• Občianske združenie Zdravotnícke vzdelávanie v Žiline

     • Vážení rodičia, dobrovoľní prispievatelia!
      Dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s možnosťou každého zamestnanca alebo daňovníka venovať 2%(3%) zo svojej odvedenej dane na ním určené účely podľa zákona č.595/2003.
      V roku 2004 naša škola založila občianske združenie Zdravotnícke vzdelávanie v Žiline, ktorého cieľom je podporovať vzdelávacie programy a projekty v oblasti zdravotníckeho vzdelávania v škole i mimo nej. V tomto roku je možné poukázať 2%(3%) podiel dane za rok 2022 na účet občianskeho združenia, pretože je uvedené v centrálnom registri prijímateľov vedenom Notárskou komorou Slovenskej republiky.
      Ak sa rozhodnete finančne podporiť našu školu, Vaše deti, venujte pozornosť nasledujúcemu linku, kde sú uvedené bližšie informácie

      viac na: https://szshlbokaza.edupage.org/percenta2/
      Ďakujeme.
      Mgr. Erika Kubová ( predseda OZ Zdravotnícke vzdelávanie)

     • Veľtrh práce v zdravotníctve

     • Dňa 22.02.2023 sa žiaci III.D, odboru PRS zúčastnili Veľtrhu práce v zdravotníctve v Aule Magna JLF UK v Martine. Cieľom organizátorov uvedenej akcie bolo umožniť žiakom stredných zdravotníckych škôl, študentom fakúlt ošetrovateľstva i lekárskych fakúlt lepšie sa zorientovať na trhu práce v zdravotníctve po ukončení štúdia. Naši žiaci získali informácie o pracovných miestach v odbore praktická sestra, diplomovaná sestra i sestra Bc., Mgr. predovšetkým na Slovensku, ale i v Česku a na Morave.

      Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti, predovšetkým nemocnice ponúkali bohatý program firemných benefitov, napr. náborový príspevok pre nových zamestnancov, štipendium pre zamestnancov – praktické sestry, ktoré si zároveň zvyšujú kvalifikáciu v odbore VOŠ alebo štúdiom na fakultách ošetrovateľstva. Vybraní žiaci z III.D absolvovali workshop ošetrovania stómií a všetci sme sa zúčastnili konštruktívnej diskusie s generálnymi partnermi v Aule. Prihovárali sa nám významné osobnosti, riaditeľka odboru zdravotníctva Žilinského samosprávneho kraja PhDr. Silvia Pekarčíková, MPH, MHA,

      1. Zástupca primára chirurgického oddelenia FNsP v Žiline MUDr. Igor Bízik, námestník LPS pre chirurgické disciplíny UN v Martine Doc. MUDr. Dalibor Murgaš, PhD., MHA a zástupca spoločnosti Agel, ktorá má kvalitné zdravotnícke zariadenia v ČR i v SR.

      Veríme, že Veľtrh práce v zdravotníctve pozitívne motivoval našich žiakov a pomôže im odpovedať na otázku: „Kam, po skončení SZŠ v Žiline?“

      PhDr. Dagmar Majerníková, PhDr. Beáta Vanková

     • „Anatomický park“

     • 16.2. 2023 nás navštívilo 200 žiakov z troch základných škôl. Pozvali sme ich do  Anatomického parku, ktorý si pripravili žiaci III.B a IV.D. Naším cieľom bolo vytvoriť pre žiakov ZŠ prostredie plné zaujímavých modelov, plagátov, ukážok a informácií, ktoré súvisia s predmetom biológia a tematickými celkami Človek a jeho telo.

      Pútavou formou sme im predstavili jednotlivé sústavy ľudského tela. Jedno stanovište bolo venované ukážkam prvej pomoci. Svoje novo nadobudnuté poznatky si mohli žiaci preveriť pri skupinovom kvíze.

