• Výzva - ukončená

    • ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja

     č. 001/2022

     Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho  kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja v znení platných dodatkov (ďalej len „Zásad“) zverejňuje zámer prenajať časť dočasne prebytočného majetku formou priameho nájmu.

     Predmetom priameho nájmu sú: 

     • nebytový priestor o výmere 16,32 m2, nachádzajúci sa na prízemí stavby so súpisným číslom 1641, ktorá je postavená na pozemku parc. 5416/1, zapísaná na liste vlastníctva  č. 1300 pre katastrálne územie Žilina, vedený katastrálnym odborom Okresného úradu v Žiline pre vlastníka – Žilinský samosprávny kraj, v správe Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina.

     Podmienky nájmu:

     1. Najnižšia ponuková cena za predmet nájmu: 10,42 €/m2/mesiac  (16,32 m2 x 10,42 €) = 170,- EUR/mesiac

     = náklady za energie + náklady na poskytované služby : 25,- EUR/mesiac

     1. Doba nájmu: jeden rok s možnosťou predĺženia o 2 roky, t. j. maximálna doba nájmu do 3 rokov vrátane.
     2. Účel nájmu: priestory je možné využívať len na prevádzkovanie školského bufetu.
     3. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do dňa 29.09.2022 do 10,00 hod. Ponuku treba predložiť osobne na sekretariáte vyhlasovateľa alebo poslať poštou na adresu: Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina tak, aby bola zaevidovaná na sekretariáte do dňa 29.09.2022 do 10,00 hod.        
     4. Ponuka uchádzača musí obsahovať:
     • pri FO: meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého bydliska,
     • pri FO – podnikateľovi: meno, priezvisko, obchodný názov, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené)
     • pri PO: obchodné meno, právnu formu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), doklad o ustanovení štatutárneho zástupcu konať za PO,

                 ponúknutú cenu a spôsob jej zaplatenia, účel využitia predmetu nájmu vzhľadom na  

                 predmet činnosti, ktorý záujemca bude v priestoroch vykonávať.

     1. Uchádzač nesmie byť osobou v zmysle § 9a odsek 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, o čom je povinný predložiť písomné prehlásenie ako súčasť svojej ponuky.
     2. Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Priamy nájom č. 001/2022, NEOTVÁRAŤ“.
     3. Obhliadka predmetu priameho nájmu sa uskutoční 19.09.2022 v čase od 9,00 hod. do 11,00 hod. Mimo tohto termínu je možné obhliadku predmetu nájmu uskutočniť vo vopred dohodnutých termínoch podľa záujmu uchádzačov tak, že uchádzač nahlási svoj záujem o miestnu obhliadku predmetu nájmu telefonicky na tel. čísle: 041/7244158.
     4. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.
     5. Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu nájmu (list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu priameho nájmu) priamo na adrese vyhlasovateľa u kontaktnej osoby: 

     Ing. Eva Masárová, č. tel. 041/7244158, e-mail:masarova.szszilina@gmail.comprípadne sekretariat@szszilina.sk. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získania informácií ohľadom nájmu.

     1. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho nájmu nájomnou zmluvou. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v nájomnej zmluve (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu).
     2. Vyhodnotenie predložených ponúk na prenájom vykoná trojčlenná hodnotiaca komisia, ktorú vymenuje riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Hlboká cesta 23, Žilina. Vyhodnotenie cenových ponúk na uskutoční v kancelárii č. 5 zástupkyne riaditeľky pre TEČ, ktorá sa nachádza na prízemí dňa  30.09.2022 o 09,30 hod.

     Komisia určí víťaza a poradie ostatných účastníkov a spíše zápisnicu o výsledku výberového konania.  Každý uchádzač má právo zúčastniť sa na otváraní obálok.

     1. Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý bol vyhodnotený ako víťaz alebo s ďalším uchádzačom v poradí, ak víťaz v lehote určenej vyhlasovateľom nepodpísal zmluvu o nájme.
     2. O výsledku vyhodnotenia budú všetci záujemcovia písomne informovaní.

      

     V Žiline dňa 07.09.2022

     Za vyhlasovateľa:                                                                             Mgr. Daniela Peclerová v. r.

                                                                                                                               riaditeľka

     všetky informácie stiahnete: Zamer_podmienky_PNM__ZSK_2022-001.pdf