• Regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci

     • Dňa 10. 4. 2019 sa uskutočnilo regionálne kolo súťaže v poskytovaní prvej pomoci na SZŠ Zvolen. Vyhlasovateľom súťaže je Asociácia SZŠ SR. Súťaž je určená pre žiakov 2. a 3. ročníka denného štúdia SZŠ v študijnom odbore zdravotnícky asistent.  Súťaže sa zúčastnilo 9 SZŠ Stredoslovenského regiónu. Každú školu reprezentovalo 3 členné družstvo. Pre súťažiacich boli pripravené nasimulované rôzne zranenia a to: športový úraz, školský úraz, kardiálne zlyhanie, náhle stavy, udalosť s hromadným postihnutím osôb - autonehoda, 1 stanovisko s vedomostným testom z prvej pomoci a na ďalšom stanovisku si súťažiaci overovali svoju fyzickú zdatnosť.

      Nesúťažne absolvovali edukáciu v prvej pomoci pod dohľadom záchranára.

      Na  správne postupy v poskytovaní prvej pomoci dohliadala 3 členná odborná porota zložená zo záchranára a odborných učiteliek zdravotníckych škôl.

      Víťazné družstvá:  1. miesto – SZŠ Žilina

                                    2. miesto – SZŠ Lučenec

                                    3. miesto – SZŠ Dolný Kubín

      Našu školu úspešne reprezentovali:

      Erika Fajbíková (žiačka II. D ZDA), Tereza PilkováSimona Hrušková (žiačky III. D ZDA)

       Naším víťazkám srdečne blahoželáme a prajeme veľa šťastia v celoštátnom kole, ktoré sa bude konať 5. júna 2019 na SZŠ Lučenec.

      Srdečná vďaka patrí nielen súťažiacim dievčatám, ale aj nášmu vedeniu školy a všetkým kolegyniam vyučujúcim PP na našej škole.  

      PhDr. Olga Ondrášová

     • Jazykový kvet

     • Dňa 10. apríla 2019 sa konalo krajské finálové kolo jazykovo-umeleckej súťaže v prednese a dramatizácii v cudzích jazykoch „JAZYKOVÝ KVET 2019“  v Krajskej knižnici Žilina.

      Žiaci získali ocenenia v kategórii:

      - nemecká dráma, prevzatá tvorba

      1.miesto v krajskom kole a postup na celoslovenské finále: Jakub VRCHOVSKÝ I.F, Kristína JANOŠKOVÁ III.B

      2. miesto: Roman KOHÚT I.D. Kristína BURANDOVÁ I.E

       

      - anglická poézia - próza, prevzatá tvorba

      2. miesto: Lenka MACEJÍKOVÁ I.F

      3. miesto: Adriana LUKÁČOVÁ I.F

       

      Všetkým víťazom gratulujeme a postupujúcim zároveň prajeme veľa šťastia v náročnom celoslovenskom finále J

      Mgr. Monika Cvachová

     • „Deň klasika“

     • V utorok tretieho apríla sa na našej škole uskutočnila súťaž: Deň klasika. Na podujatí sa zúčastnilo 24 súťažných dvojíc. Tvorili ich žiaci druhých, tretích a štvrtých ročníkov z odboru masér.

      Súťaž sa skladala z dvoch častí. V prvej si prítomní preverili testom svoje teoretické poznatky, týkajúce sa klasickej masáže. Šesť najúspešnejších dvojíc postúpilo do druhej časti súťaže. Tu si každá dvojica vyžrebovala dve zostavy klasickej masáže, ktoré vykonali pod dôslednou kontrolou učiteliek odborných predmetov. Boli hodnotení podľa viacerých stanovených kritérií, ktoré sa zamerali na dodržiavanie mnohých prvkov masáže od prístupu ku klientovi až po správnosť vykonania jednotlivých hmatov.

