraná aj na pomaturitné, vyššie odborné vzdelávanie a vysokoškolské štúdium.


     Absolvent študijného odboru je pripravený:

     - realizovať plánované výkony ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského   procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého v rámci svojich kompetencií,
     - spolupracovať  v   diagnostickom a  liečebnom  režime  všeobecnej a špecializovanej zdravotnej  starostlivosti,
     - podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
     - poskytovať odbornú prvú pomoc,
     - vykonávať administratívne práce a pracovať s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia.

     Absolvent sa uplatní na všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu.


     Odborné kompetencie

     a) Požadované vedomosti

     Absolvent má splniť tieto výkonové štandardy vedomostí (má poznať):

      -   -  základy latinčiny a medicínskej terminológie,

     anatómiu, fyziológiu a patológiu človeka, prostredníctvom ktorých pochopí stavbu, funkciu, vývoj organizmu a chorobných procesov v ľudskom organizme,
     - základy preventívnej medicíny, aby pochopil jednotu organizmu a prostredia v zdraví i v chorobe, aby pochopil princípy práce v septickom a aseptickom prostredí,
     - organizáciu a právne aspekty starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a sociálnej služby,
     - účinnú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život,
     - osobnosť človeka vo vývoji, v zdraví a chorobe, zvlášť jeho prežívanie, správanie a konanie, poznať seba samého, metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na človeka,
     - zásady profesijnej komunikácie,
     - základy sociológie, sociálnej starostlivosti a metód sociálnej práce ako predpokladu vnímania ľudí ako členov spoločnosti a vnímania sociálnych aspektov zdravotnej starostlivosti,)
     - základné atribúty zdravia, blaha a pohody, ich zachovania, upevňovania a obnovovania, a faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav,
     - základné poznatky o systémových ochoreniach,
     - princípy zdravotníckej etiky,
     - bio-psycho-sociálne potreby a spôsob ich uspokojovania,
     - základné metódy pozorovania a zbierania informácií o pacientovi v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb
     - zásady správnej výživy zdravého a chorého človeka,
     - teoretické vedomosti o ošetrovateľských postupoch v starostlivosti o chorého,
     - teoretické vedomosti o diagnostických a liečebných postupoch v zdravotnej starostlivosti o chorého,
     - teoretické vedomosti o úprave prostredia a starostlivosti o pomôcky v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb,
     - spracovanie a vedenie administratívy vo všeobecnej rovine, ako aj vedenie zdravotnej dokumentácie v zdravotníctve.

     b) Požadované zručnosti v oblastiach:

     Obväzový materiál a obväzová technika.
     Starostlivosť o pomôcky.
     Starostlivosť o posteľ a polohovanie pacienta.
     Podávanie jedla pacientom.
     Hygienická starostlivosť o chorého.
     Vyprázdňovanie chorých.
     Sledovanie a záznam fyziologických funkcií.
     Odber biologického materiálu na vyšetrenie.
     Podávanie liečiv per os dospelým a deťom.
     Aplikácia liečiv na kožu a do telových dutín.
     Aplikácia tepla a chladu.
     Aplikácia injekcií.
     Aplikácia liečiv cez dýchacie cesty..
     Preväzy rán.
     Zabezpečovať starostlivosť o umierajúceho a mŕtve telo.
     Asistovať pri vizite.
     Psychosociálne aspekty ošetrovateľskej starostlivosti.
     Administratíva a zdravotnícka dokumentácia.


     Možnosti pracovného uplatnenia

     Praktická sestra je zdravotnícky pracovník, ktorý sa uplatní v zariadeniach zdravotnej starostlivosti a zariadeniach poskytujúcich sociálnu službu.

    • 5304 M  Asistent výživy 

    • Forma štúdia:       4-ročné denné štúdium ukončené   maturitnou skúškou

     Podmienky prijatia: Kritériá prijímania pre odbor asistent výživy pre šk. rok 2023/24 (stiahnite tu...)   

     Učebný plán: učebný plán ASV (stiahnuť tu...) 

     Profil absolventa

     Študijný odbor asistent výživy pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať základné činnosti v oblasti fyziologickej výživy pre všetky skupiny obyvateľstva v stravovacích zariadeniach rôzneho typu a v oblasti liečebnej výživy v stravovacích zariadeniach, zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, zariadeniach sociálnej starostlivosti, úradoch verejného zdravotníctva a v ďalších zariadeniach. Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov.
     Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti klinická dietológia, základy výživy a fyziológia výživy, náuka o požívatinách, Technológia prípravy pokrmov – cvičenia, liečebná výživa, biochémia a potravinárska chémia a odborná klinická prax. V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie.
     Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, je komunikatívny, zručný v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie a prejavy. Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností a je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii.
     Absolvent má mať pre kvalifikovaný výkon týchto činností potrebné všeobecné vzdelanie, znalosť cudzích jazykov a široký odborný profil. Má byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, schopný pracovať v tíme, aktívne komunikovať a podieľať sa na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, ovládať dôležité výkonové zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami etiky a demokracie. Zároveň je schopný uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu. Absolvent je pripravovaný v súlade s medzinárodnými štandardami (jazykové, počítačové). Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii. Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Príprava je zameraná aj na pomaturitné, vyššie odborné vzdelávanie a vysokoškolské štúdium.


     Absolvent študijného odboru je pripravený:
     - kvalifikovane a kompetentne pôsobiť na všetkých úsekoch činností súvisiacich so  stravovaním a výživou obyvateľstva,
     - edukovať a ovplyvňovať výživový stav nielen pacientov, klientov v zdravotníckych zariadeniach, ale aj širšiu verejnosť,
     -  poskytovať odborné služby, sprístupňovať a obhajovať odborné informácie nepodliehajúce komercionalizmu v oblasti výživy pre plnenie národných programov starostlivosti o výživu ľudu v prevencii civilizačných chorôb a nefarmakologických postupov,
     -  zabezpečovať odborné činnosti v oblasti liečebnej výživy pri základných a špecifických skupinách chorôb v rámci celkovej liečby,
     - spolupracovať s lekárom v oblasti dietoterapie v liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, uspokojovať potreby pacientov pri stravovaní,
     -   vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu spojenú so stravovaním a výživou,
     -   poskytovať odbornú prvú pomoc.


     Možnosti pracovného uplatnenia

     Asistent výživy je zdravotnícky pracovník, ktorý sa uplatní v oblasti fyziologickej výživy v zariadeniach, inštitúciách a službách spojených s výživou obyvateľstva od predškolského veku až po starobný vek a v oblasti liečebnej výživy v stravovacích zariadeniach, zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov, zariadeniach sociálnej starostlivosti, úradoch verejného zdravotníctva a v ďalších zariadeniach pri zabezpečovaní zdravej výživy obyvateľstva.