• Študijné odbory pre školský rok 2022/2023

   Forma štúdia:       4-ročné denné štúdium ukončené maturitnou skúškou

        

   Stupeň vzdelania: úplné stredné odborné vzdelanie   ISCED-3A

    • 5370 M Masér

    • Profil absolventa

     Študijný odbor pripravuje zdravotníckych pracovníkov,   ktorí  sú spôsobilí samostatne vykonávať odborné masérske činnosti   a odborné činnosti vo foto, hydro-, termo-, balneoterapii v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti.

      

     Možnosti pracovného uplatnenia

     Absolvent je zdravotnícky pracovník, ktorý sa uplatní v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, wellnes a iných zariadeniach.

      

     Požiadavky zdravotnej spôsobilosti na uchádzača 

     1. vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnych prehliadok,
     2. sluchová ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na päť metrov.

      

     Podrobné kritéria prijímacej skúšky budú zverejnené na www.szshlbokaza.edupage.org

    • 5308 M Zdravotnícky laborant

    • Profil absolventa

     Študijný odbor zdravotnícky laborant pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí vykonávať základné laborantské činnosti v zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek.

      

     Možnosť pracovného uplatnenia:

     Absolvent sa uplatní najmä v zariadeniach spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek (klinickej biochémie, hematológie, transfuziológie, mikrobiológie, patologickej  anatómie, histológie, imunológie, toxikológie, genetiky) a na pracoviskách verejného zdravotníctva.

      

     Požiadavky zdravotnej spôsobilosti na uchádzača

     1. vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnych prehliadok,
     2. sluchová ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na päť metrov,
     3. centrálna zraková ostrosť do diaľky s korekciou na lepšom oku minimálne 6/9, do blízka s korekciou J.č.2, pričom zorné pole na lepšom oku nie je zúžené pod 45° vo všetkých smeroch.

      

     Podrobné kritéria prijímacej skúšky budú zverejnené na www.szshlbokaza.edupage.org 

    • 5356 M Zdravotnícky asistent

    • Profil absolventa

     Študijný           odbor          pripravuje  zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí  vykonávať   ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti a         úlohy         v         preventívnom, diagnostickom  a    liečebnom režime zdravotnej starostlivosti.

       

     Možnosti pracovného uplatnenia

     Absolvent je zdravotnícky pracovník, ktorý sa  uplatní v zariadeniach zdravotnej starostlivosti a v zariadeniach sociálnych služieb.

      

     Požiadavky zdravotnej spôsobilosti na uchádzača

     1. vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnych prehliadok,
     2. sluchová ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na päť metrov,
     3. centrálna zraková ostrosť do diaľky s korekciou na lepšom oku minimálne 6/9, do blízka s korekciou J.č.2, pričom zorné pole na lepšom oku nie je zúžené pod 45° vo všetkých smeroch.

      

     Podrobné kritéria prijímacej skúšky budú zverejnené na www.szshlbokaza.edupage.org 

    • 5304 M  Asistent výživy 

    • Profil absolventa

     Študijný odbor pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne  vykonávať        základné činnosti

     v oblasti  výživy.

      

     Možnosti pracovného uplatnenia

     Absolvent  je zdravotnícky pracovník, ktorý sa uplatní  v oblasti fyziologickej výživy v zariadeniach, inštitúciách  službách spojených s výživou obyvateľstva od predškolského veku až po starobný vek a v oblasti liečebnej výživy v stravovacích zariadeniach, zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov, sociálnej zdravotníckej starostlivosti, úradoch verejného zdravotníctva a v ďalších zariadeniach pri zabezpečovaní zdravej výživy obyvateľstva.

      

     Požiadavky zdravotnej spôsobilosti na uchádzača

     a. vyhovujúci celkový zdravotný stav po absolvovaní preventívnych prehliadok,

     b. sluchová ostrosť aspoň jedného ucha pre šepot na päť metrov,

     c. centrálna zraková ostrosť do diaľky s korekciou na lepšom oku minimálne 6/9, do blízka s korekciou J.č.2, pričom zorné pole na lepšom oku nie je zúžené pod 45° vo všetkých smeroch.

      

     Podrobné kritéria  prijímacej skúšky budú zverejnené na www.szshlbokaza.edupage.org

   • Dôležité informácie k dennému štvorročnému štúdiu určenému pre žiakov základných škôl ukončenému maturitnou skúškou:

    • zverejnenie kritérií pre prijatie uchádzačov (obsah talentovej skúšky prípadne prijímacej skúšky) - odbor masér je do - doplníme po schválení
     • termín podania prihlášky je do - doplníme po schválení

    • zverejnenie kritérií pre prijatie uchádzačov (obsah prijímacej skúšky) - odbor asistent výživy, masér, zdravotnícky laborant je do - doplníme po schválení
     • termín podania prihlášky je do - doplníme po schválení