• Župa oceňovala žiakov stredných škôl Žilinského kraja

     • V Sobášnom paláci v Bytči sa vo štvrtok 30.11.2023 uskutočnilo slávnostné oceňovanie žiakov Žilinského samosprávneho kraja za úspechy a výsledky v oblasti výchovy a vzdelávania v 5. kategóriách. Stalo sa tak pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva.

      Oceňovania sa zúčastnila i Tamara Taranová, žiačka IV.E PRS triedy, ktorá svojimi rôznorodými aktivitami, kreatívnym duchom a obsadením 3. miesta v celoslovenskej literárnej súťaži „Prekroč svoj tieň“ oslovila ctenú porotu v kategórii umenie a kultúra a získala si tak srdcia významných osobností Žiliny či širokej verejnosti.

      Súčasťou celého podujatia bol aj kultúrny program, o ktorý sa svojimi vystúpeniami postarali žiaci zo Žilinského konzervatória.

      Tamarka, ďakujeme a veríme, že tento úspech nie je tým posledným, lebo „tam, kde dejiny končia, Ty len začínaš“.

      ak si chcete prečítať dielo: https://www.prekrocsvojtien.sk/iba-ja-a-moja-thalia/

      Kolektív SZŠ

     • Exkurzia vo VÚSCH

     • Dňa 29.11.2023 žiaci I.S triedy odbor sanitár sa zúčastnili exkurzie vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb  v Košiciach.

      Je to špičkový ústav na liečbu srdcovo cievnych ochorení a jedna z najmodernejších nemocníc na Slovensku.

      Žiaci sa oboznámili s prevádzkou a prácou  sanitara na klinike srdcovej chirurgie, I. a II. kardiologickej klinike, klinike cievnej chirurgie, angiológie, klinike anestéziológie a intenzívnej medicíny.

      Exkurzia bola obohacujuca pre žiakov v oblasti srdcovo cievnych ochorení a využitia najmodernejších technológii dostupných v súčasnosti na trhu.

      Mgr. Valéria Jarinkovičová    

     • Hodina ošetrovateľských techník

     • Zažili sme niečo iné...a to hodinu ošetrovateľských techník v reálnych podmienkach žilinskej nemocnice. Naši žiaci si vyskúšali aké je to byť pacientom a iní zas ako sa o takého pacienta so zlomeninou postarať. 

      Takúto hodinu si ešte určite zopakujeme 

      Mgr. Gabriela Dadajová

     • Centrum sociálnych služieb Straník

     • Názov akcie, aktivity: Centrum sociálnych služieb Straník

      Zodpovedná: Mgr. Miriama Kasajová

      Dátum: 23.11.20323

      Miesto: Straník
      Zúčastnení: 2.X PRS

      Účel: Odborná exkurzia

      Dňa 23.11.2023 sa žiaci večerného štúdia II.X v odbore praktická sestra zúčastnili odbornej exkurzie  v Centre sociálnych služieb Straník.  Zariadenie poskytuje sociálne služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu občana. Sociálne služby  sú poskytované  formou pobytovej celoročnej služby ako domov sociálnych služieb a špecializované zariadenie.

      Študenti v centre navštívili terapeutickú miestnosť, v ktorej sa realizuje terapia pre klientov s Alzheimerovou chorobou, spomienkovú „RETRO“ miestnosť, tvorivú dielňu ako aj izby klientov.  Na záver návštevy si študenti okrem pekných spomienok odniesli aj krásne výrobky od klientov zariadenia. Šikovnosť klientov si môže prísť pozrieť  aj verejnosť na predajnú výstavu ,,Vianoce našimi rukami“, ktorá sa koná  od 23.11.2023 v priestoroch Žilinského samosprávneho kraja (https://www.zilinskazupa.sk/sk/aktuality/aktuality/vystava-vianoce-nasimi-rukami-ponukne-vyrobky-zo-zariadeni-socialnych-sluzieb-kraji.html )

      Ďakujeme ochotnému personálu CSS Straník za čas, ktorí študentom venovali.

