• Aktivity Školského parlamentu

    • Vďaka grantovému programu ŽSK „PODAJ MI RUKU“ školský parlament s pomocou žiakov i dobrovoľníkov vybuduje podnetné, príjemné a bezpečné školské prostredie určené primárne pre členov školského parlamentu. Tento priestor prináša zásadný prínos v činnosti školského parlamentu, podporuje nachádzanie nových riešení komunitného života  našich žiakov a výrazne zlepšuje procesy a fungovanie školského parlamentu.

     Sekundárnym cieľom je vybudovať reprezentatívny priestor na stretávanie sa žiakov s participujúcimi organizáciami, ale i umožniť triednym učiteľom a žiakom riešiť problémy v podporujúcom a podnetnom prostredí.

     Aktuálne sú ukončené niektoré etapy projektu, ako je vyčistenie a vysťahovanie objektu a zabezpečenie vybavenia miestnosti. Momentálne prebieha prípravná fáza miestnosti, žiaci s dobrovoľníkmi miestnosť vymaľovali a postupne ju pripravujú  na osadenie a umiestnenie nábytku. Zároveň bola vyhlásená súťaž o návrh pre najkrajšie logo odborov strednej zdravotníckej školy.

     O ďalších krokoch Vás budeme informovať a tešíme sa na budúcu spoluprácu.

     členovia školského parlamentu


     Srdce na dlani

     Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu a obohacujú tak mladých ľudí o nové a nepoznané zážitky či praktické skúsenosti.

     Tejto veľkej akcie sa zúčastnili i členovia Školského parlamentu pri Strednej zdravotníckej škole v Žiline, ktorí boli nominovaní v kategórii Dobrovoľnícky projekt roka so svojím projektom, na ktorom pracovali niekoľko rokov a šírili tak dobro v Dome sv. Lazara v Žiline. Tým spomínaným projektom bol projekt pod názvom Zaži dobrovoľníctvo, uč sa skúsenosťou, ktorého cieľom bolo poskytnúť zdravotnícku pomoc seniorom, šíriť myšlienku prosociálnosti a pomôcť i zamestnancom Domu sv. Lazara znížiť ich pracovné zaťaženie. Celý projekt bol svojím zameraním postavený na edukácii mladých ľudí, ktorí svoje teoretické poznatky využili v praktickom živote, zdokonalili sa vo svojej budúcej profesii, otvorili školu širšiemu okoliu a pomohli ľuďom, ktorí sú slabí a zraniteľní.

     Naši zaangažovaní študenti získali ĎAKOVNÝ LIST za svoju dlhodobú prácu a užili si výnimočnú atmosféru na slávnostnom oceňovaní v Mestskom divadle v Žiline. Zaujímavý bol i kultúrny program, ktorý potešil dušu každého človeka. Človeka, ktorý má cit pre hudobné umenie a dokáže vnímať tóny hudobných nástrojov ako poéziu srdca či harmóniu tela.

     Mgr. Michaela Kántorová a členovia ŠP

          


     Olympiáda školských parlamentov

     Tento rok sa naša škola zapojila do 5. ročníka Olympiády školských parlamentov stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja, ktorú usporiadali Rada mládeže Žilinského kraja a Krajský stredoškolský parlament pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

     Cieľom pracovnej činnosti žiakov zúčastnených školských parlamentov z 33 škôl na území Žilinského kraja bola realizácia jednotlivých aktivít nasledovne:

     AKTIVITA č.1: DOBRÉ VZŤAHY V ŠKOLSKOM PARLAMENTE

     Žiaci ŠP mali vytvoriť dobré a dôveryhodné vzťahy v kolektíve školského parlamentu vo forme TEAMBUILDINGOV pre členov školského parlamentu z kmeňovej školy a pre členov školských parlamentov z dvoch iných škôl, aby sa vzájomne spoznali, inšpirovali sa a nadviazali spoluprácu i do budúcich rokov. Táto aktivita bola náročná na prípravu, ale veľmi zaujímavá a motivujúca.

     AKTIVITA č.2: INŠPIRÁCIA AKO MOTIVÁCIA

     Obsahová náplň tejto aktivity spočívala vo vytvorení kreatívnej prezentácie o žiakovi našej školy, ktorý bol i stále ostáva inšpiratívnym príkladom pre ostatných žiakov školy. Nápaditosti a forme zviditeľnenia hodnôt prezentovanej osoby sa medze nekládli. Naši členovia prezentovali pracovnú, edukačnú i záujmovú činnosť žiačky II.A ASV Emy Dobešovej a vytvorili o nej zaujímavú PowerPointovú prezentáciu, kde zhodnotili jej umelecké nadanie, úspechy či kreatívnu a zodpovednú činnosť pri tvorbe vlastných receptov zdravých jedál.