      Mgr. Mária Ondreášová a  PhDr. Katarína Holienková

     • Myslím, teda som...

     • Počas prvého polroka školského roku 2022/2023 sa žiaci prvých a druhých ročníkov zapájali do aktivít, ktoré sa niesli v duchu boja proti násiliu, dezinformáciám a zároveň prednášok, ktoré žiakom priblížili fungovanie EU.

      Prvou zastávkou bol workshop pripravený v spolupráci s Gymnáziom Hlinská. Žiaci sa dozvedeli o viacerých formách pravicového extrémizmu a zároveň sa pomocou praktických ukážok naučili rozoznávať tieto nebezpečné znaky vo svojom okolí.

      Druhú časť tvorila prednáška pod vedením Andreja Krchňavého, člena Európskej komisie. Jej cieľom bolo spoznať kľúčové medzníky procesu európskej integrácie a všeobecných novodobých dejín Európy, význam volieb do Európskeho parlamentu a ich vplyv na každodenný život občanov Slovenska, pozrieť sa na členské štáty v kontexte európskej integrácie. Žiaci sa taktiež dozvedeli o výhodách ktoré im EÚ prináša: zbor solidarity, Erasmus+ a pod.

      Posledná časť tohto vzdelávacieho bloku bola spojená s návštevou univerzitnej knižnice, kde sa žiaci zoznámili s akademickou pôdou univerzity a zároveň pomocou rôznych aktivít, hier a súťaži sa dozvedeli, ako rozoznávať dezinformácie a klamlivé informácie v bežnom živote.

      Verím, že tieto aktivity padli na úrodnú pôdu a žiaci si osvojili množstvo potrebných informácií.

      Mgr. Bačíková

     • Exkurzia v Sučanoch

     • 22.2. sa žiaci IV.E triedy odboru PRS zúčastnili odbornej exkurzie v psychiatrickej liečebni v Sučanoch. Venovala sa nám pani námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť Mgr. Sakmarová a vedúce sestry jednotlivých oddelení. V liečebni sa liečia pacienti s rôznymi psychiatrickými diagnózami, najviac nás asi zaujala liečba závislostí (na alkohole, na liekoch) a režim na tomto oddelení. Veľa pacientov má liečbu nariadenú súdom - sú to pacienti, ktorí sa v rámci svojej diagnózy dopustili trestnej činnosti. Liečebňa je veľká, patrí k nej niekoľko pavilónov a oddelení. Videli sme aj priestory slúžiace na ergoterapiu, muzikoterapiu, arteterapiu, fyzioterapiu...

      Pani námestníčka naším prostredníctvom vyzvala žiakov našej školy, ktorí by po maturite chceli v liečebni pracovať, aby to skúsili. Počas trojmesačnej skúšobnej lehoty má každý nový zamestnanec pridelenú mentorku (skúsenú kolegyňu), ktorá ho prevedie začiatkami. V zariadení podporujú vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, poskytujú na vzdelávanie voľno a finančné benefity. 

      Mgr. Kováčová, Mgr. Čelková

     • Srdce na dlani

     • Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry, umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním menia veci k lepšiemu a obohacujú tak mladých ľudí o nové a nepoznané zážitky či praktické skúsenosti.

      Tejto veľkej akcie sa zúčastnili i členovia Školského parlamentu pri Strednej zdravotníckej škole v Žiline, ktorí boli nominovaní v kategórii Dobrovoľnícky projekt roka so svojím projektom, na ktorom pracovali niekoľko rokov a šírili tak dobro v Dome sv. Lazara v Žiline. Tým spomínaným projektom bol projekt pod názvom Zaži dobrovoľníctvo, uč sa skúsenosťou, ktorého cieľom bolo poskytnúť zdravotnícku pomoc seniorom, šíriť myšlienku prosociálnosti a pomôcť i zamestnancom Domu sv. Lazara znížiť ich pracovné zaťaženie. Celý projekt bol svojím zameraním postavený na edukácii mladých ľudí, ktorí svoje teoretické poznatky využili v praktickom živote, zdokonalili sa vo svojej budúcej profesii, otvorili školu širšiemu okoliu a pomohli ľuďom, ktorí sú slabí a zraniteľní.

