• Zdravotnícke vzdelávanie v Žiline

     • Vážení rodičia a priatelia školy, 

      dovoľujeme si Vás osloviť v súvislosti s možnosťou každého zamestnanca alebo daňovníka venovať 2%(3%) zo svojej odvedenej dane. Ak je to možné...

      Obidve tlačivá -

               1.„Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti  za rok 2019“.

               2. „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby“

      je potrebné odovzdať na príslušnom daňovom úrade ešte aj v mesiaci máj alebo poslať na adresu školy  SZŠ – Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina a my tlačivá za Vás doručíme.

      Čestné vyhlásenie žiak odovzdá v SZŠ /po skončení prerušenia vyučovania/, rodič v ňom uvedie sumu, ktorú nám venoval.

                 ĎAKUJEME   ZA  VÁŠ  ČAS  A OCHOTU  VENOVAŤ  2%  Z  DANE 

      Daňovník, ktorému ročné zúčtovanie dane robí zamestnávateľ:

      1. Požiadajte zamestnávateľa o vydanie a potvrdenie tlačiva „Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti  za rok 2019“- poskytuje mzdová účtareň Vášho zamestnávateľa.

      2. Vyplníte tlačivo: „VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (stiahnete tu..).. Z potvrdenia o zaplatení dane z riadku 03 určite sumu zodpovedajúcu 2%(3%) - minimálne však 3 eura.

      3.Odovzdajte  VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby a  Potvrdenie  o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti za rok 2019 na príslušnom daňovomm úrade ešte aj v priebehu mája 2020.

      4. Vyplňte „Čestné vyhlásenie o poukázaní 2%(3%) dane“ stiahnete tu... a to odovzajte v SZŠ po skončení prerušenia vyučovania.

      Ďakujeme

       

      Daňovníci, ktorí podávajú daňové priznanie sami, SZČO a právnické osoby:

      1. Najneskôr do 31.3.2020 vypracujete daňové priznanie za rok 2019 a zaplatíte daň.

      2. Z dane určíte sumu, ktorá zodpovedá 2%(3%) zo zaplatenej dane (fyzické osoby a SZČO minimálne 3 eura, právnické osoby minimálne 8 EUR).

      3. Vyplníte „Vyhlásenie”, ktoré je súčasťou daňového priznania (daňové priznanie typu A strana 4, oddiel VIII, daňové priznanie typu B strana 9, oddiel XII) a do 31.marca 2020 odovzdáte daňové priznanie daňovému úradu, na ktorom ste evidovaní.

      4. Právnické osoby môžu poukázať svoj podiel zaplatenej dane aj viacerým organizáciám s uvedením príslušnej sumy.

      5. Čestné vyhlásenie o poukázaní 2%(3%) zo zaplatenej dane (stiahnete tu...) odovzdajte odovzajte v SZŠ po skončení prerušenia vyučovania.

      Ďakujeme

       

      IČO / SID:  37911261

      Obchodné meno (názov): ZDRAVOTNÍCKE VZDELÁVANIE V ŽILINE   

      Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE

      Sídlo - Ulica: STR.ZDRAV.ŠKOLA HLBOKÁ CESTA

      Číslo: 23

      PSČ: 010 01

      Obec: ŽILINA

       

      Dokumenty na stiahnutie:

      Stanovy občianskeho  združenia: stiahnete tu...

      Potvrdenie o zaplatení dane: stiahnete tu...

      Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane:  - nové - stiahnete tu...

      Poučenie na vyplnenie vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby... stiahnete tu...

      Čestné vyhlásenie (pre tých, ktorí si podávajú ročné zúčtovanie dane): stiahnete tu...

      viac na:https://szshlbokaza.edupage.org/percenta2/

     • Prijímacie skúšky v odbore masér

     • Zmena termínu konania prijímacej skúšky v odbore masér bude zverejnená, keď dostaneme informácie z Okresného úradu Žilina. Sledujte našu webovú stránku.

      Prijímacie skúšky dňa 30.3.2020 sa nekonajú.

     • Usmernenie MŠ SR k pracovnoprávnym vzťahom v súvislosti s opatreniami prijatými 12. marca 2020 uvádza:

     • Dobrý deň,

      „V nadväznosti na ďalšie prijaté opatrenia Ústredným krízovým štábom SR a ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR o prerušení vyučovania na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020, uvádzame nasledovné – 

      ide o prerušenie vyučovania na školách a školských zariadeniach, nie o karanténne opatrenie nariadené príslušným orgánom verejného zdravotníctva.

      V prvom rade je nutné zdôrazniť, že v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 ide o prerušenie vyučovania v škole, čím nie je vylúčená možnosť zabezpečenia vzdelávania, respektíve samoštúdia detí a žiakov inou formou, ako prezenčnou.

      Zároveň je dôležité zvýrazniť, že obdobie od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 nie je obdobím školských prázdnin, ale ide o osobitný režim preventívnych opatrení na predchádzanie šírenia ochorenia COVID-19.

