•  Praktická sestra

     • Školský vzdelávací program Praktická sestra

      - študijný odbor 5361 M  praktická sestra a 5361 N praktická sestra  

    • Názov a adresa školy

     Stredná zdravotnícka škola

     Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina

     Názov školského vzdelávacieho programu

     Praktická sestra 

     Kód a názov ŠVP

     53 Zdravotníctvo

     Kód a názov študijného odboru

     5361 M praktická sestra 

     5361 N praktická sestra 

     Stupeň vzdelania

     úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A a 4A

     Dĺžka štúdia

     4 roky

     2 roky

     Forma štúdia 

     denná  externá

      

     Ciele a poslanie výchovy a vzdelávania v školskom vzdelávacom programe pre študijný odbor 5361 M praktická sestra a 5361 N praktická sestra vychádza z cieľov stanovených v Zákone o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a Štátnom vzdelávacom programe, ktorý Vydalo Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky pod číslom S 11246-2019-OZdV - 1 zo dňa 16.7.2019 s účinnosťou od 1. septembra 2019. Poslanie školy vyplýva z komplexnej analýzy školy.

     Vzdelávací program a príprava žiakov má široký záber. Široké profilovanie absolventov so zameraním na kľúčové kompetencie umožňuje pripraviť žiakov na komplexné riešenie odborných problémov, ale aj na ich pohotovú adaptabilitu a prispôsobenie sa pre prácu v nových podmienkach (v závislosti od trhu práce), pre uplatňovanie nových koncepcií, metód, foriem, postupov, činností.

     Školský vzdelávací program zahŕňa všeobecné, odborné ako aj špecifické teoretické poznatky a ich aplikáciu v praktických činnostiach pri príprave zdravotníckych pracovníkov – praktickej sestry pre oblasť ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckych zariadeniach. Jeho obsah a štruktúra poskytuje široký odborný profil, ktorý je zárukou prípravy absolventov schopných samostatne vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti v preventívnom, diagnostickom a liečebnom režime zdravotnej starostlivosti.

     Obsah vzdelania je koncipovaný tak, aby žiaci zvládli všeobecné a odborné poznatky a zručnosti na požadovanej profesionálnej úrovni nevyhnutné na získanie úplného všeobecného vzdelania a odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania praktická sestra. Tomu zodpovedá štruktúra a obsah odbornej zložky vzdelávania vrátane odbornej klinickej praxe. Dominantnú zložku odbornej prípravy tvoria predmety teoretického a praktického zamerania, najmä ošetrovateľstvo, klinika zdravia a chorôb, anatómia a fyziológia, prvá pomoc, pedagogika, psychológia a profesijná komunikácia, zdravotnícka etika a ošetrovateľská starostlivosť. Tieto predmety prehlbujú vzťah medzi teoretickými vedomosťami a praktickým osvojovaním si profesionálnych zručností.

     V teoreticko-praktickej príprave v triedach, laboratóriách, špecializovaných odborných učebniach žiaci získajú základné poznatky, vždy však v súvislosti s ich praktickou aplikáciou a praktickým využitím. Vedomosti žiakov získané v teoretickom vyučovaní slúžia predovšetkým na zdôvodnenie praktických činností a postupov.

     Na odbornej klinickej praxi sa utvárajú, rozvíjajú a upevňujú základné odborné zručnosti v odborných činnostiach pod priamym vedením odborných učiteľov alebo odborníkov z praxe s príslušnou odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu. Odbornú prípravu umocňuje absolvovanie odborných exkurzií na špecializovaných pracoviskách.

     Z hľadiska jeho použitia pre cieľové skupiny vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky sa vzdelávanie uskutočňuje ako: denné štvorročné štúdium pre absolventov základnej školy, externé - večerné dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov strednej školy s maturitou.

     Podmienky prijatia ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy.

     Absolventi tohto vzdelávacieho programu získajú úplné stredné odborné vzdelanie. Výstupným dokladom o získanom vzdelaní je maturitné vysvedčenie.  Absolventi štúdia sa uplatnia pri výkone zdravotníckeho povolania praktická sestra.

     Školský vzdelávací program praktická sestra:

     SkVP_prakticka_sestra_SZS_Zilina.pdf

     Učebné osnovy všeobecnovzdelávacích predmetov:

     ANJ_KAJ_PRS_2019_2020.pdf

     BIO_PRS_2019_2020.pdf

     CHE_PRS_2019_2020.pdf

     DEJ_PRS_2019-2020.pdf

     ETV_PRS_2019_2020.pdf

     FYZ_PRS_2019_2020.pdf

     INF_PRS_2019_2020.pdf

     MAT_PRS_2019_2020.pdf

     NBV_PRS_2019_2020.pdf

     NEJ_KNJ_PRS_2019_2020.pdf

     OBN_PRS_2019_2020.pdf

     SJL_PRS_2019_2020.pdf

     TSV_PRS_2019_2020.pdf

     Učebné osnovy odborných predmetov SPZ :

     ANF_PRS_PKS_2019_2020.pdf

     AZD_PRS_PKS_2019_2020.pdf

     LAT_PRS_PKS_2019_2020.pdf

     OSE_PRS_PKS_2019_2020.pdf

     OSQ_PRS_PKS_2019_2020.pdf

     OTY_PRS_PKS_2019_2020.pdf

     OZS_PRS_PKS_2019_2020.pdf

     PAT_PRS_PKS_2019_2020.pdf

     PPS_PRS_PKS_2019_2020.pdf

     PVL_PRS_PKS_2019_2020.pdf

     PYJ_PRS_PKS_2019_2020.pdf

     ZET_PRS_PKS_2019_2020.pdf

     ZKC_PRS_PKS_2019_2020.pdf

     Učebné osnovy odborných predmetov DS:

     ANF_PRS_DS_2019_2020.pdf

     AZD_PRS_DS_2019_2020.pdf

     LAT_PRS_DS_2019_2020.pdf

     OSE_PRS_DS_2020_2021.pdf

     OSQ_PRS_DS_2019_2020.pdf

     OTY_PRS_DS_2019_2020.pdf

     OZS_PRS_DS_2019_2020.pdf

     PAT_PRS_DS_2019_2020.pdf

     PPS_PRS_DS_2019_2020.pdf

     PVL_PRS_DS_2019_2020.pdf

     PYJ_PRS_DS_2019_2020.pdf

     ZET_PRS_DS_2019_2020.pdf

     ZKC_PRS_DS_2019_2020.pdf