• Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2020

     • Šťastné a pokojné vianočné sviatky, veľa zdravia šťastia, osobných a pracovných úspechov v novom roku 2020 Vám praje kolektív zamestnancov SZŠ.

      Oznam pre žiakov:

      Vianočné prázdniny 23. december 2019 - 7. február 2020

      Nástup do školy v stredu 8. januára 2020

     • Vianočné trhy

     •    Vážení čitatelia, kolegovia, kolegyne, milí študenti!

            Chcem sa veľmi úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa svojou aktívnou účasťou podieľali na príprave a realizácii tohtoročných vianočných trhov, ktoré sa uskutočnili 20.decembra 2019 vo vestibule našej školy. Napriek zmene priestorov boli vianočné trhy 2019 veľmi úspešné. Najväčší podiel na tomto úspechu mali naši „stánkari“, ktorí predávali svoje výrobky a samozrejme Vy, naši kupujúci. 408,62€ je suma, ktorou ste prispeli na detskú paralympiádu. Zvlášť by som sa chcela poďakovať tým, ktorí prispeli najviac zo svojho zisku: ŽŠR: 90€, I.C: 87,25€, I.F: 71€, III.B: 63,26€.

      Úprimne ďakujem a dúfam, že svojou účasťou podporíte aj ďalšie školské podujatia!

      LubLuc.

     • Odborná exkurzia Zariadenie pre seniorov v Rajci - Domov Vďaky

     • Dňa 20.12. sa žiačky III.E triedy odboru zdravotnícky asistent  zúčastnili odbornej exkurzie v Zariadení pre seniorov v Rajci - Domov Vďaky. Ide o kombinované zariadenie, ktoré poskytuje nepretržitú komplexnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, stravovanie. 

      Zmyslom Domova Vďaky je starostlivosť o ľudí v dôchodkovom veku, ktorí potrebujú pomoc inej osoby, ale aj o dospelých ľudí s telesným a mentálnym postihnutím, ktorých zdravotný stav vyžaduje špeciálnu starostlivosť. Vytvárajú rodinnú pohodu pre zachovanie dôstojnej staroby.

      Žiačky zdobili s klientami medovníky a na záver im zaspievali vianočné koledy. 

      Mgr. Hušťavová Miroslava, Mgr. Čelková Katarína, Mgr. Kováčová Gabriela, Mgr. Klučková Katarína

     • Exkurzia v DSS Stranik

     • Dňa 18. 12. 2019 žiaci I. S SAN sa zúčastnili exkurzie v DSS Stranik a klientov potešili malými darčekmi.

      Vyučujúce: Mgr. Korbelová, Mgr. Jarinkovičová, PhDr. Ondrášová

     • Odborná exkurzia v zariadení Harmónia- útulok, domov na pol ceste

     • Dňa 18.12.2019 sa žiaci III. C triedy odboru zdravotnícky asistent zúčastnili odbornej exkurzie v útulku, v domove na pol ceste, ktorý patrí pod zariadenie Harmónia so sídlom Žiline.

      Žiaci  priniesli klientom zariadenia trvanlivé potraviny, ovocie a  vianočné pečivo. Oboznámili sa s problematikou útulku prostredníctvom podnetnej prednášky s diskusiou a zaujímavého filmu.

      Dozvedeli sa, že v útulku sa poskytujú služby fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

      Útulok poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv. Zároveň vytvára podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, ako aj záujmovú činnosť.

      Mgr. Mária Ondreášová, Mgr. Iveta Švajdová, PhDr. Beáta Matejičková

     • Olympiáda z dejepisu

     • "Historik nikdy nemá povedať nič falošné ani nezamlčať nič pravdivé"

      Na Strednej zdravotníckej škole v Žiline sa 12.12.2019 prvýkrát uskutočnilo školské kolo olympiády z dejepisu. Predchádzali mu triedne kolá, z ktorých postúpilo päť žiakov  Filip Zvarík z I. B, Filip Jančula z II. C,  Alžbeta Vlčková z II. E,  Jakub Vrchovský a Lanka Macejíková z II. F.

