• Spracovanie osobných údajov

    • Jednou zo zásad spracúvania osobných údajov je zásada obmedzenia účelu. V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.

     Spracúvanie osobných údajov má byť úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, a to najmä pokiaľ ide o zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, ktorý by mal byť nevyhnutný na to, aby sa spracúvaním daných osobných údajov účel mohol dosiahnuť. 

      

     Nariadenie GDPR a Zákon o ochrane osobných údajov stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im. 
      

     Účelom spracúvania Vašich osobných údajov a osobných údajov Vašich detí je vytvorenie podmienok pre zabezpečenie výchovy a vzdelávania v školskom zariadení, a to v súlade a v rozsahu príslušných právnych predpisov.

      

     Mzdy a personalistika
      

     1.1. Účel spracúvania osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – vedenie mzdovej a personálnej agendy zamestnancov pôsobiacich u zamestnávateľa, ktorý je prevádzkovateľom, v pracovnom pomere, štátnozamestnaneckom pomere alebo inom obdobnom vzťahu (napr. Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru)

     1.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou   - meno, priezvisko, rodné priezvisko, predchádzajúce priezvisko, titul, trvalý/prechodný pobyt, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, štátna príslušnosť, štátne občianstvo, pohlavie, bankový účet fyzickej osoby, rodinný stav, vzdelanie, prax, číslo občianskeho preukazu, podpis, základná mzda, osobné ohodnotenie, pracovné a funkčné zaradenie, deň začiatku pracovnej činnosti, platové zaradenie, miesto výkonu práce, mailová adresa, telefónne číslo, údaje pre štatistiku, názov zdravotnej poisťovne, údaje zo zmluvy doplnkovej dôchodkovej sporiteľne,  údaje sporiteľ SDS, údaje o odpracovanom čase, sumy postihnuté výkonom rozhodnutia nariadeným súdom alebo správnym orgánom, peňažné tresty a pokuty, ako aj náhrady uložené zamestnancovi vykonateľným rozhodnutím príslušných orgánov, údaje o pracovnej neschopnosti, údaje o dôležitých osobných prekážkach v práci, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, stupeň invalidity, údaje z potvrdenia o zamestnaní, údaje o vedení zamestnanca v evidencii nezamestnaných občanov, údaje o čerpaní materskej dovolenky a rodičovskej dovolenky, údaje o priznaní dôchodku, o druhu dôchodku, ročný úhrn vyplateného dôchodku, spôsobilosť na právne úkony, údaje z dokladu o bezúhonnosti, osobné údaje spracúvané na potvrdeniach, osvedčenia o absolvovaných skúškach a vzdelávacích aktivitách, údaje uvedené v životopise prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov.

     1.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     1.4. Kategórie dotknutých osôb v Strednej zdravotníckej škole – zamestnanci prevádzkovateľa, bývali zamestnanci prevádzkovateľa, uchádzači o zamestnanie, rodinní príslušníci zamestnancov prevádzkovateľa.

     1.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, doplnkové dôchodkové sporiteľne, dôchodkové správcovské spoločnosti, daňový úrad, exekútori, orgány štátnej správy a verejnej moci na výkon kontroly a dozoru (napr. inšpektorát práce), Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, zástupcovia zamestnancov, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     1.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v Strednej zdravotnícke škole – neuskutočňuje sa.

     1.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     1.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

     1.8.1. Plnenie povinností zamestnávateľa voči zdravotnej poisťovni – 10 rokov

     1.8.2. Plnenie povinností zamestnávateľa voči sociálnej poisťovni – 10 rokov

     1.8.3. Plnenie daňových povinností – 10 rokov

     1.8.4. Plnenie povinností v súvislosti s exekučným konaním – 10 rokov

     1.8.5. Evidencie dochádzky a dovoleniek – 5 rokov

     1.8.6. Mzdová politika zamestnávateľa – 70 rokov

     1.8.7. Plnenie povinností zamestnávateľa v súvislosti s pracovnoprávnym alebo obdobným vzťahom – 70 rokov

     1.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – Nariadenia Rady (EHS) č. 311/76 o zostavovaní štatistík zahraničných pracovníkov, Nariadenie Rady (EHS) č. 1612/68 o slobode pohybu pracovníkov v rámci spoločenstva, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone prác vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 462/2003 Z. z. o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení v znení neskorších predpisov, zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti v znení neskorších predpisov, zákon č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení, zákonom č. 570/2005 Z. z. o brannej povinnosti, zákonom č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľov v znení neskorších predpisov, zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi, zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a súvisiacimi právnymi predpismi, zákonom č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, zákon č. 215/2004 Z. z. o ochrane utajovaných skutočností a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok), zákon č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách.