     AKTIVITA č.3: ŠKOLA AKTÍVNA V MESTE

     Školský parlament mal zrealizovať prínosnú aktivitu na území mesta alebo školy, kde by súčasní členovia zviditeľnili svoju prácu a otvorili školu širokej verejnosti. Náš ŠP si pozval žiakov zo Základnej školy Radoľa, aby ich oboznámil so štúdiom a prácou zdravotníkov, ukázal pozitívny prínos a progresiu v edukácii žiakov v predmetoch teoretickej i praktickej povahy a oboznámil ich s voľnočasovými aktivitami, ktoré sú realizované na pôde našej školy i v priestoroch verejného záujmu.

     PRÉMIOVÁ AKTIVITA: KREATÍVNA FOTOGRAFIA KOLEKTÍVU ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU S MOTTOM A LOGGOM

     Táto aktivita bola neskutočne zábavná, lebo členov ŠP i koordinátorku M. Kántorovú prinútila vytvoriť kreatívne zábery seba samých v situáciách či pozíciách, ktoré im vyčarili úsmev na tvári. My sme si zvolili fotografiu zdravotníkov, ktorí študujú na našej škole v rôznych odboroch. Zároveň sme fotografiu poňali zábavne s vystihnutím podstaty myšlienky zdravotníckej pomoci ľuďom. Za našu fotografiu  mali možnosť hlasovať i študenti či ich rodičia, starí rodičia, kamaráti na sociálnych sieťach.

     Výstupom pracovnej činnosti bolo vytvorenie VLOGOV (VIDEO BLOGOV) v trvaní 10 minút, v ktorých bolo potrebné spracovať priebeh a závery z jednotlivých aktivít. VLOGY hodnotila komisia, ktorá pozostávala zo siedmich členov, resp. zástupcov z Rady mládeže Žilinského kraja, Krajského stredoškolského parlamentu, Žilinského samosprávneho kraja a stredných škôl.

     Naša škola získala OCENENIE za aktívnu pracovnú činnosť a darčekový poukaz, ktorého náplňou je jednodňový pobyt v Národnej rade Slovenskej republiky v roku 2023 pre dvoch členov školského parlamentu. Ocenenie bolo členom ŠP odovzdané na Konferencii školských parlamentov v Kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja v Žiline.

     Srdečne blahoželám!

     Mgr. Michaela Kántorová

         


     Škola otvorená verejnosti

     Predstaviť našu školu širokej verejnosti, no najmä mladým ľuďom, ktorí u nás môžu v budúcnosti študovať, je pre nás všetkých veľmi dôležité. Tak sa aj stalo, keď sme my, členovia Školského parlamentu pri Strednej zdravotníckej škole v Žiline, pozvali žiakov zo Základnej školy v Radoli na ukážku aktívnej činnosti našej práce, výchovnovzdelávacieho procesu predmetov teoretického (PK SVP) i praktického zamerania (odborov), ktoré majú možnosť študovať na Strednej zdravotníckej škole v Žiline. Naším cieľom bolo oboznámiť ich so štúdiom a prácou zdravotníkov.

     Pred príchodom žiakov sme vyzdobili spoločenskú miestnosť, v ktorej sme celú akciu organizovali. Po milom privítaní sme našim kamarátom z Radole formou PowerPointových prezentácií a slovným výkladom priblížili jednotlivé študijné odbory, aby si dokázali bližšie predstaviť priebeh štúdia a praxe na našej škole.

     So žiakmi a ich pedagógmi sme viedli diskusiu, v ktorej sa nás mohli spýtať rôzne otázky k jednotlivým formám vyučovania a samotným odborom. Vytvorili sme i anketu záujmu o štúdium na našej škole, ktorú sme postupne vypĺňali. Neopomenuli sme ani interaktívne ukážky a rôzne videá, ktoré sme si pripravili vopred. Názorne sme im ukázali meranie tlaku, skladanie tampónov, obväzovú techniku či iné zaujímavé aktivity. Všetky aktivity si žiaci spomínanej školy mohli osobne vyskúšať.

