• Podpisovanie žiadostí rodičmi

    • Na základe novely zákona č. 245/2008 podľa § 144a ods. 1  na podaniach neplnoletých žiakov (žiadosti o oslobodenie, prerušenie štúdia a pod.)  týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov neplnoletého žiaka (okrem výnimiek §144a ods. 2). Rozhodnutia riaditeľky sa musia doručovať obom zákonným zástupcom žiaka. Teda v žiadosti musí byť meno a adresa každého zákonného zástupcu a teda aj podpis každého rodiča.

     § 144a

     (1) Na podaniach týkajúcich sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa alebo neplnoletého žiaka, ak odsek 2 neustanovuje inak.

     (2) Podpis oboch zákonných zástupcov dieťaťa alebo neplnoletého žiaka podľa odseku 1 sa nevyžaduje, ak:

     a) jednému z rodičov bol obmedzený alebo pozastavený výkon rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, ak jeden z rodičov bol pozbavený výkonu rodičovských práv a povinností vo veciach výchovy a vzdelávania dieťaťa, alebo ak spôsobilosť jedného z rodičov na právne úkony bola obmedzená,

     b) jeden z rodičov nie je schopný zo zdravotných dôvodov podpísať sa, alebo

     c) vec neznesie odklad, zadováženie súhlasu druhého rodiča je spojené s ťažko prekonateľnou prekážkou a je to v najlepšom záujme dieťaťa.80b)

     (3) Rozhodnutia, ktoré sa týkajú výchovy a vzdelávania, vydané podľa Správneho poriadku sa doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa alebo neplnoletého žiaka. Ak je v podaní uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, nepovažuje sa to za nedostatok podania. Ak je v podaní uvedená doručovacia adresa len jedného zákonného zástupcu, riaditeľ školy nie je povinný druhú doručovaciu adresu zisťovať a rozhodnutie sa doručuje len na známu doručovaciu adresu. Ak majú obaja zákonní zástupcovia rôznu doručovaciu adresu, rozhodnutie sa doručuje každému zákonnému zástupcovi osobitne.

     (4) Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že písomnosti podľa odseku 1 podpisuje iba jeden zákonný zástupca a rozhodnutia podľa odseku 3 sa doručujú iba jednému zákonnému zástupcovi, ak písomné vyhlásenie o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy.

     Na základe vyššie uvedeného Vás žiadam, aby ste neplnoletým žiakom rozdali priložené tlačivo, ktoré vypísané prinesú späť. V prípade, že rodičia požadujú, aby boli obaja informovaní, vyznačia to vo vyhlásení a zároveň budú každú žiadosť  v správnom konaní podpisovať obaja. Ak má žiak jedného z rodičov nebohého, v tlačive uvedie v správnej kolónke „nebohý“.

     stiahnuť dokument: 

     vyhlasenie_k_podaniam_tykajucich_sa_vychovy.docx  

     vyhlasenie_k_podaniam_tykajucich_sa_vychovy.pdf