• Štatút žiackej školskej rady

      

     Preambula

      

     V zmysle ustanovenia § 26 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov sa vydáva tento štatút žiackej školskej rady.

      

     Článok I.

      

     Základné ustanovenie

      

     1.   Žiacka školská rada  pôsobí pri Strednej zdravotníckej škole, Hlboká 23, Žilina.

     2.   Žiacka školská rada reprezentuje žiakov školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

      

     Článok II.

      

     Pôsobnosť a poslanie žiackej školskej rady

      

     1. Žiacka školská rada je ustanovená podľa § 26 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     2. Žiacka školská rada je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý sa vyjadruje k otázkam výchovy a vzdelávania.

      

     Článok III.

      

     Činnosť žiackej školskej rady

      

     1. Žiacka školská rada sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy, vyjadruje sa k návrhom a opatreniam v oblasti výchovy a vzdelávania a podáva návrhy na mimoškolské činnosti a podujatia, ktoré zároveň organizuje.
     2. Žiacka  školská rada prijíma, konzultuje a iniciuje návrhy na zveľadenie priestorov školy.
     3. Žiacka školská  rada iniciuje školskú záujmovú činnosť.
     4. Žiacka školská rada sa podieľa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku.
     5. Žiacka školská rada volí a odvoláva zástupcov žiakov do rady školy.
     6. Žiacka školská rada je schopná uznášať sa, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina všetkých členov. Na jej platné uznesenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny prítomných členov žiackej školskej rady. Na platné uznesenie žiackej rady vo veci voľby a odvolania zástupcu žiakov do rady školy je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých členov žiackej rady.

      

     Článok IV.

      

     Zloženie žiackej školskej rady  a spôsob voľby jej členov

      

     1. Žiacka školská rada má 11 členov.

     2. Žiacka školská rada má svojho koordinátora z radov pedagógov.

     3. Členmi žiackej školskej rady sú zastupovaní žiaci školy.

     4. ŽŠR je ustanovená, ak počet členov určený v odseku 1 zvolí v tajnom hlasovaní nadpolovičná väčšina žiakov školy. Ak sa nezišla nadpolovičná väčšina oprávnených voličov uskutoční sa opakovaná voľba. Pri opakovanej voľbe sa podmienka účasti nadpolovičnej väčšiny nevyžaduje. Opakovaná voľba sa môže uskutočniť v ten istý deň, ak je to uvedené v oznámení o konaní volieb.

     5. Voľby členov ŽŠR zabezpečia žiaci školy pod vedením koordinátora ŽŠR. O voľbách vyhotovia žiaci zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi školy.

     6.  Kandidátom na člena ŽŠR môže byť každý žiak školy, ktorý sa uchádza o členstvo v ŽŠR. Forma uchádzania sa o členstvo v ŽŠR je odovzdanie súhlasu s kandidatúrou koordinátorovi ŽŠR.

     7. Voľby sa uskutočnia tajným hlasovaním. Platný hlasovací lístok je ten, na ktorom je označených najviac 11 a najmenej 1 z kandidátov.

     8.  Po vykonaní volieb volebná komisia zráta odovzdané hlasovacie lístky a zráta hlasy na platných hlasovacích lístkoch. Volebnú komisiu tvorí koordinátor pre ŽŠR a 2 žiaci menovaní riaditeľom školy.

     9. Členmi ŽŠR sa stávajú žiaci, ktorí vo voľbách získali najvyšší počet hlasov prítomných voličov. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v ŽŠR rozhodne žrebovaním.

     10.V ďalšom školskom roku ŽŠR, spravidla v prvých dvoch mesiacoch, pripraví v prípade potreby doplňujúce voľby. Doplňujúce voľby sa konajú, ak nie je možné uplatniť ustanovenie odseku 13. Pri uchádzaní o kandidatúru sa postupuje podľa odseku 6. tohto článku:

      a) kandidátom v doplňujúcich voľbách môže byť každý žiak školy, ktorý svoj záujem o členstvo v ŽŠR prejaví odovzdaním súhlasu s kandidatúrou koordinátorovi ŽŠR,

      b) oprávneným voličom je právoplatný člen ŽŠR,

      c) platným hlasovacím lístkom je ten, na ktorom je označený taký počet kandidátov, koľkých je potrebné nahradiť, prípadne nižší počet,

      d) volebná komisia zráta hlasy na platných hlasovacích lístkoch a zostaví rebríček kandidátov podľa počtu získaných hlasov.

     11. O doplňujúcich voľbách vyhotovia žiaci zápisnicu, ktorú predložia riaditeľovi školy.

     12. Členstvo v ŽŠR zaniká:

     a) vzdaním sa členstva,

     b) ukončením štúdia člena,

     c) odvolaním člena.

     13. V prípade odvolania člena ŽŠR, ukončenia štúdia, resp. v prípade vzdania sa členstva je predseda ŽŠR povinný iniciovať nástup nového člena, a to v poradí ďalšieho kandidáta s najvyšším počtom hlasov získaných v posledných voľbách.

     14. Člena ŽŠR možno odvolať, ak poruší školský poriadok alebo sa nezúčastní na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach ŽSR bez udania dôvodu.

     15. ŽŠR volí zo svojich členov predsedu tajným hlasovaním.