     Aby sme žiakom zo ZŠ v Radoli tento deň ozvláštnili a spríjemnili, usporiadali sme pre nich aj súťaž v skladaní tampónov. Po vyhodnotení súťaže sme žiakov previedli odbornými učebňami, v ktorých sme pre nich pripravili ukážky a modelové situácie z každodenného vyučovania s jednoduchou prednáškou. Následne sme žiakov pohostili cukrovinkami zo školského bufetu.

     Na záver sme vyplnili všetky otázky v ankete a spoločne sa odfotili.

     Sme radi, že sa žiakom na našej škole páčilo a veríme, že sme im uľahčili výber strednej školy.

     Mgr. Michaela Kántorová a členovia ŠP

         


     September 2022 - Festival ľudskosti mladých 2022

     Dňa 28.9.2022 členovia Školského parlamentu pri Strednej zdravotníckej škole, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina v spolupráci s Radou mládeže Žilinského kraja realizovali akciu „Festival ľudskosti mladých 2022“.

     Festival začal v skorých ranných hodinách vo vestibule školy, kde žiaci vítali pedagogických i nepedagogických zamestnancov, žiakov školy a každého, kto vstupoval do priestorov školy obdarovali milým slovom, príjemným úsmevom, sladkou pochúťkou (čokoládkou), krásnym kvetom (ružou), chutným koláčikom a povzbudzujúcim motivačným citátom. Pedagógom vyjadrili úprimné poďakovanie za ich náročnú prácu, vyzdvihli ich neskutočné odhodlanie odovzdať žiakom dôležité vedomosti a robiť náš školský i verejný život krajším.

     Dôležitou súčasťou celej akcie bola i vlastnoručne vyrobená výzdoba žiakmi školského parlamentu (nástenka s plagátom k plánovanej akcii, srdiečka z farebného papiera, kvety z krepového papiera), ktorá bola príjemným estetickým prvkom dotvárajúcim atmosféru Festivalu ľudskosti mladých 2022.

     Po zrealizovaní podujatia v našej škole sa organizátori festivalu  presunuli do priestorov Domu sv. Lazara v Žiline (DDS), kde deduškov a babičky, pani sestričky a vedenie zariadenia taktiež potešili ružou, čokoládou, koláčikom, no najmä prívetivým slovom v podobe úprimného a čistého citu a výstižnou motivačnou myšlienkou, ktorú si obdarovaní vybrali z tajomného košíka. Naši žiaci sa so starkými veľmi dlho rozprávali, potešili ich básničkou a pesničkou, samozrejme, starkí sa im odvďačili potleskom a oboznámili ich so svojím zaujímavým životným príbehom či ľudským osudom.

     Festival ľudskosti mladých bola pekná akcia s hlbokou myšlienkou šírenia ľudskosti medzi ľuďmi, lebo byť ľudský znamená obetovať seba pre druhých a zastávať hodnoty, ktoré nedehonestujú, nezavádzajú a neubližujú. Myslíme si, že v mnohých prípadoch sme ľuďom na tvári vyčarili úsmev, možno ich až dojali k slzám. Boli to však slzy radosti a šťastia, lebo konečne, po tak dlhom a náročnom období, cítili ľudskú blízkosť a vzájomnú spolupatričnosť.

     Táto akcia výrazným spôsobom obohatila náš organizačný tím. Konečne sme sa mohli socializovať a šíriť tak pozitívnu energiu a empatiu medzi nami navzájom, medzi nami i našimi pedagógmi či prevádzkovými zamestnancami, ale i vo vzťahu k ľuďom, ktorí nepochybne potrebujú cítiť to, že v ich okolí je niekto, komu na nich záleží, niekto, kto sa s nimi rád porozpráva, niekto, kto ich poteší milým úsmevom a pohladením. 

     Mgr. Michaela Kántorová, koordinátorka ŠP (bývalá ŽŠR) a členovia ŠP

          


     Apríl 2022 - Deň Zeme

     Deň Zeme je deň venovaný našej planéte, ktorý sa každoročne koná 22. apríla. Tento sviatok má svoju zaujímavú históriu a je spojený s oslavou príchodu jari. V modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý je reakciou na znečisťovanie a ničenie životného prostredia.

     V priestoroch našej školy sme si Deň Zeme pripomenuli presne 22.4.2022. Organizáciu celej akcie mala vo svojich rukách ŽŠR, ktorej členovia kontrolovali a usmerňovali prácu žiakov prvých a druhých ročníkov. Naši žiaci tvorili obrazové projekty, pripravovali prezentácie v programe PowerPoint, vyrábali zaujímavé 3D modely, uplatnili svoje technické zručnosti pri tvorbe videí, ktorých obsah obohatili o zvukové záznamy a komentáre,  vymýšľali kreatívne a zábavné didaktické hry, odpovedali na otázky, ktoré boli súčasťou kvízu o ochrane životného prostredia a pričinili sa aj o zabezpečenie čistého okolia našej školy a cestnej komunikácie pred školou.

