• Štipendiá v šk. roku 2021/22

    • Poskytovanie stredoškolských štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium.

     Výška štipendia

     Výška štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2021/2022 je:

       a) 49,78 € pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50% výšky životného minima,

       b) 34,85 € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane, vo výške 35% výšky životného minima,

       c) 24,89 € pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,5 do 3,5 vrátane, vo výške 25% výšky životného minima.

     V školskom roku 2021/2022 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

       218,06 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

       152,12 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

       99,56 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

      

     Štipendium možno poskytnúť žiakovi, ktorý je žiakom denného štúdia strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy, ak sa spoločne posudzuje s osobami,

     Štipendium sa poskytuje v období školského vyučovania.

     Sociálne štipendium možno priznať dvoma spôsobmi, a to podľa toho, či sa rodina nachádza v hmotnej núdzi alebo podľa životného minima.

     A) Hmotná núdza

     • potvrdenie z ÚPSVaR o poberaní dávky v hmotnej núdzi,
     • vysvedčenie za posledný polrok

      

     B) Životné minimum - doložiť všetky doklady o príjme za rok 2020: ( vždy za predchádyajúci kalendárny rok)

     Doklady potrebné pre štipendium zo životného minima.

     • príjem (otca, matky) od zamestnávateľa, uviesť čistý príjem a daňový bonus,
     • doklad z ÚPSVaR o vedení v evidencii uchádzačov o zamestnanie (otec, matka) - ak boli rodičia v priebehu roka nezamestnaní,
     • doklad z ÚPSVaR o poberaní prídavkov na deti,
     • doklad z ÚPSVaR o poberaní rodičovského príspevku,
     • doklad zo soc. poisťovne o poberaní dávky v nezamestnanosti (otec, matka) - ak boli rodičia v priebehu roka nezamestnaní,
     • doklad zo soc. poisťovne o poberaní nemocenskej dávky (otec, matka),
     • doklad zo soc. poisťovne o poberaní vdovského a sirotského dôchodku,
     • rozhodnutia súdu (napr. výživné, zverenie dieťaťa do starostlivosti a pod.),
     • dávka a príspevky v hmotnej núdzi,
     • dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa),
     • vysvedčenie za posledný polrok.

     V prípade záujmu o sociálne štipendium kontaktuje výchovnú poradkyňu: Mgr. Ľubomíru Jamnickú