• TV JOJ - Súťaž prvej pomoci v KRIMI

     • Aj v televízii JOJ sa objavila reportáž o súťaži Prvej pomoci na Strednej zdravotníckej škole. Reportáž bola odvysielaná v sobotu (29.4.2023) vo večerných hodinách v relácii KRIMI.

      Poslaním tejto súťaže bolo preveriť vedomosti žiakov stredných zdravotníckych škôl v poskytovaní prvej pomoci a zároveň pripomenúť širokej verejnosti dôležitosť poskytovania prvej pomoci v reálnom živote, čo sa, teraz už môžeme s istotou povedať aj podarilo.

     • Shakespeare´s day

     • Dňa 28. 4. 2023 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy  v anglickom jazyku prepojenej s výtvarnou zložkou s názvom Shakespeare´s Day. Súťaže sa zúčastnilo 71žiakov zo všetkých ročníkov (60žiakov vo výtvarnej časti a 11 v interpretačnej časti). Súťažilo sa v týchto kategóriách:

      Recitácia textu (poézia, próza, vlastná tvorba)

      Interpretácia dramatického textu – inscenácia

      Interpretácia piesne v anglickom jazyku

      Výtvarná časť: plagát, komiks na divadelnú hru alebo film anglicky píšuceho autora, obraz na plátne, digitálne vytvorený obraz.

      Radi by sme pochválili všetkých súťažiacich  za ich skvelé výkony, mnohé nás veľmi prekvapili, aj sme sa cítili ako na rokovom koncerte. Ocenení boli nasledovní študenti:

      - v kategórii plagát: Adriana Kubíčková 2.C 1.miesto, Lenka Zápotočná 3.A , 2.miesto Kristián Zicho 2.AB 3.miesto

      - komiks: Michaela Pšenková 1.C

      - obraz na plátne: Sabína Škoríková 1.C

      - digitálne vytvorený obraz: Laura Balalová 1.AB

      - spev: Viera Šimová 3.D

      - dramatizácia textu: Patrícia Šupejová, Timea Mlíchová 2.AB

      - prednes poézie, prózy: Natália Balvonová 2.AB 1.miesto, Patrícia Carachová 1.AB 2.miesto,    Eliška Zbončáková 2.AB 3.miesto

      - vlastná tvorba: Anna Sibilová 3.E                             

      Oceneným študentom srdečne gratulujeme, všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemný zážitok a tešíme sa na stretnutie v ďalšom školskom roku.

      Mgr. Janka Moravčíková

     • Sme tretí!

     • Dnes 25.4.2023 sa na pôde Strednej zdravotníckej školy v Žiline konal 15. ročník súťaže v prvej pomoci, ktorej vyhlasovateľom je Asociácia stredných zdravotníckych škôl. Do súťaže bolo zapojených desať 3-členných družstiev žiakov zdravotníckych škôl.

      Organizačne aj materiálne pomohli zabezpečiť akciu zamestnanci Leteckej záchrannej služby, Slovenského Červeného kríža, Záchrannej zdravotnej služby aj hasiči.

      Na 6 stanovištiach boli simulované rôzne situácie, kde súťažiaci museli poskytnúť adekvátnu laickú prvú pomoc.  Program súťaže bol obohatený o zážitkové učenie, ktoré zabezpečilo IPčko ukážkou psychologickej intervencie, FBI Žilinskej univerzity vyskúšaním si virtuálnej reality a Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby osvojením si pravidiel asistovanej KPR.

      Víťazom súťaže sa stalo družstvo zo Strednej zdravotníckej školy Lučenec a naše domáce družstvo sa umiestnilo na krásnom 3. mieste. BLAHOŽELÁME.

     • súťaž Prvej pomoci - regionálne kolo

     • Dňa 25. apríla sa uskutoční na našej škole Súťaž Prvej pomoci. Hostiteľom a organizátorom je naša škola, ktorej vznikla táto povinnosť z opakovaného víťazstva v súťaži. 

      Snahou tejto súťaže je preveriť vedomosti v poskytovaní prvej pomoci našich žiakov a dostať prvú pomoc do povedomia širokej verejnosti, pretože nikto z nás nevie, kedy sa dostane do situácie, keď bude niekto potrebovať okamžitú pomoc pre záchranu života a zdravia.

      V Žilinskom večerníku vydanom 18.4.2023 sa objavil článok o tejto udalosti.

     • Exkurzia v Ľubochni

     • Dňa 19.4.23 sa žiaci IV.E odboru PRS zúčastnili odbornej exkurzie v Národnom endokrinologickom a diabetologickom ústave v Ľubochni.

      Formou štyroch zaujímavých prednášok sme si utvrdili doterajšie vedomosti a zároveň získali veľa nových: o diabete všeobecne, o inzulínoch a inzulínových pumpách, o starostlivosti o nohy diabetika a o stravovaní diabetika.

      Ďakujeme prednášajúcim a pani námestníčke pre ošetrovateľstvo za túto možnosť.

