• Výzva - ukončená

    • Výzva na predloženie cenovej ponuky
     Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratórií- prístrojové vybavenie
     Identifikácia verejného obstarávateľa: Stredná zdravotnícka škola Žilina 
     IČO: 00607061
     Zadávateľ nie je platca DPH
     Adresa Hlboká cesta 23, 010001 Žilina, SK
     Kontaktná osoba Mgr. Daniela Peclerová, 0910190349, admin@szshlbokaza.edu.sk
     Informácie o zákazke
     Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
     Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie
     Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez  následnej elektronickej aukcie.
     Predpokladaná hodnota: 45116,66 € bez DPH
     Predpokl. obdobie realizácie: Dodanie do 22.12.2019
     Lehota na predkladanie ponúk: do 29.11.2019 do 10:00
     Spôsob predkladania ponúk:
     Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
     https://www.tendernet.sk/zakazka?cLko94LxkXYVKZvR6-VgCTM

     Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
     Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
     Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách
     Opis zákazky
     Oblasť Ostatné
     Podoblasť Školské zariadenie a vybavenie
     Predmetom zákazky je obstaranie Prístrojového a nábytkového zariadenia laboratórií- prístorjové vybavenie, vrátane dopravy, inštalácie a uvedenia do prevádzky, zaškolenia a poskytnutia komplexného záručného servisu po dobu záručnej doby.
     Kontaktná osoba:
     Ing. Eva Masárová, tel:+421 903 522 090, email: masarova.szszilina@gmail.com
     Verejný obstarávateľ pri zadaní zákazky postupuje vzhľadom na predpokladanú hodnotu zákazky v zmysle §117 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, aby vynaložené náklady na predmet zákazky boli primerané jeho kvalite a cene.
     Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku. Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.
     Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
     Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.
     Verejný obstarávateľ umožní uchádzačom realizáciu obhliadky miesta po predchádzajúcej dohode s kontaktnou osobou uvedenou vyššie.
     Predpokladaná hodnota zákazky je určená v zmysle §6 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov ako cena bez dane z pridanej hodnoty vo výške 45 116,66 EUR.
     Uchádzač je povinný do cenovej ponuky zahrnúť náklady potrebné na zhotovenie diela, a to najmä náklady na prepravu, inštaláciu a uvedenia do prevádzky.
     Uchádzač predloží cenovú ponuku na celý predmet zákazky. Nie je prípustné predloženie ponuky len na časť zákazky. Variantné riešenie sa nepovoľuje.
     Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač v rámci predkladania cenovej ponuky v systéme TENDERnet priložil ako prílohy aj nasledovné dokumenty:
     1. Príloha č. 1 - Cenová ponuka (v prílohe) s nacenenými jednotlivými položkami.
     2. Kópiu výpisu z obchodného alebo iného relevantného registra, podpísaného a opečiatkovaného štatutárnym zástupcom alebo inou oprávnenou osobou.
     3. Vyplnený návrh kúpnej zmluvy.
     Uchádzač nie je povinný predkladať doklady podľa uvedené v bode 2., verejný obstarávateľ je oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy.
     Predmet zákazky bude financovaný:
     - schválené kapitálové finančné prostriedky, úprava rozpočtu na rok 2019 zo dňa 26.6.2019
     Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku na základe vyhotovenej faktúry. Splatnosť faktúry do 30 dní po ukončení prác / od dodania tovaru - a následného obdržania faktúry. Preddavky na práce verejný obstarávateľ neposkytuje.
     Verejný obstarávateľ má pre zákazku vyhradených 54 140,- EUR s DPH. V prípade ak najvýhodnejšia cenová ponuka bude vyššia ako uvedený finančný limit, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť predmetnú súťaž.
     V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre Dodávateľa.
     Uchádzači môžu žiadať o vysvetlenie zadania vrátane všetkých príloh, respektíve rozporovať tieto dokumenty až do 24 hodín pred uplynutím lehoty na predkladanie ponúk. V prípade že Verejný obstarávateľ na základe podnetu uchádzača zmení zadanie zákazky , tak zároveň primerane predĺži lehotu na predkladanie ponúk.
     Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že sa v rámci tejto zákazky nedopustil konania, ktoré by mohlo byť vyhodnotené ako konflikt záujmov podľa §23 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní. Pokiaľ by verejný obstarávateľ zistil, že ku takémuto konaniu došlo, bude ponuka takéhoto uchádzača vylúčená z hodnotiaceho procesu.
     Kritérium vyhodnotenia ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.
     Platnosť ponuky - ponuky zostávajú platné počas lehoty viazanosti ponúk stanovené do 31.12.2019.
     Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov, že v prípade nezískania min. 2 cenových ponúk, bude verejné obstarávanie zrušené a vyhlásené nanovo.
     Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu cenovú ponuku, ako aj právo verejné obstarávanie kedykoľvek zrušiť.
     Lehota na predkladanie ponúk je stanovená do 29.11.2019
     do 10:00 hod. Vyhodnotenie príde uchádzačom formou emailu do 29.11.2019 do 14:00 hod


     Položky zákazky
     P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo
     1 Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratórií- prístrojové vybavenie 1,000 celkom
     Bližšia špecifikácia jednotlivých tovarov je definovaná v prílohe č.1


     Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.
     Prílohy k zákazke                                                                     Typ Dátum                    Veľkosť
     Špecifikácia technologického zariadenia - PRÍSTROJE.docx Iné  22.11.2019 9:21     21,4 kB
     Kúpna zmluva - prístroje.docx                                                 Iné  22.11.2019 9:21     41,9 kB

     viac informácií: Verejne_obstar_zakazka_4309.pdf