• Vážení rodičia a priatelia školy,

   • občianske združenie Zdravotnícke vzdelávanie v Žiline

    Hlavným cieľom združenia je podporovať predovšetkým vzdelávacie programy a projekty v oblasti zdravotníckeho vzdelávania v škole i mimo nej. Združenie bude podporovať aktivity Strednej zdravotníckej školy v Žiline predovšetkým v nasledujúcich oblastiach:

    • Odborné, samovzdelávacie, kultúrne a športové aktivity študentov školy (napr. vzdelávacie exkurzie, praxe, pobyty výmenného, vzdelávacieho, kultúrneho a športového charakteru, súťaže talentovanej mládeže - predmetové olympiády, SOČ a pod., kultúrne a umelecké súťaže, športové súťaže a aktivity).
    • Zabezpečovanie výchovno-vzdelávacieho procesu a prevádzky školy nad rámec prostriedkov zo štátneho rozpočtu (napr. inovácia učebných pomôcok, prístrojov, zariadení didaktickej techniky, knižnično-informačné zabezpečenie vzdelávacieho procesu, nákup učebných pomôcok, softvérové vybavenie výpočtovej techniky).
    • Ďalšie vzdelávanie učiteľov formou stáží, kurzov, exkurzií, seminárov a porád.
    • Propagácia školy na verejnosti (publikačná a edičná činnosť školy; oslavy jubileí, reprezentácia školy a pod.).
    • Zabezpečenie externej odbornej podpory rozvoja školy (prednášková činnosť domácich a zahraničných odborníkov, poradenské a iné služby škole).
    • Nadväzovanie kontaktov a spolupráca školy s inými inštitúciami zaoberajúcimi sa vzdelávaním v oblasti zdravotníckeho vzdelávania a výchovy v tuzemsku i v zahraničí (napr. organizačné a obsahové zabezpečenie medzinárodných kontaktov školy, poskytovanie príspevkov na pobyty žiakov v zahraničí - študijné stáže, štipendiá, exkurzie, súťaže, a pod.) Odmeňovanie učiteľov, ktorí významným spôsobom prispievajú ku skvalitneniu výchovno-vzdelávacieho procesu na škole alebo sa zúčastňujú na tuzemských a medzinárodných vzdelávacích projektoch, do ktorých je škola zapojená.

    enlightenedZápisnica z valného zhromaždenia 9.3.2011  stiahnete tu...

    enlightenedZápisnica z valného zhromaždenia 28.3.2012  stiahnete tu...

    enlightenedZápisnica z valného zhromaždenia 20.3.2013  stiahnete tu...

    enlightenedZápisnica z valného zhromaždenia 26.3.2014  stiahnete tu...

    enlightenedZápisnica z valného zhromaždenia 25.3.2015  stiahnete tu...
             Prezenčná listina 2015  stiahnete tu...

    enlightenedZápisnica z valného zhromaždenia 21.3.2016  stiahnete tu...

    enlightenedZápisnica z valného zhromaždenia 22.3.2017  stiahnete tu...

    enlightenedZápisnica z valného zhromaždenia 26.3.2018  stiahnete tu...

    enlightenedZápisnica z valného zhromaždenia 27.3.2019  stiahnete tu...

    enlightenedZápisnica z valného zhromaždenia 18.12.2020 stiahnete tu...

    enlightenedZápisnica z valného zhromaždenia 29.3.2021  stiahnete tu...


    Podporte občianske združenie Zdravotnícke vzdelávanie v Žiline

    Vážení rodičia, dobrovoľní prispievatelia!

    Dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s možnosťou každého zamestnanca alebo daňovníka venovať 2%(3%) zo svojej odvedenej dane na ním určené účely podľa zákona č.595/2003.

