•  Zdravotnícky laborant 

     • Školský vzdelávací program Zdravotnícky laborant 

      - študijný odbor 5308 M zdravotnícky laborant  

    • Názov a adresa školy

     Stredná zdravotnícka škola

     Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina

     Názov školského vzdelávacieho programu

     Zdravotnícky laborant

     Kód a názov ŠVP

     53 Zdravotníctvo

     Kód a názov študijného odboru

     5308 M Zdravotnícky laborant

     Stupeň vzdelania

     úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

     Dĺžka štúdia

     4 roky

     Forma štúdia 

     denná

     Výchova a vzdelávanie v zdravotníckom odbore 5308 M ZDRAVOTNÍCKY LABORANT sa zameriava na kvalifikovanú prípravu zdravotníckych pracovníkov pre oblasť zariadeni spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek a úradoch verejného zdravotníctva. Jeho obsah a štruktúra poskytuje široký odborný profil, ktorý je zárukou prípravy absolventov schopných samostatne vykonávať základné laborantské činnosti pre oblasti klinickej biochémie, hematológie, transfuziológie, mikrobiológie, patologickej anatómie, histológie, imunológie, toxikológie, genetiky a verejného zdravotníctva. Obsah vzdelania je koncipovaný tak, aby žiaci zvládli všeobecné a odborné poznatky a zručnosti na požadovanej profesionálnej úrovni nevyhnutné na získanie úplného všeobecného vzdelania a odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania v kategórii laborant: zdravotnícky laborant. Tomu zodpovedá štruktúra a obsah odbornej zložky vzdelávania vrátane klinickej praxe. Dominantnú zložku odbornej prípravy tvoria predmety teoretického a praktického zamerania, najmä klinická biochémia, hematológia a transfuziológia, mikrobiológia, epidemiológia, histológia a odborná klinická prax. Tieto predmety prehlbujú vzťah medzi teoretickými vedomosťami a praktickým osvojovaním si profesionálnych zručností.

     Praktickú prípravu a odbornú klinickú prax absolvujú žiaci v školských laboratóriách a na zmluvných pracoviskách zariadeni spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek. Počas nej sa utvárajú, rozvíjajú a upevňujú základné odborné zručnosti v odborných činnostiach pod priamym vedením učiteľov, alebo odborníkov z praxe s príslušnou odbornou spôsobilosťou podľa osobitného predpisu pod vedením, ktorej sa praktické vyučovanie vykonáva – nácvik a upevňovania odborných činností. Odbornú prípravu skvlitňuje absolvovanie exkurzií na špecializované pracoviská, zariadenia, inštitúcie a návšteva odborných výstav.

     Z hľadiska jeho použitia pre cieľové skupiny vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky je určený pre absolventov základných škôl formou 4. ročného denného štúdia. Podmienky prijatia ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy. Absolventi tohto vzdelávacieho programu získajú úplné stredné odborné vzdelanie. Výstupným dokladom o získanom vzdelaní je maturitné vysvedčenie.

     Školský vzdelávací program zdravotnícky laborant:

     SkVP_ZDL.pdf

     Učebné osnovy všeobecnovzdelávacích predmetov:

     ANJ_KAJ_ZDL.pdf

     BIO_ZDL.pdf

     CHE_ZDL.pdf

     DEJ_ZDL.pdf

     ETV_ZDL.pdf

     FYZ_ZDL.pdf

     INF_ZDL.pdf

     MAT_ZDL.pdf

     NBV_ZDL.pdf

     NEJ_KNJ_ZDL.pdf

     OBN_ZDL.pdf

     SJL_ZDL.pdf

     TSV_ZDL.pdf

     Učebné osnovy odborných predmetov:

     ACH_ZDL_2018_2019.pdf

     ACH_ZDL_2019_2020.pdf

     ANF_ZDL_2018_2019.pdf

     BOC_ZDL_2018_2019.pdf

     CGF_ZDL_2020_2021.pdf

     CKB_ZDL_2018_2019.pdf

     CKG_ZDL_2018_2019.pdf

     HET_ZDL_2020_2021.pdf

     HIG_ZDL_2020_2021.pdf

     HIK_ZDL_2020_2021.pdf

     KBI_ZDL_2018_2019.pdf

     KCM_ZDL_2018_2019.pdf

     KLX_ZDL_2018_2019.pdf

     LAB_ZDL_2018_2019.pdf

     LAB_ZDL_2019_2020.pdf

     LAT_ZDL_2018_2019.pdf

     ORZ_ZDL_2018_2019.pdf

     PAT_ZDL_2018_2019.pdf

     PPS_ZDL_2018_2019.pdf

     VLM_ZDL_2018_2019.pdf