• Výzva - ukončená

    • ZÁMER a PODMIENKY priameho nájmu majetku Žilinského samosprávneho kraja

     č. 001/2020

      

     Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina, v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho  kraja, Komenského 48, 011 09 Žilina (ďalej len „vyhlasovateľ“) podľa § 9a ods. 9 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov a v zmysle  Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom Žilinského samosprávneho kraja v znení platných dodatkov (ďalej len „Zásad“) zverejňuje zámer prenajať časť dočasne prebytočného majetku formou priameho nájmu.

     Predmetom priameho nájmu sú:        

     • nebytové priestory o výmere 16,32 m2 nachádzajúce sa na prízemí budovy Strednej zdravotníckej školy so súpisným číslom 1641, postavenej na pozemku parc. 5416/1, v katastrálnom území Žilina, zapísanej na liste vlastníctva  č. 1300 vedený katastrálnym odborom Okresného úradu Žilina pre vlastníka – Žilinský samosprávny kraj, v správe Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina.

     Podmienky nájmu:

     1. Najnižšia ponuková cena za predmet nájmu: 10,42 €/m2/mesiac  (16,32 m2 x 10,42 €) = 170,- EUR/mesiac

     = náklady za energie + náklady na poskytované služby : 25,- EUR/mesiac

     1. Doba nájmu: určitá, najviac na dobu 3 rokov
     2. Účel nájmu: priestory je možné využívať len na prevádzkovanie školského bufetu.
     3. Lehota na doručenie cenových ponúk záujemcov je do 09.09.2020 do 13,00 hod. Ponuku treba predložiť osobne na sekretariáte vyhlasovateľa alebo poslať poštou na adresu: Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina tak, aby bola zaevidovaná na sekretariáte do 09.09.2020 do 13,00 hod.        
     4. Ponuka uchádzača musí obsahovať:
     • pri FO: meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého bydliska,
     • pri FO – podnikateľovi: meno, priezvisko, obchodný názov, miesto podnikania, IČO, DIČ, IČ DPH (ak je pridelené)
     • pri PO: obchodné meno, právnu formu, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH (ak bolo pridelené), doklad o ustanovení štatutárneho zástupcu konať za PO,

                 ponúknutú cenu a spôsob jej zaplatenia, účel využitia predmetu nájmu   

                 vzhľadom na predmet činnosti, ktorý záujemca bude v priestoroch vykonávať.

     1. Uchádzač nesmie byť osobou v zmysle § 9a odsek 6 a 7 zákona č. 446/2001 Z. z. o majetku vyšších územných celkov v znení neskorších predpisov, o čom je povinný predložiť písomné prehlásenie ako súčasť svojej ponuky.
     2. Ponuka musí byť v zalepenej obálke, označenej heslom „Priamy nájom č. 001/2020, NEOTVÁRAŤ“.
     3. Obhliadka predmetu priameho nájmu sa uskutoční 27.08.2020 v čase od 9,00 hod. do 11,00 hod. Mimo tohto termínu je možné obhliadku predmetu nájmu uskutočniť vo vopred dohodnutých termínoch podľa záujmu uchádzačov tak, že uchádzač nahlási svoj záujem o miestnu obhliadku predmetu nájmu telefonicky na tel. čísle: 041/7243269.
     4. Vyhlasovateľ je oprávnený zmeniť alebo zrušiť podmienky nájmu, prípadne odmietnuť všetky predložené ponuky.
     5. Každý uchádzač je oprávnený oboznámiť sa s identifikačnými údajmi predmetu nájmu (list vlastníctva, prípadne iné písomnosti a skutočnosti viažuce sa k predmetu priameho nájmu) priamo na adrese vyhlasovateľa u kontaktnej osoby:  Ing. Eva Masárová, č. tel. 041/7243269, 041/7244158, e-mail: masarova.szszilina@gmail.com, prípadne admin@szshlbokaza.edu.sk. Uchádzač sa podaním svojej ponuky zaväzuje zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s procesom získania informácií ohľadom nájmu.
     6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo určiť právnu formu realizácie priameho nájmu nájomnou zmluvou. Uchádzač sa zaväzuje akceptovať zmluvné podmienky uvedené v nájomnej zmluve (označenie zmluvných strán, predmet nájmu, účel nájmu, výška a splatnosť nájomného, doba nájmu, práva a povinnosti zmluvných strán, skončenie nájmu).
     7. Vyhodnotenie predložených ponúk na prenájom vykoná trojčlenná hodnotiaca komisia, ktorú vymenuje riaditeľka Strednej zdravotníckej školy, Hlboká cesta 23, Žilina. Vyhodnotenie cenových ponúk na uskutoční dňa 09.09.2020 o 15,00 hod. v kancelárii č.5 zástupkyne riaditeľky pre TEČ, ktorá sa nachádza na prízemí.
     8. Komisia určí víťaza a poradie ostatných účastníkov a spíše zápisnicu o výsledku výberového konania.  Každý uchádzač má právo zúčastniť sa na otváraní obálok.
     9. Vyhlasovateľ uzavrie zmluvu s uchádzačom, ktorý bol vyhodnotený ako víťaz alebo s ďalším uchádzačom v poradí, ak víťaz v lehote určenej vyhlasovateľom nepodpísal zmluvu o nájme.
     10. O výsledku vyhodnotenia budú všetci záujemcovia písomne informovaní.

      

     V Žiline dňa 20.08.2020

      

     Za vyhlasovateľa:                                                                             Mgr. Daniela Peclerová

                                                                                                                              riaditeľka

                 

     stiahnuť: ZAMER-upraveny_SB_2020_datum.pdf