     Účtovné doklady

     2.1. Účel spracúvania osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – spracúvanie objednávok, došlých a odoslaných faktúr, styk s bankami, vedenie pokladne, zabezpečovanie hotovostných príjmov a výdavkov, skladové hospodárstvo, evidencia investičného majetku (vrátane automatického odpisovania) a drobného majetku, vedenie jednoduchého/podvojného účtovníctva organizácie.

     2.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  - titul, meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, EČV, podpis, číslo bankového účtu prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov.

     2.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     2.4. Kategórie dotknutých osôb v Strednej zdravotníckej škole  – zamestnanci prevádzkovateľa, bývali zamestnanci prevádzkovateľa, spolupracujúce subjekty prevádzkovateľa (napr. dodávatelia resp. subdodávatelia).

     2.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, zdravotné poisťovne, Sociálna poisťovňa, daňový úrad, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     2.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole– neuskutočňuje sa.

     2.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     2.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

     2.8.1. Knihy faktúr – 10 rokov

     2.8.2. Zoznam pohľadávok a záväzkov – 10 rokov

     2.8.3. Faktúry  – 10 rokov

     2.8.4. Pokladničná agenda – 10 rokov

     2.8.5. Účtovné doklady – 10 rokov

     2.8.6. Bankové výpisy  – 10 rokov

     2.8.7. Hlavné účtovné knihy – 20 rokov

     2.8.8. Účtovné závierky – 20 rokov

     2.8.9. Účtovné výkazy – 20 rokov

     2.8.10. Daňové priznania – 20 rokov

     2.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole– Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách, zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

     BOZP, PZS, PO

     3.1. Účel spracúvania osobných údajov Strednou zdravotníckou  školou– plnenie povinností prevádzkovateľa, ako zamestnávateľa, ktoré súvisia s pracovným pomerom, štátnozamestnaneckým pomerom alebo obdobným vzťahom, v rámci ktorých dochádza k poskytovaniu odborných a poradenských služieb v oblasti bezpečnosti a ochrany a podpory zdravia pri práci, požiarnej ochrany a pracovnej zdravotnej služby.

     3.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – titul, meno, priezvisko, bydlisko, sídlo, podpis, špecializácia, odbor, prípadne ďalšie, ak to vyžaduje osobitný právny predpis alebo iný právny základ spracúvania osobných údajov.

     3.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – zdravotný stav.

     3.4. Kategórie dotknutých osôb v Strednej zdravotníckej škole – zamestnanci prevádzkovateľa, poskytovatelia pracovnej zdravotnej služby, bezpečnostní technici, technici požiarnej ochrany.

     3.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Sociálna poisťovňa, inšpektoráty práce, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     3.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole– neuskutočňuje sa.

     3.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     3.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

     3.8.1. Evidencia pracovných úrazov – 5 rokov

     3.8.2. Plnenie povinností zamestnávateľa na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia – 5 rokov po ukončení alebo zániku povinnosti

     3.8.3. Dokumentácia školení a preškolení z oblasti BOZP – 5 rokov

     3.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole– čl. 9 bod 2. písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 356/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách a rozsahu výchovnej a vzdelávacej činnosti, o projekte výchovy a vzdelávania, vedení predpísanej dokumentácie a  overovaní vedomostí účastníkov výchovnej a vzdelávacej činnosti, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 45/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri poľnohospodárskej práci, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 46/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri lesnej práci a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a na obsluhu niektorých technických zariadení, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 500/2006 Z. z., ktorou sa ustanovuje vzor záznamu o registrovanom pracovnom úraze, Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov.

