•  Zdravotnícky asistent

     • Školský vzdelávací program Zdravotnícky asistent 

      -  študijný odbor 5356 M zdravotnícky asistent  a 5356 N zdravotnícky  asistent  

    • Názov a adresa školy

     Stredná zdravotnícka škola

     Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina

     Názov školského vzdelávacieho programu

     Zdravotnícky asistent 

     Kód a názov ŠVP

     53 Zdravotníctvo

     Kód a názov študijného odboru

     5356 M zdravotnícky asistent  

     5356 N zdravotnícky asistent 

     Stupeň vzdelania

     úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A a 4A

     Dĺžka štúdia

     4 roky a 2 roky

     Forma štúdia 

     denná a večerná

     Výchova a vzdelávanie v zdravotníckom odbore 5356 M zdravotnícky asistent sa zameriava na kvalifikovanú prípravu zdravotníckych pracovníkov pre oblasť ošetrovateľskej starostlivosti v zdravotníckych zariadenia a zariadeniach sociálnej starostlivosti. Obsah a štruktúra vzdelávacieho programu poskytuje široký odborný profil, ktorý je zárukou prípravy absolventov schopných samostatne vykonávať základné ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti v oblasti ošetrovateľskej starostlivosti.

     Výchova a vzdelávanie sa v zdravotníckom odbore zdravotnícky asistent organizuje dennou formou štúdia alebo externou formou štúdia. Externá forma štúdia sa uskutočňuje len ako večerná. Večerné vzdelávanie je organizované pravidelne niekoľkokrát v týždni v rozsahu 10 až 15 hodín týždenne. Z hľadiska jeho použitia pre cieľové skupiny vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky sa vzdelávanie uskutočňuje ako:

     • denné štvorročné štúdium pre absolventov základnej školy,
     • denné dvojročné a externé – večerné trojročné nadstavbové štúdium pre absolventov strednej zdravotníckej školy s ukončeným vzdelaním v študijnom odbore 5371 3 sanitár, 53-05-3 zubná inštrumentárka, 53-01-3 ošetrovateľka a 53-02-3 pestúnka,
     • denné a externé – večerné dvojročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov strednej školy s maturitou

     Predpokladom pre prijatie do študijného odboru je úspešné ukončenie základnej školy a splnenie zdravotných požiadaviek uchádzačov o štúdium vrátane kritérií týkajúcich sa pracovníkov vykonávajúcich epidemiologicky závažnú činnosť. Pri prijímaní na štúdium sa hodnotí tiež prospech a správanie na základnej škole, záujem uchádzačov o štúdium a výsledky prijímacieho konania. Konkretizácia kritérií na prijímacie skúšky vrátane bodového hodnotenia sú stanovené každoročne.

      

     Školský vzdelávací program zdravotnícky asistent:

     SkVP_ZDA.pdf

     Učebné osnovy všeobecnovzdelávacích predmetov:

     ANJ_KAJ_ZDA.pdf

     BIO_ZDA.pdf

     CHE_ZDA.pdf

     DEJ_ZDA.pdf

     ETV_ZDA.pdf

     FYZ_ZDA.pdf

     INF_ZDA.pdf

     MAT_ZDA.pdf

     NBV_ZDA.pdf

     NEJ_KNJ_ZDA.pdf

     OBN_ZDA.pdf

     SJL_ZDA.pdf

     TSV_ZDA.pdf

     Učebné osnovy odborných predmetov 1,2:

     Odborne_predmety_ZDA_1.pdf

     Odborne_predmety_ZDA_2.pdf

     Učebné osnovy odborných predmetov 3:

     1. 18/19, 19/20 ZOE, OAZ ŠPZ

     OAZ.pdf

     ZOE_T_CV.pdf

     1. 18/19, 21/22 ZOE, OAZ

     OAZ.pdf

     ZOE_T_CV_UVOD.pdf

     2. 17/18, 18/19 ZOE, OAZ ŠPZ

     OAZ.pdf

     ZOE_T_CV.pdf

     2. 17/18, 20/21 ZOE ,OAZ

     OAZ.pdf

     ZOE_T_CV.pdf

     3. 16/17, 19/20 ZOE, OAZ

     OAZ.pdf

     ZOE_T_CV.pdf

     4. 15/16, 18/19 ZOE, OAZ

     OAZ.pdf

     ZOE_T_CV.pdf