• Štipendiá v šk. roku 2023/2024

    • Poskytovanie sociálnych štipendií sa realizuje podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školského zákona), podľa § 149 Štipendium a iné nepeňažné plnenie a Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 224/2022 Z. z. o strednej škole.

      

     Výška štipendia

     závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku školského vyučovania a od výšky životného minima nezaopatreného dieťaťa, teda v školskom roku 2023/2024 je:

     a) 61,39 € - pri priemernom prospechu žiaka do 2,0 vrátane, vo výške 50 % výšky životného minima,

     b) 42,97 € -pri priemernom prospechu žiaka horšom ako 2,0 do 2,5 vrátane vo výške 35 % výšky životného minima,

     c)  30,70 €  - pri priemernom prospechu žiaka viac ako 2,5 vo výške 25 % výšky životného minima.

      

     Ak je žiak hodnotený z povinných vyučovacích predmetov inak ako klasifikáciou, poskytuje sa mu v príslušnom školskom roku sociálne štipendium vo výške 35 % sumy životného minima nezaopatreného dieťaťa.

     Jednou z podmienok na priznanie sociálneho štipendia je, že jeho celkové hodnotenie za predchádzajúci polrok je prospel.

     Sumy životného minima sa podľa §5 zákona č. 601/2003 Z. z. o životnom minime v znení neskorších predpisov, upravujú zvyčajne k 1. júlu bežného kalendárneho roku.

     Vzhľadom na to, že sa k 1. júlu 2023 hodnoty životného minima zmenili, v školskom roku 2023/2024 sumy životného minima majú nasledovné hodnoty:

            268,88 € v prípade ak ide o jednu plnoletú fyzickú osobu,

            187,57 € v prípade ak ide o ďalšiu plnoletú spoločne posudzovanú osobu,

            122,77 € ak ide o zaopatrené neplnoleté dieťa alebo o nezaopatrené dieťa.

      

      Žiadame Vás o dodržiavanie termínov a  poskytovanie kópií  relevantných dokladov.

     Zároveň žiadame o používanie  tlačív pre šk. rok 2023/2024 zverejnených na webovej stránke CVTI SR.

     Pôvodné tlačivá nebudú akceptované.

     Pre rýchlu identifikáciu prosíme uvádzajte na obálke aj číslo zmluvy.

     Korešpondenčná adresa štipendií:

     Centrum vedecko-technických informácií SR

     Sociálne štipendium

     Staré grunty 52

     842 44 Bratislava

      

     V prípade záujmu a bližších informácií o sociálne štipendium kontaktuje výchovnú poradkyňu: Mgr. Ľubomíru Jamnickú