• Koncepcia rozvoja školy

    • Kocepcia rozvoja SZŠ Žilina 2018 - 2023 (stiahnuť tu...)

      

     Ciele koncepcie rozvoja školy. Akčný plán

     Hlavný cieľ  : zvyšovanie kvality odbornej prípravy žiakov v odboroch v súčasnosti zaradených do siete SZŠ smerujúce k získaniu kľúčových kompetencií, k rovnováhe medzi jednotlivými dimenziami vzdelávania: vedomosťami, zručnosťami, postojmi a hodnotami.

      

     Priorita č. 1 : Strategické plánovanie

     Cieľ č. 1.1                  Vytvoriť  kvalitné ŠkVP v aktivovaných odboroch štúdia

     Opatrenie č. 1.1.1     Inovácia ŠkVP po 3. očakávanom revidovaní  ŠVP pre 1. ročníky  4-ročného štúdia a externého štúdia.                 T: 2018/2019

     Cieľ č. 1.2                  Vytvoriť podmienky pre rozvoj odboru zdravotnícky laborant

     Opatrenie č. 1.2.1     Postupné plnenie normatívov materiálno - technického a priestorového zabezpečenia novoaktivovaného odboru.                       T: 2018-2021

     Opatrenie č. 1.2.2     Postupné plnenie normatívov personálneho zabezpečenia, stabilizácia pedagogických zamestnancov pre odborné predmety.      T: 2018-2021

     Opatrenie č. 1.2.3     Propagácia a zabezpečenie naplnenosti odboru podľa plánu výkonov.      T:  trvalý

     Cieľ č. 1.3                  Rozšíriť činnosť školy o akreditované programy, kurzy

     Opatrenie č. 1.3.1     Podanie žiadosti o akreditáciu Kurzu prvej pomoci.            T: 2018/2019

     Opatrenie č. 1.3.2     Podanie žiadosti o akreditáciu Kurzu opatrovania detí.       T: 2018/2019

     Opatrenie č. 1.3.3     Podanie žiadosti o akreditáciu certifikovanej pracovnej činnosti    asistencia v ZZS – zdravotnícky záchranár.                         T:2018/2019

     Opatrenie č. 1.3.4     Podanie žiadosti o akreditáciu programu kontinuálneho vzdelávania – aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov SZŠ:   „Kinestetika v ošetrovateľskej starostlivosti“.                    T: 2019/2020

      

     Priorita č. 2: Riadenie a vedenie

     Cieľ č. 2.1              Zvýšiť efektivitu a kvalitu riadenia školy

     Opatrenie č. 2.1.1     Autoevalvácia ako projekt „ od vízie k akcii. Tvorba autoevalvačného plánu školy.            T: 2018/2019

     Opatrenie č. 2.1.2     Realizácia jednotlivých fáz autoevalvačného procesu podľa plánu.             T: trvalý

     Cieľ č. 2.2               Rozvíjať profesionalitu pedagogických zamestnancov

     Opatrenie č. 2.2.1     Systematické zvyšovanie profesionality zamestnancov prostredníctvom                                 rôznych foriem vzdelávania v súlade s jej potrebami. Organizácia  vzdelávania na pôde školy.     T: trvalý

     Opatrenie č. 2.2.2     Vypracovanie plánu vzájomných hospitácií a jeho plnenie.                 T: trvalý

     Opatrenie č. 2.2.3     Rozšírenie kompetencie učiteľa pri práci so školským informačným softwerom aSc EduPage.     T: trvalý

     Opatrenie č. 2.2.4     Zavedenie kritéria  hodnotenia učiteľov–portfólio PZ.                         T: trvalý

      

     Cieľ č. 2.3        Minimalizovať kultúrnu  medzeru  vo  vnímaní vzťahov medzi  zamestnancami

     Opatrenie č. 2.3.1     Vypracovanie plánu tréningových školení  s cieľom zlepšenia vzťahov  medzi pedagogickými zamestnancami.        T: 2018/2019

     Opatrenie č. 2.3.2     Organizácia práce školy s využitím tímov a tímovej práce.               T: trvalý

     Opatrenie č. 2.3.3     Budovanie neformálnych vzťahov prostredníctvom spoločných aktivít   pri zachovaní tradícií. Hľadanie nových foriem aktivít rešpektujúc záujmy, potreby, názory zamestnancov.         T: trvalý

     Cieľ č. 2.4            Motivovať zamestnancov

     Opatrenie č. 2.4.1     Prepracovanie kritérií pre finančné odmeňovanie - práca tímov.       T: 2018

     Opatrenie č. 2.4.2     Zistenie očakávaní zamestnancov a výber efektívnych nepeňažných  motivačných nástrojov.   T: 2018

     Opatrenie č. 2.4.3     Vytvorenie pracovnej atmosféry – tím silne motivovaných               T: trvalý

     Opatrenie č. 2.4.4     Odstránenie kultúrnej medzery vo vnímaní prevládajúceho štýlu riadenia vo vzťahu k ľuďom - možnosti vyjadrovania sa k  dôležitým  otázkam prostredníctvom delegovania úloh PK.     T: trvalý

      

     Priorita č. 3: Výchovno – vzdelávací proces

     Cieľ č. 3.1          Nechcem mať lepších žiakov...

