• SHAKESPEARE´S DAY

     • Dňa 29. 3. 2022 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v prednese poézie a prózy  v anglickom jazyku prepojenej s výtvarnou zložkou s názvom Shakespeare´s Day. Súťaže sa zúčastnilo 40 žiakov zo všetkých ročníkov (28 žiakov vo výtvarnej časti a 12 v interpretačnej časti).

      Súťažilo sa v týchto kategóriách:

      Recitácia textu (poézia, próza)

      Interpretácia dramatického textu – inscenácia

      Interpretácia piesne v anglickom jazyku

      Výtvarná časť: plagát, komiks na divadelnú hru alebo film anglicky píšuceho autora

      Radi by sme pochválili všetkých súťažiacich  za ich skvelé výkony, mnohé nás veľmi prekvapili. Komisia v zložení Mgr. Moravčíková, Mgr. Piecková Orčíková,  PaedDr. Šmatlavová ocenila týchto študentov:

      - v kategórii plagát: Patricia Šupejová 1.AB, Ema Dobešová 1.AA, Barbora Sýkorová 2.E

      - komiks: Aneta Mičianová 1.E

      - spev: Viera Šimová 2.D

      - dramatizácia textu: Tamara Švecová 1.E

      - poézia, próza: Anna Sibilová 2.E, Eliška Zbončáková 1.AB, Natália Balvonová 1.AB

      Oceneným študentom srdečne gratulujeme, všetkým zúčastneným ďakujeme za príjemný zážitok a tešíme sa na stretnutie v ďalšom školskom roku.

      Mgr. Janka Moravčíková

     • Charitatívna zbierka zdravotníckych pomôcok

     • V dňoch 14.03 a 17.03.2022 sa v priestoroch našej školy uskutočnila charitatívna zbierka zdravotníckych pomôcok, ktorej cieľom bolo pomôcť vojnou ničeným nemocniciam v Kyjeve.

      Vyzbierali sme dostatočné množstvo zdravotníckeho materiálu, ktorý už v súčasnosti plní svoju funkciu zdravotníckej pomoci ukrajinským ľuďom.

      Touto cestou sa chceme poďakovať Mudr. Olexandrovi Olashynovi, pánovi Miroslavovi Pokrievkovi, DHZO Martin-Priekopa, všetkým pedagógom, rodičom a žiakom za ich nezištnú pomoc, solidaritu, ľudskosť a prejavenú empatiu.

      Ďakujeme!

      Členovia ŽŠR

     • OCENENIE ZA AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2021

     • Barbara Jakubíková a Roman Krajčík (členovia ŽŠR)

      SRDEČNE VÁM BLAHOŽELÁME K ZÍSKANIU OCENENIA

      ZA „AKTÍVNE OBČIANSTVO A ĽUDSKOSŤ 2021“ v kategórii:

      AKTÍVNY MLÁDEŽNÍK

      Dňa 11.03. 2022 v Martine boli členovia našej ŽŠR ocenení za zviditeľnenie hodnoty aktívneho občianstva, ľudského prístupu a hodnotových príkladov záujmu o skvalitnenie života miestnej komunity.

      Cenu si prevzali priamo z rúk predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Ing. Eriky Jurinovej.

      Ďakujeme!

      Vaši kamaráti zo ŽŠR

     • Príspevok 2.sv.vojna

     • V histórii je veľa udalostí, na ktoré nesmieme zabudnúť. Jednou z nich je 2. svetová vojna a  holokaust. Holocaust. Keď sa iba vysloví toto slovo, tak väčšine ľudí prejde mráz po chrbte pri predstave utrpenia miliónov nevinných ľudí, žien a detí trpiacich a umierajúcich v koncentračných táboroch.

      Ďalšou udalosťou v rámci 2. svetovej vojny je udalosť, do ktorej je  pretavená hrdosť, odvaha, vzdor i sláva nášho národa - Slovenské národné povstanie. Bolo najodvážnejším činom v našich dejinách.

      Preto sme si aj my pripomenuli tieto udalosti v rámci školských projektov: Holokaust,  Po stopách žilinských rodákov v období 2. svetovej vojny a Slovenské národné povstanie na hodinách dejepisu prezentáciou projektov žiakov druhého ročníka a zhotovením násteniek žiackych projektov a fotodokumentácie z tohoto obdobia.

      Vyučujúce dejepisu

     • Hodina Zeme 26. marec 2022

     • Darujme Zemi jednu hodinu tmy 26.3. od 20:30 do 21:30 a pripojme sa tak ku kampani na ochranu klímy, ktorá sa koná už od roku 2007.

      ZAPOJ SA AJ TY A ZHASNI !!!

     • Valentínska kvapka krvi

     • Dňa 24. 3. 2022 od 8:00 do 12:00 sa v našej škole opäť po dvojročnej prestávke a už po ôsmykrát uskutočnila akcia: „VALENTÍNSKA  KVAPKA  KRVI“- dobrovoľné darovanie  krvi. Zúčastnili sa jej žiaci  tretích, štvrtých ročníkov a aj nadstavbových ročníkov. 