      Mgr. Kováčová, Mgr. Čelková

     • Empatická komunikácia s pacientom 3r.

     • PREZENTÁCIA PROJEKTU „ EMPATICKÁ KOMUNIKÁCIA S PACIENTOM“ v anglickom jazyku

      Dňa 20. apríla 2023 sa uskutočnila súťaž v anglickom jazyku pod názvom „ BE NICE, BE POLITE, BE PROFESSIONAL“.

      Súťaže sa zúčastnili tímy študentov z tried 3. ročníka, ktorí prezentovali svoj odbor štúdia v anglickom jazyku a zároveň komunikáciu medzi lekárom, sestrou a pacientom v oblasti tohto medicínskeho odboru. Študenti preukázali vysokú úroveň anglického jazyka a odbornej medicínskej terminológie, taktiež schopnosť zosúladenej tímovej práce a kooperácie.

      Porota aj hlasovanie študentov sa zhodli na tomto poradí jednotlivých tímov:

      1. miesto : Paulínyová, Sumegová, Taláčová z 3.A
      2. miesto: Pastorková, Sibilová, Salašková, Sýkorová z 3.E
      3. miesto: Padychová, Sviteková, Štaffenová, Valíčková z 3.A

      Víťazom srdečne blahoželáme!

      PaedDr. Alena Potočníková, Mgr. Katarína Števušková

     • Aerobikový maratón

     • Dňa 21.4.2023 sa na našej škole uskutočnil 1. ročník aerobikoveho maratónu, zúčastnilo sa ho 5 družstiev. Žiaci sa učili choreografie a následne súťažili medzi sebou, kde ich porota hodnotila.

       1. miesto: 3.D

       2. miesto: 2.D

       3. miesto: 2.E

      Všetkým zúčastneným ďakujem za perfektnú atmosféru a víťazom srdečne gratulujem.

      Teším sa opäť o rok Mgr.Monika Remeková.

     • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

     • Krajské kolo Dejepisnej olympiády

      Srdečne blahoželáme žiačkam Lucii Tichej (I.C PRS) a Viktórii Híllovej (I.D PRS), ktoré sa dňa 3.4.2023 zúčastnili krajského kola Dejepisnej olympiády, kde získali nasledovné umiestnenie:

      1. Lucia Tichá5. miesto v KK DO, kat. A
      2. Viltória Híllová7. miesto v KK DO, kat. A

      Menované študentky úspešne zvládli vedomostný test, ktorý pozostával z otázok všeobecného historického prehľadu, vypracovali rozsiahlu projektovú prácu na zadanú tému, pripravili prezentáciu v programe PowerPoint a videoprezentáciu, kde formou analýzy historických prameňov, metódou „ORAL HISTORY“, slovnou syntézou a heuristickou stratégiou obhájili svoje stanovené ciele a dospeli k požadovaným záverom.

      Svoje vedomosti a rozsiahlu projektovú činnosť prezentovali v priestoroch Gymnázia Viliama Paulinyho-Tótha v Martine, kde súperili so silnou a početnou konkurenciou a vo výslednom hodnotení, zverejnenom koncom apríla 2023, predbehli i žiakov, ktorí študujú na gymnáziách.

      Dievčatám ďakujeme za ich vynaložené úsilie a prajeme im veľa síl do ďalšej pracovnej činnosti.

      Mgr. Michaela Kántorová, školský koordinátor súťaže DO, vyučujúca žiačok

     • Deň narcisov

     • Študenti a vyučujúci našej školy sa dňa 20.04.2023 zapojili do verejno-prospešnej zbierky Ligy proti rakovine. Dobrovoľníčky z III.E odboru praktická sestra ste s označenými pokladničkami v rukách mohli stretnúť v uliciach nášho mesta, či na chodbách našej školy. S cieľom pomôcť. 

      Symbolom žltého narcisu naše dobrovoľníčky obdarovali každého spolužiaka, či okoloidúceho, ktorý prispel dobrovoľnou čiastkou. 

      Cieľom Dňa narcisov je pripomenúť problematiku boja proti rakovine a finančne prispieť na boj proti zákernému ochoreniu, či na edukáciu a prevenciu. Z peňazí vyzbieraných počas dňa  sú financované projekty a programy, cez ktoré Liga proti rakovine pomáha pacientom trpiacim onkologickým ochorením a ich rodinám. 

      Naše úprimné ĎAKUJEME patrí tímu Ligy proti rakovine, vyučujúcim, ktoré sa zúčastnili na organizácii Dňa Narcisov, no v neposlednom rade každému, kto do zbierky prispel a „pozrel sa na život z inej strany.”

      Tamara, III.E

     • IH sympózium IV.F - ZDL

     • Dňa 20.4.2023 sa žiaci 4. ročníka odboru zdravotnícky laborant zúčastnili ,,Imunohematologického sympózia "s medzinárodnou účasťou, ktoré sa konalo v hoteli Holiday Inn, Žilina. Imunohematologické sympózium patrí medzi odborné vzdelávacie semináre, ktoré sú určené pre všetkých zdravotníckych pracovníkov oddelení laboratórnej medicíny.

