• Divadelné predstavenie Florence Nightingalová - na facebookových stránkach Žilinského večerníka

     • Žiaci tretieho ročníka si pre svojich spolužiakov pripravili Divadelné predstavenie o živote zakladateľky ošetrovateľstva Florence Nightingalovej a v piatok 19.5.2023 v spoločenskej miestnosti školy zahrali predstavenie v dvoch vstupoch.

      Na predstavení sa zúčastnili aj zástupcovia Žilinského večerníka a informovali o tom aj širokú verejnosť na svojej facebookovej stránke:

     • O najlepšiu praktickú sestru

     • Dňa 19.5. 2023 sa na našej škole uskutočnila súťaž „O najlepšiu praktickú sestru“. Súťažiacimi boli študenti 3. ročníka PRS. Každú triedu reprezentovali 2  žiaci a to z III.C Natália Krajčiová a Sára Martiníková, z  III. D Daniela Košťálová a Rebeka Šimková a z III. E Lea Liptáková a Klára Petrovská. Súťažilo sa v 5 disciplínach a to v obväzovej technike, v prezliekaní postele na čas, v poskytovaní prvej pomoci, v prevedení ošetrovateľskej starostlivosti o pacienta a nakoniec súťažiaci museli napísať test, ktorý pozostával z otázok zo ZKC a PYJ. Výhercami sa stali:

      I. miesto: Sára Martiníková (III. C)

      II. miesto: Rebeka Šimková (III.D)

      III. miesto: Daniela Košťálová (III.D)

      Víťazom i všetkým zúčastneným srdečne gratulujeme za ich pekné výkony a plné nasadenie. Zároveň ďakujeme aj kolegyniam a triede II.D PRS za spoluprácu.

      Mgr. Z. Koperová Valentová, PhDr. B. Krňanová

     • Plážový futbal

     • Dňa 19.5.2023 sa uskutočnili majstrovstvá školy v plážovom futbale chlapcov a dievčat.

      Turnaju sa zúčastnilo 6 družstiev, víťazom turnaja chlapcov sa stalo družstvo II.B a z dievčat I.C

      Víťazom srdečne gratulujeme Remeková, Bučka

     • Štvrtáci sa dnes lúčili...

     • Štvrtáci strávili svoj posledný vyučovací deň na škole rozlúčkovo: s úsmevom, piesňami a hlavne veľkým hlukom. Naši maturanti dnes totiž odchádzali na akademický týždeň.

      Prajeme všetkým veľa šťastia, aby úspešne zvládli maturitné skúšky a následné prijímacie pohovory na vysoké školy.

     • Beh do Strečianských hradných schodov

     • Dňa 12.5.2023 sa uskutočnil ,, Beh do Strečianských hradných schodov´´

      Súťaže sa zúčastnilo 600 pretekárov v rôznych kategoriach.

      Našu školu reprezentovali Matej Dubec 2.D, Alexander Bartoš 3.D, Lucia Pastorková 3.E, Barbora Hrabovská 3.E a Adriana Hrubá 3.B. Všetkým zúčastneným ďakujem a teším sa o rok

      Mgr. Monika Remeková

      Nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa!

     • Žrebovanie maturitných oddelení

     • Na historicky významný dátum 12.5., deň narodenia Florence Nightingalovej, si naši maturanti v odbore praktická sestra žrebovali nemocničné oddelenie, na ktorom vykonajú praktickú maturitnú skúšku. Veríme, že pri žrebovaní mali „šťastnú ruku“ a prajeme, aby sa im podarilo uplatniť všetky odborné vedomosti a zručnosti, ktoré nadobudli počas celého štúdia.

      Mgr. Katarína Klučková, vedúca študijného odboru praktická sestra

     • Exkurzia na Hematologicko-transfuziologickom oddelení v Čadci

     • Dňa 12.5.2023 sa žiaci III.A odboru zdravotnícky laborant zúčastnili odbornej exkurzie na Hematologicko-transfuziologickom oddelení v Kysuckej nemocnici v Čadci.

      Odbornou exkurziou nás sprevádzala vrchná laborantka HTO oddelenia pani Vlasta Podoláková. Naša odborná exkurzia bola zameraná na transfúznu časť, ktorá môže byť súčasťou hematologického oddelenia.

      Žiaci sa v prvej časti odbornej exkurzie oboznámili s registráciou darcov krvi, s vyšetreniami, ktoré sa vykonávajú pred odberom krvi a so samotným odberom krvi (u darcov ).

      V druhej časti odbornej exkurzie sa žiaci oboznámili s poodberovými vyšetreniami u darcov krvi, ako aj s prístrojovým vybavením imunohematologického laboratória.

