• Výzva - ukončená

    • Výzva na predloženie cenovej ponuky

     Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie

     Identifikácia verejného obstarávateľa:

     Názov: Stredná zdravotnícka škola Žilina

     IČO: 00607061

     Zadávateľ nie je platca DPH

     Adresa: Hlboká cesta 23, 010001 Žilina, SK

     Kontaktná osoba: Mgr. Daniela Peclerová, 0910190349, admin@szshlbokaza.edu.sk

     Informácie o zákazke

     Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

     Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej elektronickej aukcie.

     Predpokladaná hodnota: 25408,33 € bez DPH

     Predpokl. obdobie realizácie: Dodanie do 60 dní od účinnosti kúpnej zmluvy

     Lehota na predkladanie ponúk: do 14.8.2019 do 12:00

     Spôsob predkladania ponúk:

     Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:  https://www.tendernet.sk/zakazka?d7bqUw2DcR5sNOHzPMeoclU

     Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.

     Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

     Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených

     ponukách.

     Opis

     Oblasť: Ostatné

     Podoblasť: Školské zariadenie a vybavenie

     Predmetom zákazky je obstaranie Prístrojového a nábytkového zariadenia laboratória Biochémie a histológie - nábytkové vybavenie, vrátane dopravy, montáže, osadenia.

     Kontaktná osoba:

     Ing. Eva Masárová

     tel:+421 903 522 090

     email: masarova.szszilina@gmail.com

     Viac informácií: Výzva 3368 SZS (stiahnuť tu...)

     Cenové ponuky - vyhodnotenie: Súhrnný protokol zákazky c3368 SZS (stiahnuť tu...)