• Študijné odbory pre školský rok 2024/2025

   Odbor:

   schválený počet žiakov      

   prvý termín PS    

   druhý termín PS

   Praktická sestra

    

   2. mája 2024        

   6. mája 2024

   Zdravotnícky laborant

    

   2. mája 2024        

   6. mája 2024

   Asistent výživy

    

   2. mája 2024     

   6. mája 2024

   Masér

    

   29. apríl 2024   

   9. mája 2024

    • 5370 M Masér

    • Forma štúdia:       4-ročné denné štúdium ukončené maturitnou skúškou

     Podmienky prijatia: Kritériá prijímania pre odbor masér pre šk. rok 2024/25 (stiahnite tu...)

     Učebný plán:  učebný plán MAS 2023 (stiahnuť tu...)

     Profil absolventa

     Študijný odbor masér a masér pre zrakovo hendikepovaných pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať odborné masérske činnosti a odborné činnosti vo foto-, hydro-, termo-, balneoterapii v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadenia, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľoch, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, wellnes a iných zariadeniach. Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj.
     Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov. Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, z fyzikálna terapie, zdravie a klinika chorôb, masáže, rekondičnorelaxačné cvičenia, pedagogika, psychológia a profesijná komunikácia a klinická prax. V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, je komunikatívny, zručný v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie a prejavy. Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností a je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii.
     Absolvent má mať pre kvalifikovaný výkon týchto činností potrebné všeobecné vzdelanie, znalosť cudzích jazykov a široký odborný profil. Má byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, schopný pracovať v tíme, aktívne komunikovať a podieľať sa na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, ovládať dôležité výkonové zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami etiky a demokracie. Zároveň je schopný uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu.
     Absolvent je pripravovaný v súlade s medzinárodnými štandardami (jazykové, počítačové).  Má  predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce  i  prehlbovanie vedomostí  a  zručností. Je  naklonený  a otvorený  novým trendom a metódam v danej profesii. Absolvent má  predpoklady konať  cieľavedome,  rozvážne  a  rozhodne v  súlade s  právnymi  predpismi  spoločnosti, zásadami vlastenectva,  humanizmu  a  demokracie. Predpokladá  sa  jeho  schopnosť  samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo  všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Príprava je zameraná aj na pomaturitné, vyššie odborné vzdelávanie a vysokoškolské štúdium.


     Absolvent študijného odboru je pripravený:

     samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára klasickú masáž,
     samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára reflexnú masáž,
     samostatne vykonávať na základe ordinácie lekára manuálnu lymfodrenáž,
     samostatne pripravovať a vykonávať podľa ordinácie lekára procedúry foto-, hydro-, termo-   a balneoterapie,
     samostatne vykonávať športovú masáž,
     samostatne vykonávať reflexnú masáž chodidiel a akupresúru,
     podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
     poskytovať odbornú prvú pomoc.


     Možnosti pracovného uplatnenia

     Absolventi štúdia sa uplatnia pri výkone povolania: masér v oblasti liečebnej rehabilitácie, rekondície  a  relaxácie s praktickým výkonom odborných  masérskych  činností  a  odborných činností  vo   foto-, hydro-, termo-,  balneoterapii  v  zdravotníckych, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov, zariadeniach sociálnych služieb a iných zariadeniach.

      

    • 5308 M Zdravotnícky laborant

    • Forma štúdia:       4-ročné denné štúdium ukončené   maturitnou skúškou

     Podmienky prijatia: Kritériá prijímania pre odbor zdravotnícky laborant pre šk. rok 2024/25 (stiahnite tu...)

     Učebný plán:  učebný plán ZDL 2023(stiahnuť tu...)  

