• Výzva - ukončená

    • Výzva na predkladanie ponúk č. 1/2020

      podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

      

     1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

     Názov:                                    Stredná zdravotnícka škola

     Adresa:                                   Hlboká cesta  23, 010 01 Žilina

     IČO:                                       00607061

     DIČ:                                       2020699560

     Zastúpený:                              Mgr. Daniela Peclerová, riaditeľka

     Kontaktná osoba:                   Ing. Eva Masárová, zast. riad. pre TEČ

     Telefón:                                  041/7243269

     Elektronická pošta:                e-mailová adresa: masarova.szszilina@gmail.com

      

      

     2. Druh zákazky

     Zákazka na poskytovanie služieb.

      

     3. Názov zákazky: Lyžiarsky a snowboardový výcvik

     Komplexné služby

      

     4. Opis predmetu zákazky:

     Predmetom zákazky sú komplexné služby pri zabezpečení 5-dňového  lyžiarskeho a snowboardového výcviku:

     Ubytovanie:  na 4 noci pre 123 žiakov a 5 pedagogických zamestnancov v čase od 17.02.2020 do 21.02.2020

     • vzdialenosť od svahu max. 15 km
     • vybavenie: spoločenská miestnosť na prednášky, audiovizuálna technika
     • objekt: uzatvorený, monitorovaný kamerovým systémom 24 hodín denne

      

     Strava:

     • 4 dni plná penzia
     • pondelok: olovrant, večera
     • utorok, streda, štvrtok: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera
     • piatok: raňajky, desiata, obed
     • obedy je nutné podávať na svahu (utorok, streda, štvrtok)
     • 4 dni celodenný pitný režim (aj na svahu)

      

     SKIPASY:

     • platné v celom stredisku
     • 4 dni počas celého dňa

      

     Stredisko:

     • nadmorská výška 700 1400 m, aby bol predpoklad dobrých snehových podmienok
     • vleky: dobrá prepravná kapacita nad 6000 pasažierov za hodinu
     • pre výkonnostne silnejšie  a pre slabšie výkonnostné skupiny

      

     Zjazdovky:

     • kvalita
     • dĺžka denne upravovaných zjazdoviek viac ako 12 km
     • vybavenie technológiou na výrobu technického snehu
     • zabezpečenie Horskou službou
     • svahy vhodné pre lyžiarov a pre snowboardistov a rozdelené pre silnejšiu výkonnostnú skupinu a slabšiu výkonnostnú skupinu
     • vzdialenosť svahov od parkoviska do 50 m

      

     Preprava na svah:

     • preprava z ubytovacieho zariadenia na svah a späť počas celého výcviku

      

     Požičovňa výstroje:

     • na 4 dni
     • individuálne vypožičanie celej výstroje max. do 10, € na deň, prilba max. do 3,- € na deň, chránič chrbta max. do  3, € na deň

      

     Zabezpečenie inštruktorov:

     •  pre 15 lyžiarov / 1 lyžiarsky inštruktor
     • pre 10 snowboardistov / 1 inštruktor

      

      

     Zabezpečenie úschovne výstroje

     Prednáška Horskej služby 1x

     Kontrola a nastavenie viazaní prvý deň aj počas výcviku

      

     Pedagogický dozor:

     •  aktivity a poskytované služby zdarma

      

      

     5. Miesto dodania predmetu zákazky:

     Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina

      

     6. Rozdelenie predmetu zákazky na časti:

     Nie

      

     7. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

     55110000-4 Hotelové ubytovacie služby, 55300000-3 Reštauračné služby a podávanie jedál, 42418290-8 Lyžiarske vleky

      

     8. Množstvo alebo rozsah predmetu zákazky:

     Uchádzač bude oceňovať celkový rozsah požadovaných služieb

     Predpokladaná hodnota zákazky je 15 375,- EUR bez DPH.

      

     9. Trvanie zmluvy:

     Zmluva (objednávka) o poskytnutí služby bude uzatvorená na dobu určitú od 17.02.2020 do 21.02.2020.

      

      

     10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky:

     Predmet zákazky bude financovaný z bežných finančných prostriedkov účelovo viazaných na lyžiarsky výcvik.

      

     11. Podmienky účasti záujemcov a obsah ponuky:

      

     - Oprávnenie na poskytovanie uvedenej služby

     - Preukázanie požadovanej  kapacity ubytovacieho zariadenia

      

     12. Lehota na doručenia cenovej ponuky:

     Lehota na predloženie cenových ponúk je určená do: 05.02.2020 do 12,00 hod.

     Cenové ponuky je možné zaslať e-mailom na adresu: masarova.szszilina@gmail.com

     najneskôr v lehote na predkladanie ponúk.

     Označenie názvom zákazky (v predmete e-mailu): Lyžiarsky a snowboardový výcvik

      

      

     13. Vyhodnotenie ponúk na základe:

     Najnižšia celková cena v EUR s DPH za predmet zákazky uvedený v prílohe č.1.

      

     14. Ďalšie informácie:

     Cenové ponuky budú vyhodnocované v zmysle uvedeného kritéria a to spôsobom stanovenia poradia jednotlivých ponúk podľa výšky navrhnutej ceny od najnižšej ceny po najvyššiu. Úspešným uchádzačom bude uchádzač, ktorého ponuka sa umiestni na prvom mieste.

      

     15. Prílohy k výzve:

     Súčasťou výzvy budú samostatné prílohy:

     -  Oprávnenie na poskytovanie uvedenej služby

     - Preukázanie požadovanej kapacity ubytovacieho zariadenia

      

      

     Výsledkom bude zmluva (objednávka) o poskytnutí služieb.

      

     Ak uchádzač nie je platiteľom DPH, uvedie túto skutočnosť vo svojej ponuke.

      

     Dátum: 27.01.2020

      

     Meno, priezvisko zodpovednej osoby

     za proces verejného obstarávania:  Ing. Eva Masárová

      

     Meno, priezvisko zodpovedného

     riadiaceho pracovníka: Mgr. Daniela Peclerová

      

      

     Príloha č. 1 kritérium na hodnotenie ponúk

      

     Názov

     Cena bez DPH v EUR

     DPH

     Cena s DPH v EUR

     Lyžiarsky a snowboardový výcvik

      

      

      

      

     viac informácií:Vyzva_lyziarsky_2019_20.pdf