     16. Predsedom ŽŠR sa stáva člen ŽŠR, ktorý v tajnom hlasovaní získal najvyšší počet hlasov.

     17. Podpredsedom ŽŠR sa stáva člen ŽŠR, ktorý odovzdá súhlas so svojou kandidatúrou koordinátorovi ŽŠR. O jeho funkcii sa rozhodne na zasadnutí členov ŽŠR, ktorí musia jednohlasne odhlasovať jeho potvrdenie vo funkcii, čím prejavia svoj súhlas s daným kandidátom ako podpredsedom ŽŠR. Následne pripravia zápisnicu a odovzdajú ju riaditeľovi školy.

      

     Článok V.

      

     Voľby zástupcov žiakov do Rady školy

     Príprava a priebeh volieb:

     1. Rozdanie písomnej informácie o postupe voľby žiakov do Rady školy kompetentnými osobami /pedagógmi/.
     2. Súčasťou písomnej informácie bude návratka, na ktorej bude mať možnosť každý žiak/žiačka vyjadriť svoj súhlas/nesúhlas s kandidatúrou do RŠ  - odovzdanie vyplnených návratiek bude viazané na riadne daný termín.
     3. Príprava zápisníc s uvedeným zoznamom mien kandidátov za triedu. Prílohou zápisníc budú vyplnené návratky.
     4. Príprava hlasovacích lístkov volebnou komisiou. Každý hlasovací lístok bude obsahovať v poradí podľa tried očíslovaný zoznam všetkých kandidátov s uvedenou príslušnosťou k triede.
     5. Po vyhotovení hlasovacích lístkov volebnou komisiou sa uskutočnia voľby žiaka do RŠ, na ktorých sa zúčastnia členovia ŽŠR /oprávnení voliči/.
     6. Každý volič bude môcť na hlasovacom lístku vyznačiť zakrúžkovaním poradového čísla najviac 1 kandidáta uvedeného na hlasovacom lístku.
     7. Hlasovací lístok, ktorý bude inak upravený, bude neplatný.
     8. Členom RŠ sa stáva kandidát, ktorý vo voľbách získa najvyšší počet hlasov prítomných voličov – členov ŽŠR. Pri rovnosti hlasov sa o členstve v RŠ rozhodne žrebovaním.

      

      

     Článok VI.

      

     Práva a povinnosti člena žiackej školskej rady

      

     1. Člen má právo:
      1. voliť a byť volený,
      2. navrhovať kandidátov na funkciu predsedu žiackej školskej rady,
      3. byť informovaný o všetkých skutočnostiach, ktoré sú predmetom rokovania žiackej   školskej rady a slobodne sa k nim vyjadrovať,
      4. hlasovať ku všetkým uzneseniam žiackej školskej rady,
      5. predkladať na rokovanie žiackej školskej rady vlastné námety, prípadne materiály,
      6. zrušiť členstvo.
     2. Člen žiackej školskej rady je povinný sa zúčastňovať na jej zasadnutí. Neospravedlnená neúčasť na troch po sebe nasledujúcich zasadnutiach sa hodnotí ako nezáujem o výkon funkcie a neplnenie povinností člena žiackej školskej rady podľa štatútu, čo je dôvodom jeho odvolania zo žiackej školskej rady.
     3. Člen žiackej rady je povinný zabezpečiť ochranu osobných údajov ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi.
     4. Z každého zasadnutia žiackej rady sa vyhotoví zápisnica a priloží sa k nej prezenčná listina účastníkov zasadnutia.
     5. Člen žiackej rady  je  povinný spolupracovať pri plnení úloh, tlmočiť úlohy a závery zo zasadnutí všetkým žiakom v triede.

      

     Článok VII.

      

     Povinnosti predsedu žiackej školskej rady

      

     1. Predseda žiackej školskej rady je štatutárnym orgánom, ktorý riadi činnosť žiackej školskej rady a koná v jej mene.
     2. Predseda žiackej školskej rady zvoláva, pripravuje a riadi zasadnutia školskej rady.
     3. Predseda žiackej školskej rady má právo:
      1. požadovať vysvetlenie k absencii členov žiackej školskej rady na zasadnutiach,
      2. byť informovaný o činnosti členov žiackej školskej rady poverených vykonaním zverenej  úlohy,
      3. rozdeľovať úlohy.
     4. Predseda žiackej školskej rady dohliada na plnenie uznesení a informuje členov žiackej školskej rady.
     5. Ak predseda zo závažných dôvodov nemôže vykonávať svoje práva a povinnosti v zmysle tohto štatútu, prechádzajú tieto práva a povinnosti na podpredsedu.

      

     Článok VIII.

      

     Hospodárenie žiackej školskej rady

      

     1.  Žiacka školská rada nemá vlastný majetok.

     2.  Náklady na činnosť žiackej rady sa uhrádzajú po schválení Rady rodičov z rozpočtu ZRPŠ, v opodstatnených prípadoch po dohode s riaditeľom školy z rozpočtu školy.

      

     Článok IX.

      

     Zasadnutia žiackej školskej rady

      

     Žiacka školská rada zasadá v určený deň raz mesačne, ak nie je stanovené inak.

      

     Článok X.

      

     Tento štatút bol prerokovaný a schválený na zasadnutí Žiackej školskej rady dňa 06.09.2019 a od toho dňa nadobúda platnosť.

      

     V Žiline dňa 06.09.2019

      

     Mgr. Daniela Peclerová                                                                 Alžbeta Mažgútová

       riaditeľka školy                                                                          predseda ŽŠR

      

     dokument na stiahnutie STATUT_ZSR.doc