• Vianočné koledy

     • Vianočné koledy, či piesne s vianočnou tematikou sa 12. 12. 2019 ozývali i na našej SZŠ v Žiline.

      V súťaži Vianočné koledy sa predstavilo spolu 60 súťažiacich z našej SZŠ v deviatich hudobných číslach.

      Touto cestou ďakujeme všetkým súťažiacim študentom za ich účasť a pekné vystúpenia, ktoré v nás vyvolali príjemnú predvianočnú náladu.

      Vyhodnotenie súťaže Vianočné koledy:

      1. miesto Simona Karaffová - I. E

      2. miesto Mirka Barčáková - IV. E

      3. miesto Klára Nogová - II. B MAS

      Výhercom súťaže srdečne gratulujeme.

      Touto cestou veľmi pekne ďakujeme vedeniu školy p. riaditeľke Mgr. D. Peclerovej, za podporu programu a finančnú pomoc. Zástupcom školy Mgr. J. Psotovej, O. Labudovi, za podporu a účasť na programe a všetkým sponzorom programu:

      - Občianskemu  združeniu SZŠ Žilina

      - p. Z. Milanovej

      - PhDr. M. Ostrákovej

      - PhDr. Ľ. Mihokovej

      - Mgr. M. Krajčiovej

      - Mgr. sestre Bohumile

      - Mgr. M. Opiálovej

      - Mgr. J. Paurovej

      - Mgr., Ing. L. Mestickej

      - Mgr. E. Hanuliakovej

      - PhDr. O. Ondrášovej

      Vďaka sponzorom, sme ocenili každého účastníka súťaže.

      Veľká vďaka patrí aj našej kameramanke programu Mgr. M. Zigovej, konferencierke programu

      S. Kohútovej z IV. C a všetkým prítomným, ktorí prišli podporiť svojich žiakov a spolužiakov.

      Všetkým prajeme

      POKOJNÉ A POŽEHNANÉ PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV

      Mgr. E. Hanuliaková a PhDr. O. Ondrášová

     • Exkurzia do Viedne

     • Ako býva zvykom, každoročne sa žiaci našej školy zúčastňujú exkurzie do Viedne. Aj tohto roku na Mikuláša sa 45 žiakov pod vedením pani učiteliek Vargovej, Palkovej, Kántorovej a Štiffelovej vybralo na potulky Viedňou, ktorá nás privítala vo vianočnom šate. Viedeň, hlavné a najväčšie mesto Rakúska, je považovaná za jedno z najkrajších miest Európy a tunajšie vianočné trhy patria medzi najznámejšie. Mesto, ktoré dýcha históriou na každom kroku, sa v čase adventu zmení na čarovné miesto. 

       Na začiatku našej exkurzie sme si prezreli  s odborným výkladom svetoznámy zámok, bývalé sídlo Habsburgovcov  a potom sa presunuli k radnici, kde sa koná preslávený Wiener Christkindlmarkt na Radničnom námestí - najväčší a najznámejší vianočný trh vo Viedni. Privítal nás veľkolepý vianočný stromček, vianočná výzdoba a dekorácie, živá hudba, remeselné výrobky, vôňa vianočného punču a typických jedál. Zažili sme tu neopakovateľnú atmosféru, ktorá nás dokonale naladila na príchod najkrajších sviatkov roka.

      Bol to skutočne krásny deň, plný nezabudnuteľných zážitkov.

      Edita Vargová

     • Deň otvorených dverí

     • 5. 12. 2019 - tohtoročný  Deň otvorených dverí je  spojený s mimoriadnym úspechom, keď našu školu navštívilo takmer 450 návštevníkov, žiakov základných škôl a ich rodičov , ktorí uvažujú o tom, že raz môžu tvoriť veľkú rodinu zdravotníkov .

      DOD je príležitosťou prezentovať štúdium na našej škole zo všetkých strán, ale najmä z pozície študijných odborov a preto aj v tento deň, prostredníctvom aktivít, učitelia a žiaci predstavili aktuálne študijné odbory, ktoré sú súčasťou vzdelávanie na SZŠ v Žiline: praktická sestra, masér, zdravotnícky laborant, asistent výživy. V odborných učebniach sa návštevníci dozvedeli základnú orientáciu príslušného odboru.

      DOD sa samozrejme niesol aj v znamení Mikuláša, ktorý vítal našich hostí a sprievodného vystúpenia ľudovej hudby, ktorá po celý deň vytvárala príjemnú atmosféru. Prostredie haly dotvárali výtvarné práce našich žiakov zamerané na jednotlivé študijné odbory.

       LubLuc.