                  ...túžim byť pre tých, ktorých mám, lepším učiteľom.....

                                                                                                           ( Dávid Králik)

     Opatrenie č. 3.1.1     Zvýšenie podielu aktívneho učenia sa žiakov vo VVP.                              T: trvalý

     Opatrenie č. 3.1.2     Organizácia  otvorených hodín s využitím moderných koncepcií VVP.    T: trvalý

     Opatrenie č. 3.1.3     Diagnostika učebných štýlov žiakov – individuálny prístup vo VVP.       T: trvalý

     Opatrenie č. 3.1.4  Vytvorenie databázy materiálov pre výučbu jednotlivých predmetov –    interné študijné materiály, pracovné listy, prezentácie, videofilmy a i.            T: trvalý

     Opatrenie č. 3.1.5    Rozvíjanie čitateľskej gramotnosti – aplikácia úloh na čítanie s porozumením vo všetkých predmetoch.             T: trvalý

     Opatrenie č. 3.1.6     Zavedenie kritéria  hodnotenia v klasifikačnom poriadku – portfólio žiaka.  T: trvalý

      

     Priorita č. 4: Participácia mládeže na samospráve školy

     Cieľ č. 4.1            Vytvárať podmienky pre participáciu mládeže na samospráve školy

     Opatrenie č. 4.1.1     Zabezpečiť žiakom prístup k informáciám, umožniť vplyv na chod vecí a prijímanie rozhodnutí.            T: trvalý

     Opatrenie č. 4.1.2     Podporovať aktivity na vzdelávanie mladých lídrov ŽŠR.          T: trvalý

     Opatrenie č. 4.1.3 Podpora doterajších aktivít ŽŠR a motivácia do realizácie ďalších aktivít vyhlasovaných Radou mládeže Žilinského kraja.            T: trvalý

      

     Priorita č. 5: Materiálno – technická oblasť

     Cieľ č. 5.1                  Vytvoriť podmienky pre kvalitný výkon vo VVP

     Opatrenie č. 5.1.1     Rekonštrukcia interiéru kabinetov a výmena nábytku.       T: 2018-2020

     Opatrenie č. 5.1.2     Vybavenie všetkých učební IKT technikou.                        T: 2018/2020

     Opatrenie č. 5.1.3     Modernizácia odborných učební.                                        T: 2018-2020

     Opatrenie č. 5.1.4     Vybudovanie chemického laboratória.                                T: IX. 2018

     Opatrenie č. 5.1.5     Vybudovanie odborných laboratórií – odbor ZDL.             T: IX.2020

     Opatrenie č. 5.1.6     Dokončenie rekonštrukcie chodieb školy.                           T: 2020/2021

     Opatrenie č. 5.1.7     Postupná rekonštrukcia učební na 1. poschodí.                   T: 2020/2023     

     Cieľ č. 5.2                  Znížiť energetickú náročnosť školy a školského internátu

     Opatrenie č. 5.2.1     Rekonštrukcia kuchyne a školskej jedálne.                          T: IX. 2018

     Opatrenie č. 5.2.2     Rekonštrukcia kotolne.                                                         T:2018/2019

     Opatrenie č. 5.2.3     Dokončenie výmeny strechy na objekte školy.                    T: 2021

     Opatrenie č. 5.2.4     Zateplenie plášťa budovy školy.                                           T: 2023

     Opatrenie č. 5.2.5     Rekonštrukcia ŠI.                                                                  T: 2023

      

     Priorita č. 6   Spolupráca s rodičmi, vplyv vzájomných vzťahov školy, rodičov a ďalších partnerov vo vzdelávaní

     Cieľ č. 6. 1            Usilovať o otvorené partnerstvo s rodičmi

     Opatrenie č. 6.1.1     Zvýšenie spoluúčasti rodičov na  VVP školy.                      T: trvalý

     Opatrenie č. 6.1.2     Osobné konzultácie triedny učiteľ – rodič –žiak – vedenie školy pri  riešení problémov súvisiacich s VVP.                                 T:  trvalý

     Cieľ č. 6. 2            Spolupráca s partnerskými vzdelávacími inštitúciami

     Opatrenie č. 6.2.1     Udržanie a ďalší rozvoj spolupráce so vzdelávacími a  spoločenskými                                   inštitúciami.

     Opatrenie č. 6.2.2     Nadviazanie spolupráce s partnerskou školou v zahraničí prostredníctvom programov EÚ: (Erasmus, Sokrates, Leonardo da Vinci).