      Vzhľadom na prerušenie vyučovania v školách a školských zariadeniach, zamestnávateľ môže umožniť zamestnancom, ak to povaha ich práce umožňuje, prácu z domu (tzv. „home office“). Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností vzdelávanie, respektíve samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami.“

      Na základe vyššie uvedeného Vám oznamujem, že v termíne od 12. marca – 27. marca 2020 bude prostredníctvom edupage ( cez správy) alebo inej elektronickej komunikácie zabezpečené samoštúdium žiakov, kde Vám Vaši učitelia budú oznamovať svoje podmienky vzdelávania v domácom prostredí.

      V prípade otázok ma kontaktujte mailom:                peclerova.szszilina@gmail.com

      S pozdravom

      Mgr. Peclerová Daniela, riaditeľka školy

       

       

     • Oznámenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

     • Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.    

      Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.      V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.     Externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2019/2020 sa presúva na obdobie od 31. marca 2020 do 3. apríla 2020. Náhradný termín pre žiakov, ktorí sú v tomto období práceneschopní alebo boli v karanténe v zmysle rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva SR publikované Verejnou vyhláškou č. SHHSRVSU/2448/2020 zo dňa 9. 3. 2020, sa presúva na obdobie od 15. apríla 2020 do 20. apríla 2020.       

      Termín konania internej časti maturitnej skúšky sa presúva na obdobie od 1. júna 2020 do 19. júna 2020.     

      Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.

     • Prerušenie vyučovania 12. - 27.3.2020

     • V súvislosti s novým vývojom situácie - ochorenie COVID-19 -s účinnosťou od štvrtka 12.3.2020 až do piatku 27.3.2020 (vrátane) budú zatvorené všetky školy.

      Obedy v školskej jedálni sú automaticky odhlásené.

     • Relaxačné a regeneračné centrum oznamuje:

     • Relaxačné a regeneračné centrum pri Strednej zdravotníckej škole oznamuje, že od utorka 10.3.2020 do piatka  27.3.2020 (vrátane) bude centrum zatvorené!!! 

      Na základe nariadenia odboru školstva a športu ŽSK v spolupráci s odborom zdravotníctva ŽSK bolo nariadené, aby všetci žiaci školy, ktorí vykonávajú praktické vyučovanie v rozličných zariadeniach a  nemocniciach   sa presunuli do priestorov školy, kde budú mať praktické vyučovanie len v svojich priestoroch a nie pre verejnosť.

      Viac informácií na: https://szshlbokaza.edupage.org/a/sluzby-poskytovane-ziakmi

     • Koronavírus 2013 - nCoV

     • Čo robiť, ak ste pricestovali v posledných 14 dňoch z oblasti nákazy novým koronavírusom (centrálna Čína, provincia Hubei, Wuhan (v aktualizovanom usmernení je celá pevninská Čína, Južná Kórea, Taliansko – regióny Lombardia, Benátky a ďalšie podľa aktuálnej epidemiologickej situácie) alebo ste prestupovali na veľkých ázijských, talianskych letiskách A MÁTE HORÚČKU, KAŠEL ALEBO DUŠNOSŤ Ak ste doma - nikde nechoďte – vyhnite sa kontaktu s ostatnými ľuďmi

      Kontaktujte Vášho praktického lekára počas pracovnej doby, ambulantnú pohotovostnú službu v čase od 16:00 hodiny do 22.00 hodiny, prípadne linku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby 155. Lekár následne kontaktuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva alebo linku 112, kde bude rozhodnuté o ďalšom postupe.

      V prípade, že cestujete priamo z miesta nákazy a máte príznaky (kašeľ, bolesť hrdla, dýchavičnosť, horúčka) pokračujte vo svojom vozidle k miestu infekčnej kliniky a kontaktujte ich telefonicky cez linku tiesňového volania záchrannej zdravotnej služby 155.

      V Žilinskom kraji: Infekčná klinika Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 1, 036 01 Martin Infekčná klinika Ústredná vojenská nemocnica Ružomberok, Považská 1380/2, 034 01 Ružomberok

      • V žiadnom prípade nevyužívajte prostriedky hromadnej dopravy!
      • Často si umývajte ruky mydlom a vodou, prípadne používajte dezinfekčné prostriedky na báze min. 70 % alkoholu.
      • Pri kašli, kýchaní si zakrývajte ústa a nos vreckovkou (nie rukou, ale do lakťovej jamky).
      • Pre bezpečnosť vášho okolia, použite ochranné rúško (núdzovo- látkovú šatku).
      • Do čakárne vstupujte len na základe dohovoru s personálom zdravotníckeho zariadenia
     • Prezentácie ANJ

     • Vo štvrtok 5.3.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Projektových prezentácií v anglickom jazyku. Témou tohtoročných projektov bola Revolúcia. Súťaže sa zúčastnili študentky 1. a 2. ročníka. Výsledné poradie bolo nasledovné:

      1.miesto: Macejíková Lenka, II.F

      2.miesto: Babiaková Tereza, II.F

      3.miesto: Vyletelová Nikola, 1F a Kotrbancová Martina 1.B

      Ďakujeme všetkým účastníčkam a gratulujeme víťazkám!