     Profil absolventa

     Študijný odbor zdravotnícky laborant pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať základné laborantské činnosti v zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek v oblasti klinickej biochémie, hematológie, transfuziológie, mikrobiológie, patologickej anatómie, histológie, imunológie, toxikológie, genetiky a na pracoviskách verejného zdravotníctva. Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov.
     Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, z oblasti klinickej biochémie, hematológie, transfuziológie, mikrobiológie, patologickej anatómie, histológie, imunológie, toxikológie, genetiky a z oblasti bezpečnosti práce. V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, je komunikatívny, zručný v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie a prejavy. Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností a je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii. Absolvent má mať pre kvalifikovaný výkon týchto činností potrebné všeobecné vzdelanie, znalosť cudzích jazykov a široký odborný profil. Má byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, schopný pracovať v tíme, aktívne komunikovať a podieľať sa na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, ovládať dôležité výkonové zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami etiky a demokracie. Zároveň je schopný uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu. Absolvent je pripravovaný v súlade s medzinárodnými štandardami (jazykové, počítačové). Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii. Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Príprava je zameraná aj na pomaturitné, vyššie odborné vzdelávanie a vysokoškolské štúdium.


     Absolvent študijného odboru je pripravený:

     - vykonávať laboratórne vyšetrenia podľa štandardných analytických metód, ktorých účelom je zistiť zmeny za fyziologických a patologických podmienok,
     - aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov,
     - poskytovať odbornú prvú pomoc,
     - uplatňovať moderné metódy a štýl práce,
     - podieľať sa na tímovej práci, na organizácii a riadení pracoviska.


     Možnosť pracovného uplatnenia:

     Zdravotnícky laborant je zdravotnícky pracovník, ktorý sa uplatní najmä v zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (klinickej biochémie, hematológie, transfuziológie, mikrobiológie, patologickej anatómie, histológie, imunológie, toxikológie, genetiky) a na pracoviskách verejného zdravotníctva.

    • 5361 M Praktická sestra

    • Forma štúdia:       4-ročné denné štúdium ukončené   maturitnou skúškou

     Podmienky prijatia: Kritériá prijímania pre odbor praktická sestra pre šk. rok 2024/25 (stiahnite tu...)

     Učebný plán: učebný plán PRS (stiahnuť tu...) 

     Profil absolventa

     Študijný odbor praktická sestra pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach poskytujúcich sociálnu službu. Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle a trvalé odborné a praktické zručnosti, osobnú zodpovednosť, čo kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať a zrealizovať pracovné aktivity a vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov. Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti starostlivosti o zdravie a jeho ochranu, z ošetrovateľskej starostlivosti, z oblasti administratívy a zdravotníckej dokumentácie a z oblasti bezpečnosti práce. V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie. Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, je komunikatívny, zručný v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie a prejav. Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie, sebakontroly a schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností a je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii. Absolvent má mať pre kvalifikovaný výkon týchto činností potrebné všeobecné vzdelanie, znalosť cudzích jazykov a široký odborný profil. Má byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, schopný pracovať v tíme, aktívne komunikovať a podieľať sa na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, ovládať dôležité výkonové zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami etiky a demokracie. Zároveň je schopný uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu. Absolvent je pripravovaný v súlade s medzinárodnými štandardami (jazykové, počítačové). Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii. Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Príprava je zameraná aj na pomaturitné, vyššie odborné vzdelávanie a vysokoškolské štúdium.


     Absolvent študijného odboru je pripravený:

     - realizovať plánované výkony ošetrovateľskej starostlivosti v jednotlivých fázach ošetrovateľského   procesu, hlavne pri uspokojovaní bio-psycho-sociálnych potrieb chorého v rámci svojich kompetencií,
     - spolupracovať  v   diagnostickom a  liečebnom  režime  všeobecnej a špecializovanej zdravotnej  starostlivosti,
     - podieľať sa na primárnej, sekundárnej a terciárnej prevencii,
     - poskytovať odbornú prvú pomoc,
     - vykonávať administratívne práce a pracovať s informačným systémom zdravotníckeho zariadenia.

     Absolvent sa uplatní na všetkých úsekoch zdravotnej starostlivosti. Odbornou praxou a ďalším štúdiom si prehlbuje a zvyšuje kvalifikáciu.