     Evidencia uchádzačov o zamestnanie

     4.1. Účel spracúvania osobných údajov Strednou zdravotníckou školou   – vedenie evidencie uchádzačov o zamestnanie u prevádzkovateľa.

     4.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – titul, meno, priezvisko, trvalý pobyt, prechodný pobyt, dátum narodenia, telefónne číslo, vzdelanie, prax, e-mailová adresa, ďalšie údaje v rozsahu životopisu, motivačného listu a žiadosti o prijatie do zamestnania.

     4.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     4.4. Kategórie dotknutých osôb v Strednej zdravotníckej škole– fyzické osoby, ktoré sa uchádzajú o zamestnanie u prevádzkovateľa.

     4.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     4.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – neuskutočňuje sa.

      

     4.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     4.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

     4.8.1. Žiadosti o prijatie do zamestnanie a odpovede na žiadosti  – 5 rokov

     4.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole– čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Kniha návštev

     5.1. Účel spracúvania osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – identifikácia fyzickej osoby pri jej jednorazovom vstupe do priestorov prevádzkovateľa.

     5.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – meno, priezvisko, číslo občianskeho preukazu/služobného preukazu, čas príchodu a odchodu, podpis.

     5.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     5.4. Kategórie dotknutých osôb v Strednej zdravotníckej škole– fyzické osoby, ktorá vstupuje do priestorov prevádzkovateľa za účelom jej návštevy.

     5.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     5.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole– neuskutočňuje sa.

     5.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     5.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

     5.8.1. Kniha návštev  – 1 rok

     5.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole– čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Evidencia prichádzajúcej a odchádzajúcej pošty (papierová a elektronická podoba)

     6.1. Účel spracúvania osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – evidencia prichádzajúcej a odosielanej pošty (žiadosti, sťažnosti, podnety, listy a pod.) v listinnej, ako aj v elektronickej podobe.

     6.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, dátum narodenia, e-mailová adresa, číslo účtu, podpis, zaručený elektronický podpis a iné údaje, ktoré môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo odchádzajúcej pošty.

     6.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     6.4. Kategórie dotknutých osôb v Strednej zdravotníckej škole– fyzické osoby, ktorých osobné údaje môžu byť obsahom prichádzajúcej alebo odosielanej pošty.

     6.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     6.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole– neuskutočňuje sa.

     6.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     6.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

     6.8.1. Korešpondencia  – 3 roky

     6.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o dôveryhodných službách) zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente).

     Evidencia zmlúv uzatvorených prevádzkovateľom

     7.1.   Účel spracúvania osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – evidencia zmlúv uzatvorených prevádzkovateľom, ktorým je SZŠ.

     7.2.   Kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, trvalý alebo prechodný pobyt, číslo účtu, názov banky, číslo preukazu totožnosti, a iné údaje týkajúce sa predmetu zmluvy uzatvorenej prevádzkovateľom, ktorým je SZŠ.

     7.3.   Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     7.4.   Kategórie dotknutých osôb v Strednej zdravotníckej škole – fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú obsahom uzatvorenej zmluvy.

     7.5.   Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     7.6.   Cezhraničný prenos osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole– neuskutočňuje sa.

     7.7.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     7.8.   Lehoty na vymazanie osobných údajov

     7.8.1.  Právne zastupovanie  – 10 rokov

     7.8.2.  Úverové zmluvy – 5 rokov po skončení platnosti

     7.8.3.  Majetkovo – právne zmluvy – 50 rokov

     7.9.   Právny základ spracúvania osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník, zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce.

     Evidencia žiakov Strednej zdravotníckej školy

     8.1. Účel spracúvania osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – evidencia fyzických osôb, ktoré sú žiakmi SZŠ.

     8.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť,  údaje o zákonnom zástupcovi, telefónne číslo, rok školskej dochádzky, fotografia a iné v zmysle ust. §157 ods. 3 školského zákona.

     8.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     8.4. Kategórie dotknutých osôb v Strednej zdravotníckej škole – fyzické osoby, ktoré sú žiakmi SZŠ, zákonní zástupcovia žiakov SZŠ.

     8.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dátové centrum rezortu školstva – Rezortný informačný systém, NÚCEM, Štátna školská inšpekcia, zriaďovateľ gymnázia, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     8.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – neuskutočňuje sa.