      Vyhrali tri najlepšie dvojice, ktoré boli ocenené peňažnými poukážkami. Žiaci sa mohli v rámci svojich vedomostí porovnať navzájom, aj so spolužiakmi z iných tried. Podujatie prispelo k rozvoju zdravej súťaživosti, ale aj spolupráce zúčastnených a ich túžbe po čo najlepšom a najkomplexnejšom prístupe k pacientovi, ktorý bude viesť k zlepšeniu jeho zdravotného stavu.

      Mgr. Zuzana Sinaková

       

      Meno a priezvisko výhercov

      1. Adela Chovaniaková, Beáta Rovňaníková IV.C

      2. Patrik Ruman, Mária Magdolenová II.B

      3. Zuzana Turiaková, Viktória Marčáková IV.C

       

     • Exkurzia speleoterapia

     • Dňa druhého apríla žiaci štvrtých ročníkov odboru masér navštívili Bystriansku jaskyňu. V rámci tematického celku klimatoterapia, si žiaci osvojujú poznatky z oblasti speleoterapie. Bystrianska jaskyňa je jedna z mála v ktorej sa v letných mesiacoch speleoterapia uskutočňuje. V jaskyni sú priaznivé klimatické podmienky na speleoterapeutickú liečbu. Okrem nadobudnutia nových odborných vedomostí, žiaci mohli pozorovať krásnu výzdobu jaskyne a netopiere.

      Mgr. Katarína Holienková

     • Školské kolo projektov

     • Dňa 1.apríla  2019 sa uskutočnilo školské kolo v prezentácií projektov v anglickom jazyku. Tejto súťaže sa zúčastnilo 13 žiakov z 1. a 2. ročníka. Žiaci si pripravili veľmi pekné projekty, ktoré boli v prezentácií Power Point a následne ich odprezentovali pred svojimi spolužiakmi.

      Porota bola zložená z 3 pani učiteliek anglického jazyka a tá následne rozhodla o nasledovnom umiestnení :

      1.    miesto - Janka Adamčíkova II.C

      2.    miesto- Veronika Szotkovská II.E a Filip Kubáščík II.B

      3.    miesto – Klára Nogová I.B a Ľubka Palárcová II.A

      Víťazom blahoželáme a ostaným  ďakujeme za ich originálne projekty.

      Mgr. Katarína Števušková 

     • Burza kníh

     • V dňoch 29.3.- 2.4. 2019 sa vo vestibule školy konala  burza kníh, ktorá bola zameraná na rozvoj čitateľskej gramotnosti našich študentov, ale aj obyčajnú ľudskú pomoc ťažko chorým deťom. Každý z nás si mohol vybrať alebo predať staršie knihy za symbolické ceny a obohatiť tak svoju knižnicu.

      Finančný výťažok bude venovaný občianskemu združeniu „Trdielko“ pri Martine, ktorého cieľom je podporovať ťažko choré deti a ich rodičov formou materiálnej pomoci počas ich liečby a života.

      Touto cestou sa chceme poďakovať každému, kto daroval knihu, kúpil knihu, aby pomohol deťom zlepšiť ich ťažký život a vyčariť úsmev na ich tvári. Ďakujeme!

      Deti by nemali byť choré, nemali by poznať bolesť a smútok svojich rodičov.

      Zároveň chceme upozorniť na fakt, že knihy, ktoré nenašli svojho majiteľa, budú venované do ŽIACKEJ KNIŽNICE, ktorú si v súčasnosti buduje ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA.

      Žiacka školská rada

     • Exkurzia v kryocentre

     • Dňa 29. 3. sa žiaci III. B triedy zúčastnili na exkurzii do kryocentra v Trenčíne. Po prekonaní počiatočných obáv z teploty – 110 °C sme sami na sebe mohli pocítiť liečivé účinky chladu nielen prostredníctvom celkovej, ale aj lokálnej kryoterapie. Tí, čo si zo zdravotných dôvodov nemohli vyskúšať kryoterapiu boli v soľnej jaskyni, kde priaznivo pôsobili na svoj dýchací systém. Počas krátkeho rozchodu za krásneho jarného počasia sme stihli aj navštíviť mesto Trenčín a spoznať jeho krásy.