     • Moja mobilná fotografia - vyhodnotenie

     • Predstavujem Vám víťazov súťaže „Moja mobilná fotografia“ o ktorých ste rozhodli vy svojim hlasovaním. Na prvom mieste sa umiestnil Stanislav Majštiník II.B s počtom lajkov 62, na druhom mieste Sofia Pavlusíková z I.D s počtom lajkov 50 a na tretom mieste Kristína Srnková z III.AA s počtom lajkov 34. Vyhodnotenie a odovzdanie odmien prebehne v stredu 4.12. 2019 cez veľkú prestávku.

      Gratulujeme víťazom a ďakujeme za Vaše hlasy.

     • olympiáda zo SJL

     • Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka a literatúry

      2. decembra 2019, v skorých ranných hodinách,  si zasúťažili naši žiaci na Olympiáde zo slovenského jazyka a literatúry. Celkovo sme si vypočuli jazykové prejavy štrnástich súťažiacich. Hodnotili sme výstavbu textu, prednes (výslovnosť, intonáciu) a celkový dojem (vystupovanie, verbálne a neverbálne jazykové prostriedky). Ústnej časti predchádzala aj písomná časť, pozostávajúca z testu a transformácie textu.

      Odborná porota sa poradila a dohodla sa na nasledovnom umiestnení:

      Kategória A (3. a 4. ročník):

      1. miesto: Erika Fajbíková, III. D

      2. miesto: Andrej Ďurina, IV. A

      3. miesto: Alžbeta Mažgútová, III. AB

      Kategória B (1. a 2. ročník):

      1. miesto: Lenka Macejíková, II. F

      2. miesto: Tereza Babiaková, II. F

      3. miesto: Ema Lutišanová, I. C

      Všetkým ďakujeme a víťazom srdečne blahoželáme.

      org.: Mgr. M. Štiffelová, Mgr. Z. Palková

     • Červené stužky

     • Dňa 27.11.2019 sa konalo vyvrcholenie trinásteho ročníka celoslovenskej kampane Červené stužky, ktorú v rámci rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách, organizovalo Gymnázium sv. Františka z Assisi v Žiline.

      Do projektu sa zapojilo množstvo základných škôl, stredných škôl a špeciálnych škôl z celého Slovenska

      Počas kampane sme sa zapojili do výtvarnej súťaže Pohľadnica pre červené stužky, premietali sme filmy  Anjeli, HIV / AIDS, In Your Face, Príbehy anjelov. Na viditeľnom mieste sme umiestnili plagát kampane, vytvorili nástenku z výtvarných prác a na podporu nosili pripnuté červené stužky.

     • Burza informácií pre voľbu povolania

     • Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Martine organizovalo v dňoch 26. – 27.11.2019 v priestoroch Slovenskej národnej knižnice v Martine,

       18. ročník profesijnej a kariérovej prezentačnej výstavy stredných škôl pod názvom „Burza informácií pre voľbu povolania“.

      Podujatie bolo   prioritne určené žiakom 9. a 8. ročníkov ZŠ, ich rodičom a pedagógom, študentom stredných škôl, záujemcom o doplnenie si vzdelania alebo rekvalifikáciu, ako aj širokej verejnosti.

      Žiaci našej školy v zastúpení odborov asistent výživy, masér a praktická sestra , sa venovali záujemcom  o štúdium a školu reprezentovali ukážkami zo svojej činnosti.

      Mgr. Petra Jantošíková, PhDr. Mária Ostráková

     • Výzva na predloženie cenovej ponuky - výberové konanie ukončené

     • Názov zákazky: Prístrojové a nábytkové zariadenie laboratórií- prístrojové vybavenie

      Identifikácia verejného obstarávateľa: Stredná zdravotnícka škola Žilina

      IČO: 00607061Zadávateľ nie je platca DPHAdresa Hlboká cesta 23, 010001 Žilina, SK

      Kontaktná osoba Mgr. Daniela Peclerová, 0910190349, admin@szshlbokaza.edu.sk

      Informácie o zákazkeTyp zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

      Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

      Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez  následnej elektronickej aukcie.

      Predpokladaná hodnota: 45 116,66 € bez DPH

      Predpokl. obdobie realizácie: Dodanie do 22.12.2019

      Lehota na predkladanie ponúk: do 29.11.2019 do 10:00

      Viac informácií na: (kliknite sem...)

     • Asistentky výživy v materskej škole

     • Dňa 18.11. 2019 žiačky 2.ročníka odboru asistent výživy navštívili materskú školu vo Višňovom. Skupinová aktivita prebehla v spolupráci s RÚVZ v Žiline. PhDr. Alena Fialová z RÚVZ deťom porozprávala o pyramíde  zdravej výživy, vysvetlila význam vyváženej výživy pre rastúci organizmus. Asistentky výživy interaktívne zapájali deti do zadeľovania zdravých a nezdravých potravín. Aj keď prioritné miesto pri formovaní správnych stravovacích návykov patrí rodine, významnú úlohu v rámci nutričného vzdelávania zohráva i škola.

