• Organizačné pokyny

    • k nástupu do ŠI pre školský rok 2022/2023
     Nástup do školského internátu: 04. 09. 2022 ( nedeľa) od 15:00 – 19:00 hod.
      
     V prípade, že prijatý žiak/žiačka nemôže nastúpiť v stanovený deň do ŠI, oznámi túto skutočnosť písomne mailom na  sekretariat@szszilina.sk
      
     Rozhodnutie o prijatí do školského internátu je platné len pre školský rok 2022/2023. Stráca platnosť, ak bez písomného oznámenia žiak/ žiačka do školského internátu nenastúpi v uvedenom termíne.
      
     Po príchode do školského internátu sa žiaci/ žiačky prezentujú podľa zoznamov, ktoré sa budú nachádzať pri vchode do školského internátu.
  • Pri nástupe je žiak/ žiačka povinný/á predložiť:

   • rozhodnutie o prijatí do ŠI,

   • 1 fotografiu rozmeru 3 x 4 cm,

   • potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti, ktoré nesmie byť staršie ako 1 mesiac pred nástupom do ŠI ( príloha č.1),

   • prehlásenie o bezinfekčnosti domáceho prostredia, podpísané zákonným zástupcom žiaka alebo plnoletým žiakom, pričom nesmie byť staršie ako 3 dni ( príloha č.2),

   • doklad o zaplatení za ubytovanie a stravovanie.

    

   Prijatí žiaci/ žiačky si prinesú:

   • prezuvky (nie s čiernou podrážkou),

   • osobné hygienické potreby,

   • posteľnú bielizeň – obliečky na paplón a vankúš, plachta ( môžete si priniesť vlastné), uterák, osušku,

   • lieky pre osobnú potrebu, bežné lieky prvej pomoci ( bolesti, horúčka, rýchloobväz...),

   • uzatvárateľnú nádobu s menovkou na potraviny do chladničiek (cca. 20x20x15 cm),

   • preukaz poistenca.


   Organizačné pokyny k nástupu do ŠI pre školský rok 2022/2023 - (stiahnuť vo formáte pdf...)

   Potvrdenie ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti - príloha č. 1   (stiahnuť vo formáte docx...) (stiahnuť vo formáte pdf...)

   Prehlásenie o bezinfekčnosti domáceho prostredia - príloha č. 2  (stiahnuť vo formáte docx...)  (stiahnuť vo formáte pdf...)

  • Platby za ubytovanie a stravovanie

   • platbu za mesiac september 2022 je potrebné uhradiť do 15. augusta 2022,

   • platby v nasledujúcich mesiacoch,  je potrebné uhradiť do 25. dňa kalendárneho mesiaca, ktorý predchádza kalendárnemu mesiacu, za ktorý sa platba uhrádza, tzn. mesiac dopredu ( napr. za mesiac október do 25. septembra),

   • platby uhrádzajte bezhotovostným prevodom,

   • pre identifikáciu odosielateľa platby je do správy pre prijímateľa veľmi dôležité uviesť meno a priezvisko ubytovaného žiaka,

   • ak žiak mešká s platbou viac ako jeden mesiac, môže byť vylúčený zo ŠI.


   Ubytovanie:

   • príspevok na čiastočnú úhradu nákladov spojených s ubytovaním žiaka v školskom roku 2022/2023 je vo výške 35 €/ mesiac, 

   Bankové spojenie

   Štátna pokladnica

   Kód banky

   8180

   Číslo účtu

   7000 480 747

   IBAN

   SK12 8180 0000 0070 0048 0747

   Konštantný symbol

   0308

   Variabilný symbol

   pri prvej platbe za september sa neuvádza*

   Platba

   35.- €/ za každý začatý mesiac

   Správa pre prijímateľa

   meno a priezvisko ubytovaného žiaka + obdobie, na ktoré sa platba vzťahuje v tvare: 09/2022......

   * pre nasledujúce platby bude každému žiakovi pridelený jedinečný kód, ktorý budete uvádzať ako variabilný symbol


   Stravovanie:

   • každý ubytovaný žiak je v zmysle školského poriadku ŠI povinný stravovať sa v jedálni SZŠ ( podmienky odhlasovania sa zo stravy budú stanovené v Školskom poriadku ŠI pre školský rok 2022/2023),

   • prihlášku na stravovanie vyplnia ubytovaní žiaci pri nástupe do ŠI,

   • po prijatí platby za stravu má žiak zabezpečenú stravu od 05.09. 2022,

   • denný poplatok za stravu v školskej jedálni v školskom roku 2022/2023 je vo výške 4,83 €/ 1 deň:

    • raňajky + desiata = 1,33 €

    • obed                      = 1,81 € ( potraviny 1,41 € + réžia 0,40 €)

    • olovrant + večera   = 1,69 € ( potraviny 1,29 € + réžia 0,40 €)

    

   Bankové spojenie

   Štátna pokladnica

   Kód banky

   8180

   Číslo účtu

   7000 480 798

   IBAN

   SK90 8180 0000 0070 0048 0798

   Variabilný symbol

   pri prvej platbe za september sa neuvádza*

   Platba

   4,83 € x počet pracovných dní v mesiaci

   ( 4,83 x 19 dní v septembri = 91,77 €)

   Správa pre prijímateľa

   meno a priezvisko ubytovaného žiaka + obdobie, na ktoré sa platba vzťahuje v tvare: 09/2022......

    * pre nasledujúce platby bude každému žiakovi pridelený jedinečný kód, ktorý budete uvádzať ako variabilný symbol

  • Žiaci/ žiačky sa od nástupu do školského internátu riadia pokynmi zamestnancov a školským  poriadkom školského internátu, s ktorým budú oboznámení po nástupe do ŠI.

   Cenné veci (šperky, elektroniku, mobilné telefóny, PC a iné) a väčšie sumy peňazí si žiaci môžu priniesť len na vlastnú zodpovednosť. Školský internát nezodpovedá za ich stratu, odcudzenie alebo poškodenie.

   V školskom internáte je prísne zakázané fajčiť, požívať alkohol, iné omamné a psychotropné látky alebo prísť do školského internátu pod vplyvom týchto látok.


   Adresa:

   Stredná zdravotnícka škola

   Školský internát

   Hlboká cesta 23

   010 01 Žilina

    

   e-mail: sekretariat@szszilina.sk

   tel.č. +421 911 305 680

   webová stránka: www.szshlbokaza.edupage.org

  • Školský internát:

          

   Školská jedáleň: