• Zdravotnícky záchranár 

     • Školský vzdelávací program Zdravotnícky záchranár 

      - študijný odbor 5315 6/5315 N zdravotnícky záchranár

    • Názov a adresa školy

     Stredná zdravotnícka škola

     Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina

     Názov školského vzdelávacieho programu

     Zdravotnícky záchranár

     Kód a názov ŠVP

     53 Zdravotníctvo

     Kód a názov študijného odboru

     5315 6/5315 N zdravotnícky záchranár

     Stupeň vzdelania

     úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 4A

     Dĺžka štúdia

     2 roky

     3 roky

     Forma štúdia 

     večerná – pomaturitné kvalifikačné štúdium

     Vzdelávací program je určený pre študijný odbor:  5315 6/5315 N  zdravotnícky záchranár 

     Zameriava sa na kvalifikovanú prípravu zdravotníckych pracovníkov pre oblasť prednemocničnej zdravotnej starostlivosti v ambulanciách zdravotnej záchrannej služby, v mobilných intenzívnych jednotkách a základných zložkách integrovaného záchranného systému. Jeho obsah a štruktúra poskytuje široký odborný profil, ktorý je zárukou prípravy absolventov schopných samostatne vykonávať základné zdravotnícke záchranárske činnosti v oblasti prednemocničnej zdravotnej starostlivosti.

      Z hľadiska jeho použitia pre cieľové skupiny vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky sa vzdelávanie uskutočňuje formou: 

     • denného dvojročného pomaturitného kvalifikačného štúdia pre absolventov strednej školy s maturitou 
     • večerného trojročného pomaturitného kvalifikačného štúdia pre absolventov strednej školy s maturitou 

      Podmienky prijatia ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy. 

      Uchádzači o štúdium v externej forme v dobe prijímacieho konania ako aj počas celej dĺžky štúdia musia byť v pracovnom vzťahu a pracovať v niektorej zložke integrovaného záchranného systému. 

      Absolventi tohto vzdelávacieho programu získajú odbornú kvalifikáciu v inom odbore vzdelania, než v ktorom vykonali maturitnú skúšku, ktoré podľa klasifikácie ISCED predstavuje úroveň 4A. 

      Výstupným dokladom o získanom vzdelaní je vysvedčenie o záverečnej pomaturitnej skúške z odborných predmetov.

      Štúdium sa môže realizovať dennou formou alebo v externom štúdiu večernou formou.

     Školský vzdelávací program zdravotnícky záchranár:

     SkVP_ZDZ.pdf

     Učebné osnovy odborných predmetov:

     Odborne_predmety_ZDZ_1.pdf

     Odborne_predmety_ZDZ_2.pdf