• Školský internát

   • Dňa 5. septembra 2022 sa po komplexnej rekonštrukcii uskutočnilo

    SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE ŠKOLSKÉHO INTERNÁTU pri SZŠ Žilina.

     

    Školský internát je výchovno-vzdelávacie zariadenie, ktoré je súčasťou Strednej zdravotníckej školy, Hlboká cesta 23, Žilina., v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja.

    Poskytuje výchovno-vzdelávaciu činnosť mimo vyučovania, ubytovanie a celodenné stravovanie žiakom  SZŠ a žiakom  iných stredných škôl.

    Školský internát spolu so školskou jedálňou tvoria súčasť komplexu budov Strednej zdravotníckej školy. Nachádza sa na tichej ulici v blízkosti stredných škôl a centra mesta.

    • Ubytovacia kapacita je 224 lôžok.
    • Počet výchovných skupín je 7- 8, pri naplnenej kapacite ŠI.
    • Systém ubytovania – bunkový, na každom zo 7 poschodí sa nachádza 8 trojposteľových a 2 prepojené štvorposteľové izby (3+1), spolu 32 lôžok na jednom poschodí.
    • Sociálnym zariadením, v ktorom je sprchový kút, umývadla a samostatné WC sú prepojené dve izby.
    • Na každom poschodí je pre žiakov zriadená kuchynka vybavená linkou, chladničkou, sporákom, mikrovlnnou rúrou a varnou kanvicou.
    • Na každom poschodí sa taktiež nachádza študovňa – spoločenská  miestnosť.
    • Dve z príručných miestností, ktoré sa nachádzajú na každom poschodí, slúžia ako práčovne. Sú vybavené pračkou a sušičkou pre potreby ubytovaných žiakov.
    • Celodenné stravovanie je zabezpečené v školskej jedálni, ktorá je prepojená so ŠI a školou.
    • Školský internát má vlastnú WiFi sieť.
    • Športová činnosť prebieha v telocvični, plážovom ihrisku a v areáli školského internátu.
    • Počas víkendov žiaci odchádzajú do miesta bydliska.

    Tel. kontakt - Školský internát: +421 911 305 680

    • Výchovno-vzdelávacia činnosť

    • Výchovno-vzdelávacia činnosť sa uskutočňuje v čase mimo vyučovania a zabezpečujú ho vychovávatelia vo výchovných skupinách, podľa schváleného výchovného programu.

     Preferujeme uplatňovanie inovačných aktivizujúcich metód a foriem práce, aplikovanie tvorivo-humanistickej výchovy a koncepcie neformálneho vzdelávania s využitím IKT. Vytvárame rodinné prostredie, spolupracujeme so školami, vyučujúcimi ubytovaných žiakov a rodinou žiaka.

    • Kritéria pre prijímanie žiakov do školského internátu pre školský rok 2022/2023

    • 1. Kapacita ŠI pri SZŠ Žilina je 224 lôžok.

     2. Žiaci, ktorí majú záujem o ubytovanie v ŠI v školskom roku 2022/2023 si musia podať písomnú žiadosť o prijatie do ŠI do 17.06.2022prihláška ŠI vo verzii pdf (stiahnite tu...)prihláška ŠI vo verzii doc (stiahnite tu...) ). Písomnú žiadosť predkladá zákonný zástupca alebo plnoletý žiak poštou alebo osobne.

     3. V prípade, že bude doručených viac žiadostí, ako je kapacita ŠI, budú uchádzači zoradení podľa súčtu získaných bodov za nasledovné kritériá ( príloha – bodovacia tabuľka) :

     1. uchádzači, ktorí budú žiakmi prvého ročníka SZŠ Žilina, Hlboká cesta 23, Žilina v školskom roku 2022/2023,
     2. uchádzači, ktorí budú žiakmi druhého – štvrtého ročníka SZŠ Žilina, Hlboká cesta 23, Žilina v školskom roku 2022/2023,
     3. uchádzači, ktorí budú žiakmi iných stredných škôl v školskom roku 2022/2023,
     4. vzdialenosť z miesta bydliska do Žiliny v km.
    • 4. V prípade rovnosti bodov rozhodnú údaje o žiakovi uvedené v žiadosti o prijatie:

        a) ročník narodenia žiaka – uprednostnený bude mladší ročník,

        b) zložitosť dochádzky a nadväznosť spojov,

        c) vzdialenosť od miesta trvalého bydliska.