     8.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     8.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

     8.8.1. Vylúčenie žiaka  – 10 rokov

     8.8.2. Prerušenie štúdia, individuálny študijný plán – 5 rokov

     8.8.3. Osobný spis žiaka  Strednej zdravotníckej školy– 10 rokov

     8.8.4. Návrh na prijatie žiaka so špeciálnymi výchovno – vzdelávacími potrebami – 5 rokov po ukončení štúdia

     8.8.5. Klasifikácia prospechu a správania žiakov (úľavy z dochádzky, ospravedlnenky, nedbalá dochádzka, napomínanie) – 5 rokov

     8.8.6. Triedna kniha – 10 rokov

     8.8.7. Štúdium žiaka v zahraničí – 5 rokov po ukončení štúdia

     8.8.8. Zahraniční študenti – 5 rokov

     8.8.9. Zdravotný záznam žiaka, správa zo psychologického alebo špeciálnopedagogického vyšetrenia – 20 rokov od posledného poskytnutia zdravotnej starostlivosti žiakovi SZŠ

     8.8.10. Písomné práce – 5 rokov

     8.8.11. Prestupy žiakov Strednej zdravotníckej školy – 5 rokov

     8.8.12. Prijímacie konanie (zápisnica, dokumentácia, rozhodnutie) – 5 rokov

     8.8.13. Záujmové útvary, krúžky – 5 rokov

     8.8.14. Katalógový list žiaka Strednej zdravotníckej školy – 60 rokov od narodenia žiaka

     8.8.15. Triedny výkaz – 60 rokov od narodenia žiaka

     8.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 184/2009 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Evidencia stravníkov

     9.1. Účel spracúvania osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – spracúvanie osobných údajov stravníkov, ktorí sa stravujú v školskej jedálni prevádzkovateľa, ktorým je SZŠ.

     9.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, trieda, číslo izby, osobné údaje zákonných zástupcov žiakov.

     9.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     9.4. Kategórie dotknutých osôb v Strednej zdravotníckej škole– žiaci SZŠ, zamestnanci SZŠ, iné fyzické osoby stravujúce sa v školskej jedálni prevádzkovateľa, ktorým je SZŠ.

     9.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – neuskutočňuje sa.

     9.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     9.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

     9.8.1. Evidencia stravníkov  – 5 rokov

     9.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, inšpektori Úradu na ochranu osobných údajov SR, obecný a mestský úrad, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     9.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 330/2009 Z. z. o zariadení školského stravovania.

     Evidencia dočasne pridelených zamestnancov

     10.1. Účel spracúvania osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – evidencia dočasne pridelených zamestnancov, ktorých zamestnávateľom je  SZŠ ako prevádzkovateľ.

     10.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo, adresa trvalého pobytu, adresa prechodného pobytu, telefónne číslo, e-mailová adresa, druh a číslo dokladu totožnosti, podpis a pod.

     10.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     10.4. Kategórie dotknutých osôb v Strednej zdravotníckej škole – dočasne pridelení zamestnanci SZŠ, zamestnávatelia, užívateľskí zamestnávatelia.

     10.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR, úrady práce, Národný inšpektorát práce, inšpektoráty práce, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     10.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – neuskutočňuje sa.

     10.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     10.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

     10.8.1. Evidencia dovoleniek  – 3 roky

     10.8.2. Dochádzka a evidencia pracovného času – 5 rokov

     10.8.3. Evidencia dočasne pridelených zamestnancov – 5 rokov

     10.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ust. § 29 zákona č. 280/2013 Z. z. - úplné znenie zákona č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ust. § 58, § 58a a § 58b, § 252l, § 152, § 115, § 99, § 57 Zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce, ust. § 7b zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Knižnica

     11.1. Účel spracúvania osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – poskytovanie knižnično – informačných služieb z vlastného knižničného fondu, sprístupňovanie vonkajších informačných zdrojov so zameraním na potreby výchovy a vzdelávania a poslanie a charakter organizácie, evidencia používateľov knižnice (čitateľov).

     11.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – meno, priezvisko, titul, podpis, trvalé bydlisko, prechodné bydlisko, dátum narodenia, druh a číslo dokladu totožnosti, telefónne číslo dokladu totožnosti.

