• Žiadosť o vydanie duplikátu

    • Na základe písomnej žiadosti (tlačivo stiahnite tu) , ktorú je možné zaslať aj e-mailom na sekretariat@szszilina.sk) škola vystaví odpis do 60 dní od jej podania. Pri vyplňovaní dbajte na vypísanie všetkých údajov podľa predtlače. Odpis nahrádza originál. Po vyhotovení odpisu si žiadateľ tento prevezme osobne a jeho prevzatie podpíše do katalógu alebo protokolu. So sebou si prinesie aj občiansky preukaz.

      

     Originály dokladov o vzdelaní si starostlivo odložte, pretože ich budete potrebovať:

     • k maturitnej skúške – všetky ročníkové vysvedčenia,

     • k prihláške na vysokú školu – všetky ročníkové vysvedčenia + maturitné,

     • pri nástupe do zamestnania – maturitné vysvedčenie (v zahraničí niekto vyžaduje aj ročníkové),

     • pri odchode do dôchodku – všetky vysvedčenia a potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky, ak sa na vysvedčení údaj nenachádza.

      

     Preto NIKDY nikomu nedávajte originály (tie iba k nahliadnutiu) a urobte si ich overené fotokópie. Škola nemá overovacie právomoci. Pravosť dokumentu môžu overiť len na notárskom úrade!

      

     V prípade straty vysvedčenia je možné vydať duplikát vysvedčenia iba jedenkrát!

      

     Žiadosť o duplikát vysvedčenia vo formáte doc (stiahnite tu...)

     Žiadosť o duplikát vysvedčenia vo formáte pdf (stiahnite tu...)


     Podmienky vydania duplikátu vysvedčenia, študijného plánu - študenti SZŠ Martin

     -písomná žiadosť - meno, priezvisko, rodné priezvisko, aktuálna adresa v SR, dátum narodenia, študijný odbor, v ktorých rokoch študoval, aktuálne tel. číslo (nie do zahraničia)

     -povinné prílohy: fotokópie všetkých vysvedčení, maturitné vysvedčenie, vysvedčenie o absolventskej skúške, index ( študenti dipl. odborov)...

     Doklady vybavíme do 60 dní od podania písomnej žiadosti.