•  Sanitár

     • Školský vzdelávací program Sanitár 

      -  učebný odbor 5371 H sanitár

    • Názov a adresa školy

     Stredná zdravotnícka škola

     Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina

     Názov školského vzdelávacieho programu

     Sanitár

     Kód a názov ŠVP

     53 Zdravotníctvo

     Kód a názov učebného odboru

     5371 H sanitár

     Stupeň vzdelania

     stredné odborné vzdelanie – ISCED 3C

     Dĺžka štúdia

     1 rok

     Forma štúdia 

     večerná

     Vzdelávací program je určený pre učebný odbor:  5371 H  sanitár

     Učebný odbor sanitár pripravuje zdravotníckych pracovníkov, ktorí sú spôsobilí samostatne vykonávať sanitárske činnosti v zdravotníckych zariadeniach, kúpeľných zariadeniach a zariadeniach sociálnych služieb.

     Zdravotnícke povolanie sanitára si vyžaduje základné odborné vedomosti a spôsobilosti a kladie nároky na osobnostný rozvoj. Absolvent je schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti v praxi, zorganizovať, zrealizovať aktivity, vyhodnotiť svoju prácu.

     Obsah vzdelania je koncipovaný tak, aby žiaci zvládli všeobecné a odborné poznatky a zručnosti na požadovanej profesionálnej úrovni nevyhnutné na získanie stredného vzdelania(sekundárneho) a odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania: sanitár. Tomu zodpovedá štruktúra a obsah odbornej zložky vzdelávania vrátane odbornej praxe. 

     Dominantnú zložku odbornej prípravy tvoria predmety teoretického a praktického zamerania, najmä zdravoveda, sanitárstvo, prvá pomoc a odborná klinická prax - sanitárske činnosti. Tieto predmety prehlbujú vzťah medzi teoretickými vedomosťami a praktickým osvojovaním si profesionálnych zručností.

     V teoreticko-praktickej príprave v triedach, laboratóriách, špecializovaných odborných učebniach žiaci získajú základné poznatky, vždy však v súvise s ich praktickou aplikáciou a praktickým využitím. Vedomosti žiakov získané v teoretickom vyučovaní slúžia predovšetkým na zdôvodnenie praktických činností a postupov.

     Na odbornej klinickej praxi sa utvárajú, rozvíjajú a upevňujú základné odborné zručnosti v odborných činnostiach pod priamym vedením odborných učiteľov alebo odborníkov z praxe s príslušnou odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu. Odbornú prípravu umocňuje absolvovanie odborných exkurzií na špecializovaných pracoviskách. Vzdelávací program je z hľadiska jeho použitia pre cieľové skupiny vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky určený pre:

     • absolventov nižšieho stredného odborného vzdelania, formou denného trojročného štúdia
     • absolventov minimálne so stredným odborným vzdelaním, formou externého večerného jednoročného štúdia

     Podmienky prijatia ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy.

     Absolventi tohto vzdelávacieho programu získajú stredné odborné vzdelanie.

     Výstupným dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej skúške s doložkou a dokladom o získanej kvalifikácii je výučný list.

     Školský vzdelávací program Sanitár:

     SkVP_sanitar.pdf