      Komisia, ktorú tvorilo zoskupenie Mgr. Michaela Kántorová, Mgr. Magdaléna Štiffelová a Mgr. Milada Sakalová, zhodnotila, že pripravenosť žiakov bola veľmi dobrá. Prvé miesto obsadil Jakub Vrchovský, druhé Lenka Macejíková a tretie miesto Alžbeta Vlčková. Žiaci boli ocenení poukážkami v hodnote 10€, 7€ a 5€. Víťaz postupuje do krajského kola dejepisnej olympiády. Prajeme mu veľa úspechov pri tvorbe písomnej práce a počas obhajoby.

      Foto: zľava Mgr. Milada Sakalová, Mgr. Magdaléna Štiffelová, Alžbeta Vlčková, Filip Jančula, Filip Zvarík, Lenka Macejíková, Jakub Vrchovský, Mgr. Michaela Kántorová

      Mgr. Milada Sakalová

     • Žiacka školská rada oznamuje:

     • A je to tu!

      Naša Alžbetka, predsedníčka ŽŠR, získala OSVEDČENIE O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI s celoštátnou platnosťou.

      V dňoch 4.-6.októbra a 22.-24. novembra 2019 sa naša Betka zúčastnila vzdelávania „Líder žiackej školskej rady“ v Terchovej. Vyvrcholením spomínaného vzdelávanie, ktorého náplňou bolo absolvovanie 60 hodín tvorivej činnosti, bolo získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou. Betka si tak splnila svoj sen a úspešne ukončila svoju snahu byť lídrom  žiackej školskej rady.

                                                           Betka, veľká gratulácia!

      Náplň vzdelávacích tém: 

      1. Úvod do kompetencií mladého lídra v žiackej školskej rade.
      2. Efektívna komunikácia.
      3. Aktívne počúvanie a spätná väzba v komunikácii.
      4. Zostavenie a vedenie prezentácie, zvládnutie emócii a problémov pri prezentácii.
      5. Legislatíva - týkajúca sa žiackych školských rád.
      6. Definovanie a typológia tímov, tímové roly.
      7. Vývoj tímu , tímová dynamika, efektivita tímu a jeho riadenie.
      8. Základy SWOT analýzy a jej využitie pre podporu žiackej školskej rady.
      9. Rozbor reality a plánovanie jej skvalitnenia.
      10. Realizácia a vyhodnotenie projektovej aktivity.
      11. Prezentačné zručnosti: rozboru, plánovania a realizácie projektovej aktivity.
      12. Motivácia, sebamotivácia a motivačný proces v práci s mladými ľuďmi.
      13. Faktory a nástroje podporujúce motiváciu.
      14. Vedenie ľudí a líderstvo).
      15. Konflikty a ich možnosti riešení nenásilnou komunikáciou.
      16. Základy projektového manažmentu, riadenie projektového tímu, projektový cyklus.

       ŽŠR

     • Vianočné koledy

     • Vianočné koledy, či piesne s vianočnou tematikou sa 12. 12. 2019 ozývali i na našej SZŠ v Žiline.

      V súťaži Vianočné koledy sa predstavilo spolu 60 súťažiacich z našej SZŠ v deviatich hudobných číslach.

      Touto cestou ďakujeme všetkým súťažiacim študentom za ich účasť a pekné vystúpenia, ktoré v nás vyvolali príjemnú predvianočnú náladu.

      Vyhodnotenie súťaže Vianočné koledy:

      1. miesto Simona Karaffová - I. E

      2. miesto Mirka Barčáková - IV. E

      3. miesto Klára Nogová - II. B MAS

      Výhercom súťaže srdečne gratulujeme.

      Touto cestou veľmi pekne ďakujeme vedeniu školy p. riaditeľke Mgr. D. Peclerovej, za podporu programu a finančnú pomoc. Zástupcom školy Mgr. J. Psotovej, O. Labudovi, za podporu a účasť na programe a všetkým sponzorom programu:

      - Občianskemu  združeniu SZŠ Žilina

      - p. Z. Milanovej

      - PhDr. M. Ostrákovej

      - PhDr. Ľ. Mihokovej

      - Mgr. M. Krajčiovej

      - Mgr. sestre Bohumile

      - Mgr. M. Opiálovej

      - Mgr. J. Paurovej

      - Mgr., Ing. L. Mestickej

      - Mgr. E. Hanuliakovej

      - PhDr. O. Ondrášovej

      Vďaka sponzorom, sme ocenili každého účastníka súťaže.

