•  Masér

     • Školský vzdelávací program Masér  

      - študijný odbor 5370 M masér a 5370 N masér

    • Názov a adresa školy

     Stredná zdravotnícka škola

     Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina

     Názov školského vzdelávacieho programu

     Masér

     Kód a názov ŠVP

     53 Zdravotníctvo

     Kód a názov študijného odboru

     5370 M masér a 5370 N masér

     Stupeň vzdelania

     úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A a 4A 

     Dĺžka štúdia

     4 roky a 2 roky

     Forma štúdia 

     denná a večerná

      

     Výchova a vzdelávanie v zdravotníckom odbore 5370 M masér a 5370 N masér sa zameriava na kvalifikovanú prípravu zdravotníckych pracovníkov pre oblasť liečebnej rehabilitácie, rekondície a relaxácie s praktickým výkonom odborných masérskych činností a odborných činností vo foto-, hydro-, termo-, balneoterapii v zdravotníckych, kúpeľných, sociálnych a iných zariadeniach. Jeho obsah a štruktúra poskytuje široký odborný profil, ktorý je zárukou prípravy absolventov schopných samostatne vykonávať základné úlohy v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti. Z hľadiska jeho použitia pre cieľové skupiny vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky je určený pre absolventov základných škôl formou 4. ročného denného štúdia a absolventov stredných škôl s maturitou formou 2. ročného denného štúdia. Výchova a vzdelávanie sa v zdravotníckom odbore organizuje v pomaturitnom kvalifikačnom štúdiu aj externou formou štúdia. Externá forma štúdia sa uskutočňuje ako večerná. Večerné vzdelávanie je organizované pravidelne niekoľkokrát v týždni v rozsahu 10 až 15 hodín týždenne.

     Podmienky prijatia ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy. Absolventi tohto vzdelávacieho programu získajú úplné stredné odborné vzdelanie. Výstupným dokladom o získanom vzdelaní je maturitné vysvedčenie.

     Školský vzdelávací program masér:

     SkVP_MAS.pdf

     Učebné osnovy všeobecnovzdelávacích predmetov:

     ANJ_KAJ_MAS.pdf

     BIO_MAS.pdf

     CHE_MAS.pdf

     DEJ_MAS.pdf

     ETV_MAS_.pdf

     FYZ_MAS_.pdf

     INF_MAS.pdf

     MAT_MAS.pdf

     NBV_MAS.pdf

     NEJ_KNJ_MAS.pdf

     OBN_MAS.pdf

     SJL_MAS.pdf

     TSV_MAS.pdf

     Učebné osnovy odborných predmetov:

     Odb_predmety_MAS_1.pdf

     zmeny_SkVP_19_20.pdf

     Odb_predmety_MAS_2.pdf

     zmeny_SkVP_19_20.pdf