      V tretej časti odbornej exkurzie sa žiaci oboznámili so spracovaním celej krvi odobratej od dobrovoľných darcov. Videli ako sa krv spracováva na jej jednotlivé krvné zložky- erytrocyty a plazmu, ktoré sa využívajú na hemoterapiu. Videli ako sa jednotlivé transfúzne prípravky skladujú. Ďalej sa oboznámili s výrobou deleukotizovaných erytrocytových transfúznych prípravkov, čerstvej zmrazenej plazmy.

      Odborná exkurzia na Hematologicko-transfuziologickom oddelení v Kysuckej nemocnici v Čadci, bola pre žiakov veľkým odborným prínosom. Získali nové teoretické vedomosti z oblasti transfúznej časti.

      Ďakujeme pani Podolákovej, ktorá žiakom zaujímavým spôsobom priblížila náplň práce zdravotníckeho laboranta na oddelení Hematologicko-transfuziologickom.

      Tešíme sa na ďalšie stretnutie a spoluprácu.

      Mgr. Miroslava Pučkovicová

     • Odborná exkurzia na RÚVZ v Žiline

     • Žiaci 4. ročníkov odboru praktická sestra (IV. C, IV. D, IV.E) sa zúčastnili  v rámci predmetu Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia na odbornej exkurzii na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva. PhDr.Fialová PhD nás podrobne oboznámila s činnosťou jednotlivých odborov úradu ale najmä s činnosťou oddelenia podpory zdravia. Odbor podpory zdravia sa snaží zabezpečiť zdravší životný štýl obyvateľstva prostredníctvom edukačných aktivít, realizáciou rôznych programov a projektov zameraných na zlepšenie zdravotného uvedomenia.  Odborné poradenstvo sa poskytuje aj v „Poradniach zdravia“, kde záujemcov o zlepšenie zdravia podrobne vyšetria a následne stanovia osobné rizikové skóre.

      Žiaci si odniesli z exkurzie mnoho poznatkov, ktoré mohli využiť na hodine Psychológie pri tvorbe vlastných edukačných plánov.

       Mgr. Švejdová, Mgr. Korbelová, Mgr. Michnáčová, Mgr. Čelková

     • Tematická exkurzia – Pitná liečba v kúpeľoch Nimnica

     • Tematická exkurzia – Pitná liečba v kúpeľoch Nimnica

      Dňa 4.5. sa žiaci 4.B odboru masér zúčastnili exkurzie v kúpeľnom zariadení Nimnica, ktorá bola zameraná na pitnú liečbu. V úvode žiaci absolvovali krátku odbornú prednášku o histórii kúpeľov, liečivých pitných prameňoch a liečebných procedúrach, ktoré poskytujú pacientom s rôznymi druhmi ochorení. Žiaci mali možnosť vidieť jednotlivé úseky prevádzok – pracovisko balneoterapie, vodoliečby, elektroliečby, inhalácie a iné. Pobyt sme si spríjemnili aj návštevou soľnej jaskyne v areáli kúpeľov. Zastavili sme sa tiež pri troch prameňoch s liečivou vodou, kde nasledovala ochutnávka prírodnej vody, ktorá má blahodárne účinky na ľudský organizmus.

      Jedinečné zloženie nimnickej minerálnej vody umožňuje jej vonkajšiu i vnútornú aplikáciu, a to formou pitnej liečby, inhalačnej liečby a uhličitého kúpeľa.

      Mgr. Sokolová G.

     • Prijímacie skúšky na našej škole - Televízia RAJ

     • V televízii RAJ sa dňa 9.5.2023 vysielala reportáž o prijímacích skúškach na našej škole pre školský rok 2023/24. Záujem o štúdium na SZŠ bol, ako každý rok, vysoký. Tento rok boli otvárané odbory pre štvorročné maturitné  štúdium: praktická sestra, masér, zdravotnícky laborant a asistent výživy.

     • Relaxačné a regeneračné centrum pri Strednej zdravotníckej škole

     • Relaxačné a regeneračné centrum pri Strednej zdravotníckej škole informuje o otváracích hodinách v mesiaci máj, jún.

      Otváracie hodiny v mesiaci máj, jún:

      Máj/jún: 15.-16.-17.5. 2023 ZATVORENÉ

                      22.-23.-24.5.2023 ZATVORENÉ

                      30.-31.5. a 1.6. 2023 ZATVORENÉ

                    18.-19.5. 2023 OTVORENÉ

                    25.-26.5. 2023 OTVORENÉ

                    29.5. 2023        OTVORENÉ

      od 2.6 - 29.6. 2023 OTVORENÉ každý pracovný deň 7:30-13:00.

      viac na: https://szshlbokaza.edupage.org/a/sluzby-poskytovane-ziakmi

     • Projekt: Škola-škole, s podtitulom „učíme sa pre prax“

     • „Dlhodobé sedenie v jednej polohe nie je pre ľudské telo prirodzené. Žijeme však v digitálnej dobe...“ Týmito slovami sa dňa 27. 4. 2023 prihovárali žiaci 4. B triedy odboru masér žiakom 1. ročníka SSOŠ odboru informačné a digitálne technológie na spoločnom edukačnom stretnutí v priestoroch SZŠ.