     11.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     11.4. Kategórie dotknutých osôb v Strednej zdravotníckej škole – zamestnanci prevádzkovateľa, registrovaní čitatelia knižnice.

     11.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     11.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – neuskutočňuje sa.

     1.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     11.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

     11.8.1. Evidencia členstva  – 5 rokov po ukončení členstva

     11.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení.

     Školský časopis

     12.1. Účel spracúvania osobných údajov Strednou zdravotnou školou – propagácia kultúrnych, športových a iných podujatí organizovaných  SZŠ alebo uskutočňujúcich sa v SZŠ, oznamovanie dôležitých udalostí žiakom SZŠ a propagácia SZŠ.

     12.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, vek, bydlisko, vzdelanie, profesia/povolanie, fotografia tváre a iné.

     12.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     12.4. Kategórie dotknutých osôb v Strednej zdravotníckej škole– fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v školskom časopise.

     12.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     12.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole– neuskutočňuje sa.

     12.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     12.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

     12.8.1. Korešpondencia  – 3 roky

     12.8.2. Časopis – 5 rokov

     12.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – zákon č. 167/2008 Z. z. o periodickej tlači a agentúrnom spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon), zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon, ust. § 11 - 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník, ust. § 78 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Fotografie a videá 

     13.1. Účel spracúvania osobných údajov Strednou zdravotníckou školou– vytvorenie obrazu za účelom jeho prenesenia na papier či iné médium.

     13.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – charakteristické znaky, ktoré tvoria fyzickú identitu človeka ako jedinečnej ľudskej bytosti a iné údaje bližšie špecifikujúce fyzickú osobu vyobrazenú na fotografii.

     13.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     13.4. Kategórie dotknutých osôb v Strednej zdravotníckej škole – fyzické osoby, ktoré sú vyobrazené na fotografiách príp. na audiovizuálnom zázname (video).

     13.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     13.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole– neuskutočňuje sa.

     13.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     13.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

     13.8.1. Vyhotovené fotografie a audiovizuálne záznamy – 5 rokov

     13.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ust. § 11 - 16 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky Zákonník.

     Kamerový informačný systém 

     14.1. Účel spracúvania osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – ochrana majetku a iných oprávnených záujmov prevádzkovateľa, ktorým je  SZŠ (napr. predchádzanie šikane).

     14.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – audiovizuálny záznam z kamier.

     14.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     14.4. Kategórie dotknutých osôb v Strednej zdravotníckej škole – fyzické osoby, zachytené kamerovým informačným systémom.

     14.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     14.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole– neuskutočňuje sa.

     14.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     14.8. Právny základ spracúvania osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – čl. 6 ods. 1 písm. f) a čl. 35 ods. 3 písm. c) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

     Žiadosti podľa zákona o slobode informácií

     15.1. Účel spracúvania osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – evidencia a vybavovanie žiadosti v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), ktoré prijíma a vybavuje SZŠ.

     15.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, ďalšie osobné údaje žiadateľa a osobné údaje dotknutej osoby sprístupnené povinnou osobou na základe zákona o slobode informácií, predchádzajúceho písomného súhlasu alebo zistené, alebo poskytnuté v priebehu konania.

     15.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     15.4. Kategórie dotknutých osôb v Strednej zdravotníckej škole – fyzické osoby – žiadatelia, dotknuté osoby, povinné osoby v zmysle ust. § 9 zákona o slobode informácií.

     15.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, okresný úrad, iný správny orgán, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     15.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – neuskutočňuje sa.

     15.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     15.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

     15.8.1. Evidencia a vybavenie žiadosti o poskytnutie informácií  – 5 rokov

     15.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – čl. 6 ods. 1 písm. e) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. e) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

     Evidencia prianí a sťažností 

     16.1. Účel spracúvania osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – evidencia prianí a sťažností v SZŠ.

     16.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – meno, priezvisko, bydlisko, číslo občianskeho preukazu, meno a priezvisko osoby oprávnenej za ňu konať, podpis, e-mailová adresa, telefónne číslo, dátum doručenia a zaevidovania, registratúrna značka

     16.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     16.4. Kategórie dotknutých osôb v Strednej zdravotníckej škole – fyzická osoba – sťažovateľ, iné fyzické osoby, ktorých osobné údaje sú nevyhnutné na vybavovanie sťažností, fyzická osoba, voči ktorej sťažnosť smeruje.