     Odborné kompetencie

     a) Požadované vedomosti

     Absolvent má splniť tieto výkonové štandardy vedomostí (má poznať):

      -   -  základy latinčiny a medicínskej terminológie,

     anatómiu, fyziológiu a patológiu človeka, prostredníctvom ktorých pochopí stavbu, funkciu, vývoj organizmu a chorobných procesov v ľudskom organizme,
     - základy preventívnej medicíny, aby pochopil jednotu organizmu a prostredia v zdraví i v chorobe, aby pochopil princípy práce v septickom a aseptickom prostredí,
     - organizáciu a právne aspekty starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a sociálnej služby,
     - účinnú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich život,
     - osobnosť človeka vo vývoji, v zdraví a chorobe, zvlášť jeho prežívanie, správanie a konanie, poznať seba samého, metódy a prostriedky výchovného pôsobenia na človeka,
     - zásady profesijnej komunikácie,
     - základy sociológie, sociálnej starostlivosti a metód sociálnej práce ako predpokladu vnímania ľudí ako členov spoločnosti a vnímania sociálnych aspektov zdravotnej starostlivosti,)
     - základné atribúty zdravia, blaha a pohody, ich zachovania, upevňovania a obnovovania, a faktory, ktoré ovplyvňujú zdravotný stav,
     - základné poznatky o systémových ochoreniach,
     - princípy zdravotníckej etiky,
     - bio-psycho-sociálne potreby a spôsob ich uspokojovania,
     - základné metódy pozorovania a zbierania informácií o pacientovi v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb
     - zásady správnej výživy zdravého a chorého človeka,
     - teoretické vedomosti o ošetrovateľských postupoch v starostlivosti o chorého,
     - teoretické vedomosti o diagnostických a liečebných postupoch v zdravotnej starostlivosti o chorého,
     - teoretické vedomosti o úprave prostredia a starostlivosti o pomôcky v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb,
     - spracovanie a vedenie administratívy vo všeobecnej rovine, ako aj vedenie zdravotnej dokumentácie v zdravotníctve.

     b) Požadované zručnosti v oblastiach:

     Obväzový materiál a obväzová technika.
     Starostlivosť o pomôcky.
     Starostlivosť o posteľ a polohovanie pacienta.
     Podávanie jedla pacientom.
     Hygienická starostlivosť o chorého.
     Vyprázdňovanie chorých.
     Sledovanie a záznam fyziologických funkcií.
     Odber biologického materiálu na vyšetrenie.
     Podávanie liečiv per os dospelým a deťom.
     Aplikácia liečiv na kožu a do telových dutín.
     Aplikácia tepla a chladu.
     Aplikácia injekcií.
     Aplikácia liečiv cez dýchacie cesty..
     Preväzy rán.
     Zabezpečovať starostlivosť o umierajúceho a mŕtve telo.
     Asistovať pri vizite.
     Psychosociálne aspekty ošetrovateľskej starostlivosti.
     Administratíva a zdravotnícka dokumentácia.


     Možnosti pracovného uplatnenia

     Praktická sestra je zdravotnícky pracovník, ktorý sa uplatní v zariadeniach zdravotnej starostlivosti a zariadeniach poskytujúcich sociálnu službu.

    • 5304 M  Asistent výživy 

    • Forma štúdia:       4-ročné denné štúdium ukončené   maturitnou skúškou

     Podmienky prijatia: Kritériá prijímania pre odbor asistent výživy pre šk. rok 2024/25 (stiahnite tu...)

     Učebný plán: učebný plán ASV 2023 (stiahnuť tu...) 