     Kreatívne spracovanie zadaných tém prinieslo niektorým triedam vytúžený úspech.  Po sčítaní všetkých bodov za jednotlivé čiastkové úlohy sú výsledky nasledovné:

     1. miesto – 1.AA ASV/1.AB ZDL
     2. miesto – 1.E PRS
     3. miesto – 2.B MAS

     Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční 6. mája 2022.

     Víťazom srdečne blahoželáme a zároveň ďakujeme aj ostatným triedam za ich prejavenú kreativitu a ochotu zapojiť sa.

     Školský parlament (ŽŠR)

        

       

      

     Marec 2022 - Deň učiteľov


     Marec 2022 - Charitatívna zbierka zdravotníckych pomôcok

     V dňoch 14.03 a 17.03.2022 sa v priestoroch našej školy uskutočnila charitatívna zbierka zdravotníckych pomôcok, ktorej cieľom bolo pomôcť vojnou ničeným nemocniciam v Kyjeve.

     Vyzbierali sme dostatočné množstvo zdravotníckeho materiálu, ktorý už v súčasnosti plní svoju funkciu zdravotníckej pomoci ukrajinským ľuďom.

     Touto cestou sa chceme poďakovať Mudr. Olexandrovi Olashynovi, pánovi Miroslavovi Pokrievkovi, DHZO Martin-Priekopa, všetkým pedagógom, rodičom a žiakom za ich nezištnú pomoc, solidaritu, ľudskosť a prejavenú empatiu.

     Ďakujeme!

       

      


     Marec 2022 -OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2021

     Barbara Jakubíková a Roman Krajčík (členovia ŽŠR)

     SRDEČNE VÁM BLAHOŽELÁME K ZÍSKANIU OCENENIA

     ZA „AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2021“ v kategórii:

     AKTÍVNY MLÁDEŽNÍK

     Dňa 11.03. 2022 v Martine boli členovia našej ŽŠR ocenení za zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotových príkladov záujmu o skvalitnenie života miestnej komunity.

     Cenu si prevzali priamo z rúk predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej.

     Ďakujeme!

           


     Január 2022 - Začni písať svoj rok 2022 so ŽŠR

     Dňa 13.1.2022 sa v priestoroch našej školy uskutočnila aktivita ŽŠR: „Začni písať svoj rok 2022 so ŽŠR“.

     Pri vstupe ranným filtrom dostali všetci zamestnanci školy a žiaci motivačný citát, sladký cukrík a pero,  ktorým vyjadrili svoje myšlienky, ciele, zmeny, kroky a prosby do nového roka.

     Dúfame, že táto snaha ŽŠR spríjemnila deň celému personálu školy, motivačnými myšlienkami navodila skvelú atmosféru v dnešnej uponáhľanej dobe a prinútila všetkých študentov i pedagógov zamyslieť sa nad očakávaniami od nového roka.

     Spomínanú aktivitu sme spojili ešte s jednou menšou aktivitou, ktorou sme sa nechali inšpirovať pri online stretnutí ,,Začni písať svoj rok 2022“, kedy v jednotlivých triednych kolektívoch dostali žiaci možnosť vyjadriť svoje názory, vďaku učiteľom za ich obetavú a ťažkú prácu, ktorú vykonávajú v tejto náročnej dobe. Žiaci napísali milé poďakovania pedagógom našej školy. Listy boli odovzdané konkrétnym vyučujúcim. Každé poďakovanie bolo príjemným prekvapením zo strany žiakov a u učiteľov sa stretlo s pozitívnym ohlasom.

     Žiacka školská rada

        


          December 2021 - Výberové konanie žiakov do žiackej školskej rady

     Dňa 7.12. 2021 sa uskutoční online VÝBEROVÉ KONANIE ŽIAKOV DO ŽIACKEJ ŠKOLSKEJ RADY od 18:00 hod.

     Ako sa prihlásiť?

     Najneskôr do 6.12.2021  (do 18:00 hodiny)  napíš email na gmail účet ŽŠR: zilinazsr@gmail.com

     - Do predmetu správy napíš VÝBEROVÉ KONANIE NOVÝCH ČLENOV DO ŽŠR.