     16.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ústavný súd SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     16.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – neuskutočňuje sa.

     16.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     16.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

     16.8.1. Evidencia prianí a sťažností  – 10 rokov

     16.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky.

     Podujatia

     17.1. Účel spracúvania osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – evidencia fyzických osôb, ktoré sa zúčastňujú na podujatí organizovanom  SZŠ alebo uskutočňujúcim sa  v SZŠ.

     17.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – meno, priezvisko, titul, bydlisko, rodné číslo, dátum narodenia, telefónne číslo.

     17.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     17.4. Kategórie dotknutých osôb v Strednej zdravotníckej škole – organizátori podujatia, účastníci podujatia.

     17.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, obecný a mestský úrad, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     17.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – neuskutočňuje sa.

     17.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     17.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

     17.8.1. Evidencia účastníkov podujatia  – 3 roky

     17.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovanie služieb v platnom znení, zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení, zákon č. 479/2008 Z. z. o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových a turistických podujatí, zákon č. 84/1990 Zb. o zhromažďovacom práve, zákon č. 96/1991 Zb. o usporiadaní verejných kultúrnych podujatí.

     Prijímacie skúšky

     18.1. Účel spracúvania osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – evidencia prihlášok záujemcov o štúdium na SZŠ.

     18.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – meno, priezvisko, titul, rodné číslo, adresa trvalého alebo prechodného pobytu štátne občianstvo, dosiahnuté vzdelanie, e-mail, telefónne číslo, podpis a iné.

     18.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     18.4. Kategórie dotknutých osôb v Strednej zdravotníckej škole – uchádzači o štúdium na SZŠ, zákonní zástupcovia uchádzačov, riaditeľ SZŠ, učitelia pôsobiaci v SZŠ.

     18.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, zriaďovateľ gymnázia, Štátna školská inšpekcia, Centrum vedecko-technických informácií SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Dátové centrum rezortu školstva – Rezortný informačný systém, NÚCEM, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     18.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – neuskutočňuje sa.

     18.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     18.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

     18.8.1. Prijímacie konanie (zápisnica, dokumentácia, rozhodnutie)  – 5 rokov

     18.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Verejné obstarávanie

     19.1. Účel spracúvania osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – realizácia verejných obstarávaní.

     19.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školouz  – meno, priezvisko, titul, bydlisko, kontaktné údaje, číslo účtu, podpis, osobné údaje na certifikátoch a diplomoch.

     19.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     19.4. Kategórie dotknutých osôb v Strednej zdravotníckej škole – účastníci verejného obstarávania – fyzické osoby, zástupcovia právnických osôb účastných na verejnom obstarávaní.

     19.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – Úrad pre verejné obstarávanie, Najvyšší kontrolný úrad, Protimonopolný úrad, orgány činné v trestnom konaní, všeobecné súdy, Európska komisia, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     19.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – neuskutočňuje sa.

     9.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     19.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

     19.8.1. Účasť na výberových konaniach, verejných obstarávaniach a súťažiach  –10 rokov

     19.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Štipendiá

     21.1. Účel spracúvania osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – spracúvanie osobných údajov žiadateľov o poskytnutie stredoškolského štipendia a spracúvanie osobných údajov ich zákonných zástupcov. 

     21.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť,  údaje o zákonnom zástupcovi, telefónne číslo, rok školskej dochádzky, sociálna situácia žiadateľa o poskytnutie štipendia.

     21.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     21.4. Kategórie dotknutých osôb v Strednej zdravotníckej škole – žiadatelia o poskytnutie štipendia, poberatelia štipendia, zákonní zástupcovia.

     21.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – Centrum vedecko-technických informácií SR, orgány verejnej moci podľa príslušných právnych predpisov, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     21.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole– neuskutočňuje sa.