      Naši zaangažovaní študenti získali ĎAKOVNÝ LIST za svoju dlhodobú prácu a užili si výnimočnú atmosféru na slávnostnom oceňovaní v Mestskom divadle v Žiline. Zaujímavý bol i kultúrny program, ktorý potešil dušu každého človeka. Človeka, ktorý má cit pre hudobné umenie a dokáže vnímať tóny hudobných nástrojov ako poéziu srdca či harmóniu tela.

      Mgr. Michaela Kántorová a členovia ŠP

     • Olympiáda školských parlamentov

     • Tento rok sa naša škola zapojila do 5. ročníka Olympiády školských parlamentov stredných škôl Žilinského samosprávneho kraja, ktorú usporiadali Rada mládeže Žilinského kraja a Krajský stredoškolský parlament pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

      Cieľom pracovnej činnosti žiakov zúčastnených školských parlamentov z 33 škôl na území Žilinského kraja bola realizácia jednotlivých aktivít nasledovne:

      AKTIVITA č.1: DOBRÉ VZŤAHY V ŠKOLSKOM PARLAMENTE

      Žiaci ŠP mali vytvoriť dobré a dôveryhodné vzťahy v kolektíve školského parlamentu vo forme TEAMBUILDINGOV pre členov školského parlamentu z kmeňovej školy a pre členov školských parlamentov z dvoch iných škôl, aby sa vzájomne spoznali, inšpirovali sa a nadviazali spoluprácu i do budúcich rokov. Táto aktivita bola náročná na prípravu, ale veľmi zaujímavá a motivujúca.

      AKTIVITA č.2: INŠPIRÁCIA AKO MOTIVÁCIA

      Obsahová náplň tejto aktivity spočívala vo vytvorení kreatívnej prezentácie o žiakovi našej školy, ktorý bol i stále ostáva inšpiratívnym príkladom pre ostatných žiakov školy. Nápaditosti a forme zviditeľnenia hodnôt prezentovanej osoby sa medze nekládli. Naši členovia prezentovali pracovnú, edukačnú i záujmovú činnosť žiačky II.A ASV Emy Dobešovej a vytvorili o nej zaujímavú PowerPointovú prezentáciu, kde zhodnotili jej umelecké nadanie, úspechy či kreatívnu a zodpovednú činnosť pri tvorbe vlastných receptov zdravých jedál.

      AKTIVITA č.3: ŠKOLA AKTÍVNA V MESTE

      Školský parlament mal zrealizovať prínosnú aktivitu na území mesta alebo školy, kde by súčasní členovia zviditeľnili svoju prácu a otvorili školu širokej verejnosti. Náš ŠP si pozval žiakov zo Základnej školy Radoľa, aby ich oboznámil so štúdiom a prácou zdravotníkov, ukázal pozitívny prínos a progresiu v edukácii žiakov v predmetoch teoretickej i praktickej povahy a oboznámil ich s voľnočasovými aktivitami, ktoré sú realizované na pôde našej školy i v priestoroch verejného záujmu.

      PRÉMIOVÁ AKTIVITA: KREATÍVNA FOTOGRAFIA KOLEKTÍVU ŠKOLSKÉHO PARLAMENTU S MOTTOM A LOGGOM

      Táto aktivita bola neskutočne zábavná, lebo členov ŠP i koordinátorku M. Kántorovú prinútila vytvoriť kreatívne zábery seba samých v situáciách či pozíciách, ktoré im vyčarili úsmev na tvári. My sme si zvolili fotografiu zdravotníkov, ktorí študujú na našej škole v rôznych odboroch. Zároveň sme fotografiu poňali zábavne s vystihnutím podstaty myšlienky zdravotníckej pomoci ľuďom. Za našu fotografiu  mali možnosť hlasovať i študenti či ich rodičia, starí rodičia, kamaráti na sociálnych sieťach.