      Veľká vďaka patrí aj našej kameramanke programu Mgr. M. Zigovej, konferencierke programu

      S. Kohútovej z IV. C a všetkým prítomným, ktorí prišli podporiť svojich žiakov a spolužiakov.

      Všetkým prajeme

      POKOJNÉ A POŽEHNANÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV

      Mgr. E. Hanuliaková a PhDr. O. Ondrášová

     • Exkurzia do Viedne

     • Ako býva zvykom, každoročne sa žiaci našej školy zúčastňujú exkurzie do Viedne. Aj tohto roku na Mikuláša sa 45 žiakov pod vedením pani učiteliek Vargovej, Palkovej, Kántorovej a Štiffelovej vybralo na potulky Viedňou, ktorá nás privítala vo vianočnom šate. Viedeň, hlavné a najväčšie mesto Rakúska, je považovaná za jedno z najkrajších miest Európy a tunajšie vianočné trhy patria medzi najznámejšie. Mesto, ktoré dýcha históriou na každom kroku, sa v čase adventu zmení na čarovné miesto. 

       Na začiatku našej exkurzie sme si prezreli  s odborným výkladom svetoznámy zámok, bývalé sídlo Habsburgovcov  a potom sa presunuli k radnici, kde sa koná preslávený Wiener Christkindlmarkt na Radničnom námestí - najväčší a najznámejší vianočný trh vo Viedni. Privítal nás veľkolepý vianočný stromček, vianočná výzdoba a dekorácie, živá hudba, remeselné výrobky, vôňa vianočného punču a typických jedál. Zažili sme tu neopakovateľnú atmosféru, ktorá nás dokonale naladila na príchod najkrajších sviatkov roka.

      Bol to skutočne krásny deň, plný nezabudnuteľných zážitkov.

      Edita Vargová

     • Deň otvorených dverí

     • 5. 12. 2019 - tohtoročný  Deň otvorených dverí je  spojený s mimoriadnym úspechom, keď našu školu navštívilo takmer 450 návštevníkov, žiakov základných škôl a ich rodičov , ktorí uvažujú o tom, že raz môžu tvoriť veľkú rodinu zdravotníkov .

      DOD je príležitosťou prezentovať štúdium na našej škole zo všetkých strán, ale najmä z pozície študijných odborov a preto aj v tento deň, prostredníctvom aktivít, učitelia a žiaci predstavili aktuálne študijné odbory, ktoré sú súčasťou vzdelávanie na SZŠ v Žiline: praktická sestra, masér, zdravotnícky laborant, asistent výživy. V odborných učebniach sa návštevníci dozvedeli základnú orientáciu príslušného odboru.

      DOD sa samozrejme niesol aj v znamení Mikuláša, ktorý vítal našich hostí a sprievodného vystúpenia ľudovej hudby, ktorá po celý deň vytvárala príjemnú atmosféru. Prostredie haly dotvárali výtvarné práce našich žiakov zamerané na jednotlivé študijné odbory.

       LubLuc.

     • Moja mobilná fotografia - vyhodnotenie

     • Predstavujem Vám víťazov súťaže „Moja mobilná fotografia“ o ktorých ste rozhodli vy svojim hlasovaním. Na prvom mieste sa umiestnil Stanislav Majštiník II.B s počtom lajkov 62, na druhom mieste Sofia Pavlusíková z I.D s počtom lajkov 50 a na tretom mieste Kristína Srnková z III.AA s počtom lajkov 34. Vyhodnotenie a odovzdanie odmien prebehne v stredu 4.12. 2019 cez veľkú prestávku.

      Gratulujeme víťazom a ďakujeme za Vaše hlasy.

