• Kritéria pre prijímanie žiakov do školského internátu pre školský rok 2023/2024

    • 1. Kapacita ŠI pri SZŠ Žilina je 224 lôžok.

     2. Žiaci, ktorí majú záujem o ubytovanie v ŠI v školskom roku 2023/2024 si musia podať písomnú žiadosť o prijatie do ŠI. Prihláška: prihláška ŠI vo verzii pdf (stiahnite tu...),   prihláška ŠI vo verzii docx (stiahnite tu...)

     3. Písomnú žiadosť predkladá zákonný zástupca alebo plnoletý žiak poštou alebo osobne.

     4. Termíny na podávanie žiadostí:

        I. do 31. mája 2023, pričom rozhoduje dátum odoslania,

        II. v prípade nenaplnenej kapacity – bod č. 8,

        III. priebežne počas školského roku – pri nenaplnenej alebo uvoľnenej kapacite.

    • 5. V prípade, že bude doručených viac žiadostí, ako je kapacita ŠI, budú uchádzači zoradení podľa súčtu získaných bodov za nasledovné kritériá ( príloha – bodovacia tabuľka) :

     1. uchádzači, ktorí budú žiakmi prvého ročníka SZŠ Žilina, Hlboká cesta 23, Žilina v školskom roku 2023/2024,
     2. uchádzači, ktorí budú žiakmi druhého – štvrtého ročníka SZŠ Žilina, Hlboká cesta 23, Žilina v školskom roku 2023/2024,
     3. uchádzači, ktorí budú žiakmi iných stredných škôl v školskom roku 2023/2024, a ktorí boli ubytovaní v ŠI pri SZŠ Žilina v predchádzajúcom školskom roku 2022/2023,
     4. uchádzači, ktorí budú žiakmi iných stredných škôl v školskom roku 2023/2024,
     5. vzdialenosť z miesta bydliska do Žiliny v km.

     6. V prípade rovnosti bodov rozhodnú údaje o žiakovi uvedené v žiadosti o prijatie:

     a) ročník narodenia žiaka – uprednostnený bude mladší ročník,

     b) zložitosť dochádzky a nadväznosť spojov,

     c) vzdialenosť od miesta trvalého bydliska.

    • Nadpis

    • 7. V prípade, že nebude možné o prijatí rozhodnúť na základe predchádzajúcich kritérií, prihliadne sa na skladbu ubytovaných žiakov, zohľadňujúc v prvom rade skladbu žiakov na jednotlivých poschodiach (chlapci/dievčatá) školského internátu.

     8. V prípade doručenia žiadostí po tomto termíne, bude uchádzač prijatý len v prípade nenaplnenia kapacity ŠI. Žiadosti budú posudzované podľa poradia určeného dátumom a časom podania, pričom sa nebudú zohľadňovať kritéria uvedené v bode č.5.

      9. Rozhodnutie o prijatí do ŠI je platné na školský rok 2023/2024.

     10. Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí do ŠI bude uchádzačom doručené poštou po zasadnutí prijímacej komisie, ktorá sa bude konať do 5 pracovných dní po ukončení predkladania žiadostí.

     11. Uchádzač môže byť umiestnený v ubytovacom zariadení – ŠI,  len na základe lekárskeho potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnej spôsobilosti, ktoré zákonný zástupca alebo plnoletý žiak predloží pri nástupe na ubytovanie. Zároveň predloží doklad o zaplatení za ubytovanie a doklad o zaplatení za stravu za mesiac september 2023.

     12. Študentom vysokých škôl poskytuje školský internát ubytovanie len po nenaplnení kapacity, v mimoriadnych prípadoch, krátkodobo a na základe súhlasu zriaďovateľa.

   • Nadpis

   • BODOVACIA TABUĽKA – kritéria pre prijatie do ŠI 2023/2024

    číslo

    kritéria

    Kritérium

    hodnotenie

    I.

    uchádzači, ktorí budú žiakmi 1. ročníka

    SZŠ Žilina, Hlboká cesta 23, Žilina

    v školskom roku 2023/2024

    body

    50

    II.

    uchádzači, ktorí budú žiakmi 2.- 4. ročníka

    SZŠ Žilina, Hlboká cesta 23, Žilina

    v školskom roku 2023/2024

    body

    35

    III.

    uchádzači, ktorí budú žiakmi iných stredných škôl v školskom roku 2023/2024  a boli ubytovaní v ŠI pri SZŠ Žilina

    v predchádzajúcom školskom roku 2022/2023

    body

    20

    IV.

    uchádzači, ktorí budú žiakmi iných stredných škôl v školskom roku 2023/2024

    body

    5

    V.

    vzdialenosť z miesta bydliska

    do Žiliny v km

    km

    0 -30

    31 - 49

    50 - 69

    70 - 89

    90 - 109

    110 - 129

    130 a viac

    body

    1

    3

    5

    7

    9

    11

    13

    I+II+III+IV+V

     

    spolu