    V roku 2004 naša škola založila občianske združenie Zdravotnícke vzdelávanie v Žiline, ktorého cieľom je podporovať vzdelávacie programy a projekty v oblasti zdravotníckeho vzdelávania v škole i mimo nej. V tomto roku je možné poukázať 2%(3%) podiel dane za rok 2020 na účet občianskeho združenia, pretože je uvedené v centrálnom registri prijímateľov vedenom Notárskou komorou Slovenskej republiky.

    Ak sa rozhodnete finančne podporiť našu školu, Vaše deti, venujte prosím pozornosť nasledujúcemu oznamu.


    Ako postupovať - podrobný popis:

    VÁŽENÍ  RODIČIA,

     1. „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby"  (stiahnete tu..)

     2.  „Čestné vyhlásenie o poukázaní 2%(3%) dane“ (stiahnete tu...)

    Najprv rodič požiada v mzdovej učtárni o potvrdenie a vydanie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti  za rok 2020“.

     Dôležitý je v tlačive údaj  v riadku č. 24 - DAŇ ZNÍŽENÁ O DAŇOVÝ BONUS/III. ODDIEL - údaje o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.

     DAŇ ZNÍŽENÚ O DAŇOVÝ BONUS zapíše rodič do tlačiva - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby /za rok 2020/ v riadku č. 12,

    -  v riadku č.13 toho istého tlačiva rodič uvedie 2% zo sumy – z DANE ZNÍŽENEJ O DAŇOVÝ BONUS uvedenej v riadku č. 12 - musí ich vypočítať.

                                                  DAŇ ZNÍŽENÁ O DAŇOVÝ BONUS : 100 x 2= 2% z DANE

     Je potrebné čítať v tlačive i informácie písané drobným písmom./Eurocenty za desatinnou čiarou sa zaokrúhľujú nadol/ - napr. vypočítané 2% z dane sú:  26,764=26,76 /napíšeme do riadku č.13/ alebo 26,768 = 26,76 /napíšeme do riadku č.13/

     „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby si môžete stiahnuť  a vypisovať priamo na počítači veľkým paličkovým písmom - rodič vypisuje:

       -  I. ODDIEL - všetky svoje identifikačné údaje okrem dátumu narodenia, lebo vypisuje rodné číslo, štát SK. V riadku č. 14 sa píše dátum zaplatenia dane – uvedený je v  riadku č. 26 „Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti  za rok 2020“. V prípade preplatku sa píše 31.03.2021.

      - II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI - sú naše údaje, už vypísané/ak by ste ich dopisovali, prosím presne podľa nášho vypísaného VYHLÁSENIA/

        - Potrebné je už len napísať dátum /posledný riadok/ a po vytlačení tlačiva podpis rodiča, ktorý venuje 2% z dane.

    Obidve tlačivá -

             1.„Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti  za rok 2020“.

             2. „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“

    je potrebné odovzdať na príslušnom daňovom úrade najneskôr do konca apríla - 30.4.2021 (piatok) alebo poslať do 22.4.2021 na adresu školy  SZŠ – Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina a my tlačivá za Vás doručíme.

    Čestné vyhlásenie žiak odovzdá v SZŠ /po skončení prerušenia vyučovania/, rodič v ňom uvedie sumu, ktorú nám venoval.

               ĎAKUJEME   ZA  VÁŠ  ČAS  A OCHOTU  VENOVAŤ  2%  Z  DANE 

    Dokumenty na stiahnutie:

    Stanovy občianskeho  združenia: stiahnete tu...

    Potvrdenie o zaplatení dane: stiahnete tu...

    Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane:  stiahnete tu...

    Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby... stiahnete tu...

    Čestné vyhlásenie (pre tých, ktorí si podávajú ročné zúčtovanie dane): stiahnete tu...

    Pre viac informácií kliknite na:https://szshlbokaza.edupage.org/percenta2/

    D.Majerníková    


    Všeobecne platí:

    Daňovník, ktorému ročné zúčtovanie dane robí zamestnávateľ:

    1. Požiadajte zamestnávateľa o vydanie a potvrdenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti  za rok 2020“- poskytuje mzdová učtáreň Vášho zamestnávateľa.