      Žiaci 4. B triedy, naši maturanti a budúci maséri si priamo v praxi vyskúšali aplikovať svoje získané vedomosti a praktické zručnosti nadobudnuté počas  štúdia na SZŠ v Žiline v predmete Anatómia a psychológia, Psychológia, pedagogika a profesijná komunikácia, v predmete Rekondično-relaxačné cvičenia a v predmete Informatika. Zážitkovou formou v rámci pripravenej edukačnej aktivity sprístupnili žiakom 1. ročníka SSOŠ v Žiline-budúcim IT odborníkom, teoretický základ a praktický návod ako predchádzať rôznym poruchám pohybového systému v súvislosti s dlhodobou statickou záťažou pri práci s počítačom a počítačovou myškou. V praktickej časti edukačnej aktivity mal každý žiak SSOŠ možnosť vyskúšať si  predvedené kompenzačné a strečingové cvičenia na jednotlivých stanovištiach pod dohľadom našich maturantov 4. B triedy.

      Viac o tom, ako celá edukačná aktivita prebiehala a do akej miery oslovila žiakov SSOŠ v Žiline spolu s pani učiteľkou Mgr. J. Pajgerovou si môžete prečítať v článku uverejnenom na stránke ich školy a tiež pozrieť v priloženej fotogalérii.

      Tešíme sa na ďalšie zážitkovo-úžitkové stretnutie a spoluprácu

      Mgr. B. Nemcová, Mgr. I. Kubicová, PhDr. J. Švejdová, MPH, autorka projektu

      článok: https://ssosza.edupage.org/news/?gtnid=2113#news-2113

       

     • Žilinský večerník 2.5.2023 - Hovorme o prvej pomoci, nech je prirodzené ju poskytnúť

     • Žilinskom večerníku bol 2.5.2023 zverejnený celostranový článok s názvom "Hovorme o prvej pomoci, nech je prirodzené ju poskytnúť".  V článku môžeme nájsť informácie nielen o histórii súťaže, ale aj priebehu tohtoročnej súťaže na našej škole, o jednotlivých modelových situáciách, v ktorých sa súťažiaci ocitli a museli ich riešiť. O odhodlaní súťažiacich ukázať svoje vedomosti a zručnosti ako podať prvú pomoc zranenému a zachrániť ľudský život.  

      A ako dodáva naša pani zástupkyňa Ľubomíra Tudíková aj pre širokú verejnosť: "Prvá pomoc spočíva v tom, že sa nezachováme ľahostajne, nenecháme zraneného človeka bez pomoci, ale že niečo urobíme. Vždy je totiž lepšie urobiť aspoň niečo, ako neurobiť nič. Minimálne zavolať tiesňovú linku, ostať pri zranenom človeku a o niečo sa pokúsiť. Ľahostajnosť v  takýchto situáciách nemá miesto"

      Článok v plnom znení si môžete prečítať (stiahnuť tu...)

     • TV JOJ - Súťaž prvej pomoci v KRIMI

     • Aj v televízii JOJ sa objavila reportáž o súťaži Prvej pomoci na Strednej zdravotníckej škole. Reportáž bola odvysielaná v sobotu (29.4.2023) vo večerných hodinách v relácii KRIMI.

      Poslaním tejto súťaže bolo preveriť vedomosti žiakov stredných zdravotníckych škôl v poskytovaní prvej pomoci a zároveň pripomenúť širokej verejnosti dôležitosť poskytovania prvej pomoci v reálnom živote, čo sa, teraz už môžeme s istotou povedať aj podarilo.

     • Exkurzia v zariadení pre seniorov vo Vrútkach

     • SENIOR - Zariadenie pre seniorov a dom sociálnych služieb vo Vrútkach – odborná exkurzia

      Dňa 27.4. 2023 sa naša trieda III.E odbor praktická sestra zúčastnila na exkurzii v zariadení pre seniorov vo Vrútkach. Sprevádzala nás príjemná vedúca sestra, ktorá nám ukázala čisté a dôstojne zariadené priestory budov. Oboznámila nás aj s pracovnou náplňou multidisciplinárneho tímu a prístupe ku klientom. Ako prvé sme videli presvetlenú jedáleň, kde sa nachádzalo aj niekoľko klientov. Zavítali sme aj na izbu klientov, ktorá bola dôkladne zariadená. Na izbe môžu byt maximálne dvaja klienti, ktorí majú polohovacie postele, vlastný stolík a závesy, ktoré zabezpečeniu intimitu . Maximálna kapacita klientov v tomto zariadení je 58.