      Darcovia krvi zo 4.D triedy: Kohút Roman, Novosad Martin, Orieščíková Erika, Čičerínová Nina, Vráblová Alžbeta, Brňáková Eliška

      Darcovia krvi zo 4.B triedy: Kubačka Ján, Krajčík Roman, Jakubíková Barbara

      Darcovia krvi zo 4. E triedy: Chudejová Barbora

      Darcovia krvi z 3.C triedy: Laco Samuel, Tomčalová Kristína, Budošová Michaela, Mravcová Simona, Ragáčová Marcela

      Darcovia krvi z 3.B triedy" Vachálek Jakub,  Nikolajová Lívia, Sukeníková Barbora

      Darcovia krvi z 2.X triedy: Šípková Anna, Brodňanová Janka

      U všetkých žiakov, ktorí sa zúčastnili sa cení odvaha a najmä šľachetnosť vykonať správnu vec. Všetkým patrí veľké ĎAKUJEM.

      Mgr. Ľubomíra Jamnická

     • Charitatívna zbierka zdravotníckych pomôcok

     • Ctený pedagogický zbor, vážení rodičia, milí žiaci!
      Sociálne siete, časopisy a noviny v posledných dňoch zaplavili profilové fotky s ukrajinskou vlajkou a slová podpory nášmu východnému susedovi. Preto Vám v mene ŽŠR chceme oznámiť, že na našej škole sa bude konať charitatívna zbierka zdravotníckych pomôcok pre vojnou ničené nemocnice v Kyjeve.
      Jedná sa o nasledovné komodity:
      - obväzy rôznych veľkostí,
      - hotové krycie obväzy,
      - elastické obväzy,
      - škrtidlá,
      - sterilné rukavice.
      Budeme vďační aj za obväzový materiál z autolekárničiek.


      Charitatívna zbierka sa uskutoční v dňoch 14.3. 2022 a 17.3.2022 v čase od 7:30 hod. do 14:30 hod. vo vestibule školy. V uvedených dňoch a časoch budú vo vestibule školy umiestnené krabice, do ktorých bude možné uskladniť potrebný zdravotnícky materiál. Spomínaná zbierka je realizovaná v spolupráci s DHZO Martin - Priekopa.
      Touto cestou sa chceme poďakovať za poskytnutý materiál, Vašu nezištnú pomoc, ľudskosť a empatiu.
      Ďakujeme!!!
      Žiacka školská rada

     • Online prednáška OZ Žena v tiesni

     • V dňoch 28.2 a 3.3. 2022 sa uskutočnila online prednáška na tému Násilie páchané na ženách. Prednášky sa zúčastnili žiaci 3. a 4. ročníka študijného odboru praktická sestra a zdravotnícky asistent.

      Žiaci považovali prednášku za veľmi užitočnú. V neskoršej diskusii s vyučujúcimi sa vyjadrili, že vďaka prednáške si uvedomili, že aj v ich okolí môžu vidieť varovné signály naznačujúce možnosť násilného správania. Žiaci vyjadrili, že ich generácia už nie je až tak zaťažená rodovými stereotypmi, ktoré boli prezentované. Tiež ich prekvapilo, že násilie môže mať aj iné formy ako len fyzické násilie. Ocenili možnosť poskytovania pomoci občianskym združením aj osobe, ktorá o pomoc priamo nežiada. Príjemne boli prekvapení ochranou anonymity ženy, ktorej združenie poskytuje pomoc.

      Myslíme, že táto aktivita bola pre žiakov prínosom nie len pre ich osobný život, ale aj pre ich povolanie zdravotníka.

      Veríme, že v budúcnosti už podobná aktivita na našej škole bude prebiehať prezenčne. Vzájomná interakcia prednášateľa a žiakov zvýši jej efektivitu.

      Mgr. Kováčová Gabriela, Mgr. Klučková Katarína

     • Oznam - aktualizácia "Školského semafora"

     • v súvislosti s aktualizáciou „Školského semafora“ k 25.02.2022 dávame Vám do pozornosti dôležité informácie:
      1. Zavádza sa nový pojem “individuálna izolácia“ – obmedzenie pohybu osoby, ktorá bola pozitívne testovaná na ochorenie COVID-19. Individuálna izolácia sa vzťahuje iba na žiakov, pedagogických zamestnancov.
      2. V prípade, že žiak alebo pedagogický zamestnanec bol v úzkom kontakte s osobou pozitívnou na ochorenie COVID-19 v škole, nejde do karantény, pokiaľ sa u neho neprejavujú klinické príznaky ochorenia. Takéto osoby musia mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2 nasledujúcich 10 dní v škole. Žiaci v škole môžu nahradiť respirátor rúškom.
      3. Žiak, alebo pedagogický zamestnanec, ktorý ukončil izoláciu, je povinný mať ďalších 5 dní prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2.
      4. Žiaci nemajú povinnosť nosiť rúška v triedach, ale musia ich nosiť v spoločných priestoroch, kde dochádza k premiešavaniu žiakov z viacerých tried. Na pedagogických zamestnancov sa táto výnimka nevzťahuje.
      5. Mimovyučovacie aktivity sa nemusia ďalej organizovať v režime OTP, ale na základe rozhodnutia ministra školstva je stále potrebné predkladať “Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“. Využívanie samotestov pred mimovyučovacími aktivitami je naďalej odporúčané.

      V Žiline, dňa    28.02.2022

      zástupcovia školy