      Výstupom pracovnej činnosti bolo vytvorenie VLOGOV (VIDEO BLOGOV) v trvaní 10 minút, v ktorých bolo potrebné spracovať priebeh a závery z jednotlivých aktivít. VLOGY hodnotila komisia, ktorá pozostávala zo siedmich členov, resp. zástupcov z Rady mládeže Žilinského kraja, Krajského stredoškolského parlamentu, Žilinského samosprávneho kraja a stredných škôl.

      Naša škola získala OCENENIE za aktívnu pracovnú činnosť a darčekový poukaz, ktorého náplňou je jednodňový pobyt v Národnej rade Slovenskej republiky v roku 2023 pre dvoch členov školského parlamentu. Ocenenie bolo členom ŠP odovzdané na Konferencii školských parlamentov v Kongresovej sále Žilinského samosprávneho kraja v Žiline.

      Srdečne blahoželám!

      Mgr. Michaela Kántorová

     • Škola otvorená verejnosti

     • Predstaviť našu školu širokej verejnosti, no najmä mladým ľuďom, ktorí u nás môžu v budúcnosti študovať, je pre nás všetkých veľmi dôležité. Tak sa aj stalo, keď sme my, členovia Školského parlamentu pri Strednej zdravotníckej škole v Žiline, pozvali žiakov zo Základnej školy v Radoli na ukážku aktívnej činnosti našej práce, výchovnovzdelávacieho procesu predmetov teoretického (PK SVP) i praktického zamerania (odborov), ktoré majú možnosť študovať na Strednej zdravotníckej škole v Žiline. Naším cieľom bolo oboznámiť ich so štúdiom a prácou zdravotníkov.

      Pred príchodom žiakov sme vyzdobili spoločenskú miestnosť, v ktorej sme celú akciu organizovali. Po milom privítaní sme našim kamarátom z Radole formou PowerPointových prezentácií a slovným výkladom priblížili jednotlivé študijné odbory, aby si dokázali bližšie predstaviť priebeh štúdia a praxe na našej škole.

      So žiakmi a ich pedagógmi sme viedli diskusiu, v ktorej sa nás mohli spýtať rôzne otázky k jednotlivým formám vyučovania a samotným odborom. Vytvorili sme i anketu záujmu o štúdium na našej škole, ktorú sme postupne vypĺňali. Neopomenuli sme ani interaktívne ukážky a rôzne videá, ktoré sme si pripravili vopred. Názorne sme im ukázali meranie tlaku, skladanie tampónov, obväzovú techniku či iné zaujímavé aktivity. Všetky aktivity si žiaci spomínanej školy mohli osobne vyskúšať.

      Aby sme žiakom zo ZŠ v Radoli tento deň ozvláštnili a spríjemnili, usporiadali sme pre nich aj súťaž v skladaní tampónov. Po vyhodnotení súťaže sme žiakov previedli odbornými učebňami, v ktorých sme pre nich pripravili ukážky a modelové situácie z každodenného vyučovania s jednoduchou prednáškou. Následne sme žiakov pohostili cukrovinkami zo školského bufetu.

      Na záver sme vyplnili všetky otázky v ankete a spoločne sa odfotili.

      Sme radi, že sa žiakom na našej škole páčilo a veríme, že sme im uľahčili výber strednej školy.

      Mgr. Michaela Kántorová a členovia ŠP

     • Dejepisná olympiáda – školské kolo

     • V pondelok 06.02.2023 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo Dejepisnej olympiády. Žiaci súťažili písomnou i ústnou formou (vypracovaním testových úloh, napísaním projektu v rozsahu 15 strán za dodržania prísnych kritérií a obhajobou projektu).