      Mária Jambrichová a tím učiteľov ANJ

     • Prezentácie ANJ

     • Vo štvrtok 5.3.2020 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo Projektových prezentácií v anglickom jazyku. Témou tohtoročných projektov bola Revolúcia. Súťaže sa zúčastnili študentky 1. a 2. ročníka. Výsledné poradie bolo nasledovné:

      1.miesto: Macejíková Lenka, II.F

      2.miesto: Babiaková Tereza, II.F

      3.miesto: Vyletelová Nikola, I.F a Kotrbancová Martina I.B

      Ďakujeme všetkým účastníčkam a gratulujeme víťazkám!

      Mária Jambrichová a tím učiteľov ANJ

     • Súťaž v obväzovej technike

     • Dňa 4.3. 2020 sa konala opäť na našej škole SÚŤAŽ V OBVÄZOVEJ TECHNIKE prvých ročníkov odboru praktická sestra. Všetkým zúčastneným chcem poďakovať za príjemnú atmosféru a hladký priebeh súťaže.

      Poradie víťazov:

      1. miesto            Mačugová Michaela, Jasenovská Michaela (I.E)

      2. miesto            Ragačová Marcela, Belanová Zuzana (I.C)

      3. miesto            Facunová Vanesa, Schererová Tereza (I.C)

      Gratulujeme !!!

      Mgr. Katarína Klučková (organizátorka súťaže)

     • FAŠIANGY

     • Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide,

      kto nemá kožuška zima mu bude.

      Spev, tanec a bláznivé masky od výmyslu sveta.

      Dňa 21.2.2020 sa v našej škole konali tradičné fašiangové slávnosti, ktoré boli stelesnením zábavy, radosti a hojnosti. Dvanásť  karnevalových masiek zaplnilo chodby našej školy a svojím kultúrnym programom vyčarilo úsmev na tvári každého z nás.

      Fašiangový sprievod, na čele s nevestou a ženíchom, sa touto zábavnou akciou snažil priblížiť tradície našich predkov. Všetci sme mail možnosť ochutnať  sladučké šišky a chrumkavé fánky, ktoré s láskou pripravili naši šikovní žiaci a účinkujúci.

      Fašiangy by však neboli tým pravým orechovým bez folklóru, ktorý nemohol chýbať. Muzikanti vyhrávali a svojou hudbou roztancovali pána zástupcu i pani zástupkyňu, ale zahanbiť sa nenechali ani naše pani profesorky, ktoré to poriadne roztočili v tanci a ozvláštnili spevom fašiangových piesní.

      A čo na záver? Predsa ĎAKUJEME! Dúfame, že budúci rok si túto skvelú akciu opäť zopakujeme.

      Mgr. M. Kántorová

     • Deň materinského jazyka

     • Vážení kolegovia, kolegyne, študenti,

      21. februára sme si pripomenuli Deň materinského jazyka. PK SVP pri tejto príležitosti pripravila tvorivé dielne, ktoré boli zamerané na overenie si vedomostí a zručností z materinského jazyka. Tvorivé dielne zamerané na zvukovú, lexikálnu, morfologickú, syntaktickú a štylistickú rovinu jazyka poskytli našim žiakom priestor na overenie si vlastných zručností a pre štvrtákov možnosť overiť si svoj potenciál pred nastávajúcou maturitnou skúškou.

      Veľmi ma teší, že svoje vedomosti si prišli overiť aj kolegovia a kolegyne prostredníctvom pripravených panelov a testov. 

      Chcem sa poďakovať všetkým žiakom, ktorí nám pomohli pri príprave a samozrejme svojim kolegyniam – slovenčinárkam!

      LubLuc.

     • Hviezdoslavov Kubín – 66. ročník

     • V utorok 28. januára 2020 sa v našej škole uskutočnilo školské kolo súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín. Ako je už tradíciou, opäť sa súťažilo v dvoch kategóriách. Kategória prózy bola zastúpená piatimi recitátormi a v kategórii poézie sa svojím prednesom zapojilo desať recitátorov. Porota sa napokon zhodla na nasledovných výsledkoch:

      POÉZIA

      1. miesto:                Veronika Szotkovska III. E ZDA
      2. miesto:                Tamara Pekarová I. F ZDL, Andrea Olšovská I. F ZDL
      3. miesto:                Lenka Macejíková II. F ZDL, Martina Jurgová II. B MAS

      PRÓZA

      1. miesto:                Sofia Minarovská III. AA ASV
      2. miesto:                Bianka Neomániová I. D PRS, Roman Krajčík II. B MAS
      3. miesto:                Alžbeta Mažgútová III. AB MAS, Soňa Radvaniaková II. E ZDA

      Ďakujeme všetkým zúčastneným recitátorom i publiku, ktoré prišlo povzbudiť svojich spolužiakov. Víťazom srdečne blahoželáme a tešíme sa opäť o rok na ďalšie skvelé výkony! 😊

      vyučujúce SJL