• Granty a projekty

    • Grantový program „Škola bez tabaku, alkoholu a drog

     Škola sa zúčastňuje projektovej aktivity grantového programu odboru školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja s názvom „Škola bez tabaku, alkoholu a drog“.


     Projekt E-test

     Zvýšenie kvality vzdelávania prostredníctvom elektronického testovania
     Zavádzanie elektronického testovania na monitorovanie úrovne vedomostí, zručností a kľúčových kompetencií žiakov, sledovanie trendov kvality škôl     Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

     Národný projekt Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva (EVS RŠ) je ďalším krokom napĺňania Koncepcie informatizácie rezortu školstva. Súčasným trendom na trhu s IKT je globálny posun od používania PC a notebookov k masívnejšiemu využívaniu tabletových zariadení vo všetkých oblastiach životných situácií. V oblasti rozvoja najmodernejších technológií na podporu výučby sa tento trend prejavuje smerovaním k využívaniu digitálneho vzdelávacieho obsahu (DVO), t.j. kvalitne spracovaného multimediálneho obsahu, poskytovaného prostredníctvom moderných zariadení a periférií ako sú dotykové tablety a interaktívne tabule, ktoré zapájajú širšie spektrum senzorických funkcií jednotlivca. Atraktívna forma výučby využitím nástrojov a pomôcok DVO poskytuje možnosti efektívnejšej výučby (názornosť, prepojenosť praktického života s teoretickými poznatkami, a pod.).     anketa Zlatý Amos

     Anketa je zábavná forma súťaže o najobľúbenejšieho učiteľa, učiteľku na Slovensku.

     link: http://zlatyamos.sk/


     Rebríčky najlepších TOP -SOŠ

     Názory zamestnávateľov a rodičov na kvalitu stredných odborných škôl
     Výsledky celoslovenského reprezentatívneho prieskumu medzi zamestnávateľmi a kvalitatívneho prieskumu medzi rodičmi.
     December 2015
     V rámci výskumu sa zisťovala u personalistov, vedúcich oddelení či majstrov firiem, u ktorých je predpoklad na uplatnenie absolventov stredných odborných škôl, aj ich spontánna znalosť o tom, aké školy v ich okolí existujú.
     Výskum sa nezameriaval iba na znalosť jednotlivých stredných škôl, ale najmä na vnímanie ich kvality očami zamestnávateľov. Vďaka vzorke 2000 zapojených firiem a viacerých parametrov hodnotenia školy, na základe povedomia o strednej odbornej škole, povesti či skúsenosti s jednotlivými jej absolventmi, sa vytvoril rebríček najlepších stredných odborných škôl v jednotlivých krajoch očami zamestnávateľov.
     Za Bratislavský kraj podľa všetkých parametrov bola najúspešnejšou Spojená škola – Odborné učilište na Švabinského v bratislavskej Petržalke, ktorá získala 69,2 percenta. V Banskobystrickom kraji to bola Stredná zdravotnícka škola J. G. Tajovského v Banskej Bystrici (62,5 percenta)
     V rámci celkového finálneho rebríčka top stredných odborných škôl najúspešnejšou v Košickom kraji bola Stredná zdravotnícka škola na Moyzesovej v Košiciach, ktorá získala 62 percent. V Nitrianskom kraji bola najlepšou Stredná odborná škola drevárska na Pílskej ulici v Topoľčanoch (64,5 percenta), v Prešovskom kraji Súkromná stredná odborná škola na Dukelskej ulici v Giraltovciach (61,3 percenta).
     V Trenčianskom kraji na základe finálneho rebríčka stredných odborných škôl bola najúspešnejšou Pedagogická a sociálna akadémia v Trenčíne (72,7 percenta). V Trnavskom kraji to bola Stredná odborná škola rozvoja vidieka s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede (65,8 percenta) a v Žilinskom kraji Stredná zdravotnícka škola na Hlbokej ceste v Žiline s hodnotením 62,7 percenta.

     Zdroj:  http://skolskyservis.teraz.sk/stredne-skoly/najepsie-stredne-odborne-skoly/25931-clanok.html