     Profil absolventa

     Študijný odbor asistent výživy pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať základné činnosti v oblasti fyziologickej výživy pre všetky skupiny obyvateľstva v stravovacích zariadeniach rôzneho typu a v oblasti liečebnej výživy v stravovacích zariadeniach, zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, zariadeniach sociálnej starostlivosti, úradoch verejného zdravotníctva a v ďalších zariadeniach. Náročnosť zdravotníckeho povolania si vyžaduje široký všeobecný rozhľad, rozsiahle odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie vysoké nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť prácu svoju i svojich kolegov.
     Dôležitou súčasťou profilu absolventa sú jeho vedomosti a spôsobilosti z oblasti klinická dietológia, základy výživy a fyziológia výživy, náuka o požívatinách, Technológia prípravy pokrmov – cvičenia, liečebná výživa, biochémia a potravinárska chémia a odborná klinická prax. V správaní absolventa dominuje tolerancia, empatia, asertivita a prosociálne správanie.
     Absolvent je pripravený pracovať tvorivo samostatne i v tíme, v praktickej i teoretickej činnosti, je komunikatívny, zručný v nadväzovaní a sprostredkovaní kontaktov, má kultivované vystupovanie a prejavy. Vyznačuje sa vysokým stupňom sebaregulácie a sebakontroly, schopnosťou spolupráce. Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností a je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii.
     Absolvent má mať pre kvalifikovaný výkon týchto činností potrebné všeobecné vzdelanie, znalosť cudzích jazykov a široký odborný profil. Má byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov, schopný pracovať v tíme, aktívne komunikovať a podieľať sa na organizácii a riadení pracoviska, sústavne sa vzdelávať, ovládať dôležité výkonové zručnosti, konať v súlade s právnymi normami spoločnosti a zásadami etiky a demokracie. Zároveň je schopný uplatňovať moderné metódy, technológie a štýl práce, logické myslenie, samostatnosť, zodpovednosť a iniciatívu. Absolvent je pripravovaný v súlade s medzinárodnými štandardami (jazykové, počítačové). Má predpoklady na ďalší odborný, profesionálny i osobnostný rozvoj, inováciu práce i prehlbovanie vedomostí a zručností. Je naklonený a otvorený novým trendom a metódam v danej profesii. Absolvent má predpoklady konať cieľavedome, rozvážne a rozhodne v súlade s právnymi predpismi spoločnosti, zásadami vlastenectva, humanizmu a demokracie. Predpokladá sa jeho schopnosť samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí vo všeobecnovzdelávacích i odborných predmetoch. Príprava je zameraná aj na pomaturitné, vyššie odborné vzdelávanie a vysokoškolské štúdium.


     Absolvent študijného odboru je pripravený:
     - kvalifikovane a kompetentne pôsobiť na všetkých úsekoch činností súvisiacich so  stravovaním a výživou obyvateľstva,
     - edukovať a ovplyvňovať výživový stav nielen pacientov, klientov v zdravotníckych zariadeniach, ale aj širšiu verejnosť,
     -  poskytovať odborné služby, sprístupňovať a obhajovať odborné informácie nepodliehajúce komercionalizmu v oblasti výživy pre plnenie národných programov starostlivosti o výživu ľudu v prevencii civilizačných chorôb a nefarmakologických postupov,
     -  zabezpečovať odborné činnosti v oblasti liečebnej výživy pri základných a špecifických skupinách chorôb v rámci celkovej liečby,
     - spolupracovať s lekárom v oblasti dietoterapie v liečebnom režime všeobecnej a špecializovanej zdravotnej starostlivosti, uspokojovať potreby pacientov pri stravovaní,
     -   vykonávať administratívne práce a viesť dokumentáciu spojenú so stravovaním a výživou,
     -   poskytovať odbornú prvú pomoc.


     Možnosti pracovného uplatnenia

     Asistent výživy je zdravotnícky pracovník, ktorý sa uplatní v oblasti fyziologickej výživy v zariadeniach, inštitúciách a službách spojených s výživou obyvateľstva od predškolského veku až po starobný vek a v oblasti liečebnej výživy v stravovacích zariadeniach, zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov, zariadeniach sociálnej starostlivosti, úradoch verejného zdravotníctva a v ďalších zariadeniach pri zabezpečovaní zdravej výživy obyvateľstva.