      Seminár pozostával z cyklov odborných prednášok, ktoré sa týkali imunohematologických vyšetrení- interferencie nových liečiv v predtransfúznom vyšetrení, antierytrocytové alo a autoprotilátky v gravidite, systém externej kontroly kvality, vyšetrenie RhD, praktické skúsenosti s imunohematologickým analyzátorom IH-500, vyšetrenie diskrepancií ABO krvnej skupiny, nová mutácia ABO genu, spôsobujúca zoslabenie B antigénu.

      Odborné prednášky boli zaujímavé, spojené s kazuistikami pacientov. Po každej prednáške nasledovala diskusia.

      Žiaci získali nové odborné – teoretické aj praktické vedomosti v oblasti imunohematologických vyšetrení.

      Tešíme sa na ďalší odborný seminár organizovaný EUREX MEDICA, spol.s.r.o. Žilina.

      Mgr. Miroslava Pučkovicová

     • Prednáška o zdravej výžive v MŠ Predmier

     • 19.4.2023 sme mali príležitosť realizovať prednášku o zdravej výžive v materskej škole v Predmieri.

      Tejto veľmi milej akcie sa zúčastnili žiačky 4.A – Aneta Bačová, Petronela Bátorková, Lívia Brezániová, Veronika Ergangová, Tamara Chladná a žiačka 2.AA Romana Anna Šupejová, všetky z odboru Asistent výživy.

      Žiačky interaktívne vysvetľovali deťom zásady zdravej výživy. Úspešne si vyskúšali, aké je to zaujať a udržať si pozornosť detí v MŠ.  Mali sme pripravené aktivity ako – potravinovú pyramídu, dôležitosť konzumácie strukovín, ovocia a zeleniny, dôležitosť pohybu, umývania rúk a zubov, puzzle s obrázkami potravín. Deti boli veľmi šikovné a zvedavé, mnohé veci už vedeli, čo je veľmi dobré, pretože návyky si budujeme už v detstve. Sme rady, že sme sa mohli  tejto farebnej a prínosnej  prednášky zúčastniť a ďakujeme za pozvanie.

      Ing. Špiláková

     • Štúrov Zvolen

     • Dňa 18. 4. 2023 sa uskutočnilo v spoločenskej miestnosti školské kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen. Medzi sebou súťažilo 14 žiakov 3. a 4. ročníka, ktorí chceli odbornej porote dobrovoľne predstaviť svoje rečnícke schopnosti.

      V prvom kole si pripravili rečnícke prejavy na ľubovoľnú tému a v druhom kole museli improvizovať a rozprávať na vybranú tému poroty.

      Víťazmi sa stali:

      1. miesto: Jakub Vachálek, IV. B – postupuje do regionálneho kola vo Zvolene
      2. miesto: Lukáš Cuna, IV. E
      3. miesto: Jakub Jambrich, IV. B a Barbora Blanáriková, III. D

      Blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť a odvahu.

      Mgr. Palková a vyuč. SJL

     • Deň zdravej výživy v základnej škole vo Višňovom

     • Žiačky 4. ročníka odboru asistent výživy Aneta Bačová, Lívia Brezániová, Petronela Bátorková, Tamara Chladná, Petra Chorvatovičová, Andrea Ondáková mali príležitosť prednášať o zdravej výžive žiakom 1. – 4. ročníka na Základnej škole vo Višňovom.

      Prednášku sme sa snažili podať formou hier, aby sa deti zabavili a zároveň si odniesli mnoho užitočných poznatkov. S pani učiteľkou Špilákovou sme si pre nich pripravili 3. stanoviská. Na prvom stanovisku boli pre žiakov pripravené aktivity ako Zdravá desiata, v ktorej si mohli zostaviť vhodnú a nevhodnú desiatu do obedárov. Pri ďalšej aktivite s názvom Dúhový tanier sme žiakom vysvetľovali vplyv ovocia a zeleniny na naše telo, podľa farieb a kvíz o potravinách. Na druhom stanovisku spolužiačky prednášali o soli a cukre a vysvetľovali ich vplyv na telo  a zuby, pomocou makiet zubov. Na treťom stanovisku bola pripravená pyramída zdravej výživy, kde si  deti následne mohli skúsiť priradiť potraviny do správnych poschodí.

      Verím, že rovnako ako aj pre nás, tak aj pre nich to bol obrovský zážitok. Žiaci boli aktívni a s nadšením sa zapájali do všetkých aktivít. 

      Ing. Špiláková

     • Majstrovstvá školy vo volejbale - Finále

     • Ďňa 13.4.2023 sa na našej škole uskutočnilo finále majstrovstiev školy vo volejbale, zúčastnili sa ho 4 družstvá . 1. miesto obsadili žiaci II.B, 2. miesto IV.B a 3. miesto I.AA,AB

      Všetkým ďakujeme za pekný športový výkon a víťazom gratujujeme Remeková, Bučka

      Športu zdar!