• POĎAKOVANIE - Pri relaxe môžeš pomôcť

     • My, žiaci IV.B MAS triedy,  chceme z celého srdca poďakovať všetkým, ktorí prišli a podporili  myšlienku našej akcie Pri relaxe môžeš pomôcť. Našou prácou a Vašou štedrosťou sa nám podarilo vyzbierať sumu 1800. Peniaze v najbližších dňoch odovzdáme nášmu spolužiakovi. Poďakovanie patrí aj vedeniu školy za možnosť uskutočniť túto myšlienku pomoci a vedúcej predmetovej komisie odboru masér, ktorá nám pomohla s organizáciou. Bolo nám veľkou cťou.

      Ďakujeme Vám.

                                žiaci IV.B

      „Dobročinnosť je výnimočný stav, keď sa z ľahostajného prúdu človečiny oddelí skutočná ľudskosť, aby pomohla trpiacemu.“

                                                                                                                                       (Milan Rúfus)

       

     • Odborná exkurzia v Centre sociálnych služieb TAU v Turí

     • Dňa 30.1.2020 sa žiaci III. C triedy odboru Zdravotnícky asistent zúčastnili odbornej exkurzie v Centre sociálnych služieb TAU v Turí.

      Získali informácie o poslaní Centra sociálnych služieb TAU, ktorým  je poskytovať sociálne služby zdravotne ťažko postihnutým ženám vo veku od 18 rokov.

      Žiaci si prezreli jednotlivé miestnosti centra: izby s 1- 3 lôžkami s príslušenstvom, rehabilitačnú miestnosť, 8 miestností na pracovnú terapiu, kaplnku. Izby pre imobilných sú vybavené elektrickými polohovateľnými posteľami, zdvíhacím zariadením a bezbariérovým hygienickým zariadením. V areáli sú aj samostatné budovy pre posilňovňu, skleník, úžitková a okrasná záhrada. 

      Dozvedeli sa, že ošetrovateľský a opatrovateľský personál pracuje s metódou bazálnej stimulácie, ktorej sú  certifikovaným pracoviskom.

      Mgr. Mária Ondreášová, PhDr. Beáta Matejičková

     • Hviezdoslavov Kubín – 66. ročník

     • V utorok 28. januára 2020 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Ako je už tradíciou, opäť sa súťažilo v dvoch kategóriách. Kategória prózy bola zastúpená piatimi recitátormi a v kategórii poézie sa svojím prednesom zapojilo desať recitátorov. Porota sa napokon zhodla na nasledovných výsledkoch:

      POÉZIA

      1. miesto:                Veronika Szotkovska III. E ZDA
      2. miesto:                Tamara Pekarová I. F ZDL, Andrea Olšovská I. F ZDL
      3. miesto:                Lenka Macejíková II. F ZDL, Martina Jurgová II. B MAS

      PRÓZA

      1. miesto:                Sofia Minarovská III. AA ASV
      2. miesto:                Bianka Neomániová I. D PRS, Roman Krajčík II. B MAS
      3. miesto:                Alžbeta Mažgútová III. AB MAS, Soňa Radvaniaková II. E ZDA

      Ďakujeme všetkým zúčastneným recitátorom i publiku, ktoré prišlo povzbudiť svojich spolužiakov. Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa opäť o rok na ďalšie skvelé výkony! 😊

      vyučujúce SJL

     • Vysoká škola?

     •  

      Na www.portalvs.sk/sk/  získate informácie o:

      -  o prijímacom konaní na všetkých vysokých školách z jedného miesta,

      -  aktuality, z ktorých sa dozviete, čo zaujímavé sa uskutočnilo alebo ešte len uskutoční na vysokých školách    (https://www.portalvs.sk/sk/aktuality),

      -  kalendár podujatí, v ktorom nájdete, kedy sa na Vami vybraných vysokých školách konajú Dni otvorených dverí (https://www.portalvs.sk/sk/kalendar),

      -  centrálnu elektronickú prihlášku (www.prihlaskavs.sk), prostredníctvom ktorej si môže záujemca o vysokoškolské štúdium podať prihlášku na viacero vysokých škôl bez nutnosti ďalšej registrácie a niekoľkonásobného vypĺňania rovnakých údajov,

      -  poskytovanie veľkej podpory používateľov – poskytujeme pomoc telefonicky, e-mailom, chatom, osobne; pomôžeme vám vyhľadať informácie, kontakty; je pre vás pripravený aj chatbot, zoznámte sa s ním.

      viac na: https://www.portalvs.sk/sk/informacie-o-vysokych-skolach?from=menu1

    • PRI RELAXE MȎŽEŠ POMȎCŤ
     • PRI RELAXE MȎŽEŠ POMȎCŤ

     • Dňa 29. januára 2020 bude naše Relaxačno – regeneračné centrum pri Strednej zdravotníckej škole v Žiline pre Vás otvorené od 8. 00 až do 18. 00 hod..

      Prečo? Snažíme sa pomôcť žiakovi našej školy, ktorého mamina trpí veľmi vážnou chorobou.