      Mgr. Zuzana Sinaková

    • Deň učiteľov v našej škole
     • Deň učiteľov v našej škole

     •       V mesiaci marec si pripomíname narodenie J. A. Komenského, ktorý bol presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším.

            Dobrú školu vytvárajú samotní pedagógovia, ktorí si pri príležitosti Dňa učiteľov prevzali z rúk žiakov ŽŠR krásnu kvetinu a sladkú odmenu. Touto kvetinou im žiaci prejavili poďakovanie a úctu za ich náročnú a obetavú prácu, ktorou každodenne prispievajú k rozvoju osobnosti žiaka.

                                                Ďakujeme!

                                                                            Žiacka školská rada

      „Ó, otče milý, mudrcu! I učiteľu plemien ľudských,

      zvlášte však veľnároda, z nehož pošiel si... .

      Ó, ďakujeme, učiteľu ti za preliatie sa tvojho ducha v nášho...“     

                                                                                           P. O. Hviezdoslav

     • Interaktívna prednáška z dejepisu

     • Dňa 28.3. 2019 do priestorov našej školy zavítalo Múzeum na kolesách s témou interaktívnej prednášky o druhej svetovej vojne. Zábavnou formou priblížilo vlastnú zbierku artefaktov, výstroje a výzbroje armády druhej svetovej vojny.

             Členovia múzea podali netradičnou formou množstvo informácií nielen o priebehu vojny, ale aj o ľuďoch, ktorí sa jej zúčastnili. Toto hrôzostrašné obdobie ľudských dejín dokázali sprístupniť inovatívnymi formami výučby, ktoré sa u žiakov tešili veľkej obľube. Zvláštnu pozornosť venovali prieskumníkom, ženám a tankistom.

              Prednáška bola veľmi zaujímavá a žiakov obohatila o nové vedomosti a poznatky z daného obdobia.

              Dúfame, že sa našim študentom moderná forma výučby páčila a už teraz sa všetci tešíme na naše ďalšie stretnutie s aktívnymi členmi z Múzea na kolesách.

      Mgr. Michaela Kántorová

     • Súťažíme o virtuálnu učebňu anatómie

     • Prosíme Vás o hlas do súťaže o novú virtuálnu učebňu anatómie pre našu školu.

      Hlasujte na stránke www.ucebnavau.sk za našu videoprezentáciu školy! Hlasovanie prebieha do 31.03.2019.

      Pozor! Hlasovanie je možné len keď ste prihlasení vo svojom facebookovom profile. Hlasujte na stránke www.ucebnavau.sk  kliknutím na "Páči sa mi to" a podporte hlasovanie kamarátmi, rodinou, známymi...

      Ďakujeme

     • Konzervatórium Žilina- kompenzačné cvičenia

     • Žiaci IV.C Zuzana Turiaková, Mária Cigáňová, Matej Husár a Zuzana Buchtincová  mali možnosť si vyskúšať svoje prezentačné a odborné zručnosti. Pre žiakov Konzervatória Žilina si pripravili ukážky kompenzačných cvičení.  Žiaci konzervatória trávia pri cvičení na hudobný nástroj denne niekoľko hodín, preto je ich organizmus vystavený mimoriadnemu statickému preťaženiu. Naši žiaci im ukázali možnosti kompenzačných cvičení, ktoré si zároveň žiaci konzervatória vyskúšali.

      Mgr. Katarína Holienková

     • Deň vody

     • Za Svetový deň vody je označovaný 22. marec. Preto dňa 22.3.2019 žiaci 3.A odboru Asistent výživy ponúkali vo vestibule školy na pitie čistú vodu a k poháru pridali tiež zaujímavé informácie o benefitoch výberu čistej vody ako základu nášho pitného režimu.

      Voda má zásadný vplyv na ľudské zdravie. Bez potravy človek vydrží niekoľko týždňov, ale bez vody iba pár dní. Okrem podpory správneho fungovania organizmu je voda v rámci pravidelného umývania rúk napríklad jeden z najlepších spôsobov ako odstrániť baktérie a predchádzať tak prenosným ochoreniam.