     - Do emailu uveď svoje meno, priezvisko a triedu, ktorú navštevuješ. Nezabudni na email, na ktorý ťa máme

     kontaktovať, lebo mnohí študenti používajú viaceré účty. Dôležité je, aby si do emailu napísal túto formulku:

     MÁM ZÁUJEM O ČLENSTVO V ŽŠR A SÚHLASÍM S MOJOU KANDIDATÚROU.

     Tvoje údaje spracuje koordinátor ŽŠR.

     Viac informácií o výberovom konaní (stiahnuť vo formáte pdf...)


     November 2021 

     Imatrikulácie

       

     Ahojte, deckááááá!

           Tento rok sa opäť na našej škole uskutočnili IMATRIKULÁCIE PRVÁKOV, ktorých organizáciu

     mali pevne vo svojich rukách členovia ŽŠR. Samozrejme, študenti rady nezabudli ani na našich druhákov,

     ktorí si tento slávnostný akt minulý rok neužili. Pýtate sa prečo? Žiaľ, neznáme vírusové ochorenie navštívilo

     i našu školu a ,,zabávalo“ sa s nami takmer celý rok. Nevadí, my sme uvedomelí a zodpovední. Sme bojovníci, 

     ktorí svoju bitku neprehrajú, práve naopak, my vždy zvíťazime. Áno, bitku sme vyhrali, ale vojnu ešte nie. 

     My sa však nevzdáme a zodpovedným prístupom si zdravie chrániť budeme.   

           Zdravie. Slovo, ktoré predstavuje stav kompletnej fyzickej, duševnej a sociálnej pohody. Aby bol človek 

     zdravý, musí robiť trvalé činnosti, ktoré ku zdraviu vedú. Inak to nebolo ani v našej škole, lebo imatrikulácie 

     sa niesli v duchu zdravého životného štýlu, zároveň celodenným  dodržiavaním pitného režimu a neopomenuli 

     sme ani zvýšenú pohybovú aktivitu žiakov i členov ŽŠR.

           Imatrikulácie sú jedným z dôležitých krokov v stredoškolskom živote. Je to udalosť, pred ktorou majú 

     mnohí prváci (v našom prípade i druháci) rešpekt. Niet sa čomu čudovať, veď dostať nejakú skvelú úlohu, 

     ba ešte ju i s úsmevom na tvári splniť, tak to dá skutočne poriadne zabrať každému z nás.

          Naši žiaci zo ŽŠR si dali záležať na samotnej príprave. Dúfame, že zaujali najmä výberom témy 

     /SI ZODPOVEDNÝ K SVOJMU ZDRAVIU?/ a aktivitami, z ktorých sa za brucho chytal nejeden z prítomných.

     Medzi najlepšie scénky jednoznačne patril náš LIPO TANEC. Áno, jeden kamarát, druhý kamarát, balón a 

     ešte ten správny pohyb, aby kamarát kamarátovi zabránil v prasknutí balónika. To bolo radosti, keď sa žiakom

     nedarilo. Pot im stekal po tvári a lipidy sa rýchlo odbúravali. Riziko obezity a kardiovaskulárnych ochorení sa 

     postupne minimalizovalo a žiaci si aspoň poriadne zacvičili. Tí, ktorí ste to nezažili, môžete ľutovať, lebo to bola 

     poriadna sranda. 

     Naozaj, jednotlivé úlohy boli vtipné a zábavné, napr. také celozrnné prekvapenie na tvári, ktoré bolo 

     obohatené glukózovým lepidlom a krásnym pierkom; spev s plnými ústami vody, veď pitný režim je

      dôležitý; sacharidové tajomstvo vo vreci ako trest; inspiro nápoj; vitamínová bomba; vajíčková masáž 

     nôh či hlasivková oáza piesní . Nálada bola výborná.

          Samozrejme, všetko má svoj koniec. Inak to nebolo ani v prípade tejto skvelej akcie.

     Záver bol venovaný prečítaniu imatrikulačného sľubu, ktorým sa budú naši prváci a druháci riadiť po celé 

     obdobie pôsobenia na škole.  

      

                             Dúfame, že pre každého to bol nezabudnuteľný zážitok.

      

                                                       Nezabudniteeeeee!!!!!!!!!             

                                     ,,Ak chceš zdravý byť, musíš zdravo žiť!“

                                                                                                                                       Žiacka školská rada


     November 2021 

     A opäť sa nám podarilo stať sa členom 

     Rady mládeže Žilinského kraja.☼☼☼

     Ďakujemeeeeeeeeee!!!