      Dozvedeli sme sa aj o aktivitách, ktoré klienti vykonávajú, buď samostatne alebo za pomoci pracovníkov v zariadení. Ukázali nám rôzne farebné hry na trénovanie pamäte, jemnej motoriky a sebaobslužných činností. Niektoré z týchto hier si taktiež aj vyrobili v rámci tvorivých dielní. Pred zariadením sa nachádza záhrada, kde klienti hrajú hry a súťaže. Súčasťou záhrady je aj takzvaný ,,chodník zdravia”, po ktorom sa pacienti prechádzajú alebo trávia čas so svojimi blízkymi počas návštevných hodín.

      Touto exkurziou sme si mohli prezrieť jedno zo zariadení poskytujúcich sociálne služby, o ktorom sa učíme na predmete organizácia zdravotníctva a sociálnych služieb a kde by sme sa mohli uplatniť v praxi po skončení školy.

      Žiačky III.E

     • VYHLÁSENIE VÝSLEDKOV celoslovenskej literárnej súťaže PREKROČ SVOJ TIEŇ

     • Dňa 3.10.2022 bola vyhlásená výzva na zapojenie sa stredných škôl do celoslovenskej literárnej súťaže Prekroč svoj tieň, ktorej výsledky boli zverejnené dňa 3.4.2023 v elektronickom časopise Prekroč svoj tieň, ISSN 2644-6707. Na celý priebeh súťaže dohliadal odborný garant súťaže, spisovateľ, jazykovedec a pedagóg doc. PhDr. Peter Karpinský, PhD.

      Do tejto výzvy sa zapojili i žiačky III.E PRS triedy, ktoré napísali umelecky hodnotné poviedky na tému: Čo je môj domov. Študentky tak získali jedinečnú príležitosť prezentovať svoje literárne schopnosti, kreatívne uchopili jazyk so zapojením a rozvíjaním obrazotvornosti, no v neposlednom rade ukázali svoju vlastnú tvorivosť v kontexte pisateľských stratégií, techník, metód a postupov. Napokon svojou neskutočnou snahou a vynaloženým úsilím dokázali nemožné, lebo opätovne potvrdili svoje výnimočné pisateľské kvality, keďže minulý rok zvíťazili v tejto súťaži až dve študentky z danej triedy a tento rok sa to podarilo ďalšej z nich – Tamare Taranovej, ktorá získala krásne 3. miesto.

      Dňa 18.4.2023 našu školu poctili svojou návštevou riaditeľka súťaže Mgr. Lenka Jalilah, PhD. a kreatívny tajomník redakčnej rady, redaktor Mgr. Christopher Danis, ktorí našej Tamare odovzdali vecné ceny a vytúžené potvrdenie o publikačnej činnosti, ktoré si bude môcť uplatniť pri dokladovaní odbornej aktivity, pri prijímacích pohovoroch na vysokú školu a na samotnej vysokej škole pri získaní kreditov.

      Práca našej študentky je už v súčasnosti publikovaná v elektronickom časopise Prekroč svoj tieň, ISSN 2644-6707 (v rubrike Mladé talenty) a v recenzovanom Zborníku ocenených príspevkov 2. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže PREKROČ SVOJ TIEŇ, ISBN 978-80-570-4696.

      Na záver chcem poďakovať i dievčatám, ktoré sa do súťaže zapojili, žiaľ, nepodarilo sa im umiestniť. Verím, že čoskoro príde ten vytúžený úspech a ony získajú zadosťučinenie zo svojej dobre vykonanej práce v podobe ocenenia či vďaky.

      Ocenený príspevok Tamary Taranovej si môžete prečítať kliknutím na uvedený odkaz (Zborník ocenených príspevkov 2. ročníka Celoslovenskej literárnej súťaže PREKROČ SVOJ TIEŇ, ISBN 978-80-570-4696-7):

      https://www.prekrocsvojtien.sk/wp-content/uploads/2023/04/Zbornik_2.rocnik_Prekroc-svoj-tien-1.pdf

      Mgr. Michaela Kántorová, vyučujúca SJL III.E PRS triedy

     • Exkurzia v Piešťanoch v Balnea Spa

     • Dňa 28.4.2023 sa žiaci 3.B triedy pod vedením Mgr. Derbas a Mgr.Janekovej zúčastnili exkurzie v Piešťanoch v najväčšom Balnea Spa komplexe v strednej Európe s obsluhou 1200 klientov na deň.

      Žiaci videli rôzne procedúry fyzikálnej terapie a mohli si ochutnať minerálne pramene alebo aplikovať piešťanské liečivé bahno. V poobedňajších hodinách sme ešte navštívili Balneologické múzeum a tým ukončili našu tematickú exkurziu.