      Témou  Svetového dňa vody je pre tento rok ,,Voda a udržateľný rozvoj“. Človek každý deň potrebuje prístup k vode na pitie, varenie a osobnú hygienu. Napriek obrovskému pokroku zaznamenanému za posledných 10 rokov, na svete stále nemá prístup k zabezpečeným vodným zdrojom pitnej vody 748 miliónov ľudí a 2,5 miliardy ľudí nemá verejnú kanalizáciu.

      Ako obyvatelia krajiny, kde k pitnej vode máme prístup, by sme si mali vážiť túto možnosť a urobiť pre svoje telo to, čo by malo byť samozrejmosťou. Veď predsa len, koľkí z Vás majú v tele namiesto vody 60% coly či iného nápoja? Náš organizmus potrebuje pre svoje fungovanie vodu. Vyberajme si múdro.

      Mgr.Petra Jantošíková, Ing. Martina Paučová

     • Historická exkurzia do Osvienčimu

     • Vo štvrtok 21. marca 2019 sa uskutočnila historická exkurzia do Osvienčimu v Poľsku. Exkurzie sa zúčastnilo 86 žiakov 1. ročníka.

      Jej cieľom bola návšteva bývalého koncentračného tábora Auschwitz-Birkenau, ktorý je neodmysliteľne spojený s jedným z najtemnejších období celého ľudstva – s obdobím 2. svetovej vojny. Vďaka výbornému výkladu našich sprievodkýň sme si pripomenuli tragickú históriu holokaustu i tohto miesta. Odhaduje sa, že od zriadenia tábora v roku 1941 až po jeho oslobodenie v roku 1945 tu bolo zavraždených približne 1, 5 milióna obetí. Väčšinu z nich tvorili Židia, ale svoju smrť tu našlo aj mnoho deportovaných väzňov iných národností, napríklad Poliakov, Rómov, Rusov... Obeťami tábora sa tiež stali aj svedkovia Jehovovi i homosexuáli a rôzni politickí zajatci. Do Poľska bolo vyvezených aj približne 69 tisíc Židov z územia Slovenska.

      Myslím, že pre mnohých z nás bola exkurzia v tomto múzeu časom, ktorý nám dal príležitosť pouvažovať nad sebou samým a svojimi postojmi. Je to miesto, ktoré by mal aspoň raz v živote navštíviť každý z nás.

     • Súťaž z Anatómie a fyziológie

     • Dňa 20. marca 2019 sa na našej škole konala SÚŤAŽ Z ANATÓMIE A FYZIOLÓGIE určená pre II. ročníky odboru Zdravotnícky asistent. Každú triedu reprezentovali  3 súťažiaci:

      II.C- Janka Adamčíková, Michaela Mahdoňová, Soňa Soliarová

      II.D- Erika Fajbíková, Michaela Franková, Kristína Marková

      II.E- Alica Janíková, Nikola Kubalová, Veronika Szotkovska.

      Súťažiaci si testovali vedomosti z anatómie a fyziológie v rôznych zaujímavých, zábavných ale aj náročných úlohách. Niekedy pomohla aj šikovnosť , rýchlosť a trošku aj šťastie.

      Jednotlivé súťažné úlohy prebiehali pod dohľadom  poroty v zložení pani učiteliek odborných predmetov Mgr. Mária Ondreášová, Mgr. Katarína Klučková, Mgr. Gabriela Kováčová, Mgr. Zuzana Mahútová. Na hladkom priebehu súťaže sa podieľali aj žiačky I.V triedy Natália Cappová a Mária Jasenovcová.

      Po 3 súťažných kolách a následnom finále sa na prvých troch miestach umiestnili:

      1. miesto- Janka Adamčíková, II.C

      2. miesto- Erika Fajbíková, II.D

      3. miesto- Michaela Franková, II.D

      Víťazkám blahoželáme!!!

      Všetkým súťažiacim ďakujeme za aktivitu a dobrú náladu pri súťažení.

