• Víta Vás

    • Školský internát pri SZŠ Žilina

    •  Školský internát ponúka okrem celoročného ubytovania žiakov stredných škôl aj možnosť príležitostného alebo celoročného ubytovania pre študentov vysokých škôl a pre verejnosť.

      Ponuka sa týka ubytovania v bunkovom systéme, dve trojposteľové alebo dve štvorposteľové izby sú prepojené sociálnym zariadením, v ktorom je sprchový kút, umývadla a samostatné WC. K dispozícii je kuchynka vybavená linkou, chladničkou, sporákom, mikrovlnnou rúrou. Práčovňa je vybavená pračkou a sušičkou. Školský internát má vlastnú WiFi sieť.

      

     Pozrite si priložené video.

   • Možnosti ubytovania na ŠI a cenník

   • Školský internát pri SZŠ Žilina ponúka

    okrem celoročného ubytovania žiakov stredných škôl aj možnosť príležitostného alebo celoročného ubytovania pre študentov vysokých škôl a pre verejnosť.

    Ponuka sa týka ubytovania v bunkovom systéme, dve trojposteľové alebo dve štvorposteľové izby sú prepojené sociálnym zariadením, v ktorom je sprchový kút, umývadla a samostatné WC. K dispozícii je kuchynka vybavená linkou, chladničkou, sporákom, mikrovlnnou rúrou. Práčovňa je vybavená pračkou a sušičkou. Školský internát má vlastnú WiFi sieť.

     

    CENNÍK UBYTOVANIA V ŠKOLSKOM INTERNÁTE

    od 01.09.2023

     

    typ ubytovania

    počet osôb

    na izbe

    prenájom

    celoročné ubytovanie žiakov stredných škôl

    1 - 4

    40,00€/mesiac

    príležitostné ubytovanie žiakov SZŠ

    1 - 4

    5,00€//1 noc

    príležitostné ubytovanie cudzích osôb

    1 - 4

    13,00€/1 noc

    ubytovanie  cudzích  osôb – študentov VŠ

    celoročné ubytovanie cudzích osôb

    ( od nedele – do piatku)

    1 - 4

    85,00€/mesiac

    celoročné ubytovanie cudzích osôb

    ( od nedele – do piatku)

    1

    110,00€/mesiac

    celoročné ubytovanie cudzích osôb

    (počas pracovných dní aj víkendov)

    1 - 4

    125,00€/mesiac

    celoročné ubytovanie cudzích osôb

    (počas pracovných dní aj víkendov)

    1

    160,00€/mesiac

    ubytovanie  cudzích  osôb

    dlhodobé ubytovanie cudzích osôb

    ( viac ako 13 prenocovaní )

    1 - 3

    195,00€/mesiac vrátane dane mestu ( 2,00 - 62,00€ za 1-31 prenocovaní)

    195,00 €/mesiac po zaplatení dane mestu ( za 60 prenocovaní)

    dlhodobé ubytovanie cudzích osôb

    ( viac ako 16 prenocovaní )

    1

    250,00€/mesiac vrátane dane mestu ( 2,00 - 62,00€ za 1-31 prenocovaní)

    250,00 €/mesiac po zaplatení dane mestu ( za 60 prenocovaní)

     

    V súlade so Všeobecne záväzným nariadením Mesta Žilina (VZN č.21/2019 o dani za ubytovanie) je Stredná zdravotnícka škola v Žiline platiteľom dane ako prevádzkovateľ zariadenia, ktoré poskytuje odplatné prechodné ubytovanie.

    Základom dane je počet prenocovaní.

    Sadzba dane je 2,00€/na osobu a prenocovanie.

     

    Od dane je oslobodená:

    a) osoba, ktorá je študentom do 26 rokov veku, ak sa sústavne pripravuje na budúce povolanie formou denného štúdia a je za tým účelom prechodne ubytovaná v študentských domovoch a školských zariadeniach na území mesta Žilina,

    b) nevidomá osoba, bezvládna osoba, držiteľ' preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľ' preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom,

    c) osoba, ktorá je v zariadení, v ktorom sa odplatne prechodne ubytuje, prihlásená na prechodný pobyt,

    d) osoba, ktorá je ubytovaná v zariadení, ktoré ma charakter sociálnych služieb a ktorého prevádzkovateľom je výlučne nezisková organizácia.

    Skutočnosti oprávňujúce na oslobodenie od dane za ubytovanie sú osoby uplatňujúce si nárok na oslobodenie povinné preukázať príslušným dokladom

    Platba za ubytovanie  sa uhrádza prevodom na účet školského internátu.

    Bližšie informácie: internat@szszilina.sk

     

    V prípade záujmu ponúkame aj možnosť stravovania v školskej jedálni, ktorá je spolu so školským internátom súčasťou SZŠ.

    Školská jedáleň ponúka raňajky s desiatou, obed s výberom dvoch jedál, večeru s olovrantom, a to v pracovných dňoch v období školského vyučovania.

     

     

    CENNÍK STRAVNÉHO V ŠKOLSKEJ JEDÁLNI

    platný pre cudzích stravníkov

    od 01.09.2023

     

    Jedlo

    cena

    Raňajky s desiatou

    3,02 €

    Obed

    4,84 €

    Večera s olovrantom

    5,30 €

    Celodenná strava

    13,16 €

     

    Výdaj stravy:

    Raňajky: 6.00 hod. - 7.30 hod;              Obed: 11.30 -14.00 hod.;             Večera:   17.45 - 18.30 hod       .

    Platba za stravu sa uhrádza prevodom na účet školskej jedálne a identifikuje sa na základe variabilného symbolu stravníka.

    Bližšie informácie: mjurkovicova.szszilina@gmail.com

    Cenník ubytovania v školskom internáte (stiahnuť tu...)