•  Asistent výživy 

     • Školský vzdelávací program Asistent výživy 

      -  študijný odbor 5304 M asistent výživy

    • Názov a adresa školy

     Stredná zdravotnícka škola

     Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina

     Názov školského vzdelávacieho programu

     Asistent výživy

     Kód a názov ŠVP

     53 Zdravotníctvo

     Kód a názov študijného odboru

     5304 M asistent výživy

     Stupeň vzdelania

     úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

     Dĺžka štúdia

     4 roky

     Forma štúdia 

     Denná

      

     Výchova a vzdelávanie v zdravotníckom odbore 5304 M asistent výživy sa zameriava na kvalifikovanú prípravu zdravotníckych pracovníkov v oblasti fyziologickej výživy pre zariadenia, inštitúcie a služby spojené s výživou obyvateľstva od predškolského veku až po starobný vek a v oblasti liečebnej výživy pre stravovacie zariadenia, zdravotnícke zariadenia, zariadenia prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, zariadenia sociálnej starostlivosti, úrady verejného zdravotníctva a ďalšie zariadenia. Obsah a štruktúra vzdelávacieho programu poskytuje široký odborný profil, ktorý je zárukou prípravy absolventov schopných samostatne vykonávať odborné, technické a riadiace činnosti v oblasti výživy.
     Z hľadiska jeho použitia pre cieľové skupiny vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky je určený pre absolventov základných škôl formou 4. ročného denného štúdia a absolventov stredných škôl s maturitou formou 2. ročného denného štúdia. Podmienky prijatia ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy. Absolventi tohto vzdelávacieho programu získajú úplné stredné odborné vzdelanie. Výstupným dokladom o získanom vzdelaní je maturitné vysvedčenie.

     Školský vzdelávací program Asistent výživy:

     SkVP_AV.pdf

     Učebné osnovy všeobecnovzdelávacích predmetov:

     ANJ_KAJ_ASV.pdf

     BIO_ASV.pdf

     CHE_ASV.pdf

     DEJ_ASV.pdf

     ETV_ASV.pdf

     FYZ_ASV.pdf

     INF_ASV.pdf

     MAT_ASV.pdf

     NBV_ASV.pdf

     NEJ_KNJ_ASV.pdf

     OBN_ASV.pdf

     SJL_ASV.pdf

     TSV_ASV.pdf

     Učebné osnovy odborných predmetov:

     Odborne_predmety_ASV_1.pdf

     Odborne_predmety_ASV_2.pdf