      Mgr. Mária Ondreášová, Mgr. Katarína Klučková (organizátorky súťaže)

     • Dreimal K

     • Dňa 18. 03. 2019 sa uskutočnila školská jazyková súťaž Dreimal K v nemeckom jazyku. Zúčastnilo sa jej 23 žiakov prvého až tretieho ročníka. Súťažiaci prezentovali svoje vedomosti a zručnosti vo forme projektov, dialógov či krátkeho divadla.

      Porota, zložená z pani učiteliek nemeckého jazyka nakoniec rozhodla o nasledovnom umiestnení:

      1.miesto:  Jakub Vrchovský I. F,  Kristína Janošková III. B

      2. miesto: Paulína Bajzová II. B, Patrícia Brisudová  II. B

      3. miesto:  Romana Hôrecká  II. C,  Ema Raždíková  II. C

      Cena poroty: Erika Fajbíková  II. D a Martin Gulas  II. B

      Víťazom srdečne gratulujeme a všetkým zúčastneným ďakujeme.

      Vargová

     • Výsledky speváckej súťaže žiakov

     • Láska k vlasti, hrdosť k nositeľom ľudových tradícií,

      ktorá sa uskutočnila 21.03.2019 v spoločenskej miestnosti SZŠ Žilina. Výhercom srdečne gratulujeme za pekné vystúpenie. Sme radi, že všetci zúčastnení žiaci dôstojne prejavili hrdosť a lásku k našej vlasti a nositeľom ľudových tradícií.

      I. miesto: Karin Terézia Smolková ŠI,

      II. miesto: Katarína Jurčáková IV.E ZDA,

      III. miesto: Paulína Milanová I. AA, Daniel Dudášik ŠI, Michal Polák ŠI, Dávid Paľovčík ŠI, Simeon Stos ŠI, Marek Tereštík ŠI, Ľuboš Viater ŠI

       

     • Školská konferencia jazykov

     • V piatok, prvého marca 2019 sme sa po prvý raz pokúsili predstaviť školskú konferenciu, ktorá prezentovala výučbu jazykov na našej škole. V dvojhodinovej prezentácii sa postupne predstavili projekty zo slovenského jazyka a literatúry, ktoré sú zaradené do jednotlivých ročníkov: Keby som bola Antigona?, Keby som bol Hamlet? Tieto projekty sú súčasťou výučby prvého ročníka.  Projekt Inakosť a kreativita v literatúre v prvej polovici 20. storočia je súčasťou  výučby tretieho ročníka.

      V anglickom jazyku upútala prezentácia o anglicky hovoriacich krajinách, ale najmä ukážky spojené s povolaním, ktoré študujete, teda so zdravotníckym prostredím.

      V nemeckom jazyku sa prezentujúci sústredili na nemecky hovoriace krajiny, prezentáciu Slovenska, krátke konverzačné dialógy a známu rozprávku O červenej čiapočke.

      Našu konferenciu ukončili dievčatá, ktoré navštevujú krúžok francúzštiny úryvkom z básne symbolistu  Verlaina.

      Celú konferenciu dopĺňali projektové práce našich študentov z jednotlivých predmetov, ktoré si môžete pozrieť ešte po návrate z jarných prázdnin.

      Chcem sa poďakovať mojim  kolegyniam a prezentujúcim žiakom za nádhernú prácu ,ktorú som mohla vidieť.

      LubLuc.

     • Svetový deň proti rakovine

     • Dňa 28.2.2019 žiaci 2.ročníka odboru Asistent výživy pripravili degustáciu čerstvých zeleninových a ovocných štiav vo vestibule našej školy. Akcia bola súčasťou Svetového dňa proti rakovine, ktorý si každoročne pripomíname 4.februára. V rámci prevencie, dôležitej už od ranného detstva, žiaci ponúkali vodou riedené šťavy z mrkve, červenej repy a jabĺk. Čerstvo odšťavená zelenina a ovocie je zdrojom významných látok potrebných pre náš organizmus - antioxidantov,vitamínov, minerálnych látok. V tejto podobe je taktiež osviežujúcou súčasťou pitného režimu. Na zdravie.

      Ing.Martina Paučová, žiaci II.A