• Externé študijné odbory pre školský rok 2022/2023

   Študijný odbor:          

   • 5356 N   zdravotnícky asistent

   Forma štúdia:             pomaturitné kvalifikačné  štúdium (dvojročné večerné štúdium)

   Štúdium je určené pre absolventov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou.

   • 5370 N  masér

   Forma štúdia:             pomaturitné kvalifikačné  štúdium (dvojročné večerné štúdium)

   Štúdium je určené pre absolventov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou.


   Učebný odbor:

   • 5371 H sanitár

   Forma štúdia:              skrátené štúdium  (jednoročné večerné štúdium)

   Štúdium je určené pre absolventov stredných škôl ukončených záverečnou alebo maturitnou skúškou.

    • 5356 N   zdravotnícky asistent 

    • Forma štúdia:  pomaturitné kvalifikačné  štúdium (dvojročné večerné štúdium)

     Štúdium je určené pre absolventov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou.

     Štúdium končí maturitnou skúškou z odbornej zložky vzdelávania;

      

     Študijný odbor zdravotnícky asistent pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať základné ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach a zariadeniach sociálnej starostlivosti.

      

     Absolvent sa uplatní vo všetkých úsekoch zdravotnej a sociálnej starostlivosti, kde pracuje v ošetrovateľskom tíme.

    • 5370 N masér

    • Forma štúdia: pomaturitné kvalifikačné  štúdium (dvojročné večerné štúdium)

     Štúdium je určené pre absolventov stredných škôl ukončených maturitnou skúškou.

     Štúdium končí maturitnou skúškou z odbornej zložky vzdelávania;

      

     Študijný odbor masér pripravuje zdravotníckych pracovníkov,   ktorí  sú spôsobilí samostatne vykonávať odborné masérske činnosti   a odborné činnosti vo foto, hydro-, termo-, balneoterapii v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti.

     Absolvent sa uplatní v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, wellnes a iných zariadeniach.

      

    • ​​​​​​​5371 H sanitár:

    • Forma štúdia:    skrátené štúdium  (jednoročné večerné štúdium)

     Štúdium je určené pre absolventov stredných škôl ukončených záverečnou alebo maturitnou skúškou.

     Štúdium končí záverečnou skúškou;

      

     Učebný odbor sanitár pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych, kúpeľných, sociálnych zariadeniach, úradoch verejného zdravotníctva a iných zariadeniach.

  • Dôležité informácie k externému štúdiu:

   • Prihlášku (ktorá bude zverejnená na www.szshlbokaza.edupage.org) s prílohami je potrebné zaslať najneskôr do - doplníme po schválení. Akceptujeme iba našu aktuálnu prihlášku.
   • prihlášku treba dať potvrdiť lekárovi – o zdravotnej spôsobilosti vykonávať zdravotnícke povolanie – ak Vám lekár nepotvrdí prihlášku z dôvodu pandemickej situácie, je potrebné potvrdenie doložiť najneskôr v deň zápisu;
   • kritériá pre prijatie uchádzačov o štúdium budú zverejnené do - doplníme po schválení,
   • štúdium prebieha spravidla dva dni v týždni – nie cez víkend (podľa aktuálneho rozvrhu), teória v škole v čase po 14:00, prax v nemocnici v doobedňajších hodinách;
   • na základe vyhlášky č. 585/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení, podľa § 5 ods. 1 c) a § 7 ods. 2 e) v znení neskorších predpisov, podliehajú povinnému očkovaniu proti vírusovému zápalu pečene typu B žiaci stredných zdravotníckych škôl tak, aby pri nástupe na praktické vyučovanie mali podané najmenej dve dávky očkovacej látky – z toho vyplýva, že v septembri pri nástupe do školy treba priniesť potvrdenie od lekára o očkovaní (alebo očkovací preukaz);