     Žiacka školská rada pri SZŠ v Žiline


     2021 - Escalátor 2021 (10. – 13.3.2021)– celoslovenské 4-dňové online stretnutie 

     Marec 2021 - Escalátor 2021 (10. – 13.3.2021)– celoslovenské 4-dňové online stretnutie 

     zamerané na tvorbu projektov

       

     V dňoch 10.03. - 13.03.2021 sa Roman KrajčíkNatália Šušková, žiaci 3.B triedy Strednej 

     zdravotníckej školy v Žiline, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina, zúčastnili školenia pod názvom 

     ESCALÁTOR, ktoré prebiehalo online formou.

     Cieľom školenia bolo zvýšiť povedomie mladých ľudí o možnostiach, ktoré ponúka program 

     Európsky zbor solidarity. Zámerom spomínaného školenia bola i realizácia projektov 

     v oblasti solidarity, do ktorých sa môžu zapojiť mladí ľudia vo veku od 18 do 30 rokov. 

     Jednotlivé čiastkové ciele boli upriamené najmä na pochopenie filozofie a priorít programu 

     Európsky zbor solidarity, na tvorbu projektu a projektového manažmentu, oboznámenie sa 

     so základnými formálnymi a kvalitatívnymi aspektami žiadosti projektu v oblasti solidarity, 

     skvalitnenie projektových zámerov, aby mali vyššiu šancu k ich podpore, rozvoj líderských 

     zručností a pod.

     Neformálnym vzdelávaním boli všetci účastníci obohatení novými poznatkami, 

     skúsenosťami, zaujímavými prednáškami, rozhovormi a  kreatívnymi nápadmi.

     Školenie, ktoré bolo organizované pod záštitou IUVENTY – Slovenského inštitútu mládeže, 

     bolo zavŕšené fundovaným rozhovorom s koučami o hľadaní a zvolení si tej správnej cesty 

     k tvorbe úspešného projektu.

     Február 2021 – Výberové konanie nových členov do ŽŠR pri SZŠ v Žiline a výsledky 

     VÝBEROVÉHO KONANIA

     Oznam ŽŠR - VÝBEROVÉ KONANIE (stiahnuť tu...)

     Výsledky VÝBEROVÉHO KONANIA nových členov do ŽŠR

     z dňa 8.3.2021

     Zloženie členov ŽŠR /od 8.3.2021/:

     1. Kristína Kuricová /1.E PRS/

     2. Nina Mrázová /1.E PRS/

     3. Petra Mičianová /2.C PRS/

     4. Simona Karafová /2.E PRS/

     5. Mário Drnda  /3.B MAS/

     6. Lea Dubcová  /3.F ZDL/

     7. Nikola Harišová /3.B MAS/

     8. Barbara Jakubíková /3.B MAS/

     9. Roman Krajčík /3.B MAS/

     10. Klára Nogová /3.B MAS/

     11. Lucia Pokrievková /3.D MAS/


     Február 2021 – PP prezentácia k 14.2.2021, téma: „LÁSKA a jej podoby v SZŠ v Žiline“

     Valentínsky pozdrav -_PP prezentácia od členov ŽŠR (stiahnuť tu...)

     Február 2021– Oznam o zriadení instagramového, facebookového, gmailového  účtu ŽŠR 

     pri SZŠ v Žiline

     Ahojte!

     Chcela by som Vás oboznámiť s informáciou, ktorá sa týka vytvorenia instagramového

     účtu Žiackej školskej rady pri Strednej zdravotníckej škole, Hlboká cesta 23, Žilina. Na náš 

     instagram nám môžete napísať rôzne návrhy a nápady, čo by ste chceli v škole zlepšiť, prípadne 

     navrhnúť aktivity a akcie, ktoré by sme mohli realizovať.

     Naša ŽŠR pracuje aj v online priestore, kde formou online stretnutí riešime rôzne školské

     i mimoškolské otázky. V súčasnosti pre Vás pripravujeme veľa nových a zaujímavých aktivít 

     a akcií, o ktorých Vás budeme informovať včas. Keďže nám záleží i na Vašom názore, žiadame 

     Vás, aby ste priložili ruku k dielu a spolu s nami pomohli skvalitniť bežný chod našej školy. 

     Vaše návrhy si radi prečítame, budeme o nich komunikovať a poskytneme Vám spätnú väzbu.