     21.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     21.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

     21.8.1. Štipendiá  – 10 rokov

     21.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 601/2003 Z. z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 600/2003 Z. z. o prídavku na dieťa a o zmene a doplnení zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, zákon č.  36/2005 Z. z. o rodine a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

     Prístupový systém do budovy (vstup na čip)

     22.1. Účel spracúvania osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – Evidencia fyzických osôb vstupujúcich do miestnosti prostredníctvom dodatočného zariadenia.

     22.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – meno, priezvisko, titul, dátum a čas vstupu, osobné číslo zamestnanca.

     22.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     22.4. Kategórie dotknutých osôb v Strednej zdravotníckej škole – zamestnanci prevádzkovateľa.

     22.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     22.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – neuskutočňuje sa.

     22.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     22.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

     22.8.1. Prístupový systém – 3 roky

     22.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Správa registratúry

     23.1. Účel spracúvania osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – správa registratúrnych záznamov, tvorba registratúrnych poriadkov a plánov, vytriedenie a usporiadanie registratúrneho strediska.

     23.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – titul, meno, priezvisko, podpis, bydlisko, e-mailová adresa, telefónne číslo a iné údaje podľa osobitného predpisu.

     23.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     23.4. Kategórie dotknutých osôb v Strednej zdravotníckej škole – fyzické osoby, ktorých osobné údaje sa nachádzajú v registratúre.

     23.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Slovenská pošta a.s., Ministerstvo vnútra SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     23.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – neuskutočňuje sa.

     23.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     23.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

     23.8.1. Registratúrny denník – 10 rokov

     23.8.2. Vyraďovacie konanie – 10 rokov

     23.8.3. Preberacie zoznamy spisov odovzdaných do registratúrneho strediska – 5 rokov

     23.8.4. Evidencia vypožičaných spisov z registratúrneho strediska – 5 rokov

     23.8.5. Evidencia obehu registratúrnych záznamov a spisov – 5 rokov

     23.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu, výnos Ministerstva vnútra SR č. 525/2011 Z. z. o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry, zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúry a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

     Internát

     24.1. Účel spracúvania osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – evidencia fyzických osôb ubytovaných v internáte.

     24.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – rodné číslo, meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť, národnosť,   údaje o zákonnom zástupcovi žiaka, rok školskej dochádzky, fotografia.

     24.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     24.4. Kategórie dotknutých osôb v Strednej zdravotníckej škole– žiaci, zákonní zástupcovia žiakov.

     24.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     24.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – neuskutočňuje sa.

     24.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     24.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

     24.8.1. Internát – 10 rokov od ukončenia ubytovania

     24.8.2. Korešpondencia – 3 roky

     24.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a zmene a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení.

     Školenia a kurzy

     25.1. Účel spracúvania osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – poskytovanie vzdelávacích aktivít vo forme školenia alebo kurzu.

     25.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – titul, meno, priezvisko, bydlisko, e-mail, telefónne číslo, dátum narodenia,  podpis, číslo účtu.

     25.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     25.4. Kategórie dotknutých osôb v Strednej zdravotníckej škole– účastníci školenia alebo kurzu, školitelia.

     25.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     25.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – neuskutočňuje sa.

     25.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     25.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

     25.8.1. Školenia a kurzy – 5 rokov

     5.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – čl. 6 ods. 1 písm. a) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Petície

     27.1. Účel spracúvania osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – evidencia a vybavovanie petícií.

     27.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – meno, priezvisko, adresa pobytu, podpis fyzickej osoby, meno, priezvisko, adresa pobytu osoby oprávnenej konať v mene právnickej osoby, jej podpis, e-mailová adresa, zaručený elektronický podpis.

     27.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     27.4. Kategórie dotknutých osôb v Strednej zdravotníckej škole – osoba podporujúca petíciu, členovia petičného výboru.

     27.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, Ministerstvo vnútra SR, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     27.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole– neuskutočňuje sa.

     27.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     27.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

     27.8.1. Evidencia petícií – 5 rokov

     27.9. Právny základ spracúvania osobných údajov  v Strednej zdravotníckej škole – zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve, zákon č. 460/1992 Zb. Ústava SR.

     Evidencia vstupov do areálu prevádzkovateľa

     30.1. Účel spracúvania osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – evidencia fyzických osôb a motorových vozidiel, ktoré vstupujú do areálu prevádzkovateľa.