     • Olympiáda z ANJ

     • V dňoch od 13. 11. do 16. 11. 2023 sa konalo školské kolo olympiády z anglického jazyka. Elektronický test vypracovalo 52 žiakov a na základe výsledkov z testu do ústnej časti postúpilo 19 žiakov. Všetci žiaci sa prezentovali výbornými komunikačnými zručnosťami v anglickom jazyku na vysokej úrovni. 

      Kategória 1. a 2. ročník: 

         1. miesto: Laura Babalová 2.AB 

         2. miesto: Miroslav Mosor 2.AB 

         3. miesto: Sára Sloviaková 1.D 

       

      Kategória 3. a 4. ročník: 

         1. miesto: Sofia Štrbáková 3.E 

         2. miesto: Slávka Brnová 4.D 

         3. miesto: Rebeka Šimková 4.D 

       Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v ďalšej reprezentácii školy.  

      vyučujúce anglického jazyka 

     • Zdravý životný štýl

     • Žiaci tretích a štvrtých ročníkov sa zapojili do projektového vyučovania ,,Zdravý životný štýl", kde v mesiaci október a november absolvovali vstupné merania na váhe Tanita, kde im boli namerané vstupné údaje o kompozícií ich tela ako sú stavba kostí, svalov, tuku, vody a taktiež im boli merané proporcie  jednotlivých časti tela. Cieľom projektu je zlepšiť ich kondíciu, aktívne využívať svoj voľný čas športovaním, vedieť sa správne stravovať a predchádzať civilizačným ochoreniam aktívnym pohybom. Žiakom bolo ponúknutých šesť cvikov, z ktorých si môžu vybrať tri, v ktorých do apríla zlepšia svoju kondíciu. Ďakujeme Romanke  Anne Šupejovej žiačke 3.AA, ktorá si pripravila prezentáciu na tému,, Zdravý životný štýl". Moje poďakovanie za spoluprácu patrí taktiež kolegyniam z ASV Ing.Paučovej a Ing. Špilákovej.

      V zdravom tele zdravý duch s pozdravom koordinátorka Mgr.Remeková

     • NAVŽDY SA ZACHOVÁ V PAMÄTI STUŽKOVÁ 2023 ...

     • Naši štvrtáci symbolicky urobili krok do ďalšej kapitoly svojho života - do dospelosti. Túto jedinečnú slávnostnú chvíľu prežili v plnej kráse, mladosti, radosti a vychutnali si jej každý okamih.

      Čaká ich prvá veľká skúška - maturita. Prajeme maturantom veľa chuti a energie počas nasledujúceho obdobia príprav na maturitné skúšky a ich úspešné zvládnutie.

      Kolektív SZŠ

     • Finančná gramotnosť

     • Na základe schváleného rozvojového projektu MŠVVaŠ SR s názvom „Podpora  organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu“ v mesiacoch október a november 2023 prebiehajú v našej škole vzdelávacie aktivity pre pedagogických zamestnancov.  

      Cieľom tohto projektu je aktualizovať  a zvýšiť vedomostnú úroveň pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti  s prihliadnutím na rešpektovanie prioritných tém a voľnejšou formou implementovať jednotlivé témy do edukačného procesu na teoretickom a praktickom vyučovaní, ale aj v rámci záujmových krúžkov a voľnočasových aktivít v školskom internáte.

      Realizácia rozvojového projektu sa uskutočňuje v rámci spolupráce terciárneho sektora a to odborníkom z praxe (lektor). V projekte sa počíta aj  s aktívnou účasťou a zapojením sa žiakov vyšších ročníkov a podporou projektu rodičmi.  

      Rozvojový projekt “Podpora organizačného zabezpečenia vzdelávania pedagogických zamestnancov v oblasti finančnej gramotnosti a výchovy k podnikaniu “. 

     • Radosť v krabičke

     • Stredná zdravotnícka škola v Žiline organizuje vianočnú zbierku „Radosť v krabičke“ pre klientky centra sociálnych služieb TAU v Turí. Prebiehať bude od 27.11.2023 do 11.12.2023. Krabičky, ktoré budú obsahovať niečo sladké, slané, teplé, mäkké, pre zábavu, zo srdiečka môžete vložiť pod stromček, ktorý sa bude nachádzať v átriu školy.

      Potešme tých, ktorí sú osamelí a neočakávajú, že si niečo pod stromčekom nájdu a darujme kúsok radosti v krabičke.