      Ako môžete pomôcť? Príďte na masáž. Peniaze za naše služby budú odovzdané žiakovi chorej maminy.

      https://szshlbokaza.edupage.org/a/sluzby-poskytovane-ziakmi

     • Zverejnené kritériá pre prijímacie skúšky pre odbor masér

     • Kritériá prijímania žiakov do 1. ročníka pre školský rok 2020/2021 v odbore masér pre žiakov základných škôl:
      Študijný odbor: 5370 M masér
      Termín podania prihlášok do 28.februára 2020
      Forma štúdia: 4-ročné denné štúdium ukončené maturitnou skúškou
      Prijímacie skúšky sú zložené z talentovej skúšky. Po úspešnom vykonaní talentovej skúšky budú uchádzači následne zoradení podľa súčtu získaných bodov v talentovej skúške a podľa bodového hodnotenia priemeru ZŠ z vybraných predmetov...
      Viac informácií na stránke školy: https://szshlbokaza.edupage.org/a/4-rocne-studium-20202021

     • SZŠ Žilina ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

     • Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina prijme do pracovného pomeru učiteľa pre úplné stredné odborné vzdelávanie:

      1. Výučba odborných predmetov v odbore masér
      2. Kvalifikačné požiadavky
      • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v študijnom odbore - fyzioterapia alebo ošetrovateľstvo a rehabilitácia s predchádzajúcim vzdelaním získaným na strednej zdravotníckej škole v študijnom odbore rehabilitačný pracovník alebo rehabilitačný asistent, diplomovaný fyzioterapeut, doplňujúce pedagogické štúdium
      • minimálne 2 roky odbornej praxe

      Termín nástupu: 01.02.2020

      Kvalifikačné predpoklady podľa platnej legislatívy (podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných  zamestnancoch v znení neskorších predpisov a   vyhlášky č. 437/2009 Z. z.).

      viac informácií: https://szshlbokaza.edupage.org/a/volne-pracovne-miesta

     • Veselé Vianoce a šťastný nový rok 2020

     • Šťastné a pokojné vianočné sviatky, veľa zdravia šťastia, osobných a pracovných úspechov v novom roku 2020 Vám praje kolektív zamestnancov SZŠ.

      Oznam pre žiakov:

      Vianočné prázdniny 23. december 2019 - 7. február 2020

      Nástup do školy v stredu 8. januára 2020

     • Vianočné trhy

     •    Vážení čitatelia, kolegovia, kolegyne, milí študenti!

            Chcem sa veľmi úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa svojou aktívnou účasťou podieľali na príprave a realizácii tohtoročných vianočných trhov, ktoré sa uskutočnili 20.decembra 2019 vo vestibule našej školy. Napriek zmene priestorov boli vianočné trhy 2019 veľmi úspešné. Najväčší podiel na tomto úspechu mali naši „stánkari“, ktorí predávali svoje výrobky a samozrejme Vy, naši kupujúci. 408,62€ je suma, ktorou ste prispeli na detskú paralympiádu. Zvlášť by som sa chcela poďakovať tým, ktorí prispeli najviac zo svojho zisku: ŽŠR: 90€, I.C: 87,25€, I.F: 71€, III.B: 63,26€.

      Úprimne ďakujem a dúfam, že svojou účasťou podporíte aj ďalšie školské podujatia!

      LubLuc.

     • SZŠ Žilina ponúka voľné pracovné miesto na pracovnú pozíciu:

     • KUCHÁRKA

      Miesto výkonu práce:  Školská jedáleň pri SZŠ, Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina

      Počet voľných miest :  1

      Miesto výkonu práce:  Stredná zdravotnícka škola, Hlboká cesta 23, Žilina

      Mzdové ohodnotenie:  podľa zákona č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých  zamestnancov pri výkone                               práce vo verejnom záujme

      Dátum nástupu:  ihneď

      viac informácií: klinite sem pre viac informácií

     • Odborná exkurzia Zariadenie pre seniorov v Rajci - Domov Vďaky

     • Dňa 20.12. sa žiačky III.E triedy odboru zdravotnícky asistent  zúčastnili odbornej exkurzie v Zariadení pre seniorov v Rajci - Domov Vďaky. Ide o kombinované zariadenie, ktoré poskytuje nepretržitú komplexnú ošetrovateľskú a opatrovateľskú starostlivosť, stravovanie. 

      Zmyslom Domova Vďaky je starostlivosť o ľudí v dôchodkovom veku, ktorí potrebujú pomoc inej osoby, ale aj o dospelých ľudí s telesným a mentálnym postihnutím, ktorých zdravotný stav vyžaduje špeciálnu starostlivosť. Vytvárajú rodinnú pohodu pre zachovanie dôstojnej staroby.

      Žiačky zdobili s klientami medovníky a na záver im zaspievali vianočné koledy. 

      Mgr. Hušťavová Miroslava, Mgr. Čelková Katarína, Mgr. Kováčová Gabriela, Mgr. Klučková Katarína

     • Exkurzia v DSS Stranik

     • Dňa 18. 12. 2019 žiaci I. S SAN sa zúčastnili exkurzie v DSS Stranik a klientov potešili malými darčekmi.

      Vyučujúce: Mgr. Korbelová, Mgr. Jarinkovičová, PhDr. Ondrášová

     • Odborná exkurzia v zariadení Harmónia- útulok, domov na pol ceste

     • Dňa 18.12.2019 sa žiaci III. C triedy odboru zdravotnícky asistent zúčastnili odbornej exkurzie v útulku, v domove na pol ceste, ktorý patrí pod zariadenie Harmónia so sídlom Žiline.

      Žiaci  priniesli klientom zariadenia trvanlivé potraviny, ovocie a  vianočné pečivo. Oboznámili sa s problematikou útulku prostredníctvom podnetnej prednášky s diskusiou a zaujímavého filmu.

      Dozvedeli sa, že v útulku sa poskytujú služby fyzickej osobe, ktorá nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb, nemá zabezpečené ubytovanie alebo nemôže doterajšie bývanie užívať.

      Útulok poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, nevyhnutné ošatenie a obuv. Zároveň vytvára podmienky na vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, prípravu stravy, výdaj stravy alebo výdaj potravín, pranie, žehlenie a údržbu bielizne a šatstva, ako aj záujmovú činnosť.

      Mgr. Mária Ondreášová, Mgr. Iveta Švajdová, PhDr. Beáta Matejičková

     • Olympiáda z dejepisu

     • "Historik nikdy nemá povedať nič falošné ani nezamlčať nič pravdivé"

      Na Strednej zdravotníckej škole v Žiline sa 12.12.2019 prvýkrát uskutočnilo školské kolo olympiády z dejepisu. Predchádzali mu triedne kolá, z ktorých postúpilo päť žiakov  Filip Zvarík z I. B, Filip Jančula z II. C,  Alžbeta Vlčková z II. E,  Jakub Vrchovský a Lanka Macejíková z II. F.

      Komisia, ktorú tvorilo zoskupenie Mgr. Michaela Kántorová, Mgr. Magdaléna Štiffelová a Mgr. Milada Sakalová, zhodnotila, že pripravenosť žiakov bola veľmi dobrá. Prvé miesto obsadil Jakub Vrchovský, druhé Lenka Macejíková a tretie miesto Alžbeta Vlčková. Žiaci boli ocenení poukážkami v hodnote 10€, 7€ a 5€. Víťaz postupuje do krajského kola dejepisnej olympiády. Prajeme mu veľa úspechov pri tvorbe písomnej práce a počas obhajoby.

      Foto: zľava Mgr. Milada Sakalová, Mgr. Magdaléna Štiffelová, Alžbeta Vlčková, Filip Jančula, Filip Zvarík, Lenka Macejíková, Jakub Vrchovský, Mgr. Michaela Kántorová

      Mgr. Milada Sakalová

     • Žiacka školská rada oznamuje:

     • A je to tu!

      Naša Alžbetka, predsedníčka ŽŠR, získala OSVEDČENIE O ODBORNEJ SPÔSOBILOSTI s celoštátnou platnosťou.

      V dňoch 4.-6.októbra a 22.-24. novembra 2019 sa naša Betka zúčastnila vzdelávania „Líder žiackej školskej rady“ v Terchovej. Vyvrcholením spomínaného vzdelávanie, ktorého náplňou bolo absolvovanie 60 hodín tvorivej činnosti, bolo získanie osvedčenia s celoštátnou platnosťou. Betka si tak splnila svoj sen a úspešne ukončila svoju snahu byť lídrom  žiackej školskej rady.

                                                           Betka, veľká gratulácia!

      Náplň vzdelávacích tém: 

      1. Úvod do kompetencií mladého lídra v žiackej školskej rade.
      2. Efektívna komunikácia.
      3. Aktívne počúvanie a spätná väzba v komunikácii.
      4. Zostavenie a vedenie prezentácie, zvládnutie emócii a problémov pri prezentácii.
      5. Legislatíva - týkajúca sa žiackych školských rád.
      6. Definovanie a typológia tímov, tímové roly.
      7. Vývoj tímu , tímová dynamika, efektivita tímu a jeho riadenie.
      8. Základy SWOT analýzy a jej využitie pre podporu žiackej školskej rady.
      9. Rozbor reality a plánovanie jej skvalitnenia.
      10. Realizácia a vyhodnotenie projektovej aktivity.
      11. Prezentačné zručnosti: rozboru, plánovania a realizácie projektovej aktivity.
      12. Motivácia, sebamotivácia a motivačný proces v práci s mladými ľuďmi.
      13. Faktory a nástroje podporujúce motiváciu.
      14. Vedenie ľudí a líderstvo).
      15. Konflikty a ich možnosti riešení nenásilnou komunikáciou.
      16. Základy projektového manažmentu, riadenie projektového tímu, projektový cyklus.

       ŽŠR