      Dejepisná olympiáda sa realizovala v dvoch kategóriách – kat. A a kat. B. Úspešnými riešiteľmi, postupujúcimi do krajského kola Dejepisnej olympiády, sa stali tí žiaci, ktorí dosiahli požadovaný počet bodov a splnili všetky podmienky uvedené v „Metodicko-organizačných pokynoch k 15. ročníku Dejepisnej olympiády v školskom roku 2022/2023“ v kategórii A.

      Výsledky školského kola Dejepisnej olympiády sú nasledovné:

      kategória A (vypracovanie testu, napísanie projektu v písomnej forme na ľubovoľnú tému z histórie regiónov Slovenska a obhajoba projektu):

      1. Lucia Tichá, I.C PRS (postup do krajského kola DO)
      2. Viktória Híllová, I.D PRS (postup do krajského kola DO)
      3. Michaela Pšenková, I.C PRS

      Víťazom srdečne blahoželám a zároveň ďakujem aj všetkým súťažiacim za ich prejavené vedomosti a ochotu zapojiť sa.

      Mgr. Michaela Kántorová, školský koordinátor súťaže DO

     • Školský turnaj v stolnom tenise

     • Dňa 16.2.2023 sa na škole uskutočnil školský turnaj v stolnom tenise na 1. mieste sa umiestnil z chlapcov Andreas Guarneri I.E a z dievčat sa na 1. mieste umiestnila Eliška Nemčeková II.D.
      Víťazom srdečne gratulujeme, ostatným ďakujeme za účasť. 
      Bučka, Remeková

     • Hviezdoslavov Kubín 2023 – školské kolo

     • Každý deň sa prostredníctvom ústnej či písomnej komunikácie stretávame s veľkým množstvom slov. Málokedy si však uvedomujeme, aká veľká sila sa v nich ukrýva... Môžu ublížiť, zraniť, no naopak, môžu byť pre človeka aj zdrojom mnohého dobrého. Presne tento druhý prípad nastal dňa 13. 2. 2023, keď sa nás svojou recitáciou a krásou umeleckého slova rozhodli povzbudiť žiačky našej školy zapojené do školského kola súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy – Hviezdoslavov Kubín. V tomto školskom roku sa na celom Slovensku koná v poradí už 69. ročník tejto súťaže.

      V kategórii prózy získali:

      1. miesto: Lucia Pastorková, III. E
      2. miesto: Vanesa Facunová, IV. C
      3. miesto: Natália Balvonová, II. AB

      V kategórii poézie získali:

      1. miesto: Anna Sibilová, III. E
      2. miesto: Kristína Papíková, II. C
      3. miesto: Barbora Lutišanová a Tamara Taranová, obe z III. E

      Srdečne blahoželáme a ďakujeme recitátorkám za prezentované výkony.

      Mgr. Magdaléna Štiffelová a vyučujúce SJL

     • Burza informácií

     • Dňa 9. 2. 2023 sa v Dome odborov v Žiline uskutočnilo podujatie "Burza informácií" zameraná na prezentáciu stredných škôl a  zamestnávateľov v našom regióne.

      Podujatie bolo určené pre žiakov 8. a 9. ročníka základných škôl, rodičov a širokú verejnosť. Našu školu reprezentovali žiačky Barbora Hrabovská a Lucia Pastorková z III. E triedy s pani učiteľkou Monikou Sabovou. Návštevníci podujatia mohli na našom stanovišti vidieť ukážky prvej pomoci, obväzovej techniky, mohli si dať odmerať krvný tlak a saturáciu krvi kyslíkom. Získali informácie o štúdiu na našej škole, o jednotlivých odboroch a prijímacích skúškach.

      Zodpovedali sme všetky otázky, na ktoré sa žiaci, ich rodičia a učitelia pýtali a veríme, že sme tých, ktorí chcú u nás študovať, zaujali a stretneme sa s nimi na prijímacích skúškach. Tešíme sa na nich.