     • Supermasér

     • V stredu 15. 11. sa žiaci III. B triedy zúčastnili na súťaži stredných zdravotníckych škôl s názvom „Supermasér.“ Zuzka Kuhejdová a Anettka Vodárová súťažili v disciplíne synchrónna masáž, Michal Poštek v kategórii jednotlivci.

      Napriek tomu, že sa neprebojovali medzi ocenených, získali množstvo nových praktických a teoretických poznatkov. Inšpirovali sa novými hmatmi a rozšírili si pohľad na možnosti vykonávania klasickej masáže.

     • „Ako si založiť živnosť?“

     • Žiaci IV.B študujúci v odbore masér sa zúčastňujú série prednášok, ktoré zvyšujú informovanosť budúcich absolventov ohľadom možností uplatnenia sa na trhu práce.

      Celkovo žiaci absolvujú tri prednášky pod vedením Ing. Tomáša Šadibola. Prvá prednáška bola zameraná na sebarozvoj a motiváciu.V druhom kole žiaci porovnávali výhody a nevýhody pozície zamestnanec, SZČO, majiteľ firmy a hovorili o podmienkach prevádzkovania živnosti.  A na tretej prednáške, ktorá nás čaká, získajú žiaci informácie napríklad o podnikaní na základe živnostenského osvedčenia, správnych poplatkoch, platení odvodov.

      Holienková Katarína

     • Centrum sociálnych služieb TAU Turie - III.D

     • Dňa 15.11.2023 navštívili žiačky III.D PRS sociálne zariadenie CSS TAU Turie, kde je poskytovaná sociálna starostlivosť dospelým klientom so zdravotným znevýhodnením celoročnou pobytovou formou, týždennou pobytovou formou a ambulantnou formou. V zariadení sa zaoberajú aj resocializáciou formou podporovaného bývania a podporou samostatného bývania. Ďalej sa ich služby zameriavajú aj na špecializované sociálne poradenstvo a prepravnú službu.

      Študentky mohli vidieť zariadenie sociálneho centra a to keramickú dielňu, sklársku dielňu, spomienkovú miestnosť, snoezelen, knižnicu, rehabilitačnú miestnosť, izby klientov. Klienti sa venujú mnohým aktivitám a to napríklad výrobe sviečok, vyšívaniu, kresleniu, majú tanečný súbor, chodia na výlety do zahraničia, na športové súťaže.....

      Študentkám sa v zariadení veľmi páčilo, stretli sa tu s milým a ochotným personálom, ktorý ich oboznámil s fungovaním tohto sociálneho centra. Ďakujeme za obohacujúcu a poučnú návštevu.

      Mgr. Z. Koperová Valentová

     • Centrum sociálnych služieb TAU Turie - III.C

     • Dňa 14.11.2023 sa žiačky III.C v odbore praktická sestra zúčastnili odbornej exkurzie v Centre sociálnych služieb TAU Turie. Zariadenie poskytuje mentálne a telesne znevýhodneným dospelým klientom sociálne služby s celoročným, týždenným pobytom a ambulantnou formou. Zážitkovou formou učia a cielene podporujú talenty svojich klientov, ich individuálne danosti a schopnosti, čo ich posúva k sebestačnosti na ich ceste životom.

      Pre žiakov bola exkurzia veľmi zaujímavá a priblížila im spôsob starostlivosti o klientov v sociálnom zariadení.

      PhDr. Krňanová, Mgr. Hušťavová

     • Potulky mestom Žilina

     • Dňa 8.11. 2023 sa žiaci 3.B a 1.D triedy zúčastnili prehliadky mesta Žilina v angličtine. Žiaci si mohli vypočuť nielen históriu tohto mesta, ale zároveň sa dozvedeli zaujímavé informácie, ktoré sa týkali kultúry a obyvateľov tohto mesta. Tieto poznatky budú môcť žiaci využiť na hodinách nielen ANJ, ale aj iných vyučujúcich predmetov. V neposlednom rade si žiaci precvičili ich komunikačné schopnosti v cudzom jazyku.