     30.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – meno, priezvisko, titul, podpis, štátna poznávacia značka vozidla, čas vstupu do areálu, dôvod vstupu do areálu.

     30.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     30.4. Kategórie dotknutých osôb v Strednej zdravotníckej škole– fyzické osoby, ktoré vstupujú do areálu prevádzkovateľa.

     30.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     30.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – neuskutočňuje sa.

     30.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     30.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

     30.8.1. Evidencia vstupov do areálu – 1 rok

     30.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – čl. 6 ods. 1 písm. f) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ust. § 13 ods. 1 písm. f) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 473/2005 Z. z o súkromnej bezpečnosti na vývoj, výrobu, predaj, projektovanie, montáž, údržbu, revíziu a opravu zariadení určených na sledovanie pohybu osôb.

     Prax žiakov 

     31.1. Účel spracúvania osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – evidencia žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, ktorí vykonávajú odbornú prax.

     31.2. Kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou – meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, trvalé bydlisko, e-mailová adresa, študijný ročník/semester.

     31.3. Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov Strednou zdravotníckou školou  – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     31.4. Kategórie dotknutých osôb v Strednej zdravotníckej škole – žiaci a študenti vykonávajúci odbornú prax.

     31.5. Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     31.6. Cezhraničný prenos osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – neuskutočňuje sa.

     31.7. Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     31.8. Lehoty na vymazanie osobných údajov

     31.8.1. Evidencia žiakov resp. študentov – 10 rokov

     31.9. Právny základ spracúvania osobných údajov v Strednej zdravotníckej škole – čl. 6 ods. 1 písm. b) NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

     Agenda zodpovednej osoby

     1.1.   Účel spracúvania osobných údajov – vybavovanie žiadostí fyzických osôb smerujúcich k uplatňovaniu ich práv ako dotknutých osôb v zmysle všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

     1.2.   Kategórie spracúvaných osobných údajov - meno, priezvisko, titul, bydlisko, telefónne číslo, e-mail a podpis.

     1.3.   Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     1.4.   Kategórie dotknutých osôb – fyzické osoby, ktoré si uplatňujú svoje práva ako dotknuté osoby.

     1.5.   Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     1.6.   Cezhraničný prenos osobných údajov– neuskutočňuje sa.

     1.7.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     1.8.   Lehoty na vymazanie osobných údajov

     1.8.1.  Žiadosť dotknutej osoby – 1 rok od vybavenia žiadosti.

     1.9.   Právny základ spracúvania osobných údajov – čl. 6 ods. 1 písm. c) v spojení s čl. 15 až 22 a 34 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov.

     Rada školy

     1.1.   Účel spracúvania osobných údajov – vedenie evidencie členov rady školy.
      

     1.2.   Kategórie spracúvaných osobných údajov - meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, bydlisko, štátna príslušnosť,  telefónne číslo, e-mailová adresa.

     1.3.   Osobitné kategórie spracúvaných osobných údajov – nespracúvajú sa osobitné kategórie osobných údajov.

     1.4.   Kategórie dotknutých osôb – fyzická osoba - študent zvolený žiackou školskou radou, fyzické osoby - delegovaní zástupcovia zriaďovateľa, fyzické osoby - rodičia zvolení rodičmi do rady školy, zamestnanci školy alebo školského zariadenia zvolení do rady školy. 

     1.5.   Poskytovanie osobných údajov tretím stranám – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, súdy, orgány činné v trestnom konaní, iný oprávnený subjekt v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov resp. iným osobitným právnym predpisom.

     1.6.   Cezhraničný prenos osobných údajov– neuskutočňuje sa.

     1.7.   Informácia o existencii automatizovaného rozhodovania vrátane profilovania – neuskutočňuje sa.

     1.8.   Lehoty na vymazanie osobných údajov

     1.8.1.  Evidencia členov Školskej rady – podľa registratúrneho plánu.

     1.8.2.  Ostatná dokumentácia – podľa registratúrneho plánu.

     1.9.   Právny základ spracúvania osobných údajov – zákon č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení, Vyhláška Ministerstva školstva č. 291/2004 Z. z., Vyhláška Ministerstva školstva č. 230/2009 Z. z.