     5. V prípade doručenia žiadostí po tomto termíne, bude uchádzač prijatý len v prípade nenaplnenia kapacity ŠI. Žiadosti budú posudzované podľa poradia určeného dátumom a časom podania, pričom sa nebudú zohľadňovať kritéria uvedené v bode č.3.

     6. Rozhodnutie o prijatí do ŠI je platné na školský rok 2022/2023.

     7. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do ŠI bude uchádzačom doručené poštou po zasadnutí prijímacej komisie, ktorá sa bude konať do 5 pracovných dní po ukončení predkladania žiadostí.

      

    • 8. Uchádzač môže byť umiestnený v ubytovacom zariadení – ŠI,  len na základe lekárskeho potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti, ktoré zákonný zástupca alebo plnoletý žiak predloží pri nástupe na ubytovanie. Zároveň predloží doklad o zaplatení za ubytovanie a doklad o zaplatení za stravu za mesiac september 2022.

     9. Žiak ubytovaný v ŠI je povinný odoberať celodennú stravu ( raňajky, desiata, obed, olovrant, večera ).

     10. V zmysle ustanovení Čl. VI a ČL VII Všeobecne záväzného nariadenia Žilinského samosprávneho kraja číslo 50/2018 o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v jazykových školách a v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK,  je určený príspevok - poplatok žiaka/žiačky na čiastočnú úhradu nákladov:

     1. spojených s ubytovaním v školskom internáte vo výške 35,- € mesačne,
     2. vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v nadväznosti na odporúčané výživové dávky a na režijné náklady v školskej jedálni vo výške 4,01 € za 1 deň ( raňajky + desiata = 1,26 €;  obed = 1,43 €; olovrant + večera = 1,32 € ).

      

    • 11. Výška poplatkov, uvedených v bode č. 10 ( poplatok  za ubytovanie a poplatok za celodenné stravovanie v školskej jedálni)  budú stanovené – aktualizované  na základe VZN ŽSK platného k 01.09.2022.

     12. V prípade potreby bližšie informácie dostanú záujemcovia o prijatie do ŠI prostredníctvom e-mailu: sekretariat@szszilina.sk

     13. Žiakom, ktorí budú prijatí do ŠI budú s rozhodnutím o prijatí oznámené aj organizačné pokyny ohľadom nástupu do ŠI, platné pre školský rok 2022/2023.

     14. Kritéria na prijatie žiakov do ŠI boli prerokované pedagogickou radou dňa 11.04.2022.

     15. Kritéria sú zverejnené na webovom sídle SZŠ Žilina, ktorej ŠI je organizačnou zložkou www.szshlbokaza.edupage.org


     Dokumenty: 

     Prihláška: prihláška ŠI vo verzii pdf (stiahnite tu...)prihláška ŠI vo verzii doc (stiahnite tu...) 

     Kritéria pre prijímanie žiakov do školského internátu: kritériá ŠI vo verzii pdf (stiahnite tu...)

   • Bodovacia tabuľka

   • BODOVACIA TABUĽKA – kritéria pre prijatie do ŠI 2022/2023

    číslo kritéria

    kritérium

    hodnotenie

    I.

    uchádzači, ktorí budú žiakmi 1. ročníka SZŠ Žilina, Hlboká cesta 23, Žilina v školskom roku 2022/2023

    body

     25

    II.

    uchádzači, ktorí budú žiakmi 2.- 4. ročníka SZŠ Žilina, Hlboká cesta 23, Žilina v školskom roku 2022/2023

    body

     20

    III.

    uchádzači, ktorí budú žiakmi iných stredných škôl v školskom roku 2022/2023

    body

     7

    IV.

    vzdialenosť z miesta bydliska do Žiliny v km

    km

    0 -30

    31 - 49

    50 - 69

    70 - 89

    90 - 109

    110 - 129

    130 a viac

    body

    1

    3

    5

    7

    9

    11

    13

    I+II+III+IV

     

    spolu

     

  •