      Monika Sabová 

     • Dni profesie v Bytči

     • Dňa 7.2.2023 sa zúčastnili vybrané žiačky z našej školy akcie Dni profesie v Bytči. Organizátorom je základná škola na ulici Mieru Bytča pod patronátom primátora mesta. Podujatie je určené pre žiakov 8. a 9.ročníkov ZŠ v pôsobnosti mesta + zo škôl v celom okrese. Dievčatá z odboru praktická sestra prezentovali výkony ako KPR dospelého človeka, prvá pomoc pri dusení sa, Heimlichov manéver,odber krvi na glykémiu,meranie TK,aplikáciu injekcie do sedacieho svalu, obväzovú techniku. Dievčatá z odboru masér prezentovali klasickú masáž krčnej chrbtice.
      Našli sa aj odvážlivci z radu žiakov základných škôl, ktorí si vyskúšali napr. KPR,Heimlichov manéver alebo aplikáciu injekcie.
      Verím, že s niektorými z nich sa budeme stretávať v novom školskom roku 2023/2024.
      Mgr.J.Martišová

     • Exkurzia na dermatovenerologickom stacionári

     • Dňa 8.2.2023 sme sa zúčastnili exkurzie na dermatovenerologickom stacionári na tému Fototerapia pod vedením p.učitelky Sokolovej, Derbas. Žiaci mohli vidieť a vyskúšať si rôzne prístroje, s ktorými sa teoreticky oboznámili na fyzikálnej terapii.

      Mgr. K. Derbas

     • školské kolo SOČ

     • Dňa 2.2.2023 sa uskutočnilo školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Svoje práce prezentovali žiačky 3.ročníka z odboru praktická sestra a masér. Dievčatá sa veľmi zodpovedne pripravili k prezentácií svojich SOČ.Práce boli veľmi pútavé,zaujímavé a budú prínosom nielen pre študentov,verejnosť ,ale aj pre samotných pedagógov.

      Porota mala neľahkú úlohu,ale nakoniec rozhodla o takomto poradí:

      1.miesto Aneta Petreková -3.B

      2.miesto Petra Lilgová -3.D

      3.miesto Žaneta Hancová -3.C

      Víťazkám gratulujeme a prajeme veľa úspechov na okresnom kole.učiteľky:

      Mgr.Martišová,Mgr.Kováčová,Mgr.Sokolová

     • Exkurzia v centrálnej sterilizácii FNsP Žilina

     • Dňa 1.2.2023 sa žiaci I.E triedy odboru praktická sestra zúčastnili v rámci predmetu Ošetrovateľské techniky odbornej exkurzie  na oddelení Centrálnej sterilizácie vo FNsP v Žiline.

      Exkurziou ich sprevádzala vedúca sestra oddelenia PhDr. Jarmila Mackovčáková, ktorá im zaujímavým spôsobom priblížila náplň práce na pracovisku Centrálnej sterilizácie.

      Žiaci  videli jednotlivé úseky centrálnej sterilizácie,  prístrojové, technické a materiálne vybavenie oddelenia.

      Veríme, že exkurzia bola pre žiakov prínosom, nakoľko si mohli  utvrdiť a rozšíriť nadobudnuté vedomosti.

      Mgr. Mária Ondreášová, Mgr. Jarmila Psotová, Mgr. Iveta Švajdová

     • Ekotopfilm - Envirofilm

     • Dňa 6. 12. 2022 sa žiaci I. B triedy zúčastnili festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm - Envirofilm v OC Max v Žiline. Žiaci mohli vidieť niekoľko zaujímavých krátkych filmov, ktoré netradičnou formou poukazovali na vážne ekologické problémy. Žiakom sa podujatie páčilo a ukázalo im iný pohľad na ochranu životného prostredia a našej planéty.

      Ing. Monika Sabová