• Školská jedáleň

    • Využite možnosť stravovania v našej školskej jedálni. Stravu poskytujeme v dňoch školského vyučovania v čase od 12.00 do 14.00 hod. Stravník si môže vybrať z dvoch jedál. Cena jedného obeda pre študenta je 1,43€.

     Na stravovanie v ŠJ je potrebné sa prihlásiť. Prihlášku si môžete stiahnuť na webovej stránke školy szshlbokaza.edupage.org v sekcii Škola – Školská jedáleň, alebo ju dostanete v kancelárii ŠJ. 

     Máme zavedený elektronický systém objednávania stravy.

    • Informácie pre stravníkov:

    • Spôsob platenia stravy:

     Úhrada stravného sa vykonáva len bankovým prevodom formou paušálneho preddavku, alebo internetbankingom. Suma ľubovoľná - navýši sa konto stravníka, z ktorého si postupne čerpá obedy.

     Číslo účtu na platbu stravného v školskej jedálni vo formáte:

     IBAN : SK90 8180 0000 0070 0048 0798

     variabilný symbol: bude stravníkovi pridelený v kancelárii ŠJ

     popis platby: celé meno stravníka


     Spôsob objednávania stravy:

     Stravník si obed objednáva  v prihlasovacom boxe v jedálni.

     do 13,45 hodObed sa dá objednať (odhlásiť) najneskôr v predchádzajúci pracovný deň 

     Bližšie informácie v kancelárii ŠJ, telefonicky na č. 041/7244158

  • Prihláška na stravovanie:

   Nové tlačivo na prihlášku na stravu pre žiaka dochádzajúceho denne do školy:  

   Prihláška ŠJ žiaci 2021 vo verzii DOC – stiahnite tu…

   Prihláška ŠJ žiaci 2021 vo verzii PDF – stiahnite tu…

   Žiadosť o vrátenie preplatku:   Žiadosť o preplatok (stiahnite tu...)