      Ing. Martina Paučová, žiačky druhého ročníka odboru asistent výživy

     • Die besten deutschsprechenden Schüler

     • Najlepší nemecky hovoriaci žiaci sa stretli na olympiáde v nemeckom jazyku, ktorá sa uskutočnila dňa 21.11.2010 cez 7. a 8. vyuč. hodinu v učebni nemeckého jazyka.                            Do školského kola olympiády postúpili jedenásti žiaci na základe výsledkov písomnej časti. Žiaci pracovali s obrázkom, vyjadrovali sa k vybranej téme a reagovali na otázky poroty.

      Odborná porota rozhodla o nasledovných víťazoch:

      Prvá kategória (1. a 2. ročník):

      1. Tereza Schererová, I.C

      2. Jakub Vrchovský, II.F

      3. Ema Lutišanová, I.C

      Druhá kategória (3. a 4. ročník):

      1. Veronika Ciesariková, III.AB – postupuje do okresného kola

      2. Michaela Boncová, IV.B

      3. Adriána Adamcová, III.C

                  Ďakujeme súťažiacim za pekné nemecké popoludnieJ.

      vyuč. NEJ

     • Ekotopfilm-Envirofilm

     • Dňa 20.11.2019 sa žiaci II.B a II.D spolu p.uč.Sabovou zúčastnili festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji Ekotopfilm-Envirofilm v OC Mirage v Žiline. 

      Žiaci si mohli pozrieť filmy o znečistení morí a oceánov, o mužovi, ktorý vysadil les, o ničení dažďových pralesov a pestovaní paliem kvôli palmovému oleju a o morských korytnačkách. Na záver bola prednáška pracovníka elektrární o získavaní energie na Slovensku a znižovaní emisií. 

      Žiaci dostali ako darček aj skúmavku so zasadenou rastlinkou v živnej pôde. 

      Ing. M. Sabová

     • Odborná exkurzia v Diagnostickom centre v Lietavskej Lúčke

     • Dňa 21.11.2019 sa žiaci III. C triedy odboru Zdravotnícky asistent zúčastnili odbornej exkurzie v Diagnostickom centre v Lietavskej Lúčke. Exkurzia  mala preventívny charakter, žiaci  sa oboznámili  s problematikou diagnostického centra.

      Diagnostické centrum v Lietavskej Lúčke je školské preventívno – výchovné zariadenie pre dievčatá vo veku 13 – 18 rokov s poruchami správania, ktoré vlastnými silami nedokázali prekonať problematické obdobie dospievania, začlenili sa do nevhodnej partie, odmietajú chodiť do školy, utekajú z domu, vzdorujú, klamú, experimentujú s návykovými látkami...

      V zariadení poskytujú dievčatám psychologickú, psychoterapeutickú, výchovnú, zdravotnú a sociálnu starostlivosť.

      Mgr. Mária Ondreášová, Mgr. Magdaléna Zigová

     • Taktické cvičenie KR HaZZ v Žiline

     • Dňa 21. 11. 2019 sa uskutočnilo Taktické cvičenie KR HaZZ v Žiline v Dome Techniky, Vysokoškolákov 4.  
      Na tomto TC KR HaZZ sa aktívne zúčastnilo 23 žiakov našej školy. 

      Žiaci mali možnosť prakticky si vyskúšať UPV (umelá pľúcna ventilácia) pomocou Ambu – vaku a KPR u dospelého človeka.

      Modelová situácia:

      Cestou na toaletu jeden z našich žiakov odpadol, pričom uňho došlo k zástave dýchania a činnosti srdca. Resuscitovali ho (na figuríne) všetci zúčastnení žiaci a striedali sa cca á 2 min. Po 15 min. dobehli na pomoc záchranári HaZZ s AED. Odpadnutý žiak dostal jeden elektrický výboj a ďalej sa resuscitujúci riadili pokynmi AED. Žiaka ešte chvíľu resuscitovali, až napokon začal sám dýchať. Medzitým jeden záchranár spočítal počet prítomných, rádiovým spojením privolal Ha ZZS. Po naložení úspešne zresuscitovaného žiaka na nosidlá, nám ostatným dali pokyn k evakuácii cez zamorený priestor, nakoľko na 10 poschodí bol hasený požiar. Všetci prítomní zo SZŠ boli evakuovaní autobusom HaZZ do bezpečia.

       TC HaZZ sa nám všetkým veľmi páčilo a zároveň sme mali možnosť vidieť, ako prebiehajú záchranné akcie HaZZ. Touto cestou chceme pochváliť všetkých našich žiakov za vzorné správanie, záujem a iniciatívu v KPR.