     Zároveň do pozornosti dávame našu prioritnú aktivitu, zameranú na formu pomoci

     doučovania žiakov našej školy členmi ŽŠR, keďže mnohí členovia už v súčasnosti túto

     pomoc realizujú. Nezabúdajte, že pracovať a pomáhať sa dá i v priestore virtuálneho sveta, lebo 

     nič nie je nemožné. Závisí len od našej šikovnosti, veď GOOGLE MEET a ZOOM všetci dobre poznáme, 

     stali sa súčasťou nášho školského života. Môžeme s nimi pracovať i v čase prezenčného vyučovania 

     a dohodnúť si termíny v popoludňajších hodinách, keď sa zo školy vrátime domov.

      

     Názov nášho instragramu je zsr_szsza . Budeme vďační za Váš follow.     

     Pozorrrrr!!! Opätovne spúšťame faceboookovú stránku.  Potom sledujte!                                                    

     Tešíme sa na Vás a dúfame, že sa čoskoro stretneme.

                                             Vaša       ŽŠR! 

     Kontaktná osoba: Barbara Jakubíková, žiačka III.B MAS, členka ŽŠR   

      

     Február 2021 – PP prezentácia k online stretnutiu RMŽK a ŽŠR

     Prezentácia ŽŠR pripravená k realizácii online meetingu s predsedníctvom RMZK a ŽŠR 

     (stiahnuť tu...)

      Február 2021 – Online stretnutie predsedníctva RMŽK a ŽŠR dňa 12.2.2021


     Január 2021 – Tvorba webovej stránky ŽŠR pri SZŠ v Žiline

     December 2020 - Top čin ľudskostiocenenie členky ŽŠR Petry Mičianovej


     December 2020 - Vianočný pozdrav 2020 pre učiteľov


     Október 2020 - Realizácia volieb do Rady školy za žiakov 

            Milí študenti!                                           

     V súlade s platnou legislatívou sa v mesiaci október 2020 majú uskutočniť voľby do Rady 

     školy pri Strednej zdravotníckej škole, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina. Preto Vás žiadame, 

     aby ste z radov žiakov Strednej zdravotníckej školy v Žiline, ktorí vyjadrili svoj súhlas 

     s kandidatúrou do Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole v Žiline, zvolili jedného 

     zástupcu žiakov, ktorý bude v nasledujúcom funkčnom období členom Rady školy 

     pri Strednej zdravotníckej škole v Žiline, právoplatne zvoleným vo voľbách konaných 

     5.10.2020 per rollam. Voľby sú tajné.

     Voľby do rady školy sa môžu uskutočniť, ak per rollam hlasuje nadpolovičná väčšina

     oprávnených voličov. Ak sa volieb nezúčastní  nadpolovičná väčšina oprávnených voličov,

     riaditeľka  vyhlasuje opakovanú voľbu, pričom sa pri opakovaných voľbách podmienka

     účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje.

     Členom Rady školy pri Strednej zdravotníckej škole v Žiline sa stáva kandidát, ktorý vo

     voľbách získal najvyšší počet hlasov voličov – členov Žiackej školskej rady pri Strednej

     zdravotníckej škole v Žiline. 

     Touto cestou Vám ďakujeme za vyjadrenie Vášho názoru vyznačením jedného kandidáta

     na hlasovacom lístku.

                                                                                                                            Volebná komisia


     September 2020 – Biela pastelka (charitatívna akcia)

      


     Marec 2020 – Fašiangy 2020

     Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,

     kto nemá kožuška zima mu bude.

     Spev, tanec a bláznivé masky od výmyslu sveta.

     Dňa 21.2.2020 sa v našej škole konali tradičné fašiangové slávnosti, ktoré boli

     stelesnením zábavy, radosti a hojnosti. Dvanásť  karnevalových masiek zaplnilo

     chodby našej školy a svojím kultúrnym programom vyčarilo úsmev na tvári každého

     z nás. Fašiangový sprievod, na čele s nevestou a ženíchom, sa touto zábavnou akciou

     snažil priblížiť tradície našich predkov. Všetci sme mail možnosť ochutnať  sladučké

     šišky a chrumkavé fánky, ktoré s láskou pripravili naši šikovní žiaci a účinkujúci. 

     Fašiangy by však neboli tým pravým orechovým bez folklóru, ktorý nemohol chýbať.

     Muzikanti vyhrávali a svojou hudbou roztancovali pána zástupcu i pani zástupkyňu,

     ale zahanbiť sa nenechali ani naše pani profesorky, ktoré to poriadne roztočili v tanci

     a ozvláštnili spevom fašiangových piesní.

     A čo na záver? Predsa ĎAKUJEME!

     Dúfame, že budúci rok si túto skvelú akciu opäť zopakujeme. 


