• Štipendiá pre žiakov končiacich ročníkov 2023

    • V súvislosti so spustením druhého ročníka štipendijnej schémy určenej pre talentovaných domácich študentov, ktorú pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v rámci investície 3 komponentu 10 Plánu obnovy a odolnosti, si Vám dovoľujeme poskytnúť základné informácie o možnosti získania daného štipendia.

     Zámerom štipendijnej schémy je podporiť a motivovať najtalentovanejších slovenských maturantov, aby po ukončení stredoškolského štúdia ostali študovať na Slovensku.  

     Žiadosť o štipendium si môže podať každý žiak strednej školy, ktorý sa hlási na slovenskú vysokú školu v dennej forme štúdia a ktorý svoje stredoškolské vzdelanie ukončí v roku 2023 na strednej škole so sídlom v SR.  

     Úspešný uchádzač získa nárok na štipendium vo výške 3 000 € za jeden akademický rok. Štipendium vo výške 300 eur mu bude vyplácané na mesačnej báze počas desiatich mesiacov v roku. Nárok na štipendium bude mať úspešný uchádzač počas prvých troch rokov vysokoškolského štúdia. Spolu teda získa až 9 000 €.  

     V roku 2023 je k dispozícii spolu 1550 štipendií - 1 000 štipendií pre najtalentovanejších študentov a 550 štipendií pre talentovaných uchádzačov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

     O štipendium je možné sa uchádzať v jednej z týchto dvoch kategórií: 

     ·     najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov,  

     ·    nadpriemerní študenti, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špecifických znevýhodnených skupín. 

     Kategórie budú posudzované samostatne, pričom každý uchádzač o štipendium môže byť zaradený iba do jednej z nich. Poradie uchádzačov o štipendium sa určí len v danej kategórii, t. j. porovnávanie uchádzačov medzi kategóriami ani ich vzájomné presuny nebudú možné.  

     Posudzovať sa budú predovšetkým výsledky rôznych súťaží ako sú napr. olympiády a výsledky z externej časti maturitnej skúšky. Na štipendium získajú nárok tí študenti, ktorí dosiahnu najväčší počet bodov a začnú študovať na slovenskej vysokej škole v dennej forme štúdia. V čase podania žiadosti o štipendium nie je ešte potrebné disponovať rozhodnutím o prijatí na štúdium na vysokej škole. Uchádzač v systéme indikuje preferovanú vysokú školu a nárok môže v prípade úspešnosti uchádzača vzniknúť až po zápise na štúdium. 

     Podávanie žiadostí o štipendium prebieha výlučne elektronicky prostredníctvom webstránky https://stipendia.portalvs.sk/ . Podaniu žiadosti predchádza registrácia na webstránke a vytvorenie si svojho užívateľského profilu. Na stránke je možné nájsť všetky informácie o štipendijnej schéme.  

     Podávanie žiadostí o štipendium je možné do 20. júla 2023 

     Predbežné poradie uchádzačov bude v systéme viditeľné koncom júla. Finálny zoznam podporených uchádzačov bude známy až po vykonaní zápisov na vysokých školách najneskôr do 17. novembra 2023. 

     V prípade záujmu o bližšie informácie o výzve je možné sa registrovať na bezplatný online workshop TU. Workshop bude organizovaný zamestnancami Úradu vlády SR v spolupráci so zamestnancami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.   

     viac na: Stipendia_plagat_2023.pdf