• Profil školy

    • Stredná zdravotnícka škola v Žiline vzdeláva zdravotníckych pracovníkov už od roku 1959. V sedemdesiatych  rokoch sa škola presťahovala do nových priestorov, kde sídli dodnes. Nachádza sa v blízkosti centra mesta, 20 minút chôdze od železničnej a 15 minút od autobusovej stanice. V areáli školy sa nachádza  školský internát a školská jedáleň.

     Štúdium sa realizuje v rôznych formách a to ako denné štvorročné štúdium s maturitou, jednoročné večerné štúdium a externé pomaturitné štúdium.

     Výchovný poradca a školský psychológ pomáha riešiť problémy žiakom, rodičom, či učiteľom. Na škole aktívne pracuje žiacka školská rada. Žiaci sa pravidelne zúčastňujú na rôznorodej mimoškolskej činnosti - olympiády, SOČ, súťaže, prezentácia školy na verejnosti a i.

     V škole je moderná Wifi sieť. Pomocou WiFi pripojenia majú žiaci možnosť využívať internet  nielen v učebniach, ale aj na vlastných zariadeniach (získavajú personalizovaný prístup k digitálnemu edukačnému obsahu). Žiaci počas štúdia využívajú Microsoft 365 a môžu si nainštalovať a využívať MS Office 365 (Word, Excel, PowerPoint) vo vlastných zariadeniach (notebookoch).

     Žiaci po skončení základnej školy môžu u nás  študovať v dennom štvorročnom štúdiu v odboroch:

     • asistent výživy,
     • masér,
     • zdravotnícky laborant,
     • praktická sestra.  

      

     Absolventi strednej školy ukončenej  maturitnou skúškou majú možnosť u nás  študovať:

     - v dennej forme vyššieho odborného štúdia diplomovaná všeobecná sestra (trojročné denné štúdium),

     - v externej forme v pomaturitnom kvalifikačnom  štúdiu odbor praktická setra (večerné dvojročné štúdium),

     - v externej forme v pomaturitnom kvalifikačnom  štúdiu odbor masér (večerné dvojročné štúdium).

       

     Pre absolventov strednej školy ukončenej záverečnou alebo maturitnou skúškou ponúkame  učebný odbor sanitár (večerné jednoročné štúdium).