    2. Vyplníte tlačivo: „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (stiahnete tu..).. Z potvrdenia o zaplatení dane z riadku 03 určite sumu zodpovedajúcu 2%(3%) - minimálne však 3 eura.

    3.Odovzdajte  VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a  Potvrdenie  o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2020 na príslušnom daňovom úrade najneskôr do konca apríla - 30.4.2021 (piatok) alebo vyplnené tlačivá pošlite do 22.4.2021 na adresu školy  SZŠ – Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina a my tlačivá za Vás doručíme.

    4. Vyplňte „Čestné vyhlásenie o poukázaní 2%(3%) dane“ stiahnete tu... a to odovzdajte v SZŠ po skončení dištančného vyučovania (tu uvediete sumu, ktorú ste nám venovali) najneskôr do 07.05.2021.

    Ďakujeme


    Daňovníci, ktorí podávajú daňové priznanie sami, SZČO a právnické osoby:

    1. Najneskôr do 31.3.2021 vypracujete daňové priznanie za rok 2020 a zaplatíte daň.

    2. Z dane určíte sumu, ktorá zodpovedá 2%(3%) zo zaplatenej dane (fyzické osoby a SZČO minimálne 3 eura, právnické osoby minimálne 8 EUR).

    3. Vyplníte „Vyhlásenie”, ktoré je súčasťou daňového priznania (daňové priznanie typu A strana 4, oddiel VIII, daňové priznanie typu B strana 9, oddiel XII) a do 31.marca 2021 odovzdáte daňové priznanie daňovému úradu, na ktorom ste evidovaní.

    4. Právnické osoby môžu poukázať svoj podiel zaplatenej dane aj viacerým organizáciám s uvedením príslušnej sumy.

    5. Čestné vyhlásenie o poukázaní 2%(3%) zo zaplatenej dane (stiahnete tu...) odovzdajte v škole najneskôr do 07.05.2021.

    Ďakujeme

    IČO / SID: 37911261
    Obchodné meno (názov):   Zdravotnícke vzdelávanie v Žiline  
    Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
    Sídlo - Ulica: STR.ZDRAV.ŠKOLA HLBOKÁ CESTA
    Číslo: 23
    PSČ: 010 01
    Obec: ŽILINA

    Ď A K U J E M E

    PhDr. Dagmar Majerníková                                            Mgr. Daniela Peclerová
      za občianske združenie                                                      riaditeľka školy

     


    Dokumenty na stiahnutie:

    enlightenedStanovy občianskeho  združenia: stiahnete tu...

    enlightenedPotvrdenie o zaplatení dane: stiahnete tu...  

    enlightenedVyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane:  stiahnete tu...

    enlightenedPoučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby... stiahnete tu...  

    enlightenedČestné vyhlásenie (pre tých, ktorí si podávajú ročné zúčtovanie dane):  stiahnete tu...


    pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

    Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše občianske združenie. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

    Finančné prostriedky budú použité na:

    • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
    • skvalitnenie vybavenia školy

    Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2022 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: ZDRAVOTNÍCKE VZDELÁVANIE V ŽILINE
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: STR. ZDRAV.ŠKOLA HLBOKÁ CESTA 23, 010 01 ŽILINA
   Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37911261
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2022 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: ZDRAVOTNÍCKE VZDELÁVANIE V ŽILINE
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: STR. ZDRAV.ŠKOLA HLBOKÁ CESTA 23, 010 01 ŽILINA
   Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37911261
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2022) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: ZDRAVOTNÍCKE VZDELÁVANIE V ŽILINE
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: STR. ZDRAV.ŠKOLA HLBOKÁ CESTA 23, 010 01 ŽILINA
   Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 37911261
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.