     December 2019 – Školenie predsedu a koordinátora ŽŠR

         

     December 2019 – Deň otvorených dverí

       


     December 2019 – Charitatívnou zbierkou oblečenia skrášlili Vianoce druhým 

     aj študenti SZŠ – „Blšák pomoci“

     December 2019 – Vianočné trhy

         

     November 2019 – Žiacka školská rada – Školenia  v Terchovej – členky ŽŠR: 

     B. Jakubíková a A. Mažgútová

         


     November 2019 – Žiacka školská rada – Motivácia – skok k zážitku

     V dňoch 18.10-20.10.2019 som mali možnosť členovia ŽŠR zúčastniť sa 

     medzinárodnej konferencie Motivácia - skok k zážitku v Bečve na Morave. 

     Konferencia bola zorganizovaná Radou mládeže Žilinského kraja, Radou dětí a 

     mládeže Moravskoslezského kraje a určená

     aktívnym členom ZŠR. Zúčastnili sa aj mladí ľudia z rôznych krajín /Taliansko, Turecko,

     Španielsko, Nemecko, Francúzsko/, ktorí sú zapojení do projektu Erasmus +.

     Program bol obohatený team buildingom, kde sme sa spoznávali a vymieňali si 

     poznatky o motivácii mladých ľudí, zároveň sme sa zdokonaľovali v komunikácii 

     v anglickom jazyku. Nevyhli sme sa ani turistike s adrenalínovou jazdou na kolobežke. 

     November 2019 – Školenia členov ŽŠR

         

     November 2019 – Brožúra o ŽŠR pri SZŠ  v Žiline

     November 2019 – Imatrikulácie 2019 

         

     November 2019 – ŽŠR – info o voľbách – celý text, ktorý je na stránke

     Prihovára sa k Vám predsedníčka Žiackej školskej rady s obrovskou príležitosťou! 

     Dňa 19.11.2019 sme sa my, ŽŠR, rozhodli uskutočniť výberové konanie (voľby) nových 

     členov, ktorí rozšíria naše rady. Keďže tretiaci sa už intenzívne pripravujú na maturitnú 

     skúšku, je potrebné doplniť nové posily a pomôcť aktívnym členom ŽŠR  v ich činnosti. 

     Ak ťa baví organizovať rôzne akcie, pomáhať ľuďom zúčastňovať sa na stretnutiach, 

     tak si vítaný. 

     Tešíme sa na Vás. Ešte raz !!! 19.11.2019 - 10:20 - 10:40 v učebni č. 202.

     November 2019 – Taktické cvičenie KR HaZZ v Žiline

           

     Jún 2019 – Ročenka školy

      

     Máj 2019 – Otvorená knižnica

         

     Máj 2019 – Trdielko – charitatívna akcia

         

     Máj 2019 – Strom lásky

       

     Máj 2019 – Oznam – fotografovanie do ROČENKY ŠKOLY 

     13.05. -17.05.2019  sa uskutočnilo fotografovanie tried do ROČENKY ŠKOLY, ktorú 

     pripravuje ŽŠR.

     Spomínané fotografovanie sa  realizovalo v záhradnej časti pred budovou školy.

     Viac informácií stiahnete tu..Fotografovanie_do_ROCENKY.pdf

     Apríl 2019 – Deň učiteľov v našej škole 

     Apríl 2019 – Burza kníh

         

     Apríl 2019 – Výberové konanie na nových členov ŽŠR

       

     Apríl 2019 – Deň Zeme

     Pripravili sme  EKO deň, plný zaujímavých aktivít, ktoré zamestnajú Vašu triedu! 

     „DEŇ ZEME“ 

     Kedy? 24.04. 2019 /od 2. vyučovacej hodiny/ Ročníky: 1. a 2. ročníky

     Témy na kresbu a projekt:1. Znečistené prostredie - a) ropa, benzín, odpad v mori

                                                                                         b) kyslé dažde

                                                                                         c) ako vplýva odpad na zvieratá v prírode

     2. Čisté prostredie - a)spotreba vody na človeka + celkový objem vody na Zemi.

                                      b)ekológia na Slovensku

                                      c)ako sa čistí voda

        

     Február 2019 – Amnesty International – Maratón písania listov

       

     Február 2019 – Projekt „Fiktívna krajina“ 

       

     Február 2019 – Fašiangy 

       

     Január 2019 – História zdravotníctva

     December 2018 – Mikuláš v našej škole

     December 2018 – Vianočné trhy 2018

     November 2018 – Imatrikulácie prvákov