     • Florbal dievčatá 1. až 4. ročníkov

     • Dňa 8.11.2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo dievčat vo florbale. Súťaže sa zúčastnilo sedem družstiev 1. až 4. ročníkov.

      1. miesto obsadili dievčatá 4.B, 2. miesto 1.D a 3. miesto 1.E.

      Všetkým zúčastneným ďakujeme za super výkony  a víťazom srdečne gratulujeme Remeková, Bučka

     • Exkurzia v NEDÚ Ľubochňa

     • Dňa 8.11.2023 sa žiaci IV.D z odboru praktická sestra zúčastnili tematickej odbornej exkurzie v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave Ľubochňa. Počas prednášok si žiaci upevnili a zároveň doplnili vedomosti o ochorení diabetes mellitus, o liečbe, komplikáciách i o diéte diabetika.  Exkurzia bola veľmi zaujímavá a obohacujúca.

      PhDr. Beáta Vanková, Mgr. Petra Jantošíková

     • ZDL - exkurzia Bory

     • Dňa 8.11.2023 sa žiaci 3.AB a 4.A odboru zdravotnícky laborant , zúčastnili odbornej exkurzie v najmodernejšej nemocnici na Slovensku- Nemocnica Bory- v Bratislave.

      Na recepcii nás privítala Lucia Lieskovská, manažérka vzdelávania pre zdravotnícke profesie, ktorá nás zaviedla do edukačnej miestnosti- Tulipán, kde sme absolvovali prednášku na tému: Práca zdravotníckeho personálu v Nemocnici Bory. Dozvedeli sme sa veľa zaujímavých informácií o Nemocnici Bory ,o  práci zdravotníckeho pracovníka a o manažovaní zdravotníckeho personálu v tomto zariadení.

      V druhej časti sme navštívili odberové centrum. Pacient sa najskôr zaregistruje na odber krvi na recepcii- kde mu priradia číslo. V odberovom centre si pacienta sestra podľa čísla vyhľadá a vyvolá ho na odber. Žiadanka na odber biologického materiálu sa netlačí, skúmavka sa označí identifikačným kódom a spáruje sa s identifikačným kódom na žiadanke. Identifikačné číslo mu priradia v počítači na recepcii. Žiadanka so skúmavkou sa odošle potrubnou poštou do laboratória. Biochemické, mikrobiologické a histologické vyšetrenia vykonáva firma Unilabs. Laboratória sídlia v priestoroch nemocnice.

      Navštívili sme aj denný stacionár, kde sme videli moderné vybavenie denného stacionára a aj izby pre pacientov s pancytopéniou.

      V ďalšej časti  sme navštívili odberové darcovské centrum, kde nám vrchná laborantka ukázala ako prebieha v tomto zariadení odber krvi u darcov. Vykonávajú iba odbery darcom krvi, krv na ďalšie spracovanie- na jednotlivé zložky  posielajú do Galanty . V odberovom centre, určenom na darovanie krvi si pripravujú trombocytové koncentráty pre svoje vlastné potreby. Keďže nevedia pokryť celú spotrebu krvi, tak transfúzne prípravky nakupujú aj v NTS SR.

      Navštívili sme imunohematologické laboratórium, kde sme videli analyzátor na vyšetrenie krvných skupín, protilátok a skúšok kompatibility. V prípade diskrepancie výsledkov sa tieto vyšetrenia vykonávajú manuálne - skúmavkovou metódou. Ukázali nám sklad krvi, čerstvej zmrazenej plazmy, tromboagitátor, prístroj na rozmrazovanie plazmy- Sahara, monitorovací systém- Falcon.

      V poslednej časti sme navštívili edukačnú miestnosť, kde sa zdravotné sestry učia aplikovať injekcie, infúzie a učia sa vykonávať odber krvi na figuríne. Taktiež nám ukázali edukačnú miestnosť, ktorá pripomínala operačnú sál a tu si lekári precvičujú rôzne operácie na figuríne.

      Odborná exkurzia v Nemocnici Bory, bola pre nás všetkých veľkým profesionálnym zážitkom.

      Všetkým, ktorí sa nám venovali počas našej návštevy veľmi pekne ďakujeme a tešíme sa na ďalšiu návštevu.

       

       

      Mgr. Miroslava Pučkovicová