     • olympiáda zo SJL

     • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      2. decembra 2019, v skorých ranných hodinách,  si zasúťažili naši žiaci na Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry. Celkovo sme si vypočuli jazykové prejavy štrnástich súťažiacich. Hodnotili sme výstavbu textu, prednes (výslovnosť, intonáciu) a celkový dojem (vystupovanie, verbálne a neverbálne jazykové prostriedky). Ústnej časti predchádzala aj písomná časť, pozostávajúca z testu a transformácie textu.

      Odborná porota sa poradila a dohodla sa na nasledovnom umiestnení:

      Kategória A (3. a 4. ročník):

      1. miesto: Erika Fajbíková, III. D

      2. miesto: Andrej Ďurina, IV. A

      3. miesto: Alžbeta Mažgútová, III. AB

      Kategória B (1. a 2. ročník):

      1. miesto: Lenka Macejíková, II. F

      2. miesto: Tereza Babiaková, II. F

      3. miesto: Ema Lutišanová, I. C

      Všetkým ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme.

      org.: Mgr. M. Štiffelová, Mgr. Z. Palková

     • Červené stužky

     • Dňa 27.11.2019 sa konalo vyvrcholenie trinásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorú v rámci rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách, organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline.

      Do projektu sa zapojilo množstvo základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl z celého Slovenska

      Počas kampane sme sa zapojili do výtvarnej súťaže Pohľadnica pre červené stužky, premietali sme filmy  Anjeli, HIV / AIDS, In Your Face, Príbehy anjelov. Na viditeľnom mieste sme umiestnili plagát kampane, vytvorili nástenku z výtvarných prác a na podporu nosili pripnuté červené stužky.

     • Burza informácií pre voľbu povolania

     • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine organizovalo v dňoch 26. – 27.11.2019 v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine,

       18. ročník profesijnej a kariérovej prezentačnej výstavy stredných škôl pod názvom „Burza informácií pre voľbu povolania“.

      Podujatie bolo   prioritne určené žiakom 9. a 8. ročníkov ZŠ, ich rodičom a pedagógom, študentom stredných škôl, záujemcom o doplnenie si vzdelania alebo rekvalifikáciu, ako aj širokej verejnosti.

      Žiaci našej školy v zastúpení odborov asistent výživy, masér a praktická sestra , sa venovali záujemcom  o štúdium a školu reprezentovali ukážkami zo svojej činnosti.

      Mgr. Petra Jantošíková, PhDr. Mária Ostráková

     • Asistentky výživy v materskej škole

     • Dňa 18.11. 2019 žiačky 2.ročníka odboru asistent výživy navštívili materskú školu vo Višňovom. Skupinová aktivita prebehla v spolupráci s RÚVZ v Žiline. PhDr. Alena Fialová z RÚVZ deťom porozprávala o pyramíde  zdravej výživy, vysvetlila význam vyváženej výživy pre rastúci organizmus. Asistentky výživy interaktívne zapájali deti do zadeľovania zdravých a nezdravých potravín. Aj keď prioritné miesto pri formovaní správnych stravovacích návykov patrí rodine, významnú úlohu v rámci nutričného vzdelávania zohráva i škola.

      Ing. Martina Paučová, žiačky druhého ročníka odboru asistent výživy

     • Exkurzia Asistentov výživy v Ľubochni

     • Dňa 13.11.2019 sa žiaci 4A odboru Asistent výživy zúčastnili exkurzie v NEDÚ Ľubochňa. Cieľom bola prezentácia činnosti zdravotníckeho zariadenia, so zameraním na klientov s diabetom. Nutričná terapeutka Ing. Barbora Kasáková pripravila pre žiakov interaktívnu prednášku, počas ktorej sa žiaci dozvedeli množstvo zaujímavých a praktických rád v stravovaní diabetikov. V rámci prednášky sa žiaci mohli zapájať a pýtať sa, čo ich zaujímalo.  Po prednáške nasledovala prehliadka zariadenia, prevádzky kuchyne a jedálne s popísaním stravovania diabetikov v systéme sacharidových jednotiek.

      Mgr.Petra Jantošíková, Ing. Monika Vráblová