      Mgr. J. Paurová, PhDr. O. Ondrášová

     • Olympiáda z anglického jazyka

     • Dňa 19.11.2019 sa uskutočnila olympiáda z anglického jazyka, ktorá mala 2.kategórie.

       V 1.kategórií svoje zručnosti prezentovali žiaci 1.a 2.ročníka a 2.kategórií sa zúčastnili žiaci 3.a 4.ročníka. Víťazom srdečne blahoželáme a všetkým ďakujeme za účasť.

      Víťaz--1.kategoria - Simona Karaffova 1.E

                   2.kategoria- Tomáš Kysela 4.D

      Učiteľky anglického jazyka

     • Exkurzia Asistentov výživy v Ľubochni

     • Dňa 13.11.2019 sa žiaci 4A odboru Asistent výživy zúčastnili exkurzie v NEDÚ Ľubochňa. Cieľom bola prezentácia činnosti zdravotníckeho zariadenia, so zameraním na klientov s diabetom. Nutričná terapeutka Ing. Barbora Kasáková pripravila pre žiakov interaktívnu prednášku, počas ktorej sa žiaci dozvedeli množstvo zaujímavých a praktických rád v stravovaní diabetikov. V rámci prednášky sa žiaci mohli zapájať a pýtať sa, čo ich zaujímalo.  Po prednáške nasledovala prehliadka zariadenia, prevádzky kuchyne a jedálne s popísaním stravovania diabetikov v systéme sacharidových jednotiek.

      Mgr.Petra Jantošíková, Ing. Monika Vráblová

     • Nové trendy dezinfekcie v FNsP Žilina

     • V dňoch 7. 11. a 13. 11. 2019 sa v priestoroch chirurgického pavilónu FNsP uskutočnili prednášky  spojené s besedou  pre žiakov SZŠ na tému: Nové trendy dezinfekcie v FNsP Žilina

      Odbornú prednášku viedli lektorky: p. I. Gettingová, diplomovaná epidemiologička a p. J. Buriová - reprezentatka firmy Schulke.

      Študenti sa oboznámili s dezinfekčným programom a jednotlivými postupmi pri dezinfekcii s novými dezinfekčnými prípravkami.

      Prednášky sa zúčastnili študenti tretích a štvrtých ročníkov odboru ZDA, študenti I. S SAN a študentky III. V DVS spolu so svojimi vyučujúcimi.

      Milé študentky, veríme, že poznatky využijete nielen na odbornej praxi, ale aj vo svojej budúcej práci a tak sa pričiníte o prevenciu nozokomiálnych nákaz.

      Ďakujeme za účasť!

      Mgr. E. Hanuliaková a  PhDr. O. Ondrášová

     • ŽŠR

     • Vážení a milí žiaci!

      Prihovára sa k Vám predsedníčka Žiackej školskej rady s obrovskou príležitosťou! 

      Dňa 19.11.2019 sme sa my, ŽŠR, rozhodli uskutočniť výberové konanie (voľby) nových členov, ktorí rozšíria naše rady. Keďže tretiaci sa už intenzívne pripravujú na maturitnú skúšku, je potrebné doplniť nové posily a pomôcť aktívnym členom ŽŠR  v ich činnosti. Ak ťa baví organizovať rôzne akcie, pomáhať ľuďom zúčastňovať sa na stretnutiach, tak si vítaný. Tešíme sa na Vás. Ešte raz !!! 19.11.2019 - 10:20 - 10:40 v učebni č. 202.

     • Teamwork

     • Dňa 7.11.2019 sa počas 6. vyučovacej hodiny na našej škole uskutočnila súťaž z anglického jazyka Teamwork. Študentky a študenti rozdelení do piatich tímov si zmerali  jazykové vedomosti, kreativitu a schopnosť rýchlo reagovať.

      1. miesto obsadil tím The Champions v zložení Kristián Bebej (1.F), Samuel Lettrich (1.F), Bianca Neomániová (1.D), Adriana Ninisová (1.E) a Katarína Polečová (1.D)

      2. miesto získal tím Dragons: Aneta Bačová (1.A), Petra Chorvatovičová (1.A), Jakub Jambrich (1.B), Lucia Koňušiaková (1.A) a Jakub Vachálek (1.B)

      Na 3. mieste sa umiestnil tím Team 3 v zložení Lucia Genšorová (1.E), Lucia Janíková (1.C), Martina Kotrbancová (1.B), Klaudia Michlíková (1.C), Alexandra Paulusová (1.D)

      Víťazom blahoželáme a dúfame, že sa príjemne zabavili.

      Mgr. Monika Nedelková, Mgr. Alena Vongrejová