• "DEŇ KLASIKA"

     • V stredu 20.4 a 27.4. 2022 sa konala súťaž v klasickej masáži. Súťaže sa zúčastnili žiaci II.B triedy. Deň Klasika prebiehal v dvoch kolách, najskôr trochu teórie a po jej úspešnom zvládnutí praktická časť. Do druhého kola postúpilo sedem dvojíc. Žiaci si zmerali svoje praktické zručnosti v dvoch vybraných zostavách. Víťazom Lucke Štefánikovej  a Slávke Zahradníkovej  srdečne blahoželáme!

      PhDr. Katarína Holienková

     • Deň Zeme

     • Deň Zeme je deň venovaný našej planéte, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok má svoju zaujímavú históriu a je spojený s oslavou príchodu jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý je reakciou na znečisťovanie a ničenie životného prostredia.

      V priestoroch našej školy sme si Deň Zeme pripomenuli presne 22.4.2022. Organizáciu celej akcie mala vo svojich rukách ŽŠR, ktorej členovia kontrolovali a usmerňovali prácu žiakov prvých a druhých ročníkov. Naši žiaci tvorili obrazové projekty, pripravovali prezentácie v programe PowerPoint, vyrábali zaujímavé 3D modely, uplatnili svoje technické zručnosti pri tvorbe videí, ktorých obsah obohatili o zvukové záznamy a komentáre,  vymýšľali kreatívne a zábavné didaktické hry, odpovedali na otázky, ktoré boli súčasťou kvízu o ochrane životného prostredia a pričinili sa aj o zabezpečenie čistého okolia našej školy a cestnej komunikácie pred školou.

      Kreatívne spracovanie zadaných tém prinieslo niektorým triedam vytúžený úspech.  Po sčítaní všetkých bodov za jednotlivé čiastkové úlohy sú výsledky nasledovné:

      1. miesto – 1.AA ASV/1.AB ZDL
      2. miesto – 1.E PRS
      3. miesto – 2.B MAS

      Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 6. mája 2022.

      Víťazom srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme aj ostatným triedam za ich prejavenú kreativitu a ochotu zapojiť sa.

      Školský parlament (ŽŠR)

    • Deň Zeme
     • Deň Zeme

     • V rámci blìžiaceho Dňa Zeme sa 21.4.2022 sa uskutočnila environmentálná prednáška na tému: Ochrana chránených oblastí a národnych parkov na ùzemi SR. Žiaci II.E boli edukovanì o možnostiach a ochrany a základnych pravidiel správania v TANAP-e. Odborné a cenné informácie poskytol PhDr. Michal Ďuriš, PhD. z Inšpektoriátu Životného prostredia, Žilina.
      Mgr. Erika Kubová

     • Novinka pre rok 2022/23: otvárame odbor MASÉR - externé 2-ročné štúdium

     • Predstavujeme Vám novú formu štúdia na SZŠ v Žiline.

      ODBOR MASÉR

      Forma štúdia: externé - večerné štúdium pre absolventov strednej školy.

      Dĺžka štúdia: 2 roky v rozsahu 15 hodín týždenne.

      Spôsob ukončenia štúdia: maturitná skúška z odborných predmetov.

      Absolventi štúdia sa uplatnia pri výkone povolania: masér v oblasti liečebnej rehabilitácie, rekondície a relaxácie s praktickým výkonom odborných masérskych činností a odborných činností v oblasti termoterapie, hydroterapie, balneoterapie v zdravotníckych zariadeniach, zariadeniach prírodných liečebných kúpeľov, špecializovaných zariadeniach, zariadeniach sociálnych služieb, wellness, školských a iných zariadeniach.

      Podmienky prijatia:

      • Ukončená SŠ s maturitou.
      • Zdravotná spôsobilosť na prácu v odbore.
      • Talentová skúška (overenie fyzickej zdatnosti vrátane plávania).
     • Oznam o voľnom pracovnom mieste

     • Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina zverejňuje nasledovnú informáciu o voľnom pracovnom mieste:

      Pracovné miesto: finančná účtovníčka

      Druh pracovného pomeru: Hlavný pracovný pomer

      Termín nástupu: Ihneď

      Pracovný úväzok plný -100%, 37,5 hodiny týždenne

      Kvalifikačné predpoklady: Úplné stredné vzdelanie – ekonomické

      Náplň práce Komplexné zabezpečovanie účtovných agend

      Termín podania žiadosti: Od 19.4.2022 do 6.5.2022

      viac na: https://szshlbokaza.edupage.org/a/volne-pracovne-miesta

     • Programu Erasmus+

     • Mládežnícka výmena Jakuba Vrchovského v Slovinsku (program ERASMUS+)

      Erasmus+ je program Európskej únie na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a  športu v Európe. Program na roky 2021 – 2027 kladie silný dôraz na sociálne začlenenie, zelenú a digitálnu transformáciu a podporu účasti mladých ľudí na demokratickom živote.

      Informácie o  programe študenti získajú od triedneho učiteľa, učiteľa cudzieho jazyka, vyhľadávaním konkrétnych informácií na internete a komunikáciou cez sociálne siete.

      Programu Erasmus+ sa zúčastnil i Jakub Vrchovský, žiak IV.F ZDL triedy, ktorý v dňoch 4.4.-13.4.2022 absolvoval mládežnícku výmenu v Slovinsku.

      Jakubov výmenný program je zaradený do kategórie Youth in actionjedná sa o mládežnícke výmeny, ktoré trvajú od 5 do 21 dní a môžu sa ich zúčastniť mladí ľudia vo veku 13 až 30 rokov. Náklady na cestovanie a ubytovanie boli Jakubovi hradené z finančných prostriedkov EÚ, podobne i náklady na realizáciu aktivít, ktoré sú nevyhnutné na uskutočňovanie výmen.

      Jakub Vrchovský bol ubytovaný v nádhernom kaštieli v dedinke Rakičan (v blízkosti Murskej Soboty). Jeho denný režim spočíval v zdokonaľovaní sa v konverzácii v anglickom jazyku, realizácii workshopov a diskutovaní o danej problematike – multikultúrne vzdelávanie.

      Multikultúrne vzdelávanie mladých bolo témou tohtoročného výmenného pobytu mladých ľudí v Slovinsku, ktorí neformálnym vzdelávaním nadobudli nové poznatky, vedomosti a zručnosti, zdokonalili sa v cudzom jazyku, navštívili viaceré komunitné centrá, čím obohatili svoju osobu o niečo nové a nepoznané. Ich progresívny rast sa prejavil vo viacerých sférach spoločenského, sociálneho a kultúrneho života.

      Neodmysliteľnou súčasťou spomínaného vzdelávania bol takzvaný Intercultural night, kedy zástupcovia jednotlivých štátov predstavia svoju krajinu v celej šírke. Slovenskí študenti, medzi nimi i Jakub, prezentovali Slovensko ako krajinu, ktorá sa pýši nádhernou prírodou, vyzdvihli kultúrne dedičstvo slovenského národa, priblížili naše národné jedlá, samozrejme, neopomenuli ani slovenské tradície a zvyklosti.

      Okrem slovenských študentov sa programu Erasmus+ zúčastnili i mladí ľudia  z Talianka, Rumunska a zo spomínaného Slovinska. Žiaľ, zástupcovia Španielska a Litvy nemohli uvedený program absolvovať, a to z dôvodu pozitivity na ochorenie COVID-19 v ich členskej základni.

      Zainteresovaní študenti strávili plnohodnotných deväť dní zaujímavým a pútavým vzdelávaním a odniesli si nezabudnuteľné zážitky (stretli sa aj s prezidentom Slovinska). Všetci účastníci mobility dostali za účasť certifikát Youthpass, ktorý si môžu priložiť k svojim  žiadostiam o zamestnanie a prihláškam na vysoké školy, potvrdzuje získané zručnosti a skúsenosti.

      Na záver už len odkaz od Jakuba, ktorý je adresovaný študentom našej školy:

      „Ak si ešte nezažil takéto vzdelávanie, určite choď a ver mi, že to neoľutuješ.“

      Áno, Jakub určite vie o čom rozpráva, lebo v školskom roku 2021/2022 je toto už jeho druhý výmenný pobyt v zahraničí. V septembri sa zúčastnil študijného pobytu v Dánsku.

      Mgr. Michaela Kántorová, triedna učiteľka IV.F ZDL, Jakub Vrchovský, žiak IV.F ZDL

     • VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV celoslovenskej literárnej súťaže PREKROČ SVOJ TIEŇ

     • Dňa 1.10.2021 bola vyhlásená výzva na zapojenie sa stredných škôl do celoslovenskej literárnej súťaže Prekroč svoj tieň, ktorej výsledky boli zverejnené dňa 7.4.2022 v elektronickom časopise Prekroč svoj tieň, ISSN 2644-6707. Na celý priebeh súťaže dohliadal odborný garant súťaže, spisovateľ, jazykovedec a pedagóg doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD..

      Do tejto výzvy sa zapojili i žiačky II.E PRS triedy, ktoré napísali umelecky hodnotné úvahy na tému „Prekroč svoj tieň“, čím získali jedinečnú príležitosť prezentovať svoje literárne schopnosti, kreatívne uchopili jazyk so zapojením a rozvíjaním tvorivosti a obrazotvornosti, no v neposlednom rade ukázali svoju vlastnú tvorivosť v kontexte pisateľských stratégií, techník, metód a postupov. Naše žiačky pri písaní svojej práce museli splniť súťažné podmienky, ktoré boli veľmi prísne a náročné (vytvorili i vlastnú kresbu, ktorá musela korešpondovať s témou práce). Zápasili i so silnou konkurenciou, lebo do súťaže bolo zaslaných takmer sto príspevkov. Napokon svojou neskutočnou snahou a vynaloženým úsilím dokázali nemožné. Dve študentky, Anna SibilováKatarína Salášková, získali „Cenu predsedníčky odbornej komisie Mgr. Andrey Jurčovej za mimoriadny umelecký počin“. Lucia Pastorková, spolužiačka Aničky a Katky, sa umiestnila na krásnom 8. mieste.

      Dňa 12.4.2022 našu školu poctili svojou návštevou riaditeľka súťaže Mgr. Lenka Jalilah, PhD. a predsedníčka odbornej komisie Mgr. Andrea Jurčová, ktoré našim žiačkam odovzdali vecné ceny a jednu z tých najkrajších – morálne ocenenie, lebo svojimi úprimnými slovami dojali k slzám asi každého z nás. Okrem vecných cien žiačky získali i potvrdenie o publikačnej činnosti, ktoré si budú môcť uplatniť pri dokladovaní odbornej aktivity, pri prijímacích pohovoroch na vysokú školu a na samotnej vysokej škole pri získaní kreditov.

      Práce našich žiačok sú už v súčasnosti publikované v elektronickom časopise Prekroč svoj tieň, ISSN 2644-6707 (v rubrike Mladé talenty) a v recenzovanom zborníku súťaže s ISBN.

      A čo na záver?

      Dovoľte mi, prosím, poďakovať sa mojim študentkám a povedať im, že mi je cťou pracovať s takými talentovanými dievčatami, pre ktoré je slovo hlasom a písmo túžbou. Túžbou po počúvaní samej seba a silným putom k rodnému jazyku – ľubozvučnej slovenčine.

      Ďakujem i ďalším dievčatám, ktoré sa do súťaže zapojili, žiaľ, nepodarilo sa im umiestniť. Verím, že čoskoro príde ten vytúžený úspech a ony získajú zadosťučinenie zo svojej dobre vykonanej práce v podobe ocenenia či vďaky, lebo aj z ich príspevkov je cítiť lásku k literatúre, poézii i k životu.

       Ocenené príspevky Aničky a Katky si môžete prečítať kliknutím na uvedené odkazy:

       https://www.prekrocsvojtien.sk/pretoze-tien-lezi-v-blizkosti-svetla/

       https://www.prekrocsvojtien.sk/ako-som-sa-zacala-nenavidiet-no-napokon-milovat/

      Mgr. Michaela Kántorová, vyučujúca SJL

     • Súťaž Expert

     • Dňa 3.3.2022 sa uskutočnilo vyhodnotenie celoslovenskej súťaže Expert geniality show. Našu školu úspešne reprezentovalo 10 žiakov 1. a 2. ročníka. Samotná súťaž sa konala 30.11. 2021.

      Vzhľadom na pandemickú situáciu naši žiaci súťažili online formou. Každá žiačka si vybrala dve z ponúkaných tém, kde odpovedali na súťažné otázky zo zvolenej oblasti. Výsledky súťaže boli zverejnené 2.2.2022. Žiačky získali účastnícke diplomy, ale aj diplomy Expert v danej oblasti a Top Expert za získané body. Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme!

      Ing. Monika Sabová

     • Exkurzia Ľubochňa

     • Dňa 12.4.2022 sa žiačky IV.AB ZDA  zúčastnili  exkurzie v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave n.o. v Ľubochni. Počas prednášky, rozdelenej do 4 častí, erudované sestry žiačky bližšie oboznámili s ochorením Diabetes mellitus, jeho komplikáciami a modernou liečbou.

      Podiatrická sestra objasnila prevenciu a liečbu najčastejšej komplikácie – diabetická noha. V poslednej časti prednášky diétna sestra vysvetlila zostavovanie jedálneho lístka pre diabetika. Touto zaujímavou prednáškou si žiačky doplnili vedomosti, ktoré získali počas štúdia.

      Mgr. Mária Opialová, PhDr. Beáta Vanková

     • 44.ročník Stredoškolskej odbornej činnosti– okresné kolo

     • Dňa 21.marca 2022 sa uskutočnilo okresné kolo súťaže Stredoškolskej odbornej činnosti. Žiačky našej školy IV.AB triedy odboru ZDA Alexandra Mikulášová a Petra Hulejová súťažili v kategórií 06- Zdravotníctvo a farmakológia.

      V danej kategórii sa umiestnila na 2.mieste Petra Hulejová a postúpila do krajského kola, ktoré sa konalo 4.4. 2022. V krajskom kole sa umiestnila na 4. mieste. Obidvom dievčatám ďakujem za účasť a úspešnú reprezentáciu školy.

      Mgr. Miroslava Hušťavová

     • Empatická komunikácia v NJ

     • Dňa 8. apríla 2022 sa nemčinárky z III. C PRS triedy poriadne zapotili, pretože si pripravili projekt v nemeckom jazyku prepojený s ich odborom s názvom Empatická komunikácia s pacientkou na ošetrovateľskej jednotke.

      V prvej časti prezentovali jednotlivo svoje vybrané témy: ľudské telo, druhy chorôb, odborní lekári, naša zdravotnícka škola a práca praktickej sestry, ktoré doplnili svojimi výtvarnými prácami. Tie si môžete pozrieť na nástenke v učebni 203, ktorú vytvorila pani učiteľka Vargová.

      Druhá časť projektu pozostávala z dialógov medzi lekárkou, praktickými sestrami, návštevou pacientky a pacientkou, kde žiačky prepojili zručnosti praktickej sestry so svojimi jazykovými schopnosťami v NEJ.

      Projekt naplnil naše očakávania, a týmto by sme sa chceli poďakovať žiačkam za ich svedomitú a húževnatú prácu.

      Mgr. Zuzana Palková, PaedDr. Edita Vargová

     • Exkurzia do Soľnej jaskyne

     • Dňa 7.4. 2022 sa žiaci III.E odboru PRS zúčastnili exkurzie do Soľnej jaskyne v Považskom Chlmci. Po absolvovaní krátkej prednášky o zdravotných aj psychických benefitoch si vyskúšali relaxačný pobyt v jaskyni spojený s inhaláciou liečivých soľných pár a počúvaním upokojujúcej hudby.

      Mgr. Gabriela Kováčová, Mgr. Katarína Čelková

     • Veľtrh práce v zdravotníctve

     • Dňa 29.3.2022 sa žiaci 3.C a 3.D zúčastnili podujatia s názvom „Veľtrh práce v zdravotníctve“ v Aule Magna Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine. Akcia bola určená pre medikov, študentov rôznych zdravotníckych bakalárskych, aj magisterských odborov, aj pre študentov stredných zdravotníckych škôl.

      Na akcií sa prezentovalo viac ako 30 slovenských a českých zdravotníckych zariadení, zastupujúcich spolu vyše 60 nemocníc.

      Veľtrh práce dal študentom príležitosť osobne sa stretnúť so svojimi potenciálnymi zamestnávateľmi, získať cenné kontakty, porovnať rôzne pracovné ponuky. Súčasťou podujatia bol aj zaujímavý sprievodný program, ako workshopy: chirurgické šitie, laparoskopické trenažéry, ultrazvuk, šitie na trenažéroch, či